Hotărârea nr. 1591/2019

pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoartea societatea Lancetti Transport SRL, pentru imobilul – teren în suprafață de 8291 mp, înscris în CF 202019 – Oradea, situat în zona str. Uzinelor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoarea societății Lancetti Transport S.R.L., pentru imobilul - teren în suprafața de 8.291 mp, înscris în CF 202019 - Oradea, situat în zona străzii Uzinelor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 464978/2 din 12.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 464978/1 din 12.12.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea unui drept de, cu titlu oneros, în favoarea societății Lancetti Transport S.R.L., pentru imobilul - teren identificat cu nr. cadastral 202019 - Oradea, situat în zona străzii Uzinelor.

Văzând CF, nr. 202019 - Oradea, potrivit căruia terenul - în suprafață de 8.291 mp - aparține Municipiului Oradea.

Având în vedere că Societatea Lancetti Transport S.R.L. este proprietara terenurilor și a construcțiilor cu nr. cadastral 184941, 184165, 200159 și 200160 - Oradea, situate în zona de studiu, învecinate terenului cu nr. cadastral 202019 - ce aparține Municipiului Oradea.

În baza acordurilor și avizelor obținute de societatea Lancetti Transport SRL.

În vederea realizării extinderii zonei industriale studiată prin documentația de urbanism aprobată cu Hotarârea nr. 898 din 31.10.2019, privind P.U.D. - Extindere zonă industrială studiată prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 946/2017, Concesionare teren, construire hale depozitare și logistice, service auto pentru camioane, zona str. Uzinelor, nr. cadastrale 184941, 184165, 200159, 202019 și 200160 - Oradea.

Având în vedere prevederile art. 693 - 702 privind dreptul de superficie din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicat și actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. b), c), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art.139 alin.(3) lit. g), art. 306 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoarea societății Lancetti Transport S.R.L., referitor la terenul, în suprafață de 8.291 mp, înscris în CF nr. 202019 - Oradea (nr. inventar 012649) - proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă alipirea nr. cadastrale 184941, 184165, 200159, 202019 și 200160 - Oradea și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, a imobilului constituit prin alipire.

Art. 3. Contractul având ca obiect dreptului de superficie va cuprinde următorii termeni:

  • > durata - 15 de ani, începând cu data încheierii contractului - cu posibilitatea reînnoirii prin acordul părților;

  • > prețul superficiei - 3 lei/ mp/ an;

Prețul va rămâne fix la nivelul anului calendaristic în care acesta se aprobă urmând a fi indexat de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

  • > superficiarul are dreptul să execute construcții și să administreze imobilul format prin alipirea terenurilor cu nr. cadastrale 184941, 184165, 200159, 202019 și 200160 - Oradea și construcțiile edificate pe acesta, pe riscul și cheltuiala sa.

  • > este interzisă cesionarea dreptului transmis, dezmembrarea imobilului și înstrăinarea terenului sau a construcțiilor fără acordul prealabil al Municipiului Oradea;

  • > superficiarul are obligația să predea terenul liber de orice sarcini la încetarea contractului, sub sancțiunea eliberării terenului pe cale administrativă, pe cheltuiala sa.

Art. 4. Contractul se încheie, în formă autentică, pe cheltuiala superficiarului.

Art. 5. Se mandatează dl. Ilie BOLOJAN - primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de către acesta, semnarea contractului de superficie, a documentelor și actelor necesare intabulării noului număr cadastral obținut prin alipirea imobilelor.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - societatea Lancetti Transport S.R.L. prin grija DPI - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1591


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila