Hotărârea nr. 1599/2019

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.761/2019 pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 și Lot 2).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea modificării si completării Hotararii Consiliului Local nr.761 din 26 septembrie 2019 pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 464771/12.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 464775 din 12.12.2019 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea modificării si completării Hotararii Consiliului Local nr.761 din 26 septembrie 2019 pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2).

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.761 din 26 septembrie 2019 pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2), prin introducerea unui nou articol, astfel:

„Art.5. Se mandateaza Municipiului Oradea prin Primar, să opereze modificările necesare cerute de către reprezentanti ANAP si/sau ofertanti care solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire în vederea finalizării procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2).

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică si Serviciul Achizitii Publice,,

Art.II. Celelalte prevederi din Hotararea Consiliului Local nr.761 din 26 septembrie 2019 pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2), rămân în vigoare.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Direcția Economică

  • ■   Serviciul Achizitii Publice

  • ■   Directia Juridica

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu


    Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1599


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila