Hotărârea nr. 184/2019

privind încetarea activității comerciale în Piața Ioșia, respectiv retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea activității comerciale în Piața loșia, retragerea serviciului de delegare a gestiunii constând în administrarea Pieței si încheierea unui Act adițional în acest sens la Contractul de ii                  !

delegare a gestiunii nr. 21020/2019

Analizând raportul de specialitate nr. 97363/07.03.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea:

 • -  Încetarea activității comerciale în Piața Ioșia începând cu data de 1 iulie 2019.

 • -  Retragerea, începând cu data de 01 Iulie 2019, a delegării gestiunii serviciului de administrare a Pieței Ioșia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019.

În conformitate cu:

 • -       HCL 14/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea;

 • -       Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 încheiat cu operatorul Administrația Domeniului public SA;

 • -      art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

 • -       art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. a )alin (3) lit c) și ale art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă încetarea activității comerciale în Piața Ioșia începând cu data de 1 iulie 2019.

Art. 2. Se aprobă retragerea, începând cu data de 01 Iulie 2019, a delegării gestiunii serviciului de administrare a Pieței Ioșia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 încheiat cu operatorul Administrația Domeniului public SA.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică;

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 184

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 voturi “abtinere” si 3 voturi “impotriva”