Hotărârea nr. 1587/2019

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cad. 205963, înscris în CF 205963 – Oradea, situat în zona str. Ogorului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cadastral 205963, înscris în CF 205963 - Oradea, situat în zona străzii Ogorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 465058/1 din 12.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 465058/2 din 12.12.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cadastral 205963, înscris în CF 205963 - Oradea, situat în zona străzii Ogorului.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 1088 din 12.12.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Bodea Corina din Oradea, prin care dl. Oanță Romeo - Mircea și soția sa, dna. Oanță Ana, renunță la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cadastral 205963, înscris în CF 205963 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite al Consiliului Local;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. a), și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cadastral 205963, înscris în CF 205963 - Oradea, situat în zona străzii Ogorului.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • -   d-lui. Oanță Romeo - Mircea și soției sale, d-na. Oanță Ana, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1587


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila