Hotărârea nr. 171/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 85246 din 26.02.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcțiune, active cuprinse în Listele cu nr. 911/11.01.2019 și 1034/14.01.2019 și care au o valoare totală de 61143,69 lei.

Luând în considerare adresa Societății Compania de Apă Oradea SA nr. 5390 din 12.02.2019, înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 64217 din 12.02.2019 și Hotărârea Consiliului de Administrație a societății nr. 4/1996/21.01.2019

În conformitate cu:

 • •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

 • •   art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

 • •   art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre, active aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA și a căror valoare totală este de 61143,69 lei.

Art.2 Se aproba trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea în vederea scoaterii din funcțiune/a casării activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

Art.3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2, atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/ extra -contabile aferente.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Societatea Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 171

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S. A.


Cont: R041BRDE050SV03433450500


fxir Q 1 '2't


ȘO 900E-mail:     apacanal@apaoradea.ro


Website: hîtp ://\xxx \\ .apaoradea.ro


ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


Compartiment Tehnic.

Nr. 5.390 din 12.02.2019


Către,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

1 2 FEB. 21113

.... _______


- SERVICIU EVIDENȚE ACTIVE DELERGĂRI DE GESTIUNE ȘI DATORIE PUBLICÂ-

Referitor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public administrat de SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA,

Alăturat vă înaintăm listele cu nr. 911/11.01.2019 din cadrul Sectorului Rețele Apă și 1.034/14.01.2019 din cadrul Sectorului Canal I, mijloace fixe din patrimoniul public ce sunt propuse spre scoatere din funcțiune, cu rugămintea de a promova o hotărâre a Consiliului Local ai Municipiului Oradea, prin care să se aprobe casarea acestor mijloace fixe.

Menționăm că, în baza contractului de delegare de gestiune, necesitatea și oportunitatea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe din listele sus menționate, a fost analizată și avizată de Consiliul de Administrație al Companiei, în ședința din data de 21.01.2019, prin Hotărârea Consiliului de Administrație cu nr. 4/1.996 din 21.01 2019, adoptată în acest sens (anexat).

Rețelele de apă cu branșamentele aferente, precum și rețelele de canalizare menajeră cu racordurile aferente, au fost propuse spre scoatere din funcțiune în aceste liste ca urmare a lucrărilor realizate prin programele de reabilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare derulate de CAO în municipiul Oradea.

In consecință, vechile rețele, branșamentele și racordurile aferente nu mai sunt funcționale.

Cum cheltuielile de dezafectare și aducere la starea inițială depășesc cu mult valoarea bunurilor ce ai putea fi recuperate, conductele, branșamentele și racordurile propuse la casare au fost lăsate în vechiu' amplasament.

Având în vedere cele mai de sus, vă rugăm să promovați o Hotărâre de Consiliu Local prin care aceste

mijloace fixe scoase din funcțiune, să fie casate.

Director General


Director Tehnic


ing. Ovidiu GAVRA


ing. Gheorghe POPA


Șef Compartiment

ing. Radu CIURSAȘ


RC/RP

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A

Tel: 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576       ffj

CUI: 54760              wdQNetS

J 05 /14 / 28. 05.1991Cont: R041BRDE050SV03433450500 E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Cănită!^social:      12.000.800 RON Website: httD://www.aDaoradea.ro

RQMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 4/1.996/21.01.2019 privind avizarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul public

Având în vedere: - Adresele Comp. Tehnic nr.860/11.01.2019, 1.070/14.01.2019 și 1.242/15.01.2019 privind propunerea de scoatere din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul public aflate în evidența Sectorului SPAU -comuna Tileagd (P.V. 859/11.01.2019), Sectorului Rețele Apă (P.V. 1.068/14.01.2019) și Sectorului Canal (P.V. 1.241/15.01.2019)

în baza:          - Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Ape

Oradea SA la 24.07.2018;

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A., întrunit în ședința la data de 21.01.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public după cum urmează:

 • a. Sector SPAU - comuna Tileagd - Lista nr.839/11.01.2019 - 1 poziție - valoare c inventar - 19.400 lei

 • b. Sector Rețele Apă - Lista nr. 911/11.01.2019 - 247 poziții - valoare de inventar 23.560,30 lei

 • c. Sector Canal - Lista nr. 1.034/14.01.2019 - 108 poziții - valoare de inventar 37.583,39 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează comp. Tehnic.

Art. 3. Hotărârea se comunică:

 • -  Comp. Tehnic^

 • -  'Comp. Contabilitate;

Comp. Resurse Umane.
NOTĂ INTERNĂ


Nr. înreg. 1.070


Data: 14.01.2019

APROBAT

în Ședința Consiliului de Administrație din data de — ■ - f

PREȘEDINTE

ing. Claudiu OROS

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Alăturat vă înaintăm procesul verbal al comisiei de analiză a mijloacelor fixe din patrimoniul public, înregistrat sub numărul: 1.068 din data de 14.01.2019, referitor la propunerea de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe patrimoniu public aflate în evidența Sectorului Rețele Apă, conform liste înregistrate sub nr. 911 din data de 11.01.2019, în valoare de 23.560,30 lei, cu rugămintea de a aprob; scoaterea din funcțiune a acestor bunuri.

Secretarul Comisiei ing. Radu PANEA r

R.P / R.P

DD - 24, Ed.2. ~ —————————————— —————-          P^TTTÎ

jO'      Compartiment

Jgonuta         Tehnic.

PROCES VERBAL

Nr. înreg. 1.068

Data: 14.01.2019

PROCES VERBAL

încheiat azi

cu ocazia analizei și oportunității scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public aflate în administrarea

Sectorului Rețele Apă

Comisia de analiză și propuneri de scoatere din funcțiune/ casare a fondurilor fixe din patrimoniul propriu și public, constituită în baza Deciziei nr. 20 din 08.02.2018 a conducerii SC Compania de Apă Oradea SA,

Analizând propunerea de scoatere din funcțiune înaintată de responsabilul de mijloace fixe de ia Sectorul Rețele Apă, cuprinsă în lista înregistrată sub nr. 911 din 11.01.2019:

Verificând documentația și motivația pentru care se solicită scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fix și anume :

- înlocuire cu polietilenă prin programe de reabilitare, uzură avansată.

Având în vedere cele mai de sus, comisia constată îndeplinirea condițiilor legale și propune aprobare: scoaterii din funcțiune a acestor mijloace fixe în valoare de 23.560,30 lei.

COMISIA


Inginer Șef

președinte

Comp.Tehnic

secretar

Comp.Tehnic

membru

Șef Sector Rețele Apă

membru

Resp. Miji. Fixe

membruing. Cristian POPA

ing. Radu PANEA

ing. loan IANCU

ing. Eduard HANDRA ing.Valentin BRONȚ

R.P/R.P


Sector Rețele Apă


PROPUNERE DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC


Nr. înreg. 911


Data: 11.01.2019


Aprobat

Șef sector


Către

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

a/


Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val.

neam ortiza ta

Cauza pentru care se propune

1.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 602 ml str. Iacobinilor

20554/1

30

1950

M

602

100,92

-

înlocuire cu PE

2.

Branșament apa str. Iacobinilor/01

20554/2

30

1950

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

3.

Branșament apa str. Iacobinilor/48

20554/53 •

30

1950

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Iacobinilor/58

20554/58

30

1950

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

5.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 150 ml str. George Washington

21132/1

30

1950

M

4

11,07

-

înlocuire cu PE

Pag. 1/ 14

j

6.

Branșament apa str. G.Washington /05A

21132/6

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

7.

Branșament apa str. G.Washington /07

21132/8

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

8

Branșament apa str. G.Washington /08

21132/9

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

9.

Branșament apa str. G.Washington /09

21132/10

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

10.

Branșament apa str. G.Washington /10

21132/11

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

11.

Branșament apa str. G.Washington /I IA

21132/12

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

12.

Branșament apa str. G.Washington /11

21132/13

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

13.

Branșament apa str. G.Washington /16

21132/16

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

14.

Branșament apa str. G.Washington /18

21132/17

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

15.

Branșament apa str. G.Washington /14

240193/0

30

1992

M

4

220,04

-

înlocuire cu PE

16. '

Branșament apa str. G.Washington /12

2403111/0

30

1992

M

4

210,90

-

înlocuire cu PE

17.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 665 ml str Bolcas Nicolae

20772/1

30

1950

M

665

34,23

înlocuire cu PE

18.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/05A

20772/4

30

1950

M

4

0,57

-

înlocuire cu PE

19.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/07

20772/6

30

1950

M

4

0,57

----

înlocuire cu PE

20.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/08

20772/7

30

1950

M

4

0,57

înlocuire cu PE

21.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/10

20772/8

30

1950

M

4

0,57

-

înlocuire cu PE

22.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/18

20772/12

30

1950

M

4

0,57

-

înlocuire cu PE

23.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/23

20772/17

30

1950

M

4

0,57

înlocuire cu PE

24.

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/36

20772/30

30

1950

M

4

0,57

-

înlocuire cu PE

25.

__

Branșament apa str. Bolcas Nicolae/38

20772/32 ____

30

1950

M

4

0,57

înlocuire cu PE

26.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 200 ml str. Salcâmilor

22334/1

30

1950

M

200

13,91

-

înlocuire cu PE

27.

Branșament apa str. Salcamilor/01 A

22334/2

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

28.

Branșament apa str. Salcamilor/01 B

22334/3

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

29.

Branșament apa str. Salcamilor/01

22334/4

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

30.

Branșament apa str. Salcamilor/02

22334/5

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

31.

Branșament apa str. Salcamilor/02A

22334/6

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

32.

Branșament apa str. Salcamilor/03

22334/7 4

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

33.

Branșament apa str. Salcamilor/04

22334/8

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

34.

Branșament apa str. Salcamilor/05A

22334/9

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

35.

Branșament apa str. Salcamilor/05

22334/10

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

36.

Branșament apa str. Salcamilor/06

22334/11

30

1950

M

4

0,60

-

înlocuire cu PE

37.

REȚEA DE APA AZBO DN 1 OOmm 624 ml str. Trotusului

20682/1

30

1950

M

624

44,28

-

înlocuire cu PE

38.

Branșament apa str. Trotusului/02A

20682/3l/

30

1950

M

4

0,86

-

înlocuire cu PE

39.

Branșament apa str. Trotusului/21D

20682/28

30

1950

M

4

0,86

-

înlocuire cu PE

40.

Branșament apa str. Trotusului/22

20682/33

30

1950

M

4

0,86

-

înlocuire cu PE

41.

Branșament apa str. Trotusului/26

2398027/0 '

30

1990

M

4

223,00

V -

înlocuire cu PE

42.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 450 ml str. A. Roman

20715/1

30

1950

M

450

20,80

-

înlocuire cu PE

43.

Branșament apa str. A.Roman/01

20715/2 1

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

44.

Branșament apa str. A.Roman/02

20715/3

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

45.

Branșament apa str. A.Roman/03

20715/4

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

Pag. 3/ 14

46.

Branșament apa str. A.Roman/04

20715/5

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

47.

Branșament apa str. A.Roman/05 A

20715/6

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

48.

Branșament apa str. A.Roman/05

20715/7

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

49.

Branșament apa str. A.Roman/06

20715/8

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

50.

Branșament apa str. A.Roman/07

20715/9

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

51.

Branșament apa str. A.Roman/09

20715/10

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

52.

Branșament apa str. A.Roman/11

20715/11

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

53.

Branșament apa str. A.Roman/13

20715/12

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

54.

Branșament apa str. A.Roman/15

20715/13

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

55.

Branșament apa str. A.Roman/17

20715/14

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

56.

Branșament apa str. A.Roman/19

20715/15

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

57.

Branșament apa str. A.Roman/21 A

20715/16

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

58.

Branșament apa str. A.Roman/21

20715/17

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

59.

Branșament apa str. A.Roman/23

20715/18

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

60.

Branșament apa str. A.Roman/25

20715/19

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

61.

Branșament apa str. A.Roman/27

20715/20

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

62.

Branșament apa str. A.Roman/29

20715/21

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

63.

Branșament apa str. A.Roman/31A

20715/22

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

64.

Branșament apa str. A.Roman/31

20715/23

30

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

65.

Branșament apa str. A.Roman/33

20715/24

30 /___

1950

M

4

0,61

-

înlocuire cu PE

66.

Branșament apa str. A.Roman/27A

2402550/0

30

1992

M

4

180,64

-

înlocuire cu PE

r»r^ oi. Drl O-

Pag. 4/ 14

 • 67.

 • 68.

Branșament apa str. A.Roman/02C

2421031/0

30

1996

M

4

481,22

înlocuire cu PE

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 283 ml str. Oașului

20669/1

30

1950

M

283

41,93

înlocuire cu PE

69.

Branșament apa str. Oasului/Ol A

20669/2

30

1950

M

4

0,75

-

înlocuire cu PE

70.

Branșament apa str. Oasului/02

20669/3

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

71.

Branșament apa str. Oasului/02A

20669/4

30

1950

M

4

0,80

înlocuire cu PE

72.

Branșament apa str. Oasului/02B

20669/5

30

1950

M

4

0,80

înlocuire cu PE

73.

Branșament apa str. Oasului/02C

20669/6

30

1950

M

4

0,80

înlocuire cu PE

74.

Branșament apa str. Oasului/03

20669/8

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

 • 75.

 • 76.

Branșament apa str. Oasului/04

20669/9

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

Branșament apa str. Oasului/05

20669/10

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

 • 77.

 • 78.

Branșament apa str. Oasului/09

20669/13

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

Branșament apa str. Oașului/10

20669/14

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

79.

Branșament apa str. Oașului/11

20669/15

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

80.

Branșament apa str. Oașului/12

20669/16

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

81.

Branșament apa str. Oașului/13 A

20669/17

30

1950 :

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

82.

Branșament apa str. Oașului/14

20669/18

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

83.

Branșament apa str. Oasului/15

20669/19

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

84.

Branșament apa str. Oasului/16

20669/20

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

85.

Branșament apa str. Oasului/17A

20669/21

30

1950

M

4

0,80

înlocuire cu PE

86.

Branșament apa str. Oașului/17

20669/22

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

87.

Branșament apa str. Oașului/18

20669/23

30

1950

M

4

0,80

înlocuire cu PE

Pag. 5/ 14

88.

Branșament apa str. Oasului/19A

20669/24

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

89.

Branșament apa str. Oașului/19

20669/25

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

90.

Branșament apa str. Oasului/21

20669/27

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

91.

Branșament apa str. Oasului/22

20669/28

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

92.

Branșament apa str. Oasului/23

20669/29

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

93.

Branșament apa str. Oasului/24A

20669/30

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

94.

Branșament apa str. Oasului/24

20669/31

30

1950 f

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

95.

Branșament apa str. Oasului/25A

20669/32

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str. Oasului/25

20669/33

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

97.

Branșament apa str. Oasului/26A

20669/34

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

98.

Branșament apa str. Oasului/26B

20669/35 /

30

1950

M

4

0,80

-

înlocuire cu PE

99.

Branșament apa str. Oasului/13B

2402137/0

30

1992

M

4

187,90

-

înlocuire cu PE

100.

Branșament apa str. Oasului/07

240256/0

30

1992

M

4

180,64

-

înlocuire cu PE

101.

Branșament apa str. Oasului/06

9712/1

30

2006

M

4

925,69

-

Relocare branșament

102.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 293 ml str. Oltetului

20586/1

30

1950

M

293

36,82

-

înlocuire cu PE

103

Branșament apa str. 01tetului/2A

20586/2

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

104

Branșament apa str. Oltetului/02

20586/3

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

105

Branșament apa str. Oltetului/03

20586/4

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

106

Branșament apa str. Oltetului/04

20586/5

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

107

. Branșament apa str. Oltetului/25

20586/6

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

0 1 • Rd ?•

Pag. 6/ 14

108.

Branșament apa str. Oltetului/5A

20586/7 J

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

109.

Branșament apa str. Oltetului/06

20586/8 1

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

110.

Branșament apa str. Oltetului/07

20586/9

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

111.

Branșament apa str. Oltetului/08

20586/10

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

112.

Branșament apa str. Oltetului/09A

20586/11

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

113.

Branșament apa str. Oltetului/09

20586/12

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

114.

Branșament apa str. Oltetului/IOA

20586/13

30

1950

i

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

115.

Branșament apa str. Oltetului/10

20586/14

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

116.

Branșament apa str. Oltetului/11

20586/15

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

117.

Branșament apa str. Oltetului/12

20586/16

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

118.

Branșament apa str. Oltetului/13

20586/17

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

119.

Branșament apa str. Oltetului/14

20586/18

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

120.

Branșament apa str. Oltetului/15 A

20586/19

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

121

Branșament apa str. Oltetului/15

20586/20.

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

122

Branșament apa str. Oltetului/16A

20586/21 '

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

123

Branșament apa str. Oltetului/16

20586/22

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

124

Branșament apa str. Oltetului/17

20586/23

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

125

Branșament apa str. Oltetului/19

20586/25

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

DD-21;Ed. 2;

Pag. 7/ 14

126.

Branșament apa str. Oltetului/21

20586/26

30

1950

M

4

0,85

.

înlocuire cu PE

127.

Branșament apa str. Oltetului/23

20586/27

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

128.

Branșament apa str. Oltetului/23A

20586/28

30

1950

M

4

0,85

-

înlocuire cu PE

129.

REȚEA DE APA AZBO DN 150mm 508 ml str. Piteștilor

20724/1

30

1950

M

508

88,11

înlocuire cu PE

130.

Branșament apa str. Pitestilor/03

20724/3

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

131.

Branșament apa str. Pitestilor/05

20724/4

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

132.

Branșament apa str. Pitestilor/06

20724/5

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE —

133.

Branșament apa str. Pitestilor/07

20724/7

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

134.

Branșament apa str. Pitestilor/09A

20724/8

30

1950

M

4

0,90

<-

înlocuire cu PE

135.

Branșament apa str. Piteștilor/10

20724/9

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

136.

Branșament apa str. Pitestilor/11

20724/10

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

137

Branșament apa str. Pitestilor/12

20724/11

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

138

Branșament apa str. Pitestilor/13

20724/12

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

139

Branșament apa str. Pitestilor/14A

20724/13

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

140

Branșament apa str. Pitestilor/14

20724/14

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

141

Branșament apa str. Pitestilor/15

20724/15

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

142

. Branșament apa str. Pitestilor/16

20724/16

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

143

. Branșament apa str. Pitestilor/17

20724/17

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

Pag. 8/ 14

144.

Branșament apa str. Pitestilor/18

20724/18 /

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

145.

Branșament apa str. Pitești lor/19B

20724/19

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

146.

Branșament apa str. Piteștilor/19

20724/20

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

147.

Branșament apa str. Pitestilor/20

20724/21

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

148.

Branșament apa str. Pitestilor/21

20724/22

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

149.

Branșament apa str. Pitestilor/22

20724/23

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

150.

Branșament apa str. Pitestilor/23 A

20724/24

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

151.

Branșament apa str. Pitestilor/23

20724/25

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

152.

Branșament apa str. Pitestilor/24A

20724/26

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

153.

Branșament apa str. Pitestilor/24

20724/27

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

154.

Branșament apa str. Pitestilor/25

20724/28

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

155.

Branșament apa str. Pitestilor/26A

20724/29

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

156.

Branșament apa str. Pitestilor/26

20724/30

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

157.

Branșament apa str. Pitestilor/27A

20724/31

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

158.

Branșament apa str. Pitestilor/29

20724/32

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

159.

Branșament apa str. Pitestilor/30

20724/33

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

160.

Branșament apa str. Pitestilor/31

20724/34

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

161.

Branșament apa str. Pitestilor/32A

20724/35

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

162.

Branșament apa str. Pitestilor/3 3

20724/36

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

163

Branșament apa str. Pitestilor/34

20724/37

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

DD-21; Ed. 2;

Pag. 9/ 14

164.

Branșament apa str. Pitestilor/35

20724/38 /

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

165.

Branșament apa str. Pitestilor/36

20724/39

30

1950

M

4

0,90

-

Înlocuire cu PE

166.

Branșament apa str. Pitestilor/37

20724/40

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

167.

Branșament apa str. Pitestilor/3 8

20724/41

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

168.

Branșament apa str. Pitestilor/39

20724/42

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

169.

Branșament apa str. Pitestilor/28

2408819/0/

30

1994

M

4

314,69

-

înlocuire cu PE

170.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 160 ml cfr frfYvnrpi

23074/1

30

1950

M

160

8,38

-

înlocuire cu PE

171.

Branșament apa str. Govorei/03 A

23074/3

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

172.

Branșament apa str. Govorei/03

23074/4

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

173.

Branșament apa str. Govorei/04

23074/5

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

174.

Branșament apa str. Govorei/05A

23074/6

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

175.

