Hotărârea nr. 1575/2019

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafaţa măsurată de 12.046 mp și 3.855 mp, reprezentând terenuri cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 și 2 din str. Octavian Goga

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața măsurată de 12.046 mp și 3.855 mp, reprezentând terenuri cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 și 2 din str. Octavian Goga

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 457835/1 din 06.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 457835/2 din 06.12.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele măsurate de 12.046 mp și 3.855 mp, reprezentând terenuri cu categoria de folosință „drum” - tronsonul 1 și 2 din str. Octavian Goga, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Văzând că, terenul studiat face parte din str. Octavian Goga înscrisă la poz. 518 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

Ținând seama că, în conformitate cu Schițele cadastrale anexate aceste imobile - terenuri cu destinația de drum, situate în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul aprobat prin prezenta Hotărâre.

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.a) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a:

  • >  suprafeței de 3.561 mp din terenul identificat cu nr. topo 9571 - teritoriul cadastral Oradea,

  • >  suprafeței de 3.489 mp din terenul identificat cu nr. topo 9689 - teritoriul cadastral Oradea, identificate cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 6315 din 18.04.2019, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața totală de 12.046 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr.CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă in CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

12.046

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 6315din 18.04.2019

9571

3.561

3.561

strada Octavian Goga

- tronsonul 1

CF 3174-Oradea

4716

7.111

7.111

2183

1.813

1.054

4715/1

320

320

Total

12.046

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” -tronsonul 1 din str. Octavian Goga, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața totală de 3.855 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr.CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă in CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

3.855

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 6315din 18.04.2019

9689

3.489

3.489

strada Octavian Goga

- tronsonul 2

CF 151304-Oradea

4702/1

26.537

366

Total

3.855

Art. 5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 4 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” - tronsonul 2 din str. Octavian Goga, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la str. Octavian Goga, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1575


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila