Hotărârea nr. 175/2019

privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

dc78b2863ca786dbe67d87f73352b7d47085ea1b7b738724d2a3851c78395e7f

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ -Reconversie funcționala in UTR M4 - Construire imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.82477/25.02.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ Reconversie funcționala in UTR M4 - Construire imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane, str.Stefan Octavian Iosif, nr.10

Avand in vedere intentia Primariei Municipiului Oradea de a proceda la elaborarea unui plan de regenerare urbana in zona str.Stefan Octavian Iosif, analizandu-se fondul construit din zona, s-au identificat locatii care pot fi supuse regenerarii. Astfel, terenul cuprins intre str.Stefan Octavian Iosif, str.A.D.Xenopol si str.Paunului este situat preponderent in UTR Va, iar din punct de vedere functional acesta se preteaza a fi cuprins intr-un proiect de regenerare urbana.

În componența sa spațială, Planul de Regenerare Urbană are ca obiectiv creșterea calității locuirii la nivel urban prin reabilitarea și refuncționalizarea spațiului rezidențial, implicând:

 • - reconsiderarea/eficientizarea mobilității (transport public, trafic lent, trafic auto, parcare etc)

 • - reorganizarea spațiului public - prin diferențierea, specializarea, amenajarea acestuia

 • - dezvoltarea serviciilor - publice și comerciale

 • - reabilitarea infrastructurii

 • - creșterea gradului de mixaj funcțional - pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul ansamblului - prin integrarea de noi activități

 • - ameliorarea condițiilor de mediu - în toate componentele sale

Întrucat suprafata de teren de 1588 mp situata in aria identificata, dar in afara UTR Va, a fost studiata printr-un Plan Urbanistic Zonal privind Reconversie functionala in UTR M4 si construirrea unui imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane, PUZ aprobat cu HCL nr.652/28.06.2018, se impune revocarea respectivei hotarari pentru ca intrega arie cuprinsa intre str.Stefan Octavian Iosif, str.A.D.Xenopol si str.Paunului sa poata fi supusa procesului de regenerare urbana

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.3, lit.b), alin.5 lit.c) și art. 45 alin.2 lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă revocarea HCL nr.652/28.06.2018 privind aprobare PUZ Reconversie functionala in UTR M4 -Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane, str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 - Oradea.

Terenul studiat prin PUZ, impreuna cu terenurile situate in UTR Va, reprezentand aria cuprinsa intre str.Stefan Octavian Iosif, str.A.D.Xenopol si str.Paunului vor fi cuprinse intr-un proiect de regenerare urbana, proiect de interes public.

Terenurile în cauză vor putea fi trecute în domeniul public, deținătorii putând fiind despăgubiți prin intermediul unor suprafețe construibile, cu aplicarea unui cuantum de echivalare a valorii terenului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Institutia Arhitect Sef.

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal Foica Gheorghe, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea.

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 175

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” si 4 voturi “abtinere”