Hotărârea nr. 181/2019

privind revocarea HCL nr. 101/28.02.2019 și aprobarea cerererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind revocarea HCL nr. 101/28.02.2019 și aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termica Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul

Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 97130/07.03.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente investitiei “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit b), alin (4) lit a) și a art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

ART. 1. Se aproba Cererea de finanțare si cheltuielile aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea”, în cuantum de 2.261.847,97 lei (inclusiv TVA) din care:

  • -       cheltuieli eligibile                          2.219.560,92 lei inclusiv TVA

  • -       cheltuieli neeligibile                           42.287,05 lei inclusiv TVA

ART. 3. Se aproba indicatorii tehnico-economici centralizati la nivelul cererii de finantare aferenti proiectului precum si Anexa 1 privind descrierea succinta a proiectului: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”:

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

(în lei si euro la cursul 4, 5048 lei/€ din ianuarie 2017)

2.249.861,47 lei / 499.436,49 euro

din care:

- construcții montaj (C+M)

1.961.324,82 lei / 435.385,55 euro

ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociatiei de proprietari “Rogerius 234” în cuantum de 930.111,42 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” defalcată astfel:

Contributia MUNICIPIULUI ORADEA:      390.805,42 lei inclusiv TVA

Contributia ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: 539.306,00 lei inclusiv TVA:

  • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 537.983,00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E1 corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

  • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 1.323,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E2 corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

ART.5. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Alt 2, Art.3, Art. 4 si Anexa 1 din HCL nr. 74/2018.

ART. 6. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 101/28.02.2019 se revocă. ART. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Primarul Municipiului Oradea

  • -     Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -    Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

  • -    Directia economica

  • -     Instituția Arhitectului Șef

  • -    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 181

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”