Hotărârea nr. 160/2019

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019

Analizând raportul de specialitate nr. 63039 din 11.02.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019,

Ținând cont de prevederile:

  • •  HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

  • •  Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

  • •   art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a, pct. 14, art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna ianuarie 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către Societatea Compania de Apă Oradea S.A. a bunurilor cuprinse în Anexa 1, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare.

Art. 3 Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform art. 2.

Art. 4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Prefectul judetului Bihor;

  • •  Direcția Economică;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Direcția Juridică;

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 160

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A

Tel centrala: 004 0259 436 909                                  r

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05/ 14/28.05. 1991

Cont: RO41BRDE050SV03433450500

Capital social:      12.000.800 RON                    _—

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR.DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3IIS0 9001ilSO 14001


E-maik apacanal@apaoradea.ro

Website: hupL w w u .apaoradea.ro


Compartimentul Tehnic Nr.4652 din.05.02.2019


Către,

Primăria Municipiului Oradea

Serviciu Evidenta Active, Delegări de Gestiune Piața Unirii nr. 1 cod.410100 Oradea, Bihor Tel./fax: 0259-440 746

Referitor la lucrările de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare respectiv extinderea rețelelor de apă și canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

Alăturat vă anexam centralizatorul cu lucrările realizate in cursul luni IANUARIE, anul 2019 însoțit de documentele doveditoare în acest sens {autorizațiile de construire, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, regularizările autorizațiilor de construire si declarațiile de renunțare^), conform HCL nr. 782/31.08.2018 privind procedura de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiul Oradea din surse proprii de către persoane fizice sau juridice.

Vă rugăm să înregistrați aceste mijloace fixe în patrimoniul public al Municipiul Oradea, urmând ca in baza unei HCL sa le predați in administrarea Companiei de Apă prin proces verbal de predare primire si act adițional la contractul de delegare de gestiune.


Sef Compartiment ing. Ciursas Radu


înntocmit
DD-01; Ed. 3;

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTUIALA UTILIZATORILOR IN LUNA IANUARIE 2019

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

DN

MAT ER1AL

L(ml )

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

SC JUNEL1A

FABRICILOR 2J

Rețea apa

110

PEHD

106

4,000.00

2253/16.10.2018

1/23.10.2018

427783/02.11.2018

1928/26 10.2013

2

SCJUNELIA

FABRICILOR 2J

Branșament apa

32

PEHD

3

1,558.00

2253/16.10.2019

1/23.10.2019

427783/02.11.2019

1928/26.10.2019

3

SC NETIQ SOLUTION

STR. MARIN DACIAN BICA NR.10

Rețea apa

110

PEHD

135

13,144.00

1708/05.09.201

01.01.10.2018

361015/04.10.2018

833/02.10.2018

4

SC NETIQ SOLUTION

STR. MARIN DACIAN BICA NR.10

Branșament apa

32

PEHD

3

2,225.00

1708/05.09.201

01.01.10.2018

361015/04.10.2018

833/02.10.2018

5

C1UCIU LEONTIN

VLADIMIR P. F1LATOV 28

Branșament apa

25

PEHD

5

1,740.00

791/08.05.2018

1/26.10.2018

418208/29.10.2018

44/08.01.2019

6

MERCHES ALIN

ÎNFRĂȚIRII 45

Branșament apa

32

PEHD

5

3,657.30

1028/07.06.2018

1/13.12.2018

485695/14.12.2018

77/11.01.2019

7

M1HUT FLORIN

GURGUIULUI 46

Branșament apa

25

PEHD

4

1,396.67

956/31.05.2018

1/26.10.2018

418194/29.10.2018

33/07.01.2019

8

FECHETE HOR1A

EPISCOP ION ALEXI25

Branșament apa

25

PEHD

6

1,806.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14.10.01.2019

9

K.OROS1 MARJA

CIREȘILOR 19

Branșament apa

32

PEHD

3

658.38

793/08.05.2018

1/17.07.2018

285256/19.07.2018

579/09.08.2018

10

CZUMBIL ZOLTAN

CIREȘILOR 17

Branșament apa

32

PEHD

3

658.38

792/08.05.2018

1/17.07.2018

285261/19.07.2018

570/09.08.2018

11

TIHOIU ALEXANDRU

TELEKJ MIHALY 102

Branșament apa

25

PEHD

8

1,546.84

1310/10.07.2018

1/20.11.2018

460483/21.11.2018

2258/21.12.2018

12

SIMION ANAMAR1A

VETERANILOR 79

Branșament apa

25

PEHD

2

1,353.34

1121/19.06.2018

1/19.12.2018

493890/20.12.2018

163/28.01.2019

13

FARCAU VASILE

TROTUSULUI 53A

Branșament apa

25

PEHD

5

1,625.24

1229/28.06.2018

1/05.10.2018

428429/02.11.2018

4133/21 11 2018

14

C1UC1U ADRIAN

MATEI CORVIN 59A

Branșament apa

25

PEHD

3

1,251.49

572/03.04.2018

1/26.10.2018

466820/28.11.2018

4504/20.12.2018

15

VUSCAN FLORIN

ALBERT EINSTAIN 22

Branșament apa

25

PEHD

4

3,000.00

1362/13.07.2018

1/17.09.2018

346563/18.09.2018

1944/22.11 2018

16

POST1CUM MOVIMENTUM

TEIULUI 26

Branșament apa

63

PEHD

3

3,310.00

67/13.01.2017

1/04.12.2018

47443/05 12.2018

1945/19 12.2018

17

SUCIU BEATRICE

JEAN SANDULESCU 17A

Rețea apa

110

PEHD

20

4,440.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14/10.01.2019

18

SUCIU BEATRICE

JEAN SANDULESCU I7A

Branșament apa

32

PEHD

6

1,806.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14/10.01.2019

19

DOGAR ANDREI

DIMITR1E ANGHEL 41

Branșament apa

25

PEHD

5

1,487.00

1455/25.07.2018

1/19.12.2018

493940/20.12.2018

143/22.01.2019

20

PU1EGAVRIL

DIMITR1E ANGHEL 45

Branșament apa

25

PEHD

4

1,487.00

1794/12.09.2018

1/19.12.2018

493933/20.12.2018

127/15.01.2019

21

TARSOLY IANOS

D. ANGHEL 4Q

Branșament apa

25

PEHD

6

1,602.53

1778/10.09.2018

1/16.11.2018

456924/19.11.2018

35/07.01.20'19

22

BOCOC1 ANA

MACULUI 25H

Branșament apa

25

PEHD

5

1,980.46

2022/02.10.2018

1/29.11.2018

471178/03.12.2018

105/11.01.2019

TOTAL

55,733.63

CANAL MENAJ (CM)

NR

CR

T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

SC NETIQ SOLUTION

STR. MARIN DACIAN BICA NR.10

Rețea canal menajer

250

PVC

120

7,479.70

1708/05.09.201

01.01.10.2018

361015/04.10.2018

833/02.10.2018

2

SC NETIQ SOLUTION

STR. MARIN DACIAN BICA NR.10

Racord canal menajer

160

PVC

18

1,395.00

1708/05.09.201

01.01.10.2018

361015/04.10.2018

833/02.10.2018

3

CIUC1U LEONTIN

VLADIMIR P. FILATOV 28

Racord canal menajer

110

PVC

6

1,984.00

791/08.05.2018

1/26.10.2018

418208/29.10.2018

44/08.01.2019

4

MERCHES ALIN

ÎNFRĂȚIRII 45

Racord canal menajer

160

PVC

7

3,657.30

1028/07.06.2018

1/13.12.2018

485695/14.12.2018

77/11.01.2019

5

MIHUT FLORIN

GURGHIULUI46

Racord canal menajer

160

125

8

1,473.63

956/31.05.2018

1/26.10.2018

418194/29.10.2018

33/07.01.2019

6

FECHETE HORIA

EPISCOP ION ALEXI 25

Racord canal menajer

110

PVC

5

1,415.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14.10.01.2019

7

KOROSI MARLA

CIREȘILOR 19

Racord canal menajer

110

PVC

6

956.32

793/08.05.2018

1/17.07.2018

285256/19.07.2018

579/09.08.2018

8

CZUMBIL ZOLTAN

CIREȘILOR 17

Racord canal menajer

110

PVC

6

956.32

792/08.05.2018

1/17.07.2018

285261/19.07.2018

570/09.08.2018

9

PURIMA GABR1ELA

DEN1S DIDEROT 64

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,000.00

1475/31.07.2018

1/07.08.2018

322734/27.08.2018

4580/27.11.2018

10

POPOVICj ADRIAN

DEN1S DIDEROT 43

Racord canal menajer

160

PVC

5

500.00

1332/11.07.2018

1/07.08.2018

322739/27.08.2018

4579/27 11.2018

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTUIALA UTILIZATORILOR IN LUNA IANUARIE 2019

11

FARCAU VAS1LE

TROTUSULUI 53A

Racord canal menajer

160

PVC

15

1,500.00

1229/28.06.2018

1/05.10.2018

428429/02.11.2018

4133/21 11.2018

12

VUSCAN FLORIN

ALBERT E1NSTA1N 22

Racord canal menajer

160

PVC

6

3,000.00

1362/13.07.2018

1/17.09.2018

346563/18.09.2018

1944/22.11.2018

13

SUC1U BEATRICE

JEAN SANDULESCU 17A

Rețea canal menajer

250

PVC

20

4.620.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14/10.01.2019

14

SUCIU BEATRICE

JEAN SANDULESCU 17A

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,414.00

1658/24.08.2017

1/11.12.2018

486445/14.12.2018

14/10.01.2019

15

DOGAR ANDREI

D1M1TR1E ANGHEL 41

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,231.58

1455/25.07.2018

1/19.12.2018

493940/20.12.2018

143/22.01.2019

16

PUIE GAVR1L

D1M1TRIE ANGHEL 45

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,231.58

1794/12.09.2018

1/19.12.2018

493933/20.12.2018

127/15.01.2019

17

TARSOLY 1ANOS

D. ANGHEL 4Q

Racord canal menajer

110

PVC

5

1,055.50

1778/10.09.2018

1/16.11.2018

456924/19.11.2018

35/07.01.20)9

18

BOCOC1 ANA

MACULUI 25H

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,000.46

2022/02.10.2018

1/29.11.2018

471178/03.12.2018

105/11.01.2019

19

COSTEA CLAUD1A

EMILE ZOLA 29

Racord canal menajer

110

PVC

8

3,246.00

394/09.03.2018

1/30.10.2018

426365/31.10.2018

122/18.01.2019

TOTAL

39,116.39

CANAL PLUVIAL (RP)

NR

CR

T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA

DE RENUNȚARE

1

PURIMA GABR1ELA

DENIS D1DEROT 64

Racord canal pluvial

160

PVC

5

997.00

1475/31.07.2018

1/07.08.2018

322734/27.08.2018

4580/27.11.2018

2

POPOV1C ADRIAN

DEN1S D1DEROT 43

Racord canal pluvial

160

PVC

5

500.00

1332/11.07.2018

1/07.08.2018

322739/27.08.2018

4579/27.11.2018

3

COSTEA CLAUD1A

EMILE ZOLA 29

Racord canal pluvial

110

PVC

8

2,768.00

394/09.03.2018

1/30.10.2018

426365/31.10.2018

122/18.01.2019

TOTAL

4,265.00

TOTAL (BA+RC+RP)

99,115.02|