Hotărârea nr. 14/2019

14 22.01.2019 N privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr 1100 din 07.01.2019, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • •  aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea

 • •  aprobarea modalității de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea prin negociere directă în favoarea societății Administrația Domeniului Public SA, societate cu capital integral al unității administrativ teritoriale Municipiulu Oradea rezultată ca urmare a reorganizării administrative a unei regii autonome din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • aprobarea CAIETULUI DE SARCINI A SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CLĂDIRI EDILITARE

 • aprobarea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII EDILITARE ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA

 • aprobarea Regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea

 • aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Oradea care fac obiectul contractului de delegare

 • aprobarea Procesului Verbal de predare preluare a bunurilor care fac obiectul contractului de delegare ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA.

În conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • •  Legii nr. 215/2001 (republicată) a administrației publice locale;

 • •  Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • Hotărârii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 • •  HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.a), lit. c), alin. (5) lit. a) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modalitățile de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea prin negociere directă în favoarea societății Administrația Domeniului Public SA, societate cu capital integral al unității administrativ teritoriale Municipiulu Oradea rezultată ca urmare a reorganizării administrative a unei regii autonome din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Art. 3 Se aprobă CAIETUL DE SARCINI A SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CLĂDIRI EDILITARE, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII EDILITARE, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA.

Art. 5 Se aprobă Regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă inventarul bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Oradea care fac obiectul contractului de delegare nominalizat la art. 4, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Procesul Verbal de predare - preluare a bunurilor care fac obiectul contractului de delegare nominalizat la punctul 4, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA.

Art. 8 Se mandatează dl Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea în vederea semnării tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 9 Se abrogă toate prevederile contrare prezentei hotărâri.

Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, Direcția Economică si societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 11 Prezenta hotarâre se comunică cu :

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Directia Tehnică

 • - Directia Juridică

 • - Societatea Administratia Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 14

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” si 7 voturi “împotriva”

Anexa nr. 6 la HCL 14/2019

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRELUARE nr..........din.....................

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE

CONSTRUCȚII EDILITARE APROBAT PRIN HCL NR..........

Ținând cont de prevederile HCL ...........privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de

gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea

se încheie prezentul proces verbal de predare - preluare între:

 • 1.  Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Oradea, Piața Unirii, nr. 1 reprezentată prin: Primar : dl.Ilie Bolojan, Director Executiv Direcția Economică - dl Eduard Florea, Director Direcția Patrimoniu Imobiliar - dl. Lucian Popa, Director Executiv Direcția Juridică - dna Eugenia Borbei, în calitate de CONCEDENT/PREDATOR , și

 • 2.  Societatea Administrația Domeniului Public S.A, str Gh. Dima nr 5, Oradea, reprezentată prin : Director General - Liviu Andrica, Director Economic - Ioana Mocan, în calitate de CONCESIONAR/PRIMITOR,

Obiectul prezentului proces verbal de predare - preluare este:

predarea activelor, bunuri proprietate publică și privată a municipiului oradea, care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului oradea constând în piețe agroalimentare, ștranduri, cimitir, grădină zoologică, amenajare construcții edilitare, conform inventarului anexa la prezentul proces verbal.

Am predat,

Am preluat

Societatea Administrația Domeniului Public SA prin Director General

Liviu Andrica_________________

Director Economic

Ioana Mocan_______________


Municipiul Oradea prin

Primar

Ilie Bolojan________________

Director

Direcția Economică

Eduard Florea_______________

Director

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Lucian Popa___________

Director

Direcția Juridică

Eugenia Borbei

Anexa 5 la HCL 14/2019

ANEXA 5

INVENTARULUI BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA CARE FAC OBIECTUL

CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII EDILITARE

Anexa nr. 3 la HCL 14/2019

CONTRACT DE DELEGARE

A GESTIUNII

SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII EDILITARE, ETC.

Nr. înregistrare: Nr. 21020/2019 Municipiul Oradea


Nr. înregistrare: Nr. 899/2019 Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

2018

DEFINIȚII

CONTRACT: act juridic civil constând în acordul de voințe încheiat între două sau mai multe persoane fizice și / sau juridice de drept public și / sau privat, în scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice;

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI: este acțiunea prin care o unitate administrativ - teritorială deleagă unuia sau mai multor operatori totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

.

DOMENIUL PUBLIC (BUNURILE PUBLICE): totalitatea bunurilor mobile și imobile dobîndite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau de interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național (Constituția României, art. 135, pct. 3, Codul civil, art. 475 alin 2);

DOMENIUL PRIVAT (BUNURILE PRIVATE): totalitate bunurilor mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea unităților administrativ - teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege (Constituția României, art. 135, pct. 2, prevede că proprietatea este publică și privată);

AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ / UNITATE ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ/ CONCEDENT / DELEGATAR: MUNICIPIUL ORADEA - ca titular de drept public și/sau privat deținător al bunurilor mobile și/sau imobile și a serviciilor care constituie obiectul unui contract de concesiune a serviciilor publice;

OPERATOR ECONOMIC / CONCESIONAR: SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA - persoană juridică înregistrată în România, care are competența și capacitatea de a furniza și presta, în condițiile legale în vigoare și ale prezentului contract, un serviciu prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

UTILIZATORI: persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de administrare a domeniului public și privat, în condițiile legii;

BUNURI DE RETUR: sunt bunurile care au făcut obiectul contractului de concesiune a serviciilor publice, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor realizate prin prisma prezentului contract, finanțate de delegatar;

BUNURI DE PRELUARE: sunt bunurile care au aparținut operatorului de servicii (concesionarului) și au fost folosite de către acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor (concesiunii);

BUNURI PROPRII: sunt bunurile care au aparținut operatorului de servicii (concesionarului) și au fost folosite de către acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor (concesiunii), altele decât bunurile de preluare;

STABILIREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR: procedura de analiză a circulației prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de părțile contractante, prin care se stabilesc structura și nivelurile prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat al UAT;

PREȚUL CONTRACTULUI (REDEVENȚA): prețul plătibil autorității publice locale / unității administrativ - teritoriale / delegatarului de către operatorul de servicii / delegat în baza prezentului contract, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate;

LICENȚĂ: actul juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se recunosc calitatea de operator precum și capacitatea și dreptul de a furniza / presta un serviciu;

SERVICII PUBLICE: reprezintă obiectul contractului;

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE: data semnării contractului de concesiune sau o dată ulterioară stabilită de comun acord;

RAZA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII (CONCESIUNII): este aria teritorială în cadrul căreia operatorul de servicii (concesionarul) furnizează și prestează serviciile obiect al contractului;

ZI : zi calendaristică

AN : 365 zile

LIMBA : limba română

DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 1.        ANEXELE LA CONTRACT;

 • 2.        REGULAMENTUL SERVICIULUI;

 • 3.         CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI;

 • 4.        INVENTARUL BUNURILOR;

 • 5.        PROCES VERBAL PREDARE - PRIMIRE;

 • 6.         LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE;

Documentele contractului au aceeași valoare contractuală între părți ca însăși contractul. Acestea produc efecte de la data intrării în vigoare a contractului dacă nu se prevede altfel.

Prin prezentul contract de delegare a gestiunii se recunoaște obiectivul operatorului de servicii de a dobândi mai multă eficiență și de a-și dezvolta propriile sale capacități de autofinanțare bazate pe un sistem corect și integru de gestiune a activelor.

Aria delegării reprezintă limitele de competență teritorială a autorității publice locale înauntrul cărora operatorul furnizează și/sau prestează serviciile ce constituie obiect al prezentului contract.

În dezvoltarea prezentului contract, părțile implicate se obligă să aplice un echilibru economico -financiar în furnizarea și/sau prestarea serviciilor, aplicând principii de continuitate și adaptabilitate a acestora, precum și o egalitate de tratament a utilizatorilor.

În sensul celor de mai sus, părțile convin :

 • -   Să depună eforturi în îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor;

 • -   Să realizeze o infrastructură modernă, ca bază a dezvoltării economice, respectiv a dezvoltării serviciilor, obiect al prezentului contract;

 • -   Asigurarea protecției mediului;

 • -   Îmbunătățirea serviciilor, a calității și eficienței acestora;

 • -   Echilibrul financiar atât în stabilirea prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate către utilizatori cât și pentru prețul concesiunii (redevența);

 • -   Întreținerea și dezvoltarea tuturor bunurilor mobile și imobile ce concură la dezvoltarea obiectului prezentului contract indiferent de forma de proprietate sau de titularul dreptului de proprietate;

 • -   Administrarea, exploatarea, conservarea, dezvoltarea, modernizarea întregului sistem din infrastructura încredințată de unitatea administrativ - teritorială Municipiul Oradea, operatorului SC. Administrația Domeniului Public SA.

