Hotărârea nr. 183/2019

privind modificarea art. 1 al HCL 432/03.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, obiectiv de investitie finantat in cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 al HCL 432/03.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții

„Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, obiectiv de investiție finantat in cadrul Programului Operațional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de

investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 103712 din 13.03.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, obiectiv de investitie finantat in cadrul Programului Operațional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b)alin (4) lit d) și ale art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se modifică art. 1 al HCL 432/03.05.2018 pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici si a documentatiei tehnico-economice a investiției „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea” astfel:

Valoarea totală a investiției: 10.483.732,20 RON inclusiv TVA

Valoare C+M: 7,374,694.99 RON inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 16 luni

Finanțarea investiției: fonduri europene nerambursabile disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 -Mobilitate urbană durabilă, accesate prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiar din surse proprii/alte surse.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -   Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 183

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 7 voturi “abtinere”