Hotărârea nr. 1600/2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane – Salarizare al DAS Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al DAS Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 467303/16.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 467310/16.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea;

Conform art. 5 alin (7) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 “În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.. finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz”.

Luând în considerare prevederile art. 38 din O.U.G. nr.114/2018 Jn perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.”

În prezent, cele 250 posturi contractuale de asistenți personali aprobate pentru DAS Oradea, sunt ocupate.Totodată, în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali sunt înregistrate un număr de 56 de cereri privind angajarea în funcția de asistent personal, nesoluționate.

Astfel, este necesar adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali și stabilirea criteriilor de selecție în vederea angajarii asistentilor personali pe posturile vacantate sau nou înființate.

Cu respectarea prevederilor:

 • > H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, actualizată;

 • > Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, actualizată;

 • > Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 • > H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • > Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată, republicată;

 • > Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit. c) și art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al al Direcției de Asistență Socială Oradea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1600


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Direcția de Asistență Socială Oradea

Serviciul Resurse Umane - Salarizare

Compartiment Monitorizare Asistenți Personali

Str. Primăriei, nr. 42 410 209, Oradea Tel. +40 259441 677 Fax. +40 259441 678 E-mail: daso@rdsor.ro


Anexa la H.C.L. 1600/2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al DAS Oradea

Art.1. Definiție

 • (1)  Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin HCL Oradea, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor cu handicap grav, beneficiare de acest tip de serviciu social la informații privind condițiile de eligibilitate a persoanelor beneficiare, tipul serviciilor sociale oferite, drepturi ale persoanei cu handicap, obligații și responsabilități ale asistentului personal angajat la DAS Oradea.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, cât și pentru angajații compartimentului.

Art.2. Scopul serviciului social

Scopul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali este de a asigura coordonarea și monitorizarea activității asistenților personali angajați pentru persoana încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali este organizat ca un compartiment distinct aflat în subordinea Serviciului Resurse Umane-Salarizare în conformitate cu prevederile anexei nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal Principalele atribuții ale compartimentului sunt:

 • •  Încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă a asistenților personali, evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • •  Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;

www.daso-oradea.ro

 • •  Întocmește actele administrative privind modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru asistenții personali;

 • •  Întocmește statul de personal al asistenților personali, precum și a fișei colective de prezență;

 • •  Întocmește statele de plată pentru asistenții personali, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;

 • •  Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale ale asistenților personali;

 • •  Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;

 • •  Întocmește și actualizează Registrul de evidența al salariaților și baza de date privind evidența asistenților personali, conform legislației în vigoare;

 • •  Se asigură de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

 • •  Realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • •  Monitorizează și evaluează în teren activitatea asistenților personali aflati în propria administrare

 • •  Asigură informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • •  Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • •  Întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată.

Asistentul personal este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire la domiciliul copilului sau adultului cu handicap grav și asigură activități de supraveghere și îngrijire în baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. Totodată, asigură condiții pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situații de viață reale, pentru participare la viața comunității și exercitarea tuturor drepturilor cetățenești.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali sunt persoane încadrate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sau Comisia pentru Protecția Copilului, într-o categorie de persoane cu handicap grav cu asistent personal, având domiciliul în municipiul Oradea.

Art.3 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de H.G. nr.797/2017, Legea nr.292/20ll a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, actualizată precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali a fost înființat prin HCL nr.69/2018 în structura organizatorică a instituției ca urmare a reorganizării activității în baza H.G. nr.797/2017 și funcționează în subordinea Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea.

www.daso-oradea.ro

Art.4 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică.

 • (2) Principiile care stau la baza prestării serviciilor sociale la domiciliu de către Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, sunt următoarele:

 • a) respectarea cu prioritate a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau după caz într-un mediu familial;

 • b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei cu handicap, beneficiară de asistent personal;

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanei cu handicap în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia, demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei cu handicap;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor;

 • f) ascultarea opiniei persoanei cu handicap și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de, după caz de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale persoanei cu handicap și a contactelor directe, după caz cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei cu handicap;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei cu handicap;

 • j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în comunitate, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanei cu handicap și a implicării active a acesteia în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • m) colaborarea cu alte tipuri de servicii ale DAS Oradea, DGASPC sau cu alte instituții abilitate în vederea ocrotirii drepturilor persoanei cu handicap.

Art. 5 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali sunt persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, îngrijirea prin asistent personal, în vederea îndeplinirii activităților uzuale ale vieții zilnice, cum ar fi: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare precum și prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

 • (2) Condițiile pentru angajarea asistentului personal sunt prevăzute la art. 36 alin

 • (1) din Legea nr.448/2006 și art. 25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • (3) Documente necesare angajării:

www.daso-oradea.ro

Cerere privind angajarea;

Cartea de identitate a persoanei care solicită angajarea;

Documente privind starea civilă;

Carnetul de muncă sau, după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă Cazier judiciar;

Certificat de integritate comportamentală eliberat cf. prevederilor art.18 alin (1) din Legea nr.118/2019;

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior angajării;

Documente care să ateste studiile dobândite;

Curriculum vitae (autobiografie);

Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, necesare întocmirii anchetei sociale în vederea angajării;

Buletinul de identitate/cartea de identitate/certificatul de naștere al persoanei cu handicap grav;

Acordul emis de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Bihor, eliberat pe baza cererii adresată în scris, prin care beneficiarul optează pentru asistent personal. Lângă acord se va anexa o copie a cererii beneficiarului adresată D.G.A.S.P.C.;

Certificatul de încadrare într-un grad de handicap grav - cu asistent personal;

Cupon de pensie al bolnavului;

Acordul persoanei cu handicap sau după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, în vederea angajării;

Codul IBAN de la CEC Bank, BRD - a persoanei care solicită angajarea;

Fișă de aptitudine emisă de cabinet de medicina muncii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării funcției solicitate și care confirmă că solicitantul nu suferă de boli psihice sau cronice și este apt de muncă.

 • (4) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, DAS Oradea face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal.

 • (5) Condiții de încetare a serviciilor: în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

 • (6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

www.daso-oradea.ro

(7 )Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

(8) Asistenții personali au următoarele obligații/atribuții:

 • a) să participe o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

 • b) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească atribuțiile ce îi revin;

 • c) să acorde asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav;

 • d) să asigure și să urmărească efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând de urgență semnele de agravare a bolii solicitând controlul medical de specialitate la domiciliu, când este cazul;

 • e) să asigure condițiile igienico-sanitare corespunzătoare;

 • f) să participe activ la crearea unor condiții normale de viață persoanei asistate prin crearea climatului afectiv necesar;

 • g) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

 • h) să respecte și să sprijine realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști;

 • i) să participe la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către serviciile publice cu atribuții în domeniu;

 • j) să comunice Direcției de Asistență Socială Oradea, în termen de 48 ore, despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor și accesibilităților prevăzute de lege;

 • k) să prezinte o dată la două luni (în perioada 10-15 a lunilor ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie din an), raportul de activitate asupra îndeplinirii sarcinilor de serviciu prevăzute în contractul de muncă precum și evoluția stării medicale și sociale a bolnavului;

 • l) prin activitatea desfășurată să prelucreze datele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului European nr.679/2016 și a procedurilor de lucru.

 • m) să execute toate sarcinile specifice funcției pe care o ocupă.

Art.6 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligațiilor prevăzute de dispozițiile legale în sarcina lui, precum și a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condițiile legii.

Art.7 Activități și funcții

Principalele funcții ale Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale la domiciliu, prin asistent personal pentru persoana cu handicap grav;

 • b) de informare, consiliere și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap și a unei imagini pozitive a acestora, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate;

 • c) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • d) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale compartimentului prin monitorizarea activității prestate de asistenții personali precum și la identificarea nevoilor persoanelor cu handicap.

www.daso-oradea.ro

Art.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali este aflat în structura Serviciului Resurse Umane-Salarizare al instituției si funcționează cu un număr de 2 funcționari

5                5                           5                                                                                                                                                 5

publici și 250 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, conform HCL nr.29/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Oradea.

Art.9 Încadrarea asistentului personal

 • (1) În prezent pentru Direcția de Asistență Socială Oradea - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali sunt aprobate un număr de 250 posturi de natură contractuală de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

 • (2) Încadrarea asistentului personal se realizează în baza contractului individual de muncă în funcție de nevoile persoanelor cu handicap grav, cu respectarea numărului maxim de posturi aprobat în statul de funcții, organigrama Direcției de Asistență Socială Oradea și a bugetului aprobat cu această destinație.

 • (3) Persoanelor încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe perioadă determinată, li se va asigura continuitatea atâta timp cât li se mențin condițiile care au generat situațiile de dificultate.

 • (4) Se angajează un singur asistent personal în locația în care sunt mai multe persoane încadrate în grad de handicap.

 • (5) Nu pot deține calitatea de asistent personal, persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap de până la 7 ani.

Art.10 Criteriile generale și specifice de selecție a dosarelor solicitanților pentru angajarea în funcția de asistent personal

(1) Criterii generale

 • a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

 • b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu;

 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 • e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal,Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

 • (3) Criteriile specifice care vor sta la baza stabilirii și angajării asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav aflate in următoarele situații:

 • a) Copii imobilizați la pat care nu se pot deplasa singuri;

 • b) Copii care necesită supraveghere permanentă;

 • b) Adulți imobilizați la pat care nu se pot deplasa singuri;

 • c) Persoane fără discernământ care necesită supraveghere permanentă;

 • d) Persoane aflate în familie unde ambii părinți sau reprezentanții legali nu au loc de muncă și nu au calitatea de pensionari;

 • e) Gradul de rudenie cu asistentul personal

www.daso-oradea.ro

 • f) Nivelul veniturilor din familia asistentului personal

 • g) Gradul de dependență fizică

 • h) Domiciliul asistentului personal

 • i) Vechimea cererii solicitantului

Art.11 Finanțarea serviciului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali se asigură din bugetul local al Primăriei Municipiului Oradea, în condițiile legii.

Art.12 (1) Constituirea comisiei de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal se va constitui în baza deciziei directorului executiv al DAS Oradea și va avea în componență 5 membri;

 • (2) Comisia prevăzută la alin (1) va evalua gradul de dependență în baza anchetei sociale și va acorda punctajele conform criteriilor stabilite în anexa la prezentul regulament;

 • (3) Comisia prevăzută la alin(1) poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membri iar observațiile și concluziile se vor consemna într-un proces verbal;

 • (4) Angajarea asistenților personali se va realiza cu încadrarea în numărul de posturi aprobate în structura de personal a instituției, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform anexei la prezentul regulament, pe posturile vacante.

 • (5) Solicitanții situați ca punctaj realizat sub limita posturilor aprobate rămân în evidența instituției pentru a fi angajați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute imediat ce se vacantează unul dintre posturi.

 • (6) Afișarea rezultatelor obținute se afișează la Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială.

 • (7) Contestațiile privind punctajul acordat se depun în termen de 5 de zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor și vor fi analizate de către o comisie de soluționare a

J                                                                                                         J                                                                                                                                                                                                                                                                             ?

contestațiilor constituită în baza deciziei directorului executiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Art.13 Dispoziții finale

 • (1) Prezentul regulament se publică la Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, și va a fi adus la cunoștința personalului din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, inclusiv asistenților personali.

 • (2) Prezentul regulament devine obligatoriu pentru tot personalul din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, inclusiv pentru asistenții personali.

 • (3) Regulamentul poate fi contestat la conducătorul autorității în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință și ulterior poate fi atacat la Tribunalul Bihor în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Încălcarea prezentului regulament constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară.

DIRECTOR EXECUTIV                           ȘEF SERVICIU

Arina Moș                                      Florentina Șchiop

VIZAT JURIDIC, DIRECTOR EXECUTIV Eugenia Borbei

www.daso-oradea.ro

ANEXA

la ROF Compartiment Monitorizare Asistenți Personali

FIȘĂ PUNCTAJ PENRU SELECȚIE DOSAR ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

Numele si prenumele persoanei care solicită angajarea

Domiciliul stabil

CNP

TOTAL PUNCTAJ

Criterii selecție

Punctaj maxim

Punctaj obținut

I. Categorie persoane cu handicap

Copii

15

Persoane imobilizate la pat

10

Alte situații

5

II. Situația locativă

Domiciliul comun cu cel al persoanei cu handicap

10

Tolerat în spațiu

8

Alt domiciliu decât cel al persoanei cu handicap

5

III. Venitul minim brut lunar/ membru de familie al solicitantului

Fără venituri

10

La nivelul salariului minim pe economie

8

Peste salariul minim pe economie

5

IV. Grad de rudenie cu persoana cu handicap

Părinte singur

15

Părinte

10

Fiu/fiica; Soț/soție

8

Rude gradul II-IV

5

Alte situații

3

V. Vechimea cererii solicitantului

Între 2 și 3 ani

10

Între 1 și 2 ani

8

Până într-un an

5

DIRECTOR EXECUTIV                           ȘEF SERVICIU

Arina Moș                                      Florentina Șchiop

VIZAT JURIDIC, DIRECTOR EXECUTIV Eugenia Borbei

www.daso-oradea.ro