Branșament apa str. Govorei/05

23074/7

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

176

Branșament apa str. Govorei/06

23074/8

30

1950

M

4

0,3 8

-

înlocuire cu PE

177

Branșament apa str. Govorei/07

23074/9

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

178

Branșament apa str. Govorei/08

23074/10

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

179

. Branșament apa str. Govorei/IOA

23074/11

30

1950

M

4

0,3 8

-

înlocuire cu PE

180

. Branșament apa str. Govorei/IOB

23074/12

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

181

. Branșament apa str. Govorei/lOC

23074/13

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

182

. Branșament apa str. Govorei/10

23074/14

30

1950

M

4

0,38

-

înlocuire cu PE

182

Branșament apa str. Govorei/11

23074/15

30

1950

M

4

0,38

înlocuire cu PE

184.

Branșament apa str. Govorei/4A

11641/1

30

2010

M

4

680,27

-

Relocare

___hiansamenL

185.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 103 ml str. Zaharia Stancu

20636/1 /

30

1950

M

103

16,41

-

înlocuire cu PE

186.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/01

20636/2 /

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

187.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/02

20636/3

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

188.

_______ ______—»-------------:----

Branșament apa str. Zaharia Stancu/03

20636/4

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

 • 189.

 • 190.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/04

20636/5

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

Branșament apa str. Zaharia Stancu/05

20636/6

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

191.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/06

20636/7

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

192.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/07

20636/8

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

193.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/07A

20636/9

30

1950

M

4

1,21

înlocuire cu PE

194.

Branșament apa str. Zaharia Stancu/08

20636/10

30

1950

M

4

1,21

-

înlocuire cu PE

195.

Branșament apa str. Sintezei/02

21080/1

30

1950

M

4

3,84

-

înlocuire cu PE

196

Branșament apa str. Sintezei/04

21080/3

30

1950

M

4

3,84

-

înlocuire cu PE

197

Branșament apa str. Sintezei/06

21080/4

30

1950

M

4

3,84

-

înlocuire cu PE

198

REȚEA DE APA AZBO DN 250mm 200 ml str. Calea Aradului

23536/0

30

1983

M

200

17906,99

-

înlocuire cu PE

199

REȚEA DE APA FONTA DN 80mm 300 ml str. Abatorului

20380/1

30

1983

M

300

12,43

înlocuire cu PE

200

REȚEA DE APA FONTA DN 350mm 300 ml str. Abatorului

20810/13

30

1983

M

300

357,90

înlocuire cu PE

201.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 900 ml str. Vladeasa

20646/1'/

30

1950

M

900

13,90

-

înlocuire cu PE

202.

REȚEA DE APA AZBO DN 250mm 250 ml str. Vladeasa

20646/2

30

1950

M

250

13,90

-

înlocuire cu PE

203.

Branșament apa str. Vladeasa/02

20646/3 '

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

204.

Branșament apa str. Vladeasa/07

20646/5 '

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

205.

Branșament apa str. Vladeasa/09

20646/7

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

206.

Branșament apa str. Vladeasa/10

20646/8

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

207.

Branșament apa str. Vladeasa/12

20646/10

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

208.

Branșament apa str. Vladeasa/13

20646/11

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

209.

Branșament apa str. Vladeasa/14

20646/12

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

210.

Branșament apa str. Vladeasa/14A

20646/13

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

211.

Branșament apa str. Vladeasa/15

20646/14

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

212.

Branșament apa str. Vladeasa/16

20646/15

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

213

Branșament apa str. Vladeasa/17

20646/16

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

214

Branșament apa str. Vladeasa/18

20646/17

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

215

Branșament apa str. Vladeasa/19

20646/18

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

216

Branșament apa str. Vladeasa/20

20646/19

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

217

. Branșament apa str. Vladeasa/21

20646/20

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

218

. Branșament apa str. Vladeasa/22

20646/22

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

219

. Branșament apa str. Vladeasa/23

20646/23

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

220

. Branșament apa str. Vladeasa/24

20646/24

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

221

. Branșament apa str. Vladeasa/25

20646/25

30

1950

M

4

0,37

__

înlocuire cu PE

Pag. 12/14

222.

Branșament apa str. Vladeasa/26

20646/26

30

1950

M

4

0,37

înlocuire cu PE

223.

Branșament apa str. Vladeasa/27

20646/27

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

224.

Branșament apa str. Vladeasa/28

20646/28

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

225.

Branșament apa str. Vladeasa/30

20646/29

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

226.

Branșament apa str. Vladeasa/32

20646/30

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

227.

Branșament apa str. Vladeasa/34

20646/31

30

t

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

228.

Branșament apa str. Vladeasa/38

20646/33

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

229.

Branșament apa str. Vladeasa/40

20646/34

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

230.

Branșament apa str. Vladeasa/42

20646/35

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

231.

Branșament apa str. Vladeasa/44

20646/36

30

1950

M

4

0,37

înlocuire cu PE

232.

Branșament apa str. Vladeasa/46

20646/37

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

233.

Branșament apa str. Vladeasa/48

20646/38

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

234.

Branșament apa str. Vladeasa/50

20646/39

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

235.

