Hotărârea nr. 186/2019

privind aprobarea utilizării cotei de dezvoltare constituită conform H.C.L. nr.568/2017 pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor biodegradabile

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării cotei de dezvoltare constituită conform H.C.L. nr. 568/2017 pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor biodegradabile

Analizând Raportul de specialitate nr. 96684 din 07.03.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea utilizării de către operatorul RER VEST SA a echivalentului în lei a sumei de 21.875 euro + TVA din cota de dezvoltare acumulată în contul deschis în baza H.C.L. nr. 568/2017, pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor prin achiziționarea a 875.000 bucăți de pungi biodegradabile necesare pe o perioada de 10 luni (martie-decembrie 2019) care vor fi distribuite celor 6.623 apartamente participante în cadrul proiectului pilot de colectare separată a deșeurilor biodegradabile Biocompost.

În conformitate cu:

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2017 privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii în sistemul de salubritate în vederea reducerii cantității de deșeuri menajere generate de persoanele fizice si depozitate definitiv la depozitul ecologic;

  • - OUG nr. 48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

  • - art. 43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

  • - art. 6 alin (2) din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit d), alin.(6) lit.a) pct. 14 și art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă utilizarea de către operatorul RER VEST SA a echivalentului în lei a sumei de 21.875 euro + TVA din cota de dezvoltare acumulată în contul deschis în baza H.C.L. nr. 568/2017, pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor prin achiziționarea a 875.000 buc. de pungi biodegradabile necesare pe o perioada de 10 luni (martie-decembrie 2019) care vor fi distribuite celor 6.623 apartamente participante în cadrul proiectului pilot de colectare separată a deșeurilor biodegradabile Biocompost.

Art. 2. Se aprobă achiziția bunurilor menționate la art. 1 cu rolul de a crește calitatea serviciului de salubrizare prin asigurarea unei mai bune colectări a deșeurilor biodegradabile, creșterea gradului de reciclare prin compostarea acestor deșeuri și reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare (implicit, reducerea sarcinii fiscale a Municipiului Oradea pentru îndeplinirea țintelor de reducere a cantității de deșeuri depozitate final).

Art. 3. Se aprobă completarea art. 5 din H.C.L. 568/2017 privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii în sistemul de salubritate în vederea reducerii cantității de deșeuri menajere generate de persoanele fizice si depozitate definitiv la depozitul ecologic după cum urmează:

,, Utilizarea sumelor menționate anterior se va face cu avizul Consiliului Local al Municipiului Oradea și se va utiliza pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public de salubrizare așa cum este definit de art.4 al Legea. nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor precum și pentru creșterea calității serviciului de salubrizare.”

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și RER Vest SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -       Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -      Primarul Municipiului Oradea;

  • -      Direcția Economică;

  • -     Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • -     Direcția Tehnică;

  • -    RER Vest SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 186

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”