Hotărârea nr. 19/2019

privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr.2 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar

din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019

Analizând raportul de specialitate nr.4957/11.01.2019 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019,

Având în vedere:

 • -   Adresa nr.1 din 25.10.2018 înregistrată sub nr. 417042/25.10.2018 a Grădiniței cu Program Normal și Prelungit „Joyful Learning”,

 • -   Adresa nr.42661 din 05.12.2018, înregistrată sub nr. 481976/ 10.12.2018 a Ministerului Educației Naționale,

 • -   Adresa nr. 19428/09.01.2019 înregistrată sub nr. 4589/10.01.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Bihor,

 • -   Ordinul MEN nr. 4961/31.08.2018 privind obținerea autorizației de funcționare provizorie a unității de învățământ Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Joyful Learning”

În baza prevederilor:

 • -    art. 61, alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,

 • -   Ordin nr. 5.472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1 și ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018 - 2019.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prin grija Direcției Economice

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Joyful Learning”, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 19

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA

REȚEA PROPUSĂ 2018-2019

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Observații

1

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEODOR"

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Moldovei nr.3, cod poștal 410174, tel. 0771/70.41.88, fax.0359/195.735, email:contact@gradinita-aleodor.ro

2

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICANO-ROMÂNĂ "CRINUL"

ORADEA

PRE

ORADEA, Str. Clujului, Nr. 6,Bihor, cod poștal 410053 tel: 0745 581 380; fax 0259 477 003; e-mail: gradinita_crinul@yahoo.com

3

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ AMERICANO - ROMÂNĂ

ORADEA

PRI

ORADEA, Str. Clujului, Nr. 6,Bihor, cod poștal 410053 tel: 0745 581 380; fax 0259 477 003; e-mail: gradinita_crinul@yahoo.com

4

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL EVANGHELICĂ LUTHERANĂ

ORADEA

PRE

Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.26, cod poștal 410203,tel 0259

433025, e-mail: matyas.judit@yahoo.com

5

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "LUMINA"

ORADEA

PRE

str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.18, loc. Oradea, cod poștal 410003 tel/fax 0359-454618 e-mail: iacob.cristina@yahoo.com, gpnlumina@gmail.com

6

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASA MINUNATĂ"

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poștal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail: aduplessi@casaminunata.org

7

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA "WINNIE ACADEMY"

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, Calea Aradului, nr.4A, cod poștal 410110, tel:0359/197080, 0771/520497, 0762/608272, e-mail:winnie academy@yahoo.com

8

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ "WINNIE ACADEMY"

ORADEA

PRI

Municipiul Oradea, str. Primăriei, nr.13, cod poștal 410209, tel: 0762/608273, 0762/608272, 0771/520497e-mail:winnie academy@yahoo.com

9

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "AGORA"

ORADEA

PRE, PRI, GIM

Municipiul Oradea, Piața Tineretului, nr. 8 410526 Oradea, jud. Bihor Tel: +40 259 427 398, +40 259 434 925 Fax:+40 259 434 925, e-mail: scoalaagora@gmail.com

10

BIHOR

URBAN

LICEUL "DON ORIONE"

ORADEA

PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC TEH

Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.49/E, cod poștal 410282, tel.0359/409729, fax 0359/409728, liceudonorione@yahoo.com

11

BIHOR

URBAN

FUNDAȚIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA -LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ"

ORADEA

LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel: 0259/433532, fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@,gmail.com

12

BIHOR

URBAN

LICEUL PARTICULAR "HENRI COANDĂ"

ORADEA

LIC

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel: 0259/433532, fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@,gmail.com

13

BIHOR

URBAN

LICEUL Tehnologic "GEORGIANA"

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com

14

BIHOR

URBAN

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel/ fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com

15

BIHOR

URBAN

FUNDAȚIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA -ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel/ fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com

16

BIHOR

URBAN

SCOALA POSTLICEALA "F.E.G. EDUCATION"

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Onisifor Ghibu nr. 3, tel/ fax: 0259/372331, email: fegeducation_filiale@yahoo.ro

17

BIHOR

URBAN

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT „JOYFUL LEARNING”

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str. Bradului nr. 24, tel: 0744/522970, e-mail: contact@joyfullearning.ro