Hotărârea nr. 207/2019

privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național

Analizând raportul de specialitate nr. 109101/18.03.2019 întocmit de Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național,

În baza prevederilor Ordinului nr. 3732/20.05.2013 pentru probarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. d) alin (6) lit. a) pct. 1 și ale art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :

  • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Colegiul Național ”Iosif Vulcan”, prin grija Directiei Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019 Nr. 207


CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”