Hotărârea nr. 209/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a încetării activității Pieței loșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului

Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 105057/14.03.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenurilor cuprinse în Anexa nr.

1 la prezentul raport de specialitate

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv demolării acestora, ulterior încetării activității comerciale în Piața Ioșia, și anume 01.07.2019.

În conformitate cu HCL 14/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea

Luând în considerare prevederile art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

Având în vedere art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit c) alin.(5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenurilor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv demolării acestora, ulterior încetării activității comerciale în Piața Ioșia, și anume 01.07.2019.

Art. 3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, Municipiul Oradea își va actualiza corespunzător evidențele contabile, iar operatorul Administrația Domeniului Public pe cele extracontabile

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Societatea Administrația Domeniului Public SA și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -       Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -      Primarul Municipiului Oradea;

 • -      Direcția Economică;

 • -       Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • -      Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 209

Hotărârea a fost adoptată cu18 voturi „pentru”, 5 voturi “impotriva” si 4 voturi “abtinere”


ORADEA


LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna MARTIE Anul 2019


Strict locul de folosința: PIAȚA IOSIANORD

Grupa: 01

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta

Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. cri.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

Teren P- ta losia S = 360 mp

- Cf 165848; Nr cad 165848; S= 360 mp

015748

01.

18/07/1996

1200

2602.80

2

Teren P-ta losia S= 1249 mp

 • - CF 9627, nr.top 1631/68

 • - HCL 905/29.10.2009

 • - 1552 mp-303= 1249 mp

 • - CF 162958 CAD 162958 S =1249 mp

 • - aici sa modificat in urma inventarului nr 1617/04.01.2017

067177

01.

18/07/1996

12000

9642.25

3

Teren P-ta losia S= 3576 mp

 • - CF 9626, nr.top 1631/67

 • - 4586 mp- 650= 3936 mp

 • - S= 3936-360 mp = Sramasa =3576 mp

 • - Cf 165847; nr cad 165847 ; S= 3576

067178

01.

18/07/1996

12000

25889.14

TOTAL GENERAL

38134.19


Comisia de recepție


Sef birou administrativ,

ORADEA

■/lUCKOf 2_

/y


LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna MARTIE Anul 2019

Strict locul de folosința: PIAȚA 1OS1A NORD

Grupa: 1

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta

Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta

Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. crt.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

CORP B P-TA IOSIA NORD

10015

1.5.2.

01/10/1996

480

61380.56

2

CANALIZARE P-TA IOSIA NORD

10041

1.8.7.

01/10/1996

480

36828.34

3

COPERTINA P-TA IOSIA NORD

10042

1.6.8.

01/10/1996

180

40000.00

4

PLATFORMA P-TA IOSIA NORD

10044

1.1.5.1.

01/10/1996

360

79794.73

5

POST TRAFO P-TA IOSIA NORD

10045

1.1.3.

01/10/1996

600

4910.44

6

SPAȚIU COMERCIAL 18 BUC. P-TA IOSIA

10046

1 5.2.

01/10/1996

480

306902.80

7

W.C. P-TA IOSIA NORD

10047

1.6.1.1

01/10/1996

480

36828.34

8

ZID PIAȚA IOSIA NORD

11584

1.6.3.2.

01/08/1999

300

12276.11

9

ÎMPREJMUIRE GARD P-TA IOSIA

13236

1.6.3.2.

01/03/2003

300

19641.78

10

PLATFORMA P-TA IOSIA NORD

16120

1.3.7.2.

01/07/2008

360

147313.34

11

PUNCT SACRIFICARE MIEI

16121

1.1.2.

01/07/2008

288

61380.56

12

MOD.COPERTINA P-TA IOSIA NORD

110042

1.6.8.

01/09/2005

180

61380.56

TOTAL GENERAL

Comisia de recepție


Sef birou administrativ,

Pagina /