Hotărârea nr. 173/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 80842/25.02.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii acestora din funcțiune, respectiv a casării.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit c), alin (5) lit b) și a art. 45 alin.3 din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a următoarelor active fixe:

Nr crt

Nr inventar

Denumire

PIF

Valoare

1

10003

Hala lactate

1988

77.339,52

2

13235

Grup sanitar

2003

33.145,51

T

fOTAL

110.485,03

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea al activelor fixe menționate la art. 1 se face în vederea scoaterii acestora din funcțiune, respectiv a casării/demolării.

Art. 3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe Municipiul Oradea își va actualiza corespunzător evidențele contabile iar Societatea Administrația Domeniului Public SA evidențele extracontabile.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • - Societatea Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 173

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 4 voturi “abținere”