Hotărârea nr. 203/2019

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2, și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano - Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2, și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25

Analizând Raportul de specialitate nr. 94743 din 06.03.2019 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădirile situate pe str. Ion Creangă nr. 2 și str.Șirul Canonicilor nr.15.21.23,25, imobile în care își desfășoară activitatea, Asociația Caritas Catolica și Asociația Viață cu Autism

În spațiile menționate mai sus se desfășoară activități sociale, respectiv un centru de incluziune pentru persoanele nevoiașe, un internat și cantină socială pentru elevi nevoiași, precum și un centru de îngrijire persoane cu dizabilități (autism).

Serviciile sociale sunt furnizate de către Asociația Caritas Catolica, în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 003741/14.04.2017 și Asociația Viață cu Autism în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 005909/26.10.2018,

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. (2) lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat,

HCL 361/2018-Anexa nr.44 - privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Episcopia Romano - Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2, val. impozabilă: 2.057.868 lei, pe perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019.

Art.2. Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Episcopia Romano - Catolică pentru spațiile din imobilele situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25, astfel :

  • - sp.cantină- val. impozabilă: 278.406 lei, Șirul Canonicilor, nr. 15

  • - sp.internat- val. impozabilă: 282.006 lei, Șirul Canonicilor, nr. 21

  • - sp.cab. medicale- val. impozabilă: 271.205 lei, Șirul Canonicilor, nr. 23

  • - sp.internat- val.impozabilă: 271.205 lei, Șirul Canonicilor, nr. 23

  • - sp. As. Viață cu Autism- val. Impozabilă: 67.801lei, Șirul Canonicilor, nr. 25,

pe perioada: 01.01.2019-31.12.2019.

Art. 3. În cazul în care se constată că asociația desfășoară activități economice, altele decât cele în vederea realizării scopului pentru care a fost creată se anulează scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren aprobată prin prezenta.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere persoane juridice

  • -   Episcopia Romano - Catolică Felix prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 203                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”