Hotărârea nr. 200/2019

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUELpentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAȚIA HOSPICE EMANUEL

pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7

Analizând Raportul de specialitate nr. 93465 din 05.03.2019, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata taxei pe terenul situat în Oradea, str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7, proprietatea municipiului Oradea, utilizat de către Fundația Hospice Emanuel, s-a constatat faptul că pe terenul menționat mai sus, fundația construiește un centru de îngrijire paliativă pentru adulți și copii.

Fundația Hospice Emanuel are sediul în Oradea, str. Redutei, Nr. 1A, cod de identificare fiscala 15877676, este persoană juridică română, constituită în baza OG nr. 26/2000 și are scop promovarea îngrijirii bolnavilor cu boli active, progresive și/sau avansate prin metode caritabile, fără restricții de sex, rasă, vârstă, naționalitate sau religie, cu scopul îmbunătățirii calității vieții.

Fundația Hospice Emanuel furnizează serviciile sociale în baza Certificatului de acreditare seria AF nr.000061/16.04.2014,

Luând în considerare prevederile art. 464, alin. (2), lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat, a HCL 361/2018-Anexa nr.44 - privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pe teren datorat de Fundația Hospice Emanuel pentru terenul situat în Oradea, str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7, pe perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019.

Art. 2. În cazul în care se constată că asociația desfășoară activități economice, altele decât cele în vederea realizării scopului pentru care a fost creată se anulează scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren aprobată prin prezenta.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   Fundația Hospice Emanuel prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane

Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 200                                                           SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”