Hotărârea nr. 1569/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau bifamiliale, str. Caișilor, nr. cad.199695 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau bifamiliale, str. Caisilor, nr.cad. 199695 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 452163/02.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.452164/02.12.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale, str. Caisilor, nr.cad. 199695 — Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului NISTOR ARANKA în vederea stabilirii condițiilor de parcelare a unui teren, pe o parcela situata in UTR LiL, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

 • -   Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea nord-estica a localitatii, in zona de dealuri, delimitat la est de str. Caisilor, in rest de terenuri aflate in proprietate privata.

 • -   Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR LiL - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse in zone cu livezi si vii.

 • -   Regim maxim de inaltime admis: S+P+1+R sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 10,5m.

 • -   POT maxim admis = 35,0% CUT maxim admis = 0,9;

 • -    Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Caisilor.

 • -    Situatia juridica

 • -   Terenul studiat are o suprafata de 17.686,0mp si este identificat cu nr.cad.199695 inscris in CF nr. 199695 -Oradea, proprietari Nistor Aranka, Nistor Mircea-Sergiu, Baranyi Monica-Antonia, Mocan Claudia-Maria; Pentru propunerile din PUZ s-a obtinut acordul tuturor coproprietarilor imobilului conform declaratiei notariale nr.1899/21.10.2019;

 • -    In prezent pe teren exista o cladire de locuit, care este propus spre desfiintare;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare si energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit.c) și art.139, alin. (3), lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale, str. Caisilor, nr.cad. 199695 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Prin tema de proiectare se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul in:

 • -    10 loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale sau bifamiliale,

 • -    1 lot neconstruibil (portiunea de teren situat in UTR ALV),

 • -    1 lot destinat constituirii unui drum privat de acces la parcele si

 • -    1 lot pentru reglementarea strazii Caisilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m);

 • 1.Reglementari Urbanistice

Conform plansei nr.3/U- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ, se propune:

 • -  Functiuni: locuinte unifamiliale sau bifamiliale cu max.2 unitati locative pe zona LiL(10 loturi);

 • -  Suprafata minima a parcelei: 740,0mp;

 • -  Numar loturi propuse: 10 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau bifamiliale;

 • -  Regim maxim de inaltime: S+P+1+R/M sau D+P+M/R, cu Hmax la coama sau la atic = 10,50m;

 • -  POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

 • -  Limita de implantare gard: 6,0m din axul str.Caisilor respectiv 4,50m din axul drumului privat;

 • -  Limita de implantare cladiri: 10,0m din axul str. Caisilor, respectiv 4,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

 • -  Retrageri fata de mejdiile laterale: 3m pe o latura si cod civil pe cealalta latura;

 • -  Retragere spate: min.6m sau H/2;

 • -  Accesul la parcele se va realiza din str. Caisilor pe un drum privat nou propus, cu profil transversal de 9,0m, prevazut cu zona de intoarcere;

 • -  Se vor amenaja in incinta:

 • -  minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau garaj incorporat in clădire;

 • -  platforma destinat colectarii deșeurilor menajere, accesibil din spatiul public;

 • -  Anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) se vor putea amplasa catre mejdia posterioara, cu respectarea codului civil, suprafata construita totala a anexelor Smax=25mp, regim maxim de inaltime S+P, cu respectare indici urbanistici (POT max= 35,0%, CUT max = 0,90);

 • -  împrejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu înaltimea maxima de 80cm si o parte

transparenta, realizata din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele directii si

patrunderea vegetatiei. Înaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 2,5m;

 • -  Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str. Caisilor;

 • -  împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte

transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și

pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5 m.

 • 2. Dezvoltarea rețelei stradale

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

 • -    largirea str.Caisilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   constituirea unui drum privat prevazut cu zona de intoarcere, cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcele;

Terenul necesar largirii drumului in dreptul ampalsamentului care a generat PUZ-ul va fi cedat dupa aprobarea documentatiei de urbanism in Consiliul Local, conform declaratiei notariale nr. 2182/12.12.2019.

La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea si dovada inregistrarii respectivului document la Directia Patrimoniului îmobiliar;

La intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de construire se vor avea in vedere recomandarile “Expertizei geotehnice privind riscul natural de pierdere a stabilitatii terenului aferent parcelei cu nr.cad.199695" intocmita de catre expert tehnic Af.

Asigurarea utilitatilor:

Extinderea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica si iluminat), pana la nivelul parcelelor si realizarea drumului privat de acces (drum balastat) se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, conform declaratiei autentificate notarial nr.2465/30.08.2018;

conform declaratiei notariale nr. 2182/12.12.2019.

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare..

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, NISTOR ARANKA, prin grija Institutiei Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize

 • •   Directia Tehnica

 • •   Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • •   Directia Juridica

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1569


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila