Hotărârea nr. 1593/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici la faza PT+DE+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride în Piața Emanuil Gojdu, Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici la faza PT+DE+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride

în Piața Emanuil Gojdu, Oradea

Analizând Referatul de aprobare inișiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 463769 din 12.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 465272 din 13.12.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții Construire parcare tip park and ride în Piața Emanuil Gojdu, Oradea, obiectiv cu 277 locuri de parcare în regim demisol și amenajare a platformelor din jurul Catedralei Ortodoxe cu spații dalate, spații verzi, mobilier urban și o parte a traseului pistei de biciclete, arie construită a parcajului de 6.354,55 mp, arie desfășurată 6.456,95 mp, arie utilă a demisolului de 6.826,50 mp, iar aria utilă totală de 6.920,45 mp,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), d), alin.(4) lit.a) și d), alin (7) lit. k), art.139 alin.(3) lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții: Construire parcare tip park and ride în Piața Emanuil Gojdu, Oradea, după cum urmează:

Ordonator principal de credite:

Beneficiar:


Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


Valoarea totală a investiției: Din care C+M:

Etapizarea investiției:


32.817.175,07 lei fără TVA


26.504.699,86 lei fără TVA


Anul I:

Anul II:


Durata de realizare a investiției:


17.669.799,86 lei fără TVA

8.834.900,00 lei fără TVA

18 luni


atrase.


Art. 2. Finanțarea investiției se va realiza din sursele bugetului local al Municipiului Oradea și alte surse

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1593


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila