Hotărârea nr. 21/2019

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației din partea domnului Dărăban Vasile-Mircea și a doamnei Khal Claudia-Rita constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 23

Analizând raportul de specialitate nr. 11960/17.01.2019 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acceptarea donației din partea domnului Dărăban Vasile-Mircea și a doamnei Khal Claudia-Rita constând în rețea de alimentare cu energie termică amplasată pe domeniul public al municipiului Oradea, pe strada Episcop Roman Ciorogariu nr. 23, în valoare de 6.731,74 lei inclusiv TVA,

Având în vedere oferta de donație nr. 5170 din 26.10.2018 prin care dl. Dărăban Vasile-Mircea și dna Khal Claudia-Rita și-au manifestat intenția fermă de a dona Municipiului Oradea o rețea de alimentare cu energie termică (racord termic primar), care deservește imobilul situat pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 23, apartamentele 2 și 8

Ținând cont de prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), d), alin. 5, lit.a), alin. 6, lit. a) pct. 14, art. 45, alin 3 și art.121, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se acceptă donația din partea domnului Dărăban Vasile-Mircea și a doamnei Khal Claudia-Rita constând în rețea de alimentare cu energie termică amplasată pe domeniul public al municipiului Oradea, pe strada Episcop Roman Ciorogariu nr. 23, în valoare de 6.731,74 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, condiționată de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de acesta.

Art. 2 Se aprobă concesionarea, pe durata contractului de delegare, către societatea Termoficare Oradea SA a bunului menționat la art. 1, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 1/196/06.08.2013.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Direcția Economică, Direcția Juridică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o   Instituția Prefectului județului Bihor

o  Direcția Economică

o   Direcția Juridică

o   Direcția Tehnică

o Societatea Termoficare Oradea SA

o domnul Dărăban Vasile-Mircea prin grija Direcției Economice

o doamna Khal Claudia-Rita prin grija Direcției Economice

o ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 21                                                                        SECREȚAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Ionel Vila

>

J.„ ...

r

OBIEC ‘ k/:

l.r.i< -.rari te

Proiect:

OBIEC IL:

l t i rari m: i

Planșa:

' STADI i FIZIC:

jeîzesti i

I i îoman Ciorogar j nr 23

Faza:

Benefi i r:

laiabaii h

i 1 si Khal Claudia

Proiec i it Execu i t:

fer nofica

dea SA

t

i- lei -

S tuatie de lucrări

---------------


nr;

nr:


IINEA TEHNIC/


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. C


| îtolu de Iu: ;i*«i ’î


Prețul unitar [

U.M. Cantitatea i (exclusiv TVA) Ș -tei-


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-


r-0 i


DG


( XB


!: pei gerea :■

s; jpr iif.lirr it.|

< e .1 ot.fun- I


2

I c.bet.de cim.pe              mc

! re cabluri.cond.et exec.din


3

6,6b


5 = 3x4 170,05


n

2 TS<


i lopei a

i :A1


S r. a ura mc 0 I2-139 mi :.. pa nant ci. d | •: it teren


------------....................

ore

cu excavator pe f neuri de manda hidraulica, i

:• late naturala dese ireare in


20,28


TsA


i tate materii: le

I (F Si: e st ira mai (Mi >te Im latii sp tun ri.pana rn c?l ic 2,01


tone


3,60


I : e pamant in spatii limitate mc t ;i cutate cu taluz inc inat tara ?

: r dancime...teren ta e

1 ? 2m


' ’Per£


4 TFE< . .%


5.92


M< ita ea țevii inc i zi, e. in ci; su:lat iran, ci la !:i m


il al, preizolate, pent u

:• stent, pe pat de ni Up sau itrul nominal de:... ’.0 până


grt • ate materia


4.L   200


mc j pera

1 J06     TE. W PRE-IZ

9Ot M EN253

o        Col 3ai reduc! i

pe <: :nc ucta. & aaâi ci' ie de p; i inat: mta de pan • la o HâTcime: inaH T»e de 3-1! la re ; 3. :iroba <: • coit i e> a cu fiu i de:., in < anal la supi i‘;et an pan;


tone j ore


4,56


3.96


l A DN 32(42.4X2.5 MM\D


TFAO,


ii


: confecționată, mc itata •■ața in canal, la o

i I m sau supratera i, la o i n ori amplasata in canal, : n sau suprateran. la o i ;;lusiv proba de pr< siune r iertate si proba

culatie, având dia netrul i me de 1 m sau

i i având Dn 40; 5C


grei ; emcteriale mar 5.L f 4003


I era

3


Col | snt u sud.i 8805


tone


orematerial


manopera utilaj: transport:


18,07


1.572,26


buc


0,07


4,14


■ :l )g 48 x 4,5 olt 3l s buc


2,00 material:


manopera


utilaj:

transport:


107,01

0,67


159,27


STADIU


:IZIC: Devfc: es imatfv I


i; in Ciorogariu nr i 3


TF


2A%


l> Ion area c: I c. Bl. preizol;

c arr etrul ne


eductie, teu, râmi' catie) de •java de otel, preiz data. cu :le:...2O până la 5( mm


6.L


,i______

f r

2


TFI


t utate mater ■ 2

? nopera

: 11411 CCI OLT3': <• ?D[ N32C-'

t arii onatea îi i are sai r e t<3 ialul rr

. 20 pan;,


I A%


tone


ore


: PREIZOLAT LA

Ii: 9)\D110MM EN4 8 reizolate in zona d J

i: alarea cu mansoa ie din •. cu diametrul norr nai I mm


itate mater ik»


tone


7.L i 21


(8 "We


lopei a

1784 Kt! ISON îi 1 0^M(RE’'

IV >r t irea o: p na a Pn 2 i s. i : eizolat i p : na a 50 rr


A%


0,01

2.40

'■JÎE ȚEVI PREIZ.D 4 32\D buc 1

V. 14489

li cu obturator ster c. de

► onducte termice c asice

:i iametrul nominal c a:...20


buc

buc

I 2 buc

0,13

6.00

3

4 :r

5 = 3x4

4,00

84,23

336,90

material:

0,50

2,02

r — • -manopera:

60,00;

240,00

utilaj:

23,72:

94.89

transport:

0,00

0.00

_ . ______________ . . _L......... ...........J

4,00

J

270,00;

1.080,00

8,00

12,00

96,00

material:

0,00

0,00

?.

manopera:

12,00;

___________ ..... ................ț_____

96,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00


ore


buc


8,00


100.00


800,00


9‘

rr.

8 .L 2C • 1742


tate nateri le


i opera

r iei ’Ietc.

M: i - ^REIZi:

M nt« rea f>er pn iz: ate...Ti bu 5=0,12 rnp


I x%


..jr

m

ĂCD


tate rnaterk e


.200 material:

manopera:

utilaj: transport


44,00 0,00

44^0Q 0,00 0,00


88,00

0.00

88,00

0,00

0.00• speni

: X1          Cs i. ■ vizitare

hc din tul cu jr 200


tone

ore

0.18

2,20

\ •

JRATOR SFERIC DN 32 buc

2,00

358,00

716.00

PN 16 .......    .       ______ ____i__________

dilatatie, la țevi                buc

8,00

53,20

... ........

425,60

10x40/60x1000 (1

material:

45,20               361,60

manopera:

8,00

64.00

utilaj.

0.00

0,00

transport:

0,00

0.00 ------------------J

tone |           0,00

ore |            1.60

:448-73 cu camer i lucru buc

1,00             562,77

562,77

rfa...dn=1000 l=2 a canale •

material:

200,45?                200,45

manopera.

325,20

325.20

j

utilaj:

37,12j                  37,12

transport:

0,00

0,00

tone

ore

4,70

8.13


gn m<


i ate materia


wg 2i( 10.L ; 21C L.A...

11


TSD1


i >pera

! 21 Be i le ciine

• 33        Mc l • de zida

i 1           Str; f 11 repari

mn .pn văzut • c.f,. orr pactat aut pre pulsat j >


5, stas 3622

:5 nisip s 1030


mc


mc


i nisip cu granulată de 0.7 i :;ma de balansare • lou compresor ste Se

12T


100.56

225,10

1,01

0,04

101,56

8,55

mc

1,00

92,35

92,35

material:

36,02

36,021

manopera:

48,68

48,68j

utilaj:

7,65

i.—......... —

7,65

0,00:

transport:

0.00


___1 _ _.

gre ma 12 TsDOi


I ite materiali


tone


mai


t pera

Cori ( i: tare ac; um|: Iuti rilor in ! umj: luturile exe nec roîiv ccm|


jera


ore


1,72

ore ......

•?. a vibratoare a

li de 20-30cm gros me i< u-se din pamant

Iaca vibratoare de 0.7

100m

0,01

400,56

4,01

c

material:

0,00

0,00

t

manopera:

' .........

180,00

1.80

utilaj:

220,56

2,211

I

transport:

r" .......

L..........

0,00

0.00

0,05

.................... ........ —


iti- n Ciorogariu nr 2 3


0 ;

CA


1 J1' i ■- area b*-<: ti, iientru i ( ipe duete, •: i


tone


ore


15


,.L_

n

TRi


16


17


)921         I: ?to i de cir

RC169C   T jm area as


i lopei a

I 1Ă10F T D 1 iportjl

c 1 ai lobase 1


n i

TRJ I


iopei a

A10


T r. 1 portul i al. r ateri.sk'. a tot ascLla1


IE •


B22


Ti ans portul r p rtsr ...direc di «arita20m


1.


°per 3


pn


0J1

0,75

mc


>!: 75, stas 3622

„l pe partea carosat ila,         mp

: i-64...cu grosimea de 5 cm


ore


7,70


I...pământului sau molozului tona dist=10 km


ore


0.00


r lifabricatelor cu i :list= 10 km.


ore


j 2

i simplu în straturi de 5—20 mc

i, la construcții ec litare

• anexe, etc.)

r 3

4

5 = 3X4

0,20

150,42

30,08:

material:

0.02

0,00

manopera:

150,40

30,08

utilaj:

0,00

0.00

transport:

0.00

0,00


material:

manopera:

utilaj:

transport:


100,56

30,80

0.00


30,80


0,00


4,02

308,00

0.00

308.00

0,00

0,00


0,00

1,00

64,00                 64,00

material:

0,00

0.00

manopera:

0,00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

64,00

64,00

1,00

64,00

64,00


total m< materia Cheltuii Alte ch<

CAS

Sanat

Soma Fond* Fond < Conce indem


1 riale:

; aprov. de I 1 n -sticiai

i directe:

I jieli direct :


j risc

> garantare

i si

: ații


20,. i ■5.:i 0,!

O/ o,: o,!


Total Inel


Cheltu


Total Inel

Profit

Total Inel


i Iv Cheltuieli Ikicte: indirecte 15,<

! v Cheltuieli tel ecte:


! v Prcfît:


1.64

material manopera

5.049,22

4.523,60


tona

k lelor prin

• iale incomode pes :e 25 kg

material:

0.00

0.00

manopera:

0,00

0,00

u«aj:

0,00

0,00

transport:

64,00;

64,00

tona          1,00

65,60

. .3_______ -.....

65,60

material:

0,00

0,00

manopera:

65.60

65.60

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0.00

0.00


utilaj


transport


________i

total


525,62

2.639,36

466,40

128,00

3.759,38

548.99

0.00

548,99

0,00

0.00

0,00?

137,25

0,00

0,00:

137.25

0.00?

13.20

0.00

0.00

13,20

0.00 j

8,08

0.00

0.00

8,08

0.001

6,60

0.00

0.00

6.60

0.00

22.43

0.00

0.00

22.43

525,625

3.375,90

466,40

128,00

4.495,92

78.84

506,39

69.96

19.20

674,39

604,461

3.882,29

536,36

147,20

5.170,31

30.22

194.11;

26.82

7,36

258,52

634,69:

4.076,40

563,18

154,56

5.428,82


STADIU

:IZ1C: Devi; e$ îmațV i

o

1

TOTA

3ENI5RAI. i Jei a TV/i

TVA:

TOTA

3ENERAL:

AVANÎ

RESTI

1 PLATA:


. • ------ *..... ........ t

.. „           __ _ _______L

Pag 4

in Ciorogariu nr 13

I 2 |

3         4         5=3x4

I         ‘         T

i ........ __ .£............................J__________

5.428,82;

24,00 % f             1.302,92

6.731,74

5000,00

1.731,74


1 euro = 4 lei. cura la dat: <ie I2.09.2I


Executai

TERMC


Biroul T

Ing. PaiI >utucRaport gei i it cu ISDP . w vw. ilevizj.n


II: suport@irrtelsoftd jviz.ro. tel.: 0236 477.007