Hotărârea nr. 144/2019

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între D.A.S.O. și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea.

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

db15ad524787e7d4bd297ecf752ea18e81e7d3f58e883b1ec94be1da6f2f1afc

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 77192 din 21.02.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanlor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea

Ținând cont de prevederile art.61 lit. g) și art. 70 alin.1 și alin.2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. d), lit. e) alin. (6) lit. a) pct.2, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea - conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -     Primarul municipiului Oradea,

 • -      Instituția Prefectului județului Bihor,

 • -     Direcția de Asistență Socială Oradea.

 • -     Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, prin grija Direcției de Asistență Socială Oradea

 • -     Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 144

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

d0a5d6687195b0c913a5d81e782799e898f2141d16e81986cee794c69983db77

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Anexa la HCL nr. 144/2019

ACORD DE PARTENERI AT

 • I.       Părțile:

 • 1. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA , cu sediul în Oradea, Str. Primăriei 42, tel: 0259/441677, e-mail: daso@rdsor.ro , reprezentată legal de d-na Arina Moș, în calitate de director executiv

Nr................din......................

și,

 • 2. ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj cu sediul în Oradea, Bdul Dacia, nr. 32 tel/fax 0259.43.13.27; 0359.45.41.78, e-mail: bhanvr@gmail.com, reprezentată legal prin d-l Mihai Nicolae Merca, in calitate de Președinte

Nr..................din..................

 • II. Obiectul acordului de parteneriat

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie promovarea drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere și creșterea calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea.

 • III. Obligațiile părților

 • 111.1. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA :

 • > organizarea, în colaborare cu partenerul, de diverse întâlniri (mese rotunde, seminarii, consfătuiri, simpozioane);

 • > colaborarea în vederea desfășurării în condiții optime a activităților de informare și consiliere a persoanelor cu dizabilități nevazatoare, în vederea identificării oportunităților de integrare socială;

 • > respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • >  respectarea confidențialității cu privire la datele beneficiarilor.

 • 111.2. ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj -

 • > consilierea persoanelor nevăzătoare din muncipiul Oradea, care se adresează instituției partenere (pentru anchete sociale sau diverse alte probleme sociale);

 • > asigurarea gratuită a serviciilor menționate mai sus, ori de câte ori este nevoie;

 • > informarea membrilor asociației cu privire la toate acțiunile întreprinse de instituția parteneră pentru integrarea și protecția socială a acestora;

 • > organizarea, în colaborare cu partenerul, de diverse întâlniri (mese rotunde, seminarii, consfătuiri, simpozioane);

 • > elaborarea materialelor informative în limbaj baille, specific persoanelor nevăzătoare;

 • > colaborarea în vederea desfășurării în condiții optime a activităților de informare și consiliere a persoanelor cu dizabilități de vedere, în vederea identificării oportunităților de integrare socială;

 • > respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • >  respectarea confidențialității cu privire la datele beneficiarilor.

 • IV. Durata:

Durata prezentului acord de parteneriat este de 24 de luni, începând cu data aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea.

Durata prezentului acord poate fi modificată prin acordul părților, prin act adițional.

 • V. Rezilierea acordului de parteneriat se va face în situația în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate, cu notificarea partenerului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

 • VI. Încetarea acordului de parteneriat - prezentul acord de parteneriat, încetează la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat sau în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate.

 • VII. Dispoziții finale - părțile au dreptul pe durata îndeplinirii prezentului acord de parteneriat, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, cu condiția ca părțile să notifice solicitarea cu 30 de zile calendaristice înainte.

Prevederile prezentului acord se vor completa cu prevederile legislative în vigoare.

Limba care guvernează prezentul acord de parteneriat este limba română și va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Direcția de Asistență Socială Oradea


DIRECTOR EXECUTIV Arina Moș


Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj PREȘEDINTE Mihai Nicolae Merca


Șef Serviciu Programe Sociale Adina Ciucioiu

Vizat Juridic, DIRECTOR EXECUTIV Eugenia Borbei