Hotărârea nr. 147/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1

Analizând Raportul de specialitate nr. 79835/25.02.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.....................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

1 Euro=4,730 lei în 01.02.2019

Valoarea totală a investiției

1.419.955,345 lei (inclusiv TVA)

672.449,183 lei (inclusiv TVA)


din care C+M

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

1.419.955,345 lei /672.449,183 lei (inclusiv TVA)


Capacități:

Statie de pompare prefabricate beton

1 buc

580 ml


Conducta de refulare Dn600

Durata de realizare a investiției:

luni


Durata de realizare a investiției - 7 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții - 4

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea

SA.


Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 147

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”