Hotărârea nr. 201/2019

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Spartacus, nr. 35B și str. Ion Cantacuzino, nr. 56

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str.

Spartacus, nr. 35B și str. Ion Cantacuzino, nr. 56

Analizând Raportul de specialitate nr.95853/06.03.2019, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru clădirile și terenurile utilizate de către Asociația Caritas Eparhial Oradea, situate în Oradea, str. Ion Cantacuzino, nr. 56 (Blocul DAR) și str. Spartacus, nr.35B (Casa Frențiu),

Asociația Caritas Eparhial Oradea are sediul în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, Nr. 4, cod de identificare fiscala 17085486, este persoană juridică română, constituită în baza OG nr. 26/2000 și are scop exclusiv umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donații în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii diferitelor categorii defavorizate, fără deosebire de naționalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, reprezentată legal de domnul Olimpiu Todorean în calitate de președinte.

Serviciile sociale furnizate de asociație sunt acreditate conf. Certificat de acreditare seria AF nr.00062 și nu sunt activități generatoare de profit.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. (2) lit. c și art. 464 alin. (2) lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat și a H.C.L. nr. 361/2018, Anexa nr.44- privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren, pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat de Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile și terenurile situate în Oradea, str. Spartacus, nr. 35B, și str.Ion Cantacuzino, nr. 56 (10 apartamente), pe perioada: 01.01. 2019-31.12.2019.

Art. 2. În cazul în care se constată că asociația desfășoară activități economice, altele decât cele în vederea realizării scopului pentru care a fost creată se anulează scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren aprobată prin prezenta.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   Asociația Caritas Eparhial Oradea prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane

Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 201                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”