Hotărârea nr. 146/2019

privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind susținerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”

Analizând Raportul de specialitate nr. 77196 din 21.02.2019, privind propunerea alocării sumei de 3000 lei, în favoarea Asociației Down Oradea România, pentru achiziționarea premiilor și a altor materiale consumabile, necesare sărbătoririi celei de-a XIV-a aniversări a Zilei Mondiale a Sindromului Down.

Aflată la cea de-a paisprezecea aniversare, Ziua Mondială a Sindromului Down este sărbătorită la Oradea în 21 martie 2019, ocazie cu care vor fi organizate mai multe evenimente : Marș de susținere și constientizare, Flasmob si Întalnire cu beneficiarii ADOR alături de familiile acestora

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. d), lit. e) alin. (6) lit. a) pct.2, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50.50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul X “Alte cheltuieli”, articol 59.11 „Asociații și fundații”, suma de 3000 lei, în favoarea Asociației Down Oradea România, pentru achiziționarea premiilor și a altor materiale consumabile, necesare sărbătoririi celei de-a XIV-a aniversări a Zilei Mondiale a Sindromului Down.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției de Asistență Socială Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția de Asistență Socială Oradea

  • -   Asociația Down Oradea România, prin grija Direcției de Asistență Socială Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 146

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”