Hotărârea nr. 176/2019

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte functiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuințe funcțiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.79877/25.02.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Parcelare teren pentru locuințe si funcțiuni mixtei”, elaborat la inițiativa beneficiarului Onita Ionel, in baza certificatului de urbanism nr.5006/03.11.2016 si nr.6492/15.11.2018, in vederea stabilirii conditiilor de parcelare a unui teren situat in zona str.Terra si reglementarea unor parcele existente, in vederea dezvoltarii unor functiuni de locuinte, servicii, dotari de interes public, reglementarea accesului la parcele, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localitatii, cuprins între doua teritorii studiate prin documentatii de urbanism aprobate (PUZ aprobat cu HCL nr.762/2005 si PUZ aprobat cu HCL nr.792/2008) si canal colectormal stang Inand , cod61.

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Zonă de urbanizare pentru locuinte cu regim mic de inaltime si partial in UTR Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic.

Avizul de oportunitate care a stat la baza elaborarii PUZ-ului a fost emis inainte de intrarea in vigoare a PUG-ului.

Terenul care a generat PUZ-ul este liber de constructii fiind afectat de restrictii instituite de zona de protectie LEA 20kV care urmeaza a fi relocata.

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe str. Calea Santandrei si str.Terra.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 7179,0 mp este identificat cu nr.cad.186266 inscris in CF nr.186266 (proprietar Onita Ionel);.

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de energie electrica pe str.Terra, iar retelele de apa si canalizare pe str.Calea Santandrei.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

Luând în considerare Raportul procesului de informare și consultare a publicului privind Planul Urbanistic Zonal de urbanizare - Parcelare teren pentru locuințe și funcțiuni complementare, str. Calea Santandrei, generat de nr. cad. 186266 și 174563, Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte, str.Terra, nr.cad.186266, 174563, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.2023/29.09.2016 cuprinde terenul care a generat PUZ-ul identificat cu nr.cad.186266, reglementat prin prezenta documentatie de urbanism si terenul identificat cu nr.cad.174563 care va face parte din UTR Liu si va fi reglementat printr-o documentatie de urbanism intr-o etapa ulterioara;

Prin tema de proiectare se propune parcelarea terenului care a generat PUZ- ul in vederea dezvoltarii unei zone rezidentiale de densitate mica cu locuinte individuale si stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona de studiu a PUZ-ului

 • 1) Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

Se propune parcelarea terenului studiat in 6 loturi: 5loturi destinate construirii de locuințe si un lot destinat unor functiuni mixte (locuinta cu spatiu commercial, servicii de cartier)

 • - Suprafata minima lot: 940,0mp;

 • - front la strada: minim 15,0m;

 • - POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

 • - H max: 8 m - la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras; 12 m - la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras; trei niveluri supraterane (S +P+E+M/R; D+P+E/M);

 • - retragerea minimă față de aliniament: 5,0m de la aliniamentul str.Terrei;

- retrageri minime față de limitele laterale: 3,0m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: raportat la mejdia posterioara, cladirile se vor amplasa strict in afara zonei UTR Ve;

 • - Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

 • - Zone verzi amenajate - 40% din suprafata parcelei;

 • - Mobilarea parcelelor se va putea realiza doar dupa relocarea liniei electrice aeriene LEA 20kV, conform studiului de coexistent specificat in avizul nr. 60201819121/9.05.2018 de la SDEE Transilvania Nord;

 • - La autorizare se va prezenta extras CF pentru terenul identificat cu nr.cad.186266, in concordanta cu adeverinta nr.70165/18.02.2019 (teren intravilan).

 • - Lotizarea parcelei identificate cu nr.cad.174563 se va studiua printr-un PUZ intr-o etapa ulterioara, cand se va solicita aviz SNCFR, intrucat aceasta se afla in zona de protectie a caii ferate;

 • 2) Circulatii si accese

 • - Accesul la parcele se va realiza direct din str Terei.

 • - Se propune largirea str.Terrei, la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor) si constituirea, in partea nordica a amplasamentului studiat, a unui drum public cu profil transversal de 12,0m (6,m pe partea beneficiarilor) pozitionat in prelungirea drumului public identificat cu nr.cad.191094 constituit prin PUZ aprobat cu HCL nr.792/2008, care se va putea lega cu str.Ursa Mare;

Terenul necesar dezvoltarii retelei strdale va trece din proprietate privata in domeniul public conform propunerii prezentate in plansa 5/U si a declaratiei autentificate notarial nr.133/16.01.2019. Dupa aprobarea documentatie de urbanism, beneficiarul va face toate demersurile in acest sens.

In zona parcelei identificate cu nr.cad.174563, care va face obiectul unei documentatii de urbanism ulterioare, se propune constituirea, pe viitor, a unui drum public cu profil transversal de 9,0m paralel cu canalul HCN 3191, drum ce se va intersecta cu str.Mercur, iar str.Mercur se va largi la profil transversal de 12,0m;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -      Compartimentul Urbanism si Avize,

 • -      Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Onita Ionel, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • -      Instituția Prefectului județului Bihor

 • -      Primarul Municipiului Oradea

 • -      Directia Patrimoniului Imobiliar

 • -      Directia Juridica

 • -      Directia Tehnica

 • -      Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 176


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”