Hotărârea nr. 208/2019

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 cu societatea Distrigaz Vest SA Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 cu societatea Distrigaz Vest SA Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 107622 din 15.03.2019, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune, Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 91/15.12.2004, al serviciului public privind distribuția gazelor naturale încheiat între Municipiul Oradea, în calitate de concedent și societatea Distrigaz Vest SA în calitate de concesionar,

Ținând cont de prevederile:

 • -     HCL nr. 949/30.09.2004 privind asigurarea folosinței cu titlu gratuit a suprafețelor de teren aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale din Municipiul Oradea;

 • -     Contractul de concesiune nr. 91/15.12.2004 privind serviciul public privind distribuția gazelor naturale în Municipiul Oradea;

 • -     LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor natural, cu modificările și completările ulterioare

 • -     LEGE nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. c), lit d), alin (5) alin.(6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 91/15.12.2004, al serviciului public privind distribuția gazelor naturale încheiat între Municipiul Oradea, în calitate de concedent și societatea Distrigaz Vest SA în calitate de concesionar, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Distrigaz Vest SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • Direcția Economică;

 • Direcția Juridică;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • reprezentantul Consiliului Local Oradea în AGA la soc. Distrigaz Vest SA Oradea prin grija Directiei Economice;

 • societatea Distrigaz Vest SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 208

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evid. Active, Delegări de gestiune

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro


Anexa la HCL 208/27.03.2019

Municipiul Oradea

Distrigaz Vest S.A.


Nr.......................................

Nr.........................................

ACT ADIȚIONAL nr. 2/2019

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004, încheiat cu Distrigaz VEST SA

Având în vedere:

 • •  Art. 26 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor

naturale nr. 91/15.12.2004;

 • •  LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor natural, cu modificările și completările ulterioare

 • •  LEGE nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor

naturale nr. 123/2012

Art. 1 Se modifică părțile Contractului prin înlocuirea CONCEDENTULUI cu Municipiul Oradea însoțit de datele de identificare menționate mai jos, după cum urmează :

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, relefon 0259/437000, fax 0259/437544, cod fiscal 4230487 și cod fiscal RO35372589, cont IBAN nr. RO08TREZ24A840303200200X, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Primar-Ilie Bolojan, Director Direcția Economică-Eduard Florea în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Art. 2 Municipiul Oradea preia toate drepturile și obligațiile izvorâte din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 ce revin Concedentului.

Art. 3 Art. 4, alin. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

,, Plata redevenței se va face în contul Municipiului Oradea, IBAN

RO46TREZ07621A300530XXX, CIF 4230487, deschis la Trezoreria Oradea.”

Prezentul act adițional a fost încheiat azi


................................., în 2 (două) exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte.


CONCEDENT

CONCESIONAR Distrigaz VEST SA Director General


Municipiul Oradea

Primar,

Ilie Bolojan

Director Direcția Economică

Director economic


Eduard Florea

Director Direcția Tehnică

Mircea Ghitea

Director Direcția Juridica

Eugenia Borbei