Hotărârea nr. 1576/2019

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 593 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Livezilor,respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 593 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Livezilor, respectiv pentru înscrierea acestui teren

în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu 457327/1 din 05.12.2019 și Raportul de specialitate , înregistrat cu 457327/2 din 05.12.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 593 mp, situat în str. Livezilor, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că terenul luat în studiu se constituie din nr. topo 6706/49/a, înscris în CF nr. 156121 - Oradea, având categoria de folosință arabil.

Ținând seama că prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 593 mp, ce se constituie din numărul topo indicat în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

În vederea administrării eficiente a acestui teren;

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, potrivit căruia: „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

În baza art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzănd proiectul de hotărăre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.b) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul

administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea suprafeței de 593 mp teren, identificată cu nr. topo 6706/49/a din CF 156121 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 593 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF în care este înscris

Suprafața nr. topo - mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Mențiuni

6706/49/a

156121 - Oradea

593

593

Teren

- proprietate privată a Municipiului Oradea

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, cu suprafața de 593 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 4. La data adoptării prezentei Hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 825 din

2018.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor;

  • - d-na. Sime - Dumitrescu Margareta - Maria prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1576


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila