Hotărârea nr. 1590/2019

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. 110/2019 referitor la imobilul, proprietate privată a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR afectat de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de interes public local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 28.02.2019, referitor la imobilul, proprietate privată a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., afectat de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de interes public local “Amenajarea în mun.

Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 463619/1 din 11.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 463619 din 11.12.2019, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 28.02.2019, referitor la imobilul, proprietatea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., afectat de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de interes public local “Amenajarea în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat”.

Având în vedere că, prin Hotărârea menționată s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilului, proprietatea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., reprezentând teren - în suprafață de 1.300 mp - afectat de obiectivul de investiții menționat anterior.

Luând în considerare adresa, nr. 48/J/8/2174/12.11.2019, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 433241 din 15.11.2019, înaintată de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. prin care a solicitat reanalizarea cuantumului despăgubirilor motivând că, valoarea de inventar a imobilului expropriat, astfel cum apare în evidențele sale de patrimoniu este de 124.586 lei, respectiv solicitând completarea cuantumului despăgubirii exproprierii acordate inițial - 116.000 lei, cu diferența în sumă de 8.586 lei.

Ținând cont de punctul de vedere al societății evaluatoare care a analizat situația, respectiv a considerat oportună actualizarea Raportului de evaluare cu suma de 8.568 lei pentru suprafața de 1.300 mp teren, cu nr. cadastral 168508, înscris în CF nr. 168508 - Oradea, raportat la Grila Notarilor Publici 2019.

În scopul de a oferi o justă despăgubire pentru imobilul expropriat, respectiv a evitării unui proces în instanță inutil, ale căror costuri se pot ridica peste suma actualizată,

În conformitate cu prevederile art. 8. alin. 3 din Legea nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. a) alin. 7 lit. n), art. 136 și art. 139 alin. 3 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare actualizat (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilul - teren, înscris în CF 168508 - Oradea, având nr. cadastral 168508, în suprafață de 1.300 mp.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 28.02.2019, în sensul suplimentării cu 8.568 lei a cuantumului despăgubirii acordată inițial, de 116.000 lei, pentru exproprierea suprafeței de 1.300 mp teren, având nr. cadastral 168508, înscris în CF nr. 168508 -Oradea, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 8.568 Lei reprezentând valoarea despăgubirilor acordate suplimentar și justificat, proprietarului imobilului precizat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj prin grija

DPI - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1590


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. din .12.2019

LISTA actualizată cuprinzând imobilul, proprietate privata, afectat de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

“Amenajarea în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat” avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7956 din 25.01.2019

Nr. crt.

Proprietar

Nr. CF

Identificator cadastral

Imobil afectat

Suprafața din acte

- mp.-

Suprafața teren expropriată - mp. -

Valoarea despăgubirii Acordată inițial - Lei -

Valoarea despăgubirii acordată suplimentar

Total Valoare despăgubire

-0-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

1.

Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A.

168508 - Oradea

Nr. cadastral

168508

Teren liber

1.300

1.300

116.000

8.568

124.586


^ristiar PdpescuDirector Executiv adj.Radu Moldovan


Șef Serviciu, Cadastru