Hotărârea nr. 159/2019

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare

Analizând raportul de specialitate nr. 63079 din 11.02.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus concesionarea către societatea Compania de Apă Oradea S.A. a bunurilor aparținând infrastructurii de alimentare cu apă obținute în urma investițiilor realizate pe raza municipiului Oradea

Ținând cont de prevederile:

o Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 263571/2173/2010,

o Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2, lit.c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.3 din Legea 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional și a unui proces verbal de predare - primire la Contractul de delegare nr. 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., având ca obiect concesionarea bunurilor cuprinse în Anexa la prezenta Hotărâre, în valoare de 300.250,76 lei.

Art.2. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform articolului 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Societatea Compania de Apă Oradea SA și A.D.I. Aparegio.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •  Direcția Economică;

 • •  Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

 • •  A.D.I. Aparegio.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 159

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

nr inv

clasificare

data pif

durata

valoare

1

Branșament apa Str .Oneștilor cu Str.Barcaului

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - Lungime 6 m,Dn 40 mm

015663

1.8.6.

29/11/2018

432

1331.67

2

Branșament apa Str Principatele Unite cu Str..Plevnei

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - Lungime 60 m,Dn25 mm

015664

1.8.6.

29/11/2018

432

6141.67

3

Branșament apa Str..Barcaului cu Str Zarandului

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - Lungime 5m;,Dn 40 mm

015665

1.8.6.

29/11/2018

432

1317.56

4

Branșament apa Str .Oneștilor cu Str.Barcaului

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - Lungime 1 m,Dn 25 mm

015666

1.8.6.

29/11/2018

432

940.38

5

Branșament apa șituat la interșectia Str Tranșilvaniei cu Str.Moldovei - parcare

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - Lungime 37 m, Dn 32 mm

015667

1.8.6.

29/11/2018

432

11954.75

6

Siștem automat de irigat Parc Feldioarei II,Str.Feldioarei 1

 • - proceș verbal de receptie nr 471006/29.11.2018

 • - 1 programator de 6 zone

 • - 1 șenzor ploaie

 • - 7 electrovalve

 • - 49 așperșoare tip Spray

015697

1.8.6.

29/11/2018

432

8986.93

7

Retea de canalizare pluviala Str. Vașile Parvan

 • - Proceș verbal 24271/28.01.2019

 • - Tub PVC

 • - Dn = 315 mm; L= 171 ml; Camine vizitare = 4 buc

 • - Dn = 250 mm; L= 1 ml; Guri șcurgere = 16/buc

 • - Dn = 200 mm; L= 287 ml

015708

1.8.7.

28/01/2018

576

55706.55

8

Retea de canalizare pluviala Str. Buzaului

 • - Proceș verbal 24276/28.01.2019

 • - Tub PVC

 • - Dn = 315 mm; L=1 ml; Camine vizitare = 0buc

 • - Dn = 250 mm; L= 1 ml; Guri șcurgere = 9/buc

 • - Dn =200 mm; L= 66 ml

015709

1.8.7.

28/01/2018

576

17104.53

9

Retea de canalizare pluviala Str. Sirenei

 • - Proceș verbal 22715/25.01.2019

 • - Tub PVC

 • - Dn = 315 mm; L=32.50 ml; Camine vizitare = 2buc

 • - Dn = 250 mm; L= 11 ml; Guri șcurgere = 10/buc

 • - Dn =200 mm; L= 195 ml

015710

1.8.7.

25/01/2018

576

30708.62

10

Retea de canalizare pluviala Str.Argeșului

 • - Proceș verbal 24267/28.01.2019

 • - Tub PVC

 • - Dn = 315 mm; L=183 ml; Camine vizitare =6buc

 • - Dn = 250 mm; L= 49 ml; Guri șcurgere = 34/buc

 • - Dn =200 mm; L= 370 mm

015711

1.8.7.

28/01/2018

576

81133.24

11

Retea de canalizare pluviala Str. Ciocarliei

 • - Proceș verbal 22756/25.01.2019

 • - Tub PVC

 • - Dn = 315 mm; L=241 ml; Camine vizitare = 6 buc

 • - Dn =200 mm; L=31 ml; Guri șcurgere =11/buc

015712

1.8.7.

28/01/2018

576

51959.08

12

Rețele apă potabilă exterioară Parc Salca III

- Dn = 63 mm; L = 220 ml

15652

1.8.6.

13790.42

13

Rețea exterioară canalizare menajeră Parc Salca III

- Dn = 63 mm; L = 220 ml

15654

1.8.7.

19175.36

14

TOTAL

300250.76