Hotărârea nr. 193/2019

pentru aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclisticsuprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - econoici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona străzii Traian Blajovicirespectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum și a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 119138 din 26.03.2019, elaborat de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere aferent acestei lucrări de utilitate publică de interes local.

Având în vedere oportunitatea de finanțare dată de Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4. - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

În baza identificării amplasamentului lucrării de utilitate publică „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici” și a Procesului verbal de recepție nr. 129 din 2019 emis de O.C.P.I. Bihor pentru avizarea coridorului de expropriere conform Planului de situație nr. 28461 din 15.03.2019.

În conformitate cu prevederile art. 5, al. 3 din Legea nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Ținând seama de art. 44, al. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit b), alin.(4) lit.a) lit. d), lit. e), lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă derularea proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici” cu finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4, Prioritatea de investiții 4.1.

Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici”.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici și documentația tehnico - economică pentru faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici”cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite...............................Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar...............................................................Municipiul Oradea

 • •     Valoarea totală a investiției:

  15.938.973, 91 RON + TVA 13.038.732, 79 RON + TVA 20 luni; 16 luni;


 • •    Din care C+M:

 • •     Durata de realizare a investiției:

 • •     Durata de execuție lucrări:

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 1a privind Descrierea Investiției pentru obiectivul „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici”.

Art. 5. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local: „Realizarea unui pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28461 din 15.03.2019 și prin Procesul verbal de recepție nr. 129 din 2019 - Anexa nr. 1a și 1b la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește primarul Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Oradea.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

) ) )

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -      Instituția Prefectului Bihor

 • -     Primarul Municipiului Oradea:

 • -     Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • -     Direcția Economică;

 • -     Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • -     Direcția Tehnică;

 • -     A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 193

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”