Hotărârea nr. 1580/2019

pentru aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin A.N.L., disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin H.C.L. nr. 127/2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 460396/1 din 09.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 460396/2 din 09.12.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28.02.2019,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

  • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Ținând cont de faptul că, în prezent, în Municipiul Oradea este disponibilă o locuință pentru tineri destinată închirierii, construită prin ANL, astfel: o locuință având 1 cameră situată în b-dul. Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL, sc. C, et. 2, ap.13.

În baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001, s-a procedat la notificarea următorului solicitant înscris pe Lista de priorități, în vederea depunerii documentelor justificative. În urma notificării, dl.Cuibuș Dumitru - loan (poziția nr. 8 din Listă) a reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite al Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” și alin.(8) lit „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant înscris în Lista de priorități, respectiv:

1.1. d-lui. Cuibuș Dumitru-Ioan

  • - poziția 8 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

  • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 477579 din 06.12.2018,

  • - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, b-dul. Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL, sc. C, et. 2, ap.13.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro și se comunică:

  • Instituției Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarului Municipiului Oradea;

  • Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1580


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila