Hotărârea nr. 1597/2019

privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren situate în municipiul Oradea, în vecinătatea pasajului rutier suprateran construit deasupra căii ferate pe șoseaua de centură în zona hypermarketului Metro, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren situate în mun. Oradea, în vecinătatea pasajului rutier suprateran din zona hypermarketului Metro, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 468701/1 din 16.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 468701/2 din 16.12.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren situate în mun. Oradea, în vecinătatea pasajului rutier suprateran din zona hypermarketului Metro, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că imobilele, identificate cu nr top 7750/15, 7751/5, 7751/6, 7782/17, 7782/14, 7782/13, 7782/12 si 7782/11 înscrise în CF, 76458, 76428, 187684, 78190, 17181, 191351, 191348, 10589 si 11352 - Oradea, aflate într-o zona industrială în plină dezvoltare sunt neîngrijite ca urmare a afectării lor de prezența pe / în teren a unei conductei de aducțiune a apei de răcire la fosta termocentrală CET II Oradea, de o cale ferată uzinală nefuncțională, un drum uzinal și alte rețele;

Ținând seama de informarea primită din partea Comisiei de aplicare a Legilor Fondului Funciar cu nr. 267588 din 24.07.2019, prin care certifică faptul că suprafețele de teren cu nr. topo mai sus enumerate nu au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar.

În vederea bunei administrări a suprafeței neatribuite din nr. top 7750/15, 7751/5, 7751/6, 7782/17, 7782/14, 7782/13, 7782/12 si 7782/11, prin dezafectarea conductei de aducțiune a apei de răcire la fosta termocentrală CET II Oradea și valorificarea ulterioară a terenului.

În baza prevederilor art. 31 al. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată - "Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului."

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b și art. 139 alin.(3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ăr ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de teren, identificate cu nr. topo, după cum urmează:

  • •   2.147 mp, identificată cu nr. top 7750/15, înscris în CF 76428 - Oradea;

  • •   1.693 mp, identificată cu nr. top 7751/6, înscris în CF 76428 - Oradea;

  • •   1.857 mp, identificată cu nr. top 7751/5, înscris în CF 76428 - Oradea;

  • •   cota de 2.460 / 8.632 mp din terenul, identificat cu nr. top 7782/17, înscris în CF 187684 - Oradea;

  • •   cota de 3.500/8.632 mp din terenul, identificat cu nr. top 7782/14, înscris în CF 191351 - Oradea;

  • •   cota de 2.500 / 8.632 mp din terenul, identificat cu nr. top 7782/13, înscris în CF 191348 - Oradea;

  • •   cotade 580 / 8.632 mp din terenul, identificat cu nr. top 7782/12, înscris în CF  10589 - Oradea;

  • •   cotade 1.500/6.025 mp din terenul identificat cu nr. top 7782/11, înscrisînCF 11352 - Oradea.

Art. 2. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, corespunzător cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Juridică - Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1597


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila