Hotărârea nr. 182/2019

privind aprobarea proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Etapa I și Etapa II, cod SMIS 123666

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

f3a4ca8bc1f0e9755f30f53143d55436231e5dae807055b5023efba3296eade9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I și Etapa II, cod SMIS 123666

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102978 / 12.03.2018 întocmit de catre Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea proiectului „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I si etapa II” cod SMIS 123666,

Ca urmare a finalizarii etapei de evaluare tehnico-financiare a proiectului mai sus mentionat, si avand in vedere demararea etapei de precontractare a finantarii nerambursabile pentru acesta, se impune aprobarea proiectului „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I si Etapa II” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat.,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b), lit. d) alin (4) lit e) alin. (6) lit. a) pct. 3 și a art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgentă Oradea -Etapa I si Etapa II” cod SMIS 123666

Art. 2. Se aprobă valoarea totala a proiectului „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I si Etapa II” cod SmIS 123666, în cuantum de 45.441.322,48 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 10.700.750,00 lei si valoarea totala neeligibila de 34.740.572,48 lei.

Art. 3. Se aprobă contributia proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I si Etapa II”.

Art. 4. Se aproba suportarea din bugetul propriu al corectiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizitiei.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala.

Art 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -      Primarul Municipiului Oradea

  • -       Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • -      Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

  • -      Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Oradea

  • -       Institutia Arhitectului Sef

  • -      Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro, se publica in MO al judetului Bihor

  • -      Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 182

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”