Hotărârea nr. 206/2019

privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea,

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 103841 din 13.03 2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 707/20.09.2016 prin care s-a aprobat majorarea cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Transregio de către Municipiul Oradea la nivelul de 0,75 lei/locuitor/an,

Având în vedere prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,

În conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. b), lit e), alin (4) lit. a) alin.(7) lit. a) și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă achitarea în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020 în sumă de 147.275,25 lei.

Fondurile aferente cotizației se vor finanța din Bugetul Local al Municipiului Oradea.

Art.2. Suma de 147,28 mii lei se va cuprinde în „Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019’’.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 206

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”