Hotărârea nr. 199/2019

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix, pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128 și 128A,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Acțiunea Felix, pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128 și 128A,

Analizând Raportul de specialitate nr. 93134 din 05.03.2019, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri , pentru clădirile utilizate de către Asociația Acțiunea Felix , situate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128, nr. 128A, clădiri care deservesc serviciul social acreditat, s-a constatat faptul că asociația desfășoară activități cu caracter caritabil, de ajutorare a copiilor orfani sau abandonați.

Asociația Acțiunea Felix are sediul în Oradea, Calea Sântandrei, Nr. 118, cod de identificare fiscala 7890968, este persoană juridică română, de tip asociativ cu caracter nepatrimonial constituită în vederea ajutorării, a promovării și apărării drepturilor categoriilor sociale defavorizate reprezentată legal de domnul Filip Marcel Andron în calitate de președinte.

Asociația are ca scop înființarea de case de tip familial pentru copii orfani și abandonați.

Serviciile sociale sunt furnizate în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 002657 din data de 07.12.2015.

Întrucât asociația desfășoară și activități economice în spațiile menționate în vederea realizării scopului pentru care a fost creată, aceasta solicită scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin.(2), lit.c, respectiv art. 464 alin. (2) lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, a HCL 361/2018-Anexa nr.44 - privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor pe clădiri datorate de Asociația Acțiunea Felix pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei, nr. 118, (birouri administrative și depozit atelier tîmplărie), nr. 128 și 128A (casa de tranzit), pe perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

Art. 2. În cazul în care se constată că asociația desfășoară activități economice, altele decât cele în vederea realizării scopului pentru care a fost creată se anulează scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren aprobată prin prezenta.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   Asociația Acțiunea Felix prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 199                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”