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE :

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ MUNICIPIUL ORADEA - reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Oradea cu sediul în Mun. Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1, Jud. Bihor, reprezentată legal prin Bolojan Ilie - primar, în calitate de AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ și totodată DELEGATAR;

Și

SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. cu sediul în Mun. Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Jud. Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J. 5 / 1 / 1995, CUI. RO. 7997507, reprezentată legal prin Andrica Liviu - director general, în calitate de OPERATOR DE SERVICII PUBLICE și totodată DELEGAT, denumit în continuare Operator;

au convenit la încheierea prezentului contract de delegare a gestiunii serviciilor publice (concesiune), cu respectarea următoarelor clauze :

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea tuturor acțiunilor, responsabilităților, competențelor legale, respectiv ansamblul acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești, prestate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură înființarea, gestionarea, organizarea, exploatarea și finanțarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, conform Caietului de sarcini al serviciului, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Realizarea obiectului prezentului contract se va face prin administrarea și exploatarea bunurilor, activităților și serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a întregii infrastructuri aferentă serviciului/activității, ce constau în:

 • 1.  administrarea și exploatarea Centrului de Afaceri Rogerius Oradea;

 • 2.  administrarea și exploatarea Pieței Cetate Oradea;

 • 3.  administrarea și exploatarea Pieței Decebal Oradea;

 • 4.  administrarea și exploatarea Pieței Nufărul Oradea;

 • 5.  administrarea și exploatarea Pieței loșia Nord Oradea;

 • 6.  administrarea și exploatarea Pieței 100 Oradea;

 • 7.  administrarea și exploatarea Grădinii Zoologice Oradea;

 • 8.  administrarea și exploatarea Aquapark Nymphaea Oradea;

 • 9.  administrarea și exploatarea Ștrandului loșia Nord Oradea;

 • 10. administrarea și exploatarea Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea;

 • 11. administrarea și exploatarea Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân - colectarea cadavrelor de animale mici și mijlocii de pe raza Municipiului Oradea respectiv, aplicarea, respectarea și aducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale în acest domeniu.

 • 12. Amenajarea, construirea, organizarea, întreținerea și exploatarea de construcții edilitare pe terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Oradea concesionate în acest scop.

În acest sens, operatorul de servicii dobândește dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile/sistemele concesionate, indicate mai sus, cu întreaga infrastructură aferentă, precum și investițiile privind conservarea, după caz reabilitarea bunurilor existente sau crearea de altele noi ca urmare a modernizării sau extinderii serviciilor în limitele obiectului contractului, bunuri ce rămân în proprietatea autorității administrației publice locale și după încetarea prezentului contract de delegare precum și dreptul exclusiv de a furniza și presta ansamblul serviciilor publice ce derivă din administrarea și exploatarea bunurilor.

Art. 1.2 În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului prev. la art. 1 pct. 12 din prezentul contract, respectiv realizarea de construcții edilitare pe terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, se vor avea în vedere ca surse de finanțare atât fondurile proprii ale operatorului de servicii cât și subvenții din bugetele locale dar și alte surse prevăzute de prezentul contract/legislația în vigoare.

Art. 2. Administrarea și exploatarea fiecărui „bun” evidențiat la art. 1 din prezentul contract precum și furnizarea și prestarea serviciului aferent acestuia este prezentat în Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu și caracteristic bunului. Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii și caracteristice „bunurilor” vor constitui anexe la prezentul contract.

Art. 3. Inventarul bunurilor preluate cu întreaga infrastructură aferentă, împreună cu procesul verbal de predare - primire sunt prezentate în anexele nr. 2 și 3 din prezentul contract.

Art. 4. În realizarea obiectului prezentului contract, bunurile utilizate de către operatorul de servicii sunt următoarele :

*** bunuri de retur: sunt acele bunuri care fac obiectul delegării de gestiune (concesiunii) precum și cele care vor rezulta în urma investițiilor stabilite prin prezentul contract și anexele la acesta și care vor reveni de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini delegatarului/concedentului la expirarea contractului de delegare a gestiunii, cu excepția acelor bunuri care pe perioada derulării contractului vor fi scoase din funcțiune prin casare, cu acordul/aprobarea autorității administrației publice locale.

*** bunuri de preluare: sunt bunurile care aparțin operatorului/concesionarului și care vor fi folosite de către acesta pe durata contractului în vederea realizării obiectivului stabilit și care la expirarea contractului pot reveni delegatarului/concedentului, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată.

*** bunuri proprii: sunt bunurile care aparțin operatorului/concesionarului și sunt folosite de către acesta în realizarea obiectului contractului, cu excepția bunurilor de preluare și care la expirarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului/concesionarului.

Art. 5. Autoritatea delegantă acordă operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate terenurile și clădirile ce servesc direct sau indirect la realizarea obiectului prezentului contract.

Art. 6. La încetarea contractului de delegare a gestiunii (concesiune), din orice cauză, bunurile mai sus-arătate se vor repartiza potrivit destinațiilor specifice, operatorul fiind obligat să restituie în deplina proprietate, libere de orice sarcină, bunurile și serviciul public concesionat, inclusiv investițiile realizate care au fost finanțate de delegatar.

Art. 7. Operatorul își asumă în totalitate răspunderea furnizării și prestării serviciilor, obiect al prezentului contract către utilizatori, sub controlul autorității delegante, în condițiile și termenii prezentului contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 8. Față de aria de gestiune (concesiune) prevăzută la art. 1 din prezentul contract, părțile pot diminua sau extinde această arie în funcție de necesitățile utilizatorilor.

Art. 9. În dezvoltarea prevederilor de la art. 4 și 5 din prezentul contract, autoritatea delegantă pune la dispoziția operatorului toate terenurile aflate în proprietatea sa (care aparțin domeniului public), și pe care se află construcții, instalații, sisteme aferente serviciilor publice puse la dispoziția utilizatorilor prin exploatarea și administrarea bunurilor prev. la art. 1 din prezentul contract; totodată construcțiile publice folosite ca birouri, ateliere, depozite, care fac parte din sistemele aferente serviciilor sau sunt construite pe domeniul public afectat serviciilor, cu condiția păstrării specificului acestora.

Art. 10. Bunurile de preluare, proprietatea autorității delegante, ce nu aparțin domeniului public, nu pot forma obiectul unor acte de înstrăinare sau grevare cu sarcini, decât cu acordul prealabil și expres al autorității delegante.

Art. 11. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând bunurile sale proprii, însă doar dacă acest lucru nu are un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a serviciilor.

CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI:

Art. 12. Durata prezentului contract de delegare a gestiunii (concesiune) este de 5 ani, începând cu data semnării lui de către părțile contractante.

Art. 13. Contractul de delegare a gestiunii (concesiune) poate fi prelungit cu acordul ambelor părți, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. 4 . DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

Art. 14. Relațiile contractuale dintre autoritatea delegantă (concedent) și operatorul de servicii (concesionar) se bazează pe principiul menținerii echilibrului financiar al contractului de delegare de servicii (concesiune), respectiv al drepturilor și obligațiilor asumate, prin realizarea și menținerea unei egalități între avantajele care sunt acordate operatorului de servicii și sarcinile care îi sunt impuse.

Art. 15. În consecință, operatorul de servicii (concesionarul) nu este obligat să suporte creșterea numărului de sarcini legate de executarea obligațiilor sale, în cazul în care această creștere rezultă ca urmare a:

 • a.  unei acțiuni sau unei măsuri dispuse de către autoritatea publică;

 • b.  unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit.

Art. 16. Autoritatea delegantă se obligă să pună la dispoziția operatorului de servicii, la data încheierii prezentului contract, inventarul complet al bunurilor necesare punerii în executare a prezentului contract, cu întreaga infrastructură aferentă, liber de orice sarcini.

Art. 17. Operatorul de servicii își execută obligațiile potrivit termenelor și condițiilor prevăzute în prezentul contract în acord cu normele legale specifice domeniului de activitate.

Art. 18. Autoritatea delegantă are dreptul să verifice, pe perioada derulării contractului de delegare, modul în care se respectă condițiile și clauzele acestuia de către operatorul de servicii, acesta din urmă având obligația de a pune la dispoziția autorității delegante toate informațiile, documentele și evidențele solicitate.

Art. 19. Fără a se realiza o limitare cu privire la cele ce urmează, autoritatea delegantă are următoarele drepturi:

 • a.  Să stabilească, după caz, să aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor (bunurilor) existente;

 • b.  Să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor (bunurilor) existente sau a celor ce urmează a se realiza și care deservesc sau vor deservi realizării obiectului prezentului contract;

 • c.  Să participe, să aprobe sau, după caz, să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor de investiții necesare în realizarea obiectului prezentului contract;

 • d.  Să realizeze investiții în acord cu prezentul contract;

 • e.  Să finanțeze realizarea de lucrări necesare furnizării către utilizatori a serviciilor specifice contractului;

f Să contracteze și să garanteze, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor obiect al contractului;

 • g.  Să analizeze și să aprobe tarifele și prețurile fundamentate și propuse de către operator

 • h.  Să verifice stadiul de realizare a investițiilor, bunurilor, activitățile și modul de furnizare a serviciilor obiect al contractului;

 • i.  Să ia măsurile ce se impun pentru o justă și legală respectare a tuturor obligațiilor asumate de operatorul de servicii;

 • j.  De a încasa redevența ce derivă din executarea prezentului contract;

 • k.  Să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor în care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art. 20. Fără a se realiza o limitare cu privire la cele ce urmează, autoritatea delegantă are următoarele obligații:

 • a.  Să elaboreze și să aprobe norme locale cu specific în realizarea obiectului prezentului contract;

 • b.  Să elaboreze, după caz, să aprobe Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii și specifice fiecărui bun exploatat și administrat, respectiv specifice serviciilor furnizate;

 • c.  Să verifice nivelul de calitate al serviciilor furnizate și implicit al întregului ansamblu de bunuri supus contractului;

 • d.  Să verifice îndeplinirea indicatorilor de performanță impuși și asumați de operator și să ia măsurile ce se impun în caz de neîndeplinire;

 • e.  Să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor de investiții pe domeniul public în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

f Să nu-l perturbe pe operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare de gestiune;

 • g. Să modifice, ori de câte ori se impune, urmare a intrării în vigoare a unor dispoziții legale cu specific, clauzele prezentului contract, în acord cu aceste dispoziții.

