Hotărârea nr. 149/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1

Analizând Raportul de specialitate nr. 84941/26.02.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1

Ținând seama de prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.....................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

1 Euro=4,7619 lei în 22.02.2019

Valoarea totală a investiției                     2.381.667,23 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                  2.001.908,62 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I               ’                              2.381.667,23 lei /2.001.908,62 lei (inclusiv TVA)

Capacități:

Rețea de apă PEHD Dn160 Hidrofor (Parcul Traian)

Rețea de apă PEHD Dn160 legătura în General Magheru

Rețea PEHD Dn315 Podul Dacia

Rețea de apă PEHD Dn160 Aleea Ștrandului ( cu branșamente)

Rețea de apă PEHD Dn110 Aleea Ștrandului- I.C.Brăteanu

Rețea de apă PEHD Dn600 Aleea Ștrandului- Parcul Traian

Reabilitare branșamente Dn 25-Dn 110

Refulare canalizare menajeră PEHD Dn315

Aleea Ștrandului- Parcul Traian

100 m

45 m 120 m 160 m

65 m 170 m 8 buc

312 m

Canalizare menajeră PVC Dn 400 Parcul Traian

Canalizare menajeră PVC Dn 500 Parcul Traian

Canalizare menajeră PVC Dn 500 Aleea Ștrandului

Canalizare menajeră PVC Dn 400 Aleea Ștrandului- I.C.Brăteanu

92 m

  • 22 m

213 m

  • 23 m

Reabilitare racorduri Dn160/250                                                     11 buc

Durata de realizare a investiției:

Durata de realizare a investiției - 8 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții - 5 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea SA

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 149

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” si 4 voturi “abtinere”