Branșament apa str. Vladeasa/52

20646/40

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

236

Branșament apa str. Vladeasa/54

20646/41

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

237

Branșament apa str. Vladeasa/58

20646/42

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

238

Branșament apa str. Vladeasa/60

20646/43

30

1950

M

4

0,37

înlocuire cu PE

239

Branșament apa str. Vladeasa/64A

20646/44

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

240

. Branșament apa str. Vladeasa/66

20646/45

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

241

. Branșament apa str. Vladeasa/68

20646/46

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

DD-2kEd. 2;

Pag. 13/14

 • 242.

 • 243.

Branșament apa str. Vladeasa/70A

20646/47

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

Branșament apa str. Vladeasa/70

20646/48

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

 • 244.

 • 245.

Branșament apa str. Vladeasa/72B

20646/49

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

Branșament apa str. Vladeasa/72

20646/50

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

246.

247

Branșament apa str. Vladeasa/74

20646/51

30

1950

M

4

0,37

-

înlocuire cu PE

REȚEA DE APA AZBO DN 500mm 900 ml str. Vladeasa

20810/30

30

1950

M

900

1073,70

-

înlocuire cu PE

Total: 23560.3

Propunător (Responsabil mijloace fixe) ing. Valentin BRONȚ

Pag. 14/14


Oradea


Sector Rețele Apă NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Nr. înreg. 912


Data: 11.01.2019


Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Prin prezenta, menționam ca mijloacele fixe cuprine în propunerea de casare cu numărul de înregistrare 911/11.01.2019, din gestiunea 02 - patrimoniu public, au fost înlocuite. Menționăm faptul că acestea vor rămâne pe actualul amplasament datorită costurilor mari de recuperare si valorificare. Ca urmare propunem scoaterea lor din funcțiune.

Șef Sector Rețele Apă Ing. Edward Handra

Resp. Miji. Fixe

Ing. Valentin BrontE.H./V.B.

DD-91;Ed. 2;


NOTĂ INTERNĂ


Nr. înreg. 1.242


Data: 15.01.2019Avizat:

Director neral ing. Ovid>6 GAVRAAPROBAT

In Ședința Consiliului de Administrație din data de <    - • - - 5

PREȘEDINTE

ing. Claudiu OROS


Către,


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Alăturat vă înaintăm procesul verbal al comisiei de analiză a mijloacelor nxe din patrimoniul public, înregistrat sub numărul: 1.241 din data de 15.01.2019, referitor la propunerea de scoatere dir funcțiune a mijloacelor fixe patrimoniu public aflate în evidența Sectorului Canal I, conform liste înregistrate sub nr. 1.034 din data de 14.01.2019, în valoare de 37.583,39 lei, cu rugămintea de a aprobi scoaterea din funcțiune a acestor bunuri.

Secretarul Comisiei ing. Radu PANEA


R.P/R.P


PROCES VERBAL


Nr. înreg. 1.241

Data: 15.01.2019


PROCES VERBAL

încheiat azi

cu ocazia analizei și oportunității scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public aflat în administrarea

Sector Canal


Comisia de analiză și propuneri de scoatere din funcțiune/casare a fondurilor fixe din patrimoniul propriu, constituită în baza Deciziei nr. 20 din 08.02.2018 a conducerii SC Compania de Apă Oradea SA.

Analizând propunerea de scoatere din funcțiune înaintată de responsabilul de mijloace fixe de la Sectorul Canalizare, cuprinsă în lista înregistrată sub nr. 1.034 din 14.01.2019.

Verificând documentația și motivația pentru care se solicită scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fixe:

Uzură avansată, înlocuire cu PVC prin programele de reabilitare CAO.

Constată îndeplinirea condițiilor legale și propune aprobarea scoaterii din funcțiune a acestoi mijloace fixe din patrimoniul public, în valoare de 37.583,39 lei.


mg. Cristian POPA

ing. Radu PANEA

ing. loan IANCU

ing. Ștefan ZETOCHA

ing. Ovidiu PAVEL


COMISIA

Inginer Șefpreședinte

Comp.Tehnic

secretar

Comp.Tehnic

membra

Șef Sector Canalizare

membru

Resp.Mijl.fixe

membruR.P/RJ?                                                                                                                   ________

Pag. 1/1


DD - 90, Ed.2.Sector Canal


PROPUNERE DE

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE

PATRIMONIU PUBLIC

Nr. înreg. 1.034

Data: 14.01.2019


Aprobat

Șef Sector Cana?

Ing. Ștefan J.ETOCH A


Către

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

XSIr.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val. de inv.

Val.

neamortizata

....

Cauza pentru care se propune

1

Rețea Canal Menjer Barcaului TB DN300

23104/1

40

1979

M

1900

13.615,85

-

înlocuire cu PVC

2

"3

4

Rețea Canal Menjer Barcaului TB DN400

23104/2

40

1979

M

500

3.970,39

-

înlocuire cu PVC

^Racord Canal Menajer Barcaului /001A

23047/1

30

1950

M

6

0,25

-

înlocuire cu PVC

Racord Canal Menajer Barcaului /Ol3 A

23047/3

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

5

6

Racord Canal Menajer Barcaului /015

23047/4

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

Racord Canal Menajer Barcaului /021

23047/6

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

7

Racord Canal Menajer Barcaului /30B

23047/8

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

8

Racord Canal Menajer Barcaului /038

23047/11

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

__________

9

Racord Canal Menajer Barcaului /047

23047/12

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

10

Racord Canal Menajer Barcaului /052

23047/13

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

11

Racord Canal Menajer Barcaului /054

23047/15

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

12

Racord Canal Menajer Barcaului /056

23047/16

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

13

Racord Canal Menajer Barcaului /058

23047/17

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

14

Racord Canal Menajer Barcaului /060

23047/18

30

1950

M

6

0,33

înlocuire cu PVC

15

Racord Canal Menajer Barcaului /063A

23047/19

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

16

Racord Canal Menajer Barcaului /063

23047/20

30

1950

M

6

0,33

-

înlocuire cu PVC

17

Racord Canal Barcaului /068

2404613/0

30

1993

M

6,

143,60

-

înlocuire cu PVC

18

Racord Canal Barcaului /068A

240653/0 '

40

1994-

M

6

222,23

-

înlocuire cu PVC

19

Racord Canal Barcaului /071

2408936/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

20

Racord Canal Barcaului Z067

2408937/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

21

Racord Canal Barcaului /069

2408938/0

40

1994

M

6

143,83

-!

înlocuire cu PVC

22

Racord Canal Barcaului /065

2408939/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

23

Racord Canal Barcaului /051

2408940/0

’ 40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

24

Racord Canal Barcaului /041

2408941/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

25

Racord Canal Barcaului /041A

2408942/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

26

Racord Canal Barcaului /049

2408944/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

27

Racord Canal Barcaului /043

2408945/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

28

Racord Canal Barcaului /077

2408946/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

29

Racord Canal Barcaului /075

2408947/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

30

Racord Canal Barcaului /055

2408948/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

31

Racord Canal Barcaului /053

2408949/0

40

1994

M

6 .

143,83

-

înlocuire cu PVC

32

Racord Canal Barcaului /089

2408950/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

33

Racord Canal Barcaului /079

2408951/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

34

Racord Canal Barcaului /039

2408952/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

35

Racord Canal Barcaului /087

2408953/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

36

Racord Canal Barcaului /085A

2408954/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

37

Racord Canal Barcaului /085

2408955/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

38

Racord Canal Barcaului /O83

2408956/0

40

1994

M-

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

39

Racord Canal Bar caului Z073

2408957/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC *

40

Racord Canal Barcaului /045

2408958/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

41

Racord Canal Barcaului /081

2408959/0

40

1994

M

6

143,83

-

înlocuire cu PVC

42

Racord Canal Barcaului Z037

24098/0

40

1995

M

6

232,47

-

înlocuire cu PVC

43

Racord Canal Barcaului /035

240982/0

' 40

1995

M

6

232,47

înlocuire cu PVC

44

Racord Canal Barcaului /017

2409823/0

40

1995

M

6

232,47

-

înlocuire cu PVC

45

Racord Canal Barcaului /O33

240984

' 40

1995

M

6

232,47

-

înlocuire cu PVC

46

Racord Canal Barcaului Z093

2413616/0

/ 40

1995

M

6

249,77

-

înlocuire cu PVC

47

Racord Canal Barcaului /030

2413617/0

40

1995

M

6

249,77

-

înlocuire cu PVC

48

Racord Canal Barcaului Z028

241418/0

40

1995

M

6

460,03

-

înlocuire cu PVC

49

Racord Canal Barcaului Z034

2414417/0

40

1996

M

6

219,25

-

înlocuire cu PVC

50

Racord Canal Barcaului Z025

2415419/0

40

1996

M

6

215,32

-

înlocuire cu PVC

51

Racord Canal Barcaului /032

241544/0

40

1996

M

6

215,32

-

înlocuire cu PVC

52

Racord Canal Barcaului /066

241547/0

40

1996

M

6

215,32

-

înlocuire cu PVC

53

Racord Canal Barcaului /003

2416710/0

40

1995

M

6

399,26

-

înlocuire cu PVC

54

Racord Canal Barcaului /023

2416711/0

40

1995

M

6

399,26

înlocuire cu PVC

55

Racord Canal Barcaului /013

2416712/0

7 40

1995

M

6

399,26

-

înlocuire cu PVC

56

Racord Canal Barcaului /Ol 1

2416713/0

40

1995

M

6

399,26

-

înlocuire cu PVC

57

Racord Canal Barcaului /001

2416714/0

40

1995

M

6

399,26

-

înlocuire cu PVC

58

Racord Canal Barcaului /029

241679/0

40

1996

M

6

399,26

-

înlocuire cu PVC

59

Racord Canal Barcaului /062

241937/0

40

1996

M

6

329,48

-

înlocuire cu PVC

60

Racord Canal Barcaului /030A

242021/0

40

1996

M

6

464,14

-

înlocuire cu PVC

61

Racord Canal Barcaului /024

24203/0

40

1996

M

6

492,82

-

înlocuire cu PVC î

62

Racord Canal Barcaului /018

242031/0

40

1996

M

6

492,82

înlocuire cu PVC

63

Racord Canal Barcaului /020

242032/0

40

1996

M

6

492,82

-

înlocuire cu PVC

64

Racord Canal Barcaului Z022

242033/0

40

1996

M

6

492,82

-

înlocuire cu PVC

65

Racord Canal Barcaului /097

242233/0

40

1997

M

6

118,30

-

înlocuire cu PVC

66

Racord Canal Barcaului /101

2422410/0

40

1997

M

6

172,30

-

înlocuire cu PVC

67

Racord Canal Barcaului /72A

242242/0

40

1997

M

6

172,30

-

înlocuire cu PVC

68

Racord Canal Barcaului /99A

242244/0

40

1997

M

6

172,30

-

înlocuire cu PVC

69

Racord Canal Barcaului /103

242245/0

40