Art. 21. Fără a realiza o limitare cu privire la cele ce urmează, operatorul are următoarele obligații:

 • a.  Să furnizeze și să presteze, în mod permanent și continuu, ansamblul serviciilor specifice obiectului prezentului contract către utilizatorii de pe raza teritorială a unității administrativ -teritoriale Municipiul Oradea;

 • b.  Să adapteze serviciile la cerințele utilizatorilor prin menținerea unui echilibru în procesul de adaptare;

 • c.  Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute de normele legale în vigoare cu specificul activității desfășurate;

 • d.  Să ofere tuturor utilizatorilor un tratament egal și nediscriminatoriu;

 • e.  Să respecte indicatorii de performanță asumați și stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii;

f Să aplice metode performante și moderne de management care să conducă la o reducere a costurilor de operare și o eficientizare a activității, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • g.  Să furnizeze administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesării verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederile legale în vigoare;

 • h.  Să asigure personalul necesar (salariați) și calificat în realizarea obiectului prezentului contract, iar acolo unde este cazul să organizeze, să participe la programe de formare profesională a propriilor salariați;

 • i.  Să preia pe bază de proces verbal de predare primire toate bunurile, cu infrastructura aferentă, necesare în realizarea obiectului prezentului contract;

 • j.  Să fundamenteze și să stabilească tarifele anuale ce vor fi utilizate în desfășurarea activității și în realizarea obiectului prezentului contract și să le supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea;

 • k.  Să asigure publicitatea prețurilor și tarifelor practicate;

 • l.  Să efectueze la timp și în bune condiții toate lucrările de întreținere, reparații curente sau capitale la bunurile preluate în administrare și exploatare;

 • m. Să întocmescă programele anuale de investiții pe care să le supună spre aprobare autorității delegante;

 • n.  Să realizeze investițiile date, de și pentru contract, și cele propuse prin programele anuale de investiții;

 • o.  Să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la bunurile preluate, dată fiind natura lor, la activitățile și serviciile furnizate și prestate;

 • p.  Să achite redevența la termenele și în cuantumurile stabilite, precum și orice alte obligații bănești stabilite;

 • q.  Să nu transfere, total ori parțial, către terțe persoane fizice sau juridice, drepturile sau obligațiile asumate prin prezentul contract.

Art. 22. Fără a realiza o limitare cu privire la cele urmează, operatorul are următoarele drepturi :

 • a.  Să administreze și să exploateze, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, totalitatea bunurilor, sistemelor, activităților și serviciilor ce constituie obiect al prezentului contract de delegare a gestiunii;

 • b.  Să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate și prestate către utilizatori;

 • c.  Să fundamenteze, să elaboreze, să stabilească și să aplice tarifele, rapoartat la serviciile furnizate și prestate;

 • d.  În exercitarea tuturor drepturilor, operatorul de servicii are drept exclusiv în furnizarea și prestarea serviciilor, administrarea și exploatarea bunurilor, a sistemelor - obiect al contractului;

 • e.  Să-și stabilească programul managerial specific;

f  Să-și stabilească organizarea și funcționarea din punct de vedere al personalului angajat.

Art. 23. Operatorul de servicii nu poate, în nici un caz, cesiona ori subconcesiona, în tot sau în parte, unei terțe persoane fizice sau juridice, drepturile, obligațiile ori obiectul prezentului contract (CONTRACTUL).

Art. 24. În realizarea obiectului prezentului contract se vor respecta, fără a ne limita la acestea, următoarele obligații:

 • -   securitatea și calitatea serviciilor furnizate sau prestate;

 • -   continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • -   adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • -   accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • -   tarifarea echitabilă, reală a serviciilor furnizate sau prestate;

 • -   consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • -   satisfacerea cerințelor și nevoilor comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • -  funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar - urbane aferente;

 • -  ridicarea continuă și menținerea la un nivel înalt a standardelor și a indicatorilor de performanță a serviciilor prestate;

 • -   aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • -  protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • -  protejarea și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • -  protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • -   alte obligații cuprinse în prevederile legale aflate în vigoare.

CAP. 5. PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII PENTRU MODERNIZĂRI, REABILITĂRI, DEZVOLTĂRI DE CAPACITĂȚI, OBIECTIVE NOI, ATÂT FIZIC CÂT ȘI VALORIC, SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ÎN ACEST SENS.

Art. 25. Programul lucrărilor de investiții se va aproba anual de către autoritatea publică locală.

Art. 26. Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 27. Finanțarea lucrărilor de investiții se va asigura din următoarele surse:

 • -       alocații de la bugetul local;

 • -      credite bancare, interne sau externe garantate de autoritatea administrației publice locale;

 • -      fonduri nerambursabile conform unor programe de finanțare;

 • -      surse proprii ale operatorului constituite din amortismentul cumulat asupra imobilizărilor corporale proprii, cota parte din profitul realizat;

alte surse constituite potrivit legii.

Art. 28. La sfârșitul fiecărei lucrări, până la data de 15 a lunii următoare, operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de intrare a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Oradea inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 29. La sfârșitul fiecărei luni, până la data de 15 a lunii următoare, operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de ieșire a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Oradea. Raportul de ieșire va avea, obligatoriu, pentru fiecare poziție de scoatere din funcțiune, anexe cuprinzând informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 30. Operatorul de servicii are obligația să efectueze inventarierea domeniului public și privat al Municipiului Oradea cel puțin o dată pe an. Propunerile de casare și valorificare făcute de comisiile de inventariere se aprobă de Consiliul Local a Municipiului Oradea.

Art. 31. Procesul verbal de inventariere anuală (în cazul inventarierii anuale) se transmite proprietarului bunurilor până cel mai târziu la data de 15 ianuarie pentru anul financiar precedent, constituind documentul justificativ în baza căruia se înregistrează, atât în contabilitatea operatorului de servicii, cât și în contabilitatea proprietarului, plusurile sau minusurile de inventar constatate.

CAP. 6. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND CALITATEA ȘI CANTITATEA SERVICIULUI:

Art. 32. Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local trebuie să ilustreze preocupările pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență economică maximă, calitate și promptitudine la solicitările utilizatorilor de servicii. Acestea se referă la: gradul de ocupare a spațiilor comerciale, număr de reclamații, procent de reclamații rezolvate din cele justificate etc, conform anexei 1.

CAP. 7. TARIFELE PRACTICATE, PROCEDURA DE STABILIRE, MODIFICARE SAU AJUSTARE A ACESTORA :

Art. 33. Nivelul prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate și prestate utilizatorilor urmare a administrării și exploatării bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente activelor corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din prezentul contract, o cotă de cheltuieli indirecte legate de administrarea și exploatarea serviciilor publice precum și a unei cote de profit.

Art. 34. Structura și nivelul prețurilor și tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al furnizării și/sau prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat preluat în concesiune;

 • b)  să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente efectuate cu întreținerea și exploatarea bunurilor preluate;

 • c)  să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d)  să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • e)  să încurajeze investițiile de capital;

 • f)  să respecte autonomia financiară a operatorului;

Art. 35. Prețurile și tarifele trebuie să respecte următoarele cerințe :

 • a)   să asigure furnizarea și/sau prestarea serviciilor urmare a administrării și exploatării bunurilor de domeniul public și privat, obiect al contractului, la nivelul de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea publică locală

 • b)   să asigure cel mai bun raport calitate - cost pentru serviciile furnizate și prestate utilizatorilor prin administrarea și exploatarea bunurilor, prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de către părțile contractante;

 • c)   să asigure exploatarea și întreținerea eficientă a bunurilor obiect al contractului.

Art. 36. Aprobarea nivelurilor prețurilor și tarifelor pentru serviciile și activitățile furnizate și prestate utilizatorilor se va face anual de către Consiliul Local al Municipiului Oradea pe baza fundamentărilor și propunerilor înaintate de către operator.

CAP. 8. MODUL DE TARIFARE ȘI ÎNCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR PRESTATE/FURNIZATE:

Art. 37. Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor este obligatorie.

Art. 38. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea prețurilor și tarifelor către utilizatori.

CAP. 9. PREȚUL CONCESIUNII. NIVELUL REDEVENȚEI. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUTARE A CONTRACTULUI.

Art. 39. Redevența va fi calculată și virată delegatarului/concedentului lunar și va fi egală cu amortismentul calculat la mijloacele fixe care fac parte din domeniul public si privat al Municipiului Oradea.

Art. 40. La sfârșitul fiecărei luni, până la data de 25 a lunii următoare, operatorul de servicii are obligația de a preda delegatarului/concedentului o situație privind calculul redevenței pentru luna respectivă.

Art. 41. Redevența lunară poate fi variabilă în funcție de intrările de mijloace fixe în patrimoniul delegatarului/concedentului.

Art. 42 Delegatul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând cotă-parte din suma obligației de plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

Art. 43. Redevența va fi calculată lunar și va fi egală cu amortismentul calculat la activele corporale de natura mijloacelor fixe care fac parte din domeniul public al Municipiului Oradea, cu excepția terenurilor.

CAP. 10. FINANȚAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Art. 44. În funcție de natura serviciilor prestate/furnizate ca urmare a administrării și exploatării bunurilor obiect al contractului, pot fi servicii care dezvolta activități de natură economică, respectiv care se autofinanțează sau servicii care dezvoltă activități de natură instituțional - administrativă și socială și care sunt finanțate din venituri proprii, și în completare din subvenții de la bugetul local.

Art. 45. În funcție de natura serviciilor prestate/furnizate urmare a administrării și exploatării bunurilor obiect al contractului, pot fi servicii care dezvoltă activități de natură economică, respectiv care se autofinanțează sau servicii care dezvoltă activități de natură instituțional - administrativă ori socială și care vor putea fi finanțate prin subvenții din bugetul local.

Art. 46. Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu - zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat precum și pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii aferente se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor și prețurilor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, precum și prin subvenții de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) . - organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) . - protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) . - reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor, prețului biletelor și alocației bugetare;

 • d) . - ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

 • e) . - recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor și alocație bugetară;

 • f) . - acoperirea prin tarife, prețul biletelor și alocație bugetară, cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

Art. 47. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură astfel:

 • a)  din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

 • b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

În cazul finanțării potrivit art. 44.1. lit. b, în funcție de natura și specificul activității edilitar - gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 48. Activitatea de administrare și exploatare a domeniului public și privat se va realiza pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu având ca principiu de bază autofinanțarea, după caz, putând fi acordate și subvenții de la bugetele locale sau alte surse de finanțare;

Sursele de finanțare a cheltuielilor curente și de capital pentru efectuarea serviciului de administrare a domeniului public și privat se asigura potrivit Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, din următoarele:

- Fonduri proprii ale Delegatului:

 • a) Venituri din tarifele practicate aferente activității ;

 • b) alte venituri ale Delegatuluidin prestari de servicii/activități

- Fonduri, de natura subvențiilor, alocate de la bugetul local pentru:

 • a) Subvenții direcționate (gratuitati si reduceri de tarife)

 • b) Subvenții pentru activitatea de exploatare

 • c) Subvenții pentru investiții

 • - Credite bancare;

 • - Surse nerambursabile;

 • - Fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale instituite de Consiliul Local;

 • - Fonduri guvernamentale pentru particiaparea la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă;

 • - Participarea în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

 • - Alte surse, potrivit legii.

Fondurile, de natura subvențiilor, alocate de la bugetele locale:

 • •  Sumele necesare funcționării serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, provenite din subvenții, se prevăd în bugetul Consiliului Local, în funcție de estimările inițiale și de resursele existente și vor putea fi supuse rectificărilor

ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la finele anului, și se aprobă prin Hotărârea AGA a A.D.P SA.

 • Sumele necesare funcționării serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, provenite din subvenții, vor acoperi diferențele dintre costurile înregistrate de delegat și veniturile delegatului.

 • •  Sumele necesare derulării investițiilor pentru modernizarea/întreținerea/ dezvoltarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea se prevăd pe obiective în momentul elaborării bugetului Municipiului Oradea și se aprobă prin Hotărârea AGA a societății A.D.P SA.

 • •  Delegatul va finanța din surse proprii lucrările de întreținere, reparații, modernizare sau înlocuire a mijloacelor alocate pentru realizarea serviciului public, în vederea menținerii serviciilor cel puțin la nivelul prevăzut în caietul de sarcini, pe întreaga perioadă a contractului de delegare.

Art. 49. Operatorul de servicii va asigura personalul de deservire a activităților de domeniu public, în corelare cu necesarul de forță de muncă și cu prevederile bugetare. Negocierea salariilor se va face ținând cont de prevederile Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, de nivelurile salariale minime date de dispozițiile legale în vigoare, de dispozițiile legale în materie de dreptul muncii și de orice alți factori direcți sau indirecți, cu specific.

Art. 50. Operatorul va asigura întocmirea tuturor documentelor care stau la baza decontării și le va depune spre verificare concedentului până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se întocmește decontul.

Art. 51. Concedentul va acorda operatorului până la data de 05 a lunii în curs, un avans al cărui cuantum va fi stabilit prin înțelegerea părților, în funcție de volumul de activitate din luna respectivă, urmând ca regularizarea să se facă odată cu prezentarea decontului de cheltuieli pentru luna expirată.

Art. 52. În cazul în care, pentru anumite activități se vor acorda subvenții din bugetele locale, acestea se vor stabili anual și vor fi cuprinse și aprobate de către autoritatea publică locală prin bugetul consolidat al operatorului.

CAP. 11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

Art. 53. În cazul nerespectării totale sau parțiale ori a executării necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract de delegare de gestiune (concesiune) precum și în anexele la prezentul contract, partea în culpă este obligată la plata unor penalități, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune interese.

CAP. 12. FORȚA MAJORĂ:

Art. 54. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și / sau executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 55. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAP. 13. FORȚA DE MUNCĂ:

Art. 56. În realizarea obiectivelor cuprinse în prezentul contract de concesiune personalul aferent realizării acestor servicii publice este asigurat de către operatorul de servicii publice sub stricta respectare a dispozițiilor legale în materie de dreptul muncii.

CAP. 14. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Art. 57. Modificarea clauzelor cuprinse în prezentul contract se poate realiza numai cu acordul ambelor părți, materializat printr-un act adițional la contract. Modificarea unilaterală în partea reglementară a prezentului contract sau a anexelor sale, se poate realiza numai cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, și numai din motive excepționale legate de interesul național sau local.

CAP. 15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. CLAUZE DE REZILIERE A CONTRACTULUI:

Art. 58. Prezentul contract de delegare a gestiunii (concesiune) încetează în următoarele situații:

 • a)     la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • b)      în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent;

 • c)      în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți;

 • d)      la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului - obiect al contractului (concesionat) sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de servicii/concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.

 • e)     în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractule, prin rezilierea unilaterală de către concedent și cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • f)     în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar și cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • g)     în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, dar numai cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

CAP. 16. NOTIFICARI:

Art. 59. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 60. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 61. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 62. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute de alineatele precedente.

CAP. 17. LITIGII:

Art. 63. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești în a cărei sircumscripție își are sediul Concesionarul.

CAP. 18. REZILIEREA CONTRACTULUI:

Art. 64. (1) Concedentul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de delegare de gestiune, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

 • (2) In cazul prevăzut la art. 65, alin. (l), concesionarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de drept, fara somație, punere in intarziere sau intervenția instanței de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV, si de a pretinde plata de daune - interese.

CAP. 19. CLAUZE FINALE:

Art. 65. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 66. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 67. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea, întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său.

Art. 68. (1) Prin semnarea prezentului contract, concesionarul, confirmă ca a luat cunoștință despre toate condițiile impuse de concedent așa cum rezultă acestea din prezentul contract și le acceptă fără obiecțiuni.

 • (2) Dreptul de concesiune se poate transmite doar in cazul divizării sau fuziunii concesionarului persoana juridica.

 • (3) In cazul divizării sau fuziunii, concesionarul persoana juridica se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul.

 • (4) Toate modificările se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, concedentului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a concesionarului și dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

 • (5) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele

  parti


Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 4 exemplare originale, câte 2 pentru fiecare parte contractantă și produce efecte începând cu data de 01.01.2019.

AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ


DELEGATAR/CONCEDENT

Municipiul Oradea


OPERATOR DE SERVICII DELEGAT/CONCESIONAR SC. Administrația Domeniului Public SA.


PRIMAR BOLOJAN ILIE


DIRECTOR GENERAL ANDRICA LIVIU


DIRECTOR ECONOMIC FLOREA EDUARD


DIRECTOR ECONOMIC

MOCAN IOANA


DIRECȚIA JURIDICĂ eugeNia BORBEI

CONSILIER JURIDIC CREȚ CĂLIN


INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr.crt.

Indicator

Procent

1

Gradul de ocupare a spațiilor comerciale aflate în administrare

minim 70%

2

Gradul de realizare al veniturilor proprii din cele prevăzute inițial

minim 80%

3

Procentul reclamațiilor soluționate din totalul reclamațiilor justificate

minim 80%

4

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul local și bugetul de stat

100%

5

Gradul de recuperare al creanțelor

minim 85%

6

Capacitatea de autofinanțare a activităților de exploatare

minim 80%

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

751a34fc6998c913322a4d9819bded91667f82e2619982ee8531d1200a114d2d

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Anexa nr. 2 la HCL 14/2019

CAIET DE SARCINI

al serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local in Municipiul Oradea

PREVEDERI GENERALE

PREAMBUL

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legislative:

 • •  Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 • •  Ordonanta Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată si completată;

 • •  Hotararea Guvernului nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • •  Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în municipiul Oradea care se realizează prin gestiune delegată și conține specificațiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității.

Serviciile publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini sunt următoarele:

 • 1.  administrarea și exploatarea Centrului de Afaceri Rogerius Oradea;

 • 2.  administrarea și exploatarea Pieței Cetate Oradea;

 • 3.  administrarea și exploatarea Pieței Decebal Oradea;

 • 4.  administrarea și exploatarea Pieței Nufărul Oradea;

 • 5.  administrarea și exploatarea Pieței loșia Nord Oradea;

 • 6.  administrarea și exploatarea Pieței 100 Oradea;

 • 7.  administrarea și exploatarea Grădinii Zoologice Oradea;

 • 8.  administrarea și exploatarea Aquapark Nymphaea Oradea;

 • 9.  administrarea și exploatarea Ștrandului loșia Nord Oradea;

 • 10. administrarea și exploatarea Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea;

 • 11. administrarea și exploatarea Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân - colectarea cadavrelor de animale mici și mijlocii de pe raza Municipiului Oradea respectiv, aplicarea, respectarea și aducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale în acest domeniu.

