Hotărârea nr. 185/2019

privind respingerea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a încetării activității Pieței loșia și a

retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 102891/12.03.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a încetării activității Pieței loșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA,

În conformitate cu:

  • -        HCL 14/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea

  • -        art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

  • -        art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. c) alin. (5) lit b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se respinge trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenurilor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se respinge trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv demolării acestora, ulterior încetării activității comerciale în Piața loșia, și anume 01.07.2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică;

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • - Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 185

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 voturi “abtinere” si 3 voturi “impotriva”