Hotărârea nr. 205/2019

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Agenția de Dezvoltare

Regională Nord-Vest

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 107225 din 15.03.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Luând în considerare HCL nr.1159/12.12.2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la realizarea proiectului de interes public Platforma regională de investiții „INNO - Rethinking business networks ”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. b) lit.e) alin (4) lit. a) lit. (7) lit. c) și ale art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru anul 2019 în cuantum de 442.796 lei, corespunzătoare unei cotizații de 2 lei/locuitor/an aplicată la numărul de 221.398 locuitori ai municipiului Oradea în anul 2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019 Nr. 205


CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”