 • 12. Amenajarea, construirea, organizarea, întreținerea și exploatarea de construcții edilitare pe terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Oradea concesionate în acest scop.

Realizarea activităților menționate se va face în conformitate cu regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în municipiul Oradea.

Definiții:

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea Municipiului Oradea, dezvoltarea durabilă a acestuia și a infrastructurii edilitarurbana, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitatea locala;

 • b) domeniul privat al Municipiului Oradea - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea Municipiului Oradea prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al Municipiului Oradea.

 • c) domeniul public al Municipiului Oradea - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitargospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat a Municipiului Oradea și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • e) servicii de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea -totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești,asa cum sunt acestea precizate in prezentul caiet de sarcini, prin care se asigură construirea, modernizarea, exploatarea si administrarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Oradea, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

 • f) piețele agroalimentare, care sunt ansambluri sau numai locuri special amenajate și organizate pentru aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și care se amplasează de obicei în zonele din mediul urban, funcționând după un program zilnic de două-trei ori pe săptămână sau săptămânal, cu asigurarea spațiilor pentru producători în condiții optime;

 • g) târgurile publice, care sunt destinate vânzării cumpărării de produse agricole, agroalimentare, agroindustriale sau industriale;

 • h) oboarele destinate vânzării-cumpărării animalelor, care se organizează în mediul rural și în mod excepțional la periferia localităților urbane;

 • i) cimitir - spațiul situat în intravilanul sau extravilanul localității, care a fost, este sau va fi destinat înhumării;

 • j) opere comemorative de război - edificiile, monumentele de artă, plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare;

 • k) lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrări de artă pentru înhumare;

 • l) lucrări funerare subterane - criptele pentru locuri de înhumare;

m) zone protejate - zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă și recreere, instituțiile social-culturale, unitățile sanitare și unitățile de învățământ.

CAPITOLUL I - CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE MUNICIPIUL ORADEA PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A ACESTOR SERVICII

Secțiunea 1- Condițiile de exploatare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Art. 1 Pentru desfășurarea în condiții bune a serviciului, concesionarul va folosi, exploata și conserva întregul patrimoniu concesionat indiferent de regimul juridic al acestuia în așa fel încât să asigure prestarea serviciului în cele mai bune condiții precum și continuitatea acestuia.

Art. 2 Concesionarul va avea în vedere la exploatarea bunurilor preluate respectarea legislatiei in vigoare cu privire la: protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și a normelor de securitate si sănătate a salariaților.

Art. 3 Concesionarul are obligatia de a obține și deține avize, autorizatii și acordul de mediu, conform legislatiei in vigoare care fac obiectul serviciului de administrare.

Art. 4 Activitățile ce fac obiectul delegării de gestiune se vor desfășura în aria de cuprindere a domeniului public și privat al municipiului Oradea, ceea ce nu exclude prestarea de servicii către alți utilizatori, pe principii de eficiență economică, degrevând bugetul local de anumite alocații, sau care să asigure investiții proprii.

Secțiunea 2 - Obiectivele de ordin economic, financiar și de mediu urmărite:

Art. 5 Obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu urmărite prin delegarea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat sunt:

 • •  asigurarea unor servicii de calitate pentru beneficiarii, persoane fizice sau juridice;

 • •  asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu la serviciile furnizate/prestate pentru toți beneficiarii serviciilor;

 • promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficienței serviciilor;

 • •  reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifelor;

 • îmbunătățirea condițiilor de viață pentru comunitatea locală;

 • •  atragerea de fonduri pentru lucrări specifice obiectului de activitate al operatorului căruia i sa delegat serviciul de admnistrare a domeniului public și privat care face obiectul acestui caiet de sarcini, precum și în vederea finanțării programelor de investiții pentru extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau modernizarea bunurilor care fac obiectul concesiunii;

 • gestionarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport calitate-cost pentru serviciile prestate ;

 • protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • protecția și asigurarea igienei și sănătății publice;

 • administrarea eficientă a bunurilor aparținând patrimoniului public și privat al municipiului ;

 • controlul periodic al activității operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor .

CAPITOLUL II - SARCINILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI ALE OPERATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE REALIZAREA SERVICIILOR DE Administrare a domeniului public și Privat al municipiului oradea

Secțiunea 1 - Sarcinile autorităților administrației publice locale

Art.6. În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciilor de administrare a domeniului public și privat autoritățile administrației publice locale au inițiativa, adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

 • a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată;

 • b) aprobarea studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;

 • c) coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului;

 • d) coordonarea și/sau organizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectarea și execuția obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana;

 • e) asocierea intercomunală în vederea realizării și exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane;

 • f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, precum și încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor delegate;

 • g) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale cu capital public și privat;

 • h) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;

 • i) elaborarea și aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru și a regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu și a regulamentelor de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat;

 • j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.

Art.7 În exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale vor urmări cu prioritate:

 • a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane;

 • c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respecta nivelurile de servicii și indicatorii de performanță asumați;

 • d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciilor;

 • e) informarea periodică și consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor și a strategiilor locale de organizare, gestionare și dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum și asupra necesității de instituire a unor taxe locale;

 • f) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari și operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre părți.

Art.8 În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale competente verifică periodic următoarele:

 • a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora;

 • b) menținerea echilibrului contractual stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • c) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori;

 • d) limitele minime și maxime ale profitului operatorului;

 • e) clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor publice;

 • f) respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale concedierilor de personal;

 • g) independența managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

 • h) responsabilitatea autorității publice pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale.

Secțiunea 2 - Sarcinile operatorului

Art.9 Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

 • a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute;

 • b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile prevăzute în regulamentul de serviciu;

 • c) să respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentele serviciilor sau conveniți prin contractele de delegare a gestiunii;

 • d) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;

 • e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.

CAPITOLUL III - CLAUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

Secțiunea I - Redevența

Art.10 Pentru delegarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, operatorul datorează autorității administrației publice locale redevență.

Art. 11 Redevența va fi calculată lunar și va fi egală cu amortismentul calculat la activele fixe aflate în administrare. Redevența lunară va fi variabilă în funcție de intrările/ieșirile de active fixe aferente serviciilor sau în funcție de deciziile/hotărârile autorității locale.

Art.12 Redevența se va vira municipalității pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.

Secțiunea II - Prețuri, tarife, taxe

Art.13 Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii și include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Art. 14 Aprobarea nivelurilor prețurilor și tarifelor pentru serviciile și activitățile furnizate și prestate utilizatorilor se va face anual de către Consiliul Local al Municipiului Oradea pe baza fundamentărilor și propunerilor înaintate de către operator.

Art. 15 Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor și protecția mediului;

 • e) să încurajeze investițiile de capital;

 • f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art.16 Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Art.17 Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile luate în administrare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Oradea conf. art. 14 din prezentul caiet de sarcini.

Art.18 Aplicarea de către operator a prețurilor, tarifelor și taxelor astfel aprobate este obligatorie.

Secțiunea III - Finanțarea activităților aferente serviciului 9                                                    9                                       9

 • 111.1 Regimul investițiilor

Art.19 Programul lucrărilor de investiții se va aproba anual de către Consiliul Local al Municipiului Oradea în funcție de necesitățile identificate de către operator și de politica de dezvoltare a municipalității pe această ramură.

Art. 20 Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciului delegat se va face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 21 Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse:

 • -   alocații de la bugetul local;

 • -   credite bancare, interne sau externe, garantate de către autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • -   sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilateral sau multilateral;

 • -   taxe special instituite conform legii;

 • -   surse proprii ale operatorului;

 • -   alte surse constituite conform legii.

Art. 21 La sfârșitul fiecărei lucrări operatorul va preda proprietarului bunurile rezultate în vederea înregistrării acestora în domeniul public sau privat al municipiului inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22 La sfârșitul fiecărei lucrări operatorul va comunica proprietarului și ieșirele pentru bunurile din domeniul public sau privat în baza documentelor de scoatere din funcțiune și casare.

 • 111.2 Finanțarea activității operatorului

Art.23 Serviciile de administrare a domeniului public și privat, în funcție de natura activității, sunt servicii care desfășoară activități de natură economică și care se autofinanțează și servicii care desfășoară activități de natură instituțional - administrativă ori social și care sunt finanțate prin subvenții de la bugetul local.

Art.24 Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigura prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocații bugetare, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;

 • c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura și nivelul tarifelor, al prețului biletelor sau al taxelor locale practicate;

 • d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor prețuri și tarife;

 • e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor sau taxe locale;

 • f) acoperirea prin tarife, prețul biletelor și taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și întreținere a serviciilor;

 • g) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevență.

Art. 25 Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului delegat se asigură din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, în funcție de natura și specificul activității putând fi acordate în completare subvenții sau alocații bugetare.

Art. 26 Subvenția, dacă este cazul, se va stabili anual și va fi aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

CAPITOLUL IV - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR ÎN DERULAREA SERVICIULUI

Art. 27 Categoriile de bunuri utilizate de către operator în derularea serviciului sunt următoarele:

 • a)    bunuri de retur - sunt bunurile care fac obiectul delegării precum și cele care vor rezulta în urma investițiilor impuse de către autoritatea publică locală și care vor reveni de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini autorității locale la expirarea contractului de delegare, fiin exceptate acele bunuri care pe perioada derulării contractului vor fi scose din funcțiune prin casare cu apeobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea la propunera Consiliului de Administrație al societății

 • b)     bunuri de preluare - sunt bunurile care la sfârșitul contractului pot reveni delegantului/concedentului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații

 • c) bunuri proprii - sunt bunurile care la expirarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului

Art. 28 Pe toată durata contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public și privat ce se concesionează operatorului, nu pot fi utilizate de către acesta decât în scopul realizării obiectului contractului de delegare.

CAPITOLUL V - OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, A SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE

Art. 29 Toate responsabilitățile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare ce decurg din executarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat îi revin operatorului.

CAPITOLUL VI - OBLIGATIVITATEA FUNCȚIONĂRII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

Art.30 Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Oradea trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii acestui serviciu de pe raza municipiului, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități descrise în cuprinsul caietului de sarcini.

Art. 31 La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciului public de administrare a domeniului public și privat.

Art. 32 Prestarea serviciului se va realiza prin îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului, anexă la regulamentul de organizare și funcționare al serviciului care vor fi raportați de către operator, autorității publice locale.

CAPITOLUL VII INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE administrAre A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Art. 33 Cesiunea sau novația contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VIII DURATA PENTRU CARE SE FACE DELEGAREA DE GESTIUNE

Art. 34 Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 5 de ani. Prelungirea se poate face prin acordul partilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pentru Serviciile publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, în speță:

 • 1.  administrarea și exploatarea Centrului de Afaceri Rogerius Oradea;

 • 2.  administrarea și exploatarea Pieței Cetate Oradea;

 • 3.  administrarea și exploatarea Pieței Decebal Oradea;

 • 4.  administrarea și exploatarea Pieței Nufărul Oradea;

 • 5.  administrarea și exploatarea Pieței Ioșia Nord Oradea;

 • 6.  administrarea și exploatarea Pieței 100 Oradea;

 • 7.  administrarea și exploatarea Grădinii Zoologice Oradea;

 • 8.  administrarea și exploatarea Aquapark Nymphaea Oradea;

 • 9.  administrarea și exploatarea Ștrandului Ioșia Nord Oradea;

 • 10. administrarea și exploatarea Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea;

 • 11. administrarea și exploatarea Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân - colectarea cadavrelor de animale mici și mijlocii de pe raza Municipiului Oradea respectiv, aplicarea, respectarea și aducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale în acest domeniu.

 • 12. Amenajarea, construirea, organizarea, întreținerea și exploatarea de construcții edilitare pe terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Oradea concesionate în acest scop.

durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani începând cu data semnării acestuia și aprobarea sa de către Consiliul Local al Mun. Oradea.

CAPITOLUL IX - CONDIȚII IMPUSE DE NATURA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL DELEGĂRII DE GESTIUNE: CONDIȚII DE EXPLOATARE ÎN SIGURANȚĂ, CONDIȚII PRIVIND FOLOSIREA ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ÎNCREDINȚAT PRIN DELEGAREA DE GESTIUNE, CONDIȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, CONDIȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, CONDIȚIILE IMPUSE DE ORGANELE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, CONDIȚIILE IMPUSE DE ACORDURILE ȘI CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE, CONDIȚIILE DE ADAPTARE TREPTATĂ LA NORMELE UNIUNII EUROPENE;

Art. 35 Exploatarea serviciului se va face în condiții de siguranță cu luarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru activitățile din prezentul caiet de sarcini. Responsabilitatea privind siguranța prestării serviciului aparține operatorului.

Art. 36 Operatorul va lua toate măsurile necesare folosirii în condiții optime și conservării patrimoniului aflat în administrare. Vor fi identificate necesităților reale pentru exploatarea și dezvoltarea patrimoniului aflat în administrare.

Art. 37 Exploatarea serviciului va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată a contractului de delegare a gestiunii.

Art. 38 Exploatarea serviciului se va face în condițiile impuse de organele de sănătate publică cu luarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare aferente activităților din prezentul caiet de sarcini. Responsabilitatea privind sănătatea publică si relația cu autoritățile aparține operatorului.

Art. 39 Contractul de delegare al serviciului, regulamentul serviciului precum și prezentul caiet de sarcini se vor alinia normelor Uniunii Europene pe măsura actualizării legislației românești.

CAPITOLUL X- CUANTUMUL GARANȚIILOR CE URMEAZĂ A FI DEPUSE DE CĂTRE OPERATOR ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Art. 40 Operatorul va constitui garanții, dacă este cazul, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL XI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Art. 41 Contractul de delegare a gestiunii serviciului încetează în următoarele situații:

 • •  la expirarea duratei concesiunii;

 • •  în cazul în care intereseul național sau local o impune prin denunțarea unilaterală de către concedent;

 • •  în cazul nerespectării obligațiilor de către părți;

 • •  la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunurilor care fac obiectul delegării.

CAPITOLUL XII - MODALITĂȚI DE TRANSFER AL ACTIVITĂȚII DE LA OPERATORUL EXISTENT

Art. 42 Transferul activității de la operator se va face numai în cazul în care se constată oportunitatea acestui fapt prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL XIII CONTROLUL EXERCITAT DE CONCEDENT ȘI CERINȚELE DE RAPORTARE

Art. 43 Concedentul deține prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului de administrare a domeniului public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane.

Art. 44 Concedentul are dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate de operator;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) fundamentarea, avizarea si aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat;

 • e) modul de administrare, exploatare, întretinere și mentinere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a bunurilor încredintate prin contractul de delegare a gestiunii.

PREVEDERI SPECIFICE

 • 1. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIULUI - CIMITIRUL MUNICIPAL

RULIKOVSKI ORADEA

SECȚIUNEA a I -a FORMA DE ORGANIZARE

Art.45. Cimitirul Municipal Oradea este în administrarea și exploatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. conform Hotărârii Consiliului Local nr. 878 din 30.11.2006.

Organizarea Cimitirului Municipal se întemeiază pe prevederile:

 • -  Legii 215 din 2001 republicată;

 • -  Art. 36 litera a și d și a OUG 30 din 1997 - transformarea Regiilor în Societăți comerciale.

Compartimentul Cimitirul Municipal are ca obiect de activitate administrarea domeniului public (terenul și bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității de pompe funebre.

Compartimentul Cimitirul Municipal are ca obiect de activitate administrarea domeniului public ( terenul și bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniu ), efectuarea de prestări servicii funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității de pompe funebre.

SECȚIUNEA a Il-a COMPONENȚA CIMITIRULUI MUNICIPAL

Art.46. Cimitirul Municipal are în componență următoarele:

 • a) terenul aferent cimitirului în suprafață de aproximativ 60,00 ha.

 • b) imobilul destinat administrației cimitirului;

 • c) capela municipală cu morga;

 • d) magazia și șopronul pentru mijloacele din dotare;

 • e) magazinul de pompe funebre din str. M.I. Antonescu nr.34, Oradea.

SECȚIUNEA a III - a ORGANIZAREA INTERNĂ A CIMITIRULUI

Art.46. Întreaga suprafață interioară a cimitirului este structurată pe parcele, care sunt delimitate între ele prin alei

Art.47. Parcelele sunt structurate pe rânduri în cadrul cărora sunt stabilite locurile de înmormântare.

Parcelele și rândurile sunt numerotate la capetele dinspre alei. Numerotarea este inscripționată cu vopsea la marginea rândurilor pe plăcuțe sau pe primul loc de mormânt de la începutul rândului.

Art.48. În cadrul rândurilor, fiecare loc de înmormântare este numerotat pentru a se putea ține o evidență clară a acestora.

Art.49. În incinta Cimitirului Municipal se găsesc și alte obiective cum ar fi:

 • a) Cimitirul evreiesc neolog;

 • b) Cimitirul evreiesc ortodox;

 • c) Capela Municipală - aflată în subordinea administrației cimitirului;

 • d) Capela Hașaș - aflată în subordinea Parohiei Bisericii cu Lună din Oradea;

 • e) Capela Frențiu - aflată în subordinea Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) de Oradea;

 • f) Capela Steinberger - aflată în subordinea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea.

SECȚIUNEA a IV-a EVIDENȚA LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art.50.În scopul unei cât mai bune organizări, funcționări și evidențe se vor conduce următoarele registre:

 • a) Registrul de evidență a persoanelor decedate cu următoarele specificații: data înmormântării; numele și prenumele celui decedat; datele personale ale acestuia, naționalitatea, religia, cine a oficiat serviciul religios, numărul actului de deces; locul înmormântării (parcela, rândul, locul); aparținătorul care a efectuat înmormântarea, și datele de identificare a acestuia inclusiv domiciliul și un număr de telefon; numărul chitanței care dovedește concesionarea locului; numărul chitanței care dovedește achitarea taxei pentru serviciul funerar prestat.

 • b) Registru cu evidența parcelelor din structura cimitirului, cu următoarele specificații: anul dării în folosință a parcelei; numărul de rânduri componente; numărul de locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei; anul ocupării complete a parcelei. În situațiile unde se impune se va consemna și caracterul aparte al parcelei respective, și anume: eroi din primul război mondial; eroi din al doilea război mondial; veterani de război; eroi ai revoluției; deportați și victime ale oprimării comuniste etc.

De asemenea se va specifica dacă pe parcela respectivă există sau nu un monument comemorativ.

 • c) Registru cu evidența mormintele cu valoare istorică, arhitecturală sau monumentală, cât și ale eroilor și personalităților, istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală, precum și dacă există sau nu asociații sau fundații locale care se ocupă de cinstirea acestora.

 • d) Registru cu evidența cererilor cetățenilor de atribuire a locurilor de înmormântare în Cimitirul Municipal.

 • e) Registru cu evidența sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirului.

 • f) Registru cu evidența persoanelor decedate depuse în Capela Municipală.

CAPITOLUL II. ORDINEA INTERIOARĂ

SECȚIUNEA I-a PAZA ȘI ORDINEA, ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA ÎN CIMITIR, DEPUNEREA SICRIELOR ÎN CAPELE

Art.51. Paza și ordinea sunt asigurate de operator,aceasta putând contracta serviciile unei societăți comerciale sau instituții publice de specialitate. La poartă va fi afișat în loc vizibil programul de acces în incinta cimitirului și toate anunțurile legate de defășurarea activității în cimitir, inclusiv numărul de telefon al preoților care deservesc cele 3 capele aparținătoare cultelor ortodox, catolic și greco-catolic, harta cimitirului și prețurile serviciilor practicate de către Operator.

Art.52. Administrația cimitirului, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de poliție municipală va întocmi - în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor - un plan de pază propriu.

Art.53. Pentru fapte de profanare, furt, degradări sau alte infracțiuni săvârșite în cimitir, se vor sesiza imediat organele de cercetare abilitate.

De asemenea, se va urmări întreaga desfășurare a cercetărilor, evaluarea pagubelor și stabilirea măsurilor necesare a fi luate.

Administrația cimitirului nu asigură paza mormintelor și în consecință nu răspunde de pagubele produse la acestea.

Art.54. Accesul publicului în incinta cimitirului este permis zilnic după următorul program:

 • -  01 aprilie - 15 noiembrie, între orele 08,00 - 21,00;

 • -   16 noiembrie - 31 martie, între orele 08,00 - 17,00.

Art.55. Vehiculele și autovehiculele vor fi admise în incinta cimitirului conform programului de intrare aprobat și numai după plata taxei de acces stabilită prin lista de tarife (Anexa 2).     Fac

excepție de la plata taxei persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă și care dețin un certificat din care să rezulte această situație.

Art.56. Circulația în interiorul cimitirului se desfășoară conform Codului rutier, cu următoarele specificații:

 • -  viteza maximă admisă este de 15 km/h;

 • -   în orice situație pietonii au prioritate;

 • -   se interzice utilizarea avertizoarelor sonore;

 • -   parcarea autovehicolelor se face fără a deranja accesul pietonilor și traficul auto.

-

Art.57 Pe timpul procesiunilor de înmormântare se interzice circulația autovehiculelor pe aleile din față și din imediata apropiere a capelelor Hașaș, Frențiu, Steinberg și Municipală.

Înainte de începerea procesiunilor, la 10 m distanță de aceste capele se vor așeza indicatoare mobile de interzicere temporară a accesului autovehiculelor.

Art.58 Se interzice aprinderea focului în cimitir cuexcepția lumânărilor sau candelelor la morminte pe care cei care le-au aprins au obligația de a le stinge cel târziu cu 30 de minute înainte de ora închiderii.

Art.59 Este interzis accesul în cimitir al copiilor sub 14 ani fără însoțitor adult. Pentru pagubele produse de copii neînsoțiți sau pentru accidentările suferite, răspund părinții ori tutorii.

Art.60 Pe teritoriul cimitirului, vizitatorii sunt obligați să se legitimeze la solicitarea reprezentanților administrației cimitirului. Salariatul care solicită legitimarea este obligat să se recomande și să prezinte legitimația de serviciu.

Art.70 Depunerea sicrielor cu decedați într-una din capelele din incinta cimitirului de către cei doritori se va putea face astfel:

 • a) pentru Capela Municipală după achitarea unei taxe de capelă la casieria administrației cimitirului:

 • b) pentru celelalte capele prin prezentarea chitanței doveditoare a plății taxei de capelă la parohiile patronatoare;

 • c) pentru cele două cimitire evreiești prin prezentarea actului de deces.

Programul de depunere al sicrielor este zilnic între orele 07 - 22.

La poartă se găsesc cheile de la capelele Municipală, Hașaș, Frențiu și Steinberg.

Art.71. În activitatea sa specifică, administrația cimitirului se confruntă cu existența următoarelor situații:

 • a) decedați cu identitate necunoscută;

 • b) decedați cu identitate cunoscută dar fără aparținători;

 • c) decedați cu identitate cunoscută, dar cu aparținători care refuză, din diverse motive, înhumarea;

 • d) decedați cu identitate cunoscută, de cetățenie străină, dar fără aparținători în țara de proveniență;

 • e) decedați cu identitate cunoscută, de cetățenie străină, dar pentru care anunțarea și sosirea aparținătorilor solicită un timp mai îndelungat.

În aceste situații, decedații vor fi depuși în morga spitalului județean, până la clarificarea problemelor medico-legale sau de identificare a decedaților.

SECȚIUNEA a Il-a ÎNTREȚINEREA CIMITIRULUI

Art.72. Întreținerea parcelelor din componența cimitirului se execută prin grija administrației cimitirului.

Art.73. În vederea igienizării cimitirului, administrația va întocmi o planificare pentru repartizarea parcelelor și aleilor pe zile și pe personalul de lucru, astfel încât să fie acoperită săptămânal întreaga suprafață. Rezidurile adunate vor fi evacuate de două ori pe săptămână.

Art.74. Măsuri în acest sens vor fi transmise și persoanelor fizice și juridice care prestează activități de servicii funerare și amenajări în incinta cimitirului.

Art.75.Întreținerea locurilor de înmormântare rămâne în sarcina aparținătorilor. Acestora li se va aduce la cunoștință că locurile de adunare a resturilor rezultate în urma curățirii mormintelor este la marginea aleilor de unde urmează a fi evacuate de două ori pe săptămână.

Art.76. Întreținerea parcelelor eroilor căzuți în cele două războaie mondiale se efectuează de către administrația cimitirului, cu aportul uman, material sau financiar al Garnizoanei Oradea.

Art.77. Întreținerea parcelelor prevăzute la art. 44, se efectuează de către asociațiile respective sau, contra unei taxe percepute de la aceste asociații sau de la membrii lor, de către administrația cimitirului prin personalul său.

Art.78. Întreținerea mormintelor personalităților istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală, existente în cimitir, se efectuează de către administrația cimitirului, cu cooptarea, unde există, a asociațiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalități.

Art.79. Transportul resturilor și gunoaielor colectate se va efectua cu mijloacele de transport destinate acestui scop.

CAPITOLUL III - ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

SECȚIUNEA a I-a LOCURILE DE ÎNMORMÂNTARE

Art.80. Locurile de înmormântare care se pot atribui cetățenilor, se clasifică în următoarele categorii:

 • a) loc de înmormântare simplu:

 • - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m = 3,90mp

 • b) loc de înmormântare dublu:

 • - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m x 2 = 7,80mp

 • c) loc pentru înmormântare multiplu:

- dimensiunile sunt de 2,60m x 1.50m x nr.morminte = mp

 • d) loc pentru mormânt comun;

Art.81. Locurile pentru mormânt comun se vor atribui doar în caz de nevoie și dimensiunile acestora se vor stabili după specificul fiecărui caz în parte.

Art.82. Adâncimea gropilor este stabilită prin normele sanitare antiepidemice transmise administrației cimitirului prin autorizația de funcționare de către organul abilitat și anume:

- adâncimea minimă a gropii = 1,5m.

SECȚIUNEA Il-a CONDIȚII DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art.83. Terenurile destinate locurilor de înmormântare aparțin domeniului public local al Municipiului Oradea.

Art.84. Administrarea directă și efectivă a acestor terenuri se exercită de către Operator prin administrația cimitirului, pe baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art.85. Locurile de înmormântare se pot atribui în următoarele condiții:

 • a) locurile de înmormântare prevăzute la art. 30 lit. a) și b) și c) se pot atribui la deces sau anticipat, cu condiția achitării taxelor prevăzute pentru concesionare;

 • b) locurile de înmormântare prevăzute la art. 30 lit.d) se pot atribui numai cu aprobarea organelor abilitate în acest sens;

 • c) Atribuirea în folosință a locurilor de înmormântare se face în ordinea numerică a rândurilor și locurilor în parcelele nou înființate.

Persoanele care doresc să aleagă loc de înmormântare la deces și/sau loc anticipat la deces, în parcelele nou înființate vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2.

Persoanele care doresc să-și aleagă loc de înmormântare anticipat în parcelele nou înființate sau în locurile rămase libere prin neplata taxei de reconcesionare sau a lăsării în stare de părăsire și neîngrijire, vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2. În acest caz cererile se depunla Administrația cimitirului până în data de 25 a lunii, iar atribuirea se face în data de 30 a lunii. Dacă pentru același loc sunt mai multe cereri, atribuirea se va face prin licitație.

Art.86. Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare atribuite, se poate stabili pe următoarele termene:

 • a) - 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite la deces;

 • b) - 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat (cu deces);

 • c) - 10 sau 20 de ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat.

Art.87. Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare poate fi reînnoit pentru o perioadă de câte 10 sau 20 de ani, prin achitarea taxelor stabilite în acest scop. Fac excepție mormintele pentru care sunt stabilite măsuri de închidere, de sistare din motive igienico-sanitare, de utilitate publică sau alte cauze dovedite ca necesare pentru sistarea prelungirii dreptului de folosință.

Art.88.Atribuirea locurilor de înmormântare se va face numai în favoarea locuitorilor cu domiciliul în municipiul Oradea. În cazuri excepționale se pot atribui locuri de înmormântare și cetățenilor care nu au domiciliul în municipiul Oradea dar numai la deces.

Art.89. Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de înmormântare. În acest loc pot fi înmormântați titularul dreptului de folosință și rudele până la gradul IV inclusiv.

Art. 90. Atribuirea a mai multor locuri de înmormântare unei persoane este nulă de drept și atrage rezilierea de drept fără intervenția instanței și fără nici o procedură prealabilă, a contractelor de concesiune pentru locurile de înmormântare dobândite cu nesocotirea prevederilor art.39.

Art.91. Taxele pentru atribuirea locurior de înmormântare se stabilesc astfel:

 • a) pentru un loc de înmormântare simplu, conformAnexa nr.2;

 • b) pentru loc de înmormântare dublu, triplu sau cvadruplu, etc.,taxa se multiplică direct proporțional cu numărulmormintelor.

Exemplu : taxa loc triplu = taxa loc simplu ( conform Anexei nr. 2) x 3 locuri = y lei

Art.92. Pentru decedații ale căror cheltuieli de înmormântare sunt suportate din fondurile speciale prevăzute de la Direcția Muncii și Protecției Sociale, Primăria Municipiului Oradea, locurile de înmormântare se vor atribui în mod gratuit pe un termen de 7 ani, fără plată, într-o parcelă destinată acestor cazuri.

Art.93. Locurile de înmormântare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare; ele pot fi reatribuite spre folosință, numai familiei decedatului până la gradul IV inclusiv și numai cu acordul prealabil al administrației cimitirului. Orice alte acte de înstrăinare vor fi considerate nule de drept și nu vor putea fi opozabile administrației cimitirului.

Art.94. Pot beneficia de atribuirea unui loc de înmormântare fără plată în parcele cu destinație specială următoarele persoane :

 • a) veteranii de război, invalizii și văduvele de război conform prevederilor art.17, alin.3) din Legea nr. 44 din 7 august 1994;

 • b) eroii Revoluției din decembrie 1989, răniții și urmașii eroilor - martir conform art.5 lit.h din Legea nr.341/2004;

 • c) deportații și victimele oprimării comuniste conform Decretului nr.118/1990. Atribuirea acestor locuri se face pe baza actelor care dovedesc această calitate.

Art.95. Persoanele care dețin locuri de înmormântare în concesiune și sunt beneficiare ale drepturilor prevăzute la Art.44, la cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit.

Art.96. Termenul de valabilitate pentru solicitarea scutirii de plată este durata vieții beneficiarului. Cererea de scutire de plată va fi însoțită de declarația notarială a titularului din care să rezulte că nu a mai beneficiat de o altă scutire de plată sau de o altă atribuire gratuită pentru un alt loc de veci .

Art.97. Atribuirea fără plată și/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înmormântare având următoarele dimensiune : 2,60 X 1,50 = 3,90 mp.

Art.98. Locurile de înmormântare obținute în baza Art. 44 nu pot fi transmise prin acte între vii.

SECȚIUNEA a IlI-a MODALITATEA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art.99.Acordarea dreptului de concesionarea locului de înmormântare se face pe baza unei cereri aprobată de directorul general al Operatorului. Ca urmare a aprobării cererii se încheie un contract de concesionare între societateși beneficiar (solicitant) conform Anexei nr.3. Actul de concesionare asupra locului de înmormântare trebuie să cuprindă următoarele mențiuni principale:

 • a) unitatea care administrează cimitirul;

 • b) denumirea cimitirului;

 • c) numele și prenumele titularului folosinței;

 • d) natura folosinței;

 • e) suprafața concesionată;( loc pentru câte morminte))

 • f) termenul de concesionare;

 • g) tariful stabilit și modalitatea de plată;

 • h) obligațiile părților semnatare.

 • i) clauze de reziliere de drept/încetare a contractului;

 • j) mențiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcțiile edificate intră în proprietatea Operatorului. fără acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale;

 • k) datele de identificare și contact ale concesionarului.

Art.100 Contractul de concesionare se întocmește în două exemplare, din care unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administrația cimitirului.Contractul de concesiune se înregistrează în evidențele administrației și în planul de parcelare al cimitirului.

Art.101.Contractul de concesionare pentru locul de înmormântare dă naștere dreptului beneficiarului:

 • a) de a efectua construcții funerare la suprafață sau subterane;

 • b) de a intra în cimitir în cadrul orelor de program stabilite.

Art.102 Beneficiarii titlului de folosință au obligația:

 • a) de a executa în termen lucrările la care s-au angajat la obținerea titlului de folosință;

 • b) să întrețină în perfectă stare construcțiile funerare și amenajările realizate pe locul respectiv;

 • c) să amenajeze locul în cauză și să-l împodobească cu flori și verdeață;

 • d) să achite taxa conform tarifului prevăzut în act;

 • e) să comunice administrației cimitirului orice modificare survenită la adresa de domiciliu.

 • f) să cunoască și să respecte prezentul Regulament cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevedederi legale incidente.

Art.103 Administrația cimitirului are dreptul:

 • a) de a încasa tarifele stabilite pentru acordarea dreptului de folosință;

 • b) de a desființa orice construcție funerară executată fără avizul compartimentului său de specialitate;

 • c) de a constata și aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare;

 • d) de a ține evidența domiciliului titularilor dreptului de folosință asupra locurilor de înmormântare de toate categoriile;

 • e) de a verifica dacă executantul lucrărilor de construcții funerare îndeplinește condițiile necesare prestării de servicii în cimitir.

SECȚIUNEA a IV-a MODALITATEA DE TRANSMITERE AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ

Art.104 Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare nu poate fi înstrăinat numai prin moștenire legală și prin testament.

Art.105 Este admisă cesionarea contractului cu titlu gratuit (donație) către moștenitorii legali cu acordul prealabil al administrației cimitirului. În cazul cesiunii cu titlu gratuit (donație), calitatea de soț (soție) sau rudă până la gradul IV inclusiv, se stabilește de către notariat cu ocazia autentificării actului pe baza actelor de stare civilă.

Art.106 Dobânditorii contractului de concesiune conform art. 54 și 55 au obligația depunerii actului translativ în termen de 30 zile calendaristice de la întocmire, în caz contrar vor fi sancționați cu amenda prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.107 În cazul transmiterii prin succesiune legală, calitatea moștenitorilor se stabilește de către notariat prin certificat de moștenitor. Aria moștenitorilor se referă la toate persoanele care au vocație la moștenirea defunctului, în condițiile prevăzute de Codul civil.

Art.108 Succesorii testamentari - cu excepția ascendenților și descendenților, precum și a rudelor colaterale până la al patrulea grad inclusiv sunt obligați să plătească tariful stabilit pentru acordarea titlului de folosință asupra locului de înmormântare.

Art.109 Locul de înmormântare transmis prin succesiune sau testament nu poate fi divizat, transmițându-se din generație în generație, potrivit ordinii succesorale stabilite de codul civil.

Aparținând în indiviziune membrilor familiei în cote ideale și neputând forma obiect de partaj, aceste locuri nu pot intra în formarea loturilor ce cuprind bunurile care intră în masa succesorale și nici nu pot fi atribuite unui singur moștenitor pentru complinirea drepturilor succesorale.

Art.110 În cazul în care un moștenitor renunță la dreptul său - deoarece dreptul de folosință asupra locului de înmormântare are caracterul de bun de familie, acesta rămâne în continuare asupra moștenitorilor nerenunțători.

Art.111 În urma decesului titularului dreptului de folosință asupra locului de înmormântare, moștenitorii lui fac primul act de acceptare imediat după moartea acestuia, prin acceptarea înmormântării în respectivul loc.

Succesorii răspund solidar pentru obligațiile care decurg din titlul de folosință asupra locului în cauză.

Art.112 La expirarea dreptului de folosință asupra locului de înmormântare, acesta poate fi reconcesionat, cu plată, pentru un nou termen, aceluiași beneficiar sau moștenitorilor lui legali.

Pentru locurile de înmormântare (plăci funerare)declarate monumente ori considerate ca fiind importante sub aspectul valorii istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură, de către o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Local și ai Fundației pentru protejarea monumentelor istorice și care nu au fost reconcesionate, reconcesionarea poate fi făcută către cultul bisericesc de care a aparținut decedatul sau către o fundație ori asociație.

SECȚIUNEA a V-a ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ

Art.113 Titlul de folosință asupra locului de înmormântare poate fi anulat în cazul lăsării în părăsire a locului respectiv. Prin "lăsare în părăsire" se înțelege "menținerea în stare de neîngrijire pe perioada ultimilor doi ani a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcțiilor funerare de către aparținători".

Art.114 Starea de "lăsare în părăsire" se stabilește de administrația cimitirului, care are obligația ca anual să verifice starea locurilor date în folosință și să încheie un proces verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor considerate „în părăsire” se va afișa la sediul administrației cimitirului în luna ianuarie a fiecărui an.

Art.115 La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare "lăsate în părăsire", cu indicarea numelui titularului dreptului de folosință, se va afișa timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului.

Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îi va înștiința pe titularii dreptului de folosință, prin scrisoare recomandatătrimisă la ultimul lor domiciliu cunoscut.

În cazul în care titularul dreptului de folosință nu se