Hotărârea nr. 191/2019

privind aprobarea derulării proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton”

respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum și a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 119122 din 26.03.2019, elaborat de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea derulării proiectului “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local.

Având în vedere oportunitatea de finanțare dată de Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4. - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

În baza identificării amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes local privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” și a Procesului verbal de recepție nr. 136 din 2019 emis de O.C.P.I. Bihor pentru avizarea coridorului de expropriere conform Planului de situație nr. 27835 din 21.03.2019.

În conformitate cu prevederile art. 5, al. 3 din Legea nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Ținând seama de art. 44, al. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit b), alin.(4) lit.a) lit. d), lit. e), lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă derularea proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” cu finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4, Prioritatea de investitii 4.1.

Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton”.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici și documentația tehnico - economică pentru faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite ...............................Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar............................................................. Municipiul Oradea

 • •  Valoarea totală a investiției:        2.816.197,24 lei (fără TVA)

 • •  Valoarea C+M:                    1.293.291, 79 lei (fără TVA)

 • •   Durata de realizare a investiției:                  9 luni

 • •   Durata de execuție lucrări:                       4 luni

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 1a privind Descrierea Investiției pentru obiectivul “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton”.

Art. 5. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local: “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 27835 din 21.03.2019 și Procesul verbal de recepție nr. 136 din 2019 - Anexa nr. 1b și 1c la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește primarul Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Oradea.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

) ) )

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea:

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • -   Direcția Economică;

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 191

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 5 voturi “abtinere”