Hotărârea nr. 141/2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1020 din 25.10.2018, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) şi comuna Oşorhei (sat Fughiu)”, în sensul actualizării unor poziții din Anexele nr. 2 și 3

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1020 din 25.10.2018, privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat

Fughiu)”, în sensul actualizării unor poziții din Anexele nr. 2 și 3

Analizând Raportul de specialitate, nr. 88298 din 28.02.2019, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri în vederea modificării Anexei nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1020 din 25.10.2018.

Prin HCL nr. 1020 din 25.10.2018 s-a aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei )sat Fughiu)”, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor reprezentând teren, în suprafață totală de 1.370 mp și a construcțiilor - garduri și o anexă - proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică.

Constatând modificări ale situației proprietății (identificator cadastral și/ sau proprietar sau a modificării suprafeței), intervenite asupra unor imobile afectate de coridorul de expropriere, este necesară actualizarea Anexelor 2 și 3 la hotărâre, conform înscrierilor din C.F.

Având în vedere înscrierile recente din CF nr. 203617, 201993, 203618, 154536, 177660 și 202730 -Oradea și CF nr. 59721 - Oșorhei, respectiv modificarea unui nr. cadastral pentru o parcelă proprietatea Municipiului Oradea - CF 187779, se impune actualizarea pozițiilor 2, 8, 38, 44, 54, 56 și 63 din Anexa nr. 2 -Lista cuprinzând imobilele proprietate privată și pozițiile 2, 13, 48, 53, 62, 82, 84 și 93 din Anexa nr. 3 - Tabel cu imobilele, afectate de coridorul de expropriere reprezentând proiectul lucrării.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a), lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1020 din 25.10.2018, în sensul actualizării pozițiilor 2, 8, 38, 44, 54, 56 și 63 - pentru terenul expropriat, conform Anexei nr. 1, la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1020 din 25.10.2018, în sensul actualizării pozițiilor 2, 13, 48, 53, 62, 82, 84 și 93 - pentru terenul afectat de proiectul lucrării, conform Anexei nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului constituit conform Anexei nr. 2, la prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil

  • •   proprietarii imobilelor afectate, prin grija Serviciului Terenuri

    Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 141


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”