Hotărârea nr. 151/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant

Analizând Raportul de specialitate nr. 84976/26.02.2019, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA;

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant cu următoarele,

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :...................................................................................municipiul Oradea

  • 1.    Valoarea totala (INV) inclusiv TVA       - 942.234,11 lei

Din care: constructii montaj C+M            - 803.457,17 lei

  • 2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I - 942.234,11 lei / 803.457,17 lei

Capacitati :

Pistă de alergare lungime 1074 m;

lățime     1,20 m.

Iluminat public365 m

Durata de execuție: 3 luni

Finanțarea investitiei Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Instituția Prefectului județului Bihor

  • -    Primarul municipiului Oradea

  • -    Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -    Direcția Tehnică

  • -    Direcția Economică

  • -    Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 151

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”