Hotărârea nr. 196/2019

pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries””,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției "Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea

-”Smart Industries””,

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 119282/26.03.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției "Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - "Smart Industries””,

Ținând seama de art. 44, al. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit b), d), alin.(4) lit.a) lit. d), alin (6) lit. a pct. 1 și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

ART.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului, aferente investiției "Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - "Smart Industries"".

ART.2. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice etapa - Studiu de fezabilitate și participarea la elaborarea cererii de finanțare, precum și a anexelor obligatorii ale acesteia.

ART.3. Se aprobă împuternicirea domnului Bolojan Ilie Gavril să semneze toate actele necesare elaborării și implementării proiectului.

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART.5. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • -   Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • -    Institutia Arhitectului Sef

  • -   Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 196

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”