Hotărârea nr. 1598/2019

privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, nr. 463.582 din 11.12.2019;

  • -   Raportul de specialitate nr. 463.588 din 11.12.2019 privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Vâzând prevederile art.409, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora:

(1) Autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice.

(3) Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații:

  • a) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și a promovării în grad profesional a funcționarilor publici;

  • b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.

Având în vedere:

  • -   referatul nr. 457.340 din 05.12.2019 întocmit de Direcția Poliția Locală, prin care se propune transformarea gradului profesional pentru posturile vacante, astfel:

  • •   două funcții publice specifice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Ordine Publică și Rutieră se transformă în polițist local, clasa I, grad profesional debutant;

  • •   o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal se transformă în polițist local, clasa I, grad profesional debutant;

  • -   rapoartele finale întocmite de comisiile de concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile legale de promovare în grad, ca urmare a examenului desfășurat în perioada 27 - 28.11.2019;

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată);

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș te :

Art.1. Se modifică statul de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • •   două funcții publice specifice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Ordine Publică și Rutieră se transformă în polițist local, clasa I, grad profesional debutant;

o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal se transformă în polițist local, clasa I, grad profesional debutant;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul municipiului Oradea, Biroul Resurse Umane și Agenția Națională a Funcționarilor Publici București

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1598


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ANEXA I

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SPCLEP

Funcții publice - O.U.G. nr. 57/2019; Legea - cadru 153/2017

Nr. crt.

Funcția publică

Grad

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar general al municipiului Oradea

funcție publică specifică

1

2

Arhitect șef

funcție publică specifică

1

3

Director executiv

I

2

II

5

4

Director executiv adjunct

I

3

II

3

5

Șef serviciu

II

23

6

Șef birou

II

8

Total funcții publice de conducere

46

Funcții pu

blice de execuție

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Număr posturi

1

Auditor

I

superior

2

2

Consilier

I

superior

206

3

Consilier

I

principal

26

4

Consilier

I

asistent

44

5

Consilier

I

debutant

10

6

Consilier achiziții publice

I

superior

4

7

Consilier achiziții publice

I

principal

3

8

Consilier juridic

I

superior

15

9

Consilier juridic

I

principal

2

10

Consilier juridic

I

asistent

2

11

Referent de specialitate

II

superior

2

12

Referent

III

superior

25

13

Referent

III

principal

1

14

Referent

III

asistent

6

15

Polițist local

I

superior

25

16

Polițist local

I

principal

11

17

Polițist local

I

asistent

5

18

Polițist local

I

debutant

3

19

Polițist local

II

superior

1

20

Polițist local

III

superior

18

21

Polițist local

III

principal

4

Total funcții publice de execuție

415

Total funcții publice

461

Primar,

Șef Birou,

Nr. crt.


Funcția publică


Ilie BOLOJAN


Grad


Rodica FUNAR


Număr posturi