1997

M

6

172,30

-

înlocuire cu PVC

70

Racord Canal Barcaului /103A

242246/0

40

1997

M

6

172,30

-

înlocuire cu PVC

71

Racord Canal Menajer Barcaului /113

24232/1

40

1997

M

6

3,895,89

-

înlocuire cu PVC

72

Racord Canal Menajer Barcaului /020

24232/3

40

1997

M

6

35,91

-

înlocuire cu PVC

73

Racord Canal Menajer Barcaului /109

24249/16

40

1997

M

6

34,24

-

înlocuire cu PVC

74

Racord Canal Menajer Barcaului /117

24249/19

40

1997

M

6

40,74

-

înlocuire cu PVC

75

Racord Canal Menajer Barcaului /103B

24249/20

40

1997

M

6

41,91

-

înlocuire cu PVC

76

Racord Canal Menajer Barcaului /111

24266/6

40

1997

M

6

47,62

-

înlocuire cu PVC

77

Racord Canal Barcaului /046

2426914/0

'' 40

1997

M

6

494,09

-

înlocuire cu PVC

78

Racord Canal Barcaului /040

242699/0

40

1997

M*

6

494,09

-

înlocuire cu PVC

79

Racord Canal Barcaului /113A

2427120/0

40

1997

M

6

592,32

-

înlocuire cu PVC

80

Rețea Canal Menajer Piteștilor TB DN300

23054/1

30

1950

M

150

0,52

-

înlocuire cu PVC

81

Rețea Canal Menajer Piteștilor TB DN30/45

23054/2

30

1950'

M

250

2,07

-

înlocuire cu PVC

82

Racord Canal Menajer Piteștilor /12

23054/4

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

83

Racord Canal Menajer Piteștilor /16A

23054/5

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

84

Racord Canal Menajer Piteștilor /17

23054/6

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

85

Racord Canal Menajer Piteștilor /19

23054/8

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

86

Racord Canal Menajer Piteștilor /21

23054/9

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

87

Racord Canal Menajer Piteștilor /22

23054/10

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

88

Racord Canal Menajer Piteștilor /26A

23054/11

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

89

Racord Canal Menajer Piteștilor /29

23054/13

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

90

Racord Canal Menajer Piteștilor /32A

23054/14

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

91

Racord Canal Menajer Piteștilor /35

23054/15

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

92

Racord Canal Menajer Piteștilor /37

23054/16

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

DD-21:Ed. 2;

93

Racord Canal Menajer Piteștilor /38

23054/17

30

1950

M

12

0,23

-

înlocuire cu PVC

94

Racord Canal Menajer Piteștilor /39

23054/18

30

1950

M

12

0,23

••

înlocuire cu PVC

95

Racord Canal Menajer Piteștilor /32

2403210/0

30

1992

M

12

214,35

-

înlocuire cu PVC

96

Racord Canal Menajer Piteștilor /34

24033/0

30

1993

M

12

59,72

-

înlocuire cu PVC

97

Racord Canal Menajer Piteștilor /18

2406724/0

40

1994

M

12

99,99

-

înlocuire cu PVC

98

Racord Canal Menajer Piteștilor /31

240692/0

30

1993

M

12

16,25

-

înlocuire cu PVC

99

Racord Canal Menajer Piteștilor /33

240693/0

30

1993

M

12

16,25

-

înlocuire cu PVC

100

Racord Canal Menajer Piteștilor /23 A

240791/0

40

1994'

- M

12

175,09

-

înlocuire cu PVC

101

Racord Canal Menajer Piteștilor /06

2408920/0

40

1994

M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

102

Racord Canal Menajer Piteștilor /14A

2408925/0

40

1994

M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

103

Racord Canal Menajer Piteștilor /16

2408930/0

40

1994

’M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

104

Racord Canal Menajer Piteștilor /28

2408934/0

40

1994

M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

105

Racord Canal Menajer Piteștilor /25

2408935/0

40

1994

M

12

143,83

-

Înlocuire cu PVC

106

Racord Canal Menajer Piteștilor /07

2408960/0

40

1994

M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

107

Racord Canal Menajer Piteștilor /13

2408963/0

40

1994

M

12

143,83

-

înlocuire cu PVC

108

Racord Canal Menajer Piteștilor /24

2420517/0

40

1997

M

12

132,82

înlocuire cu PVC

Val

T<

oarea

»tala

37.583,39

Propunător: Responsabil Mijloace Fixe Sector Ing. Ovidiu PA VEL

Pag. 6/6


DD-21;Ed. 2;


Sector Canal ■ NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Nr. înreg. 1.036


Data: 14.01.2019


Către,


COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Prin prezenta, menționam ca mijloacele fixe cuprinse în propunerea de casare cu numărul de înregistrare 1.034/14.01.2019, din gestiunea 11 - patrimoniu public au fost reabilitate/ înlocuite prin programele Companiei de Apa Oradea. Ca urmare propunem scoaterea lor din funcțiune.

Șef Sector Canal Ing. Ștefan ZpTOCHA

Resp. Miji. Fixe

Ing. Ovidiu PAVEL


SZ/OP


DD-91;Ed. 2;Pag. 1/ 1