Hotărârea nr. 194/2019

privind revocarea HCL nr. 181/28.02.2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investiţiei“Reabilitare termică Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr. 181/28.02.2019 și aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în

Municipiul Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.118779/26.03.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termica Bloc de locuințe G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea” în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019,

Ținând seama de art. 44, al. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit b), alin.(4) lit.a) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

ART. 1. Se aprobă Cererea de finanțare si cheltuielile aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019 pentru proiectul: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficienței Energetice in Municipiul Oradea” în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea”, în cuantum de 2,843,610.05 lei (inclusiv TVA) din care:

  • -      cheltuieli eligibile                   2,801,323.09 lei inclusiv TVA

  • -      cheltuieli neeligibile                   42,286.96 lei inclusiv TVA

ART. 3. Se aproba indicatorii tehnico-economici centralizati la nivelul cererii de finantare aferenti proiectului precum si Anexa 1 privind descrierea succinta a proiectului: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”:

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

(în lei si euro la cursul 4, 5048 lei/€ din ianuarie 2017)

2.831.623,55 lei / 628.579,19 euro

din care:

- construcții montaj (C+MI)

2.490.248,66 lei / 552.798,93 euro

ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociatiei de proprietari “Rogerius 234” in cuantum de 1,162,816.20 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” defalcata astfel:

Contributia MUNICIPIULUI ORADEA:       478,070.20 lei inclusiv TVA

Contributia ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: 684,746.00 lei inclusiv TVA:

  • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 683.423,00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E1 corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

  • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 1.323,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E2 corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

ART.5. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Art. 2, Art.3, Art. 4 si Anexa 1 din HCL nr. 74/2018.

ART. 6. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 181/13.03.2019 se revocă.

ART. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

  • -   Directia economica

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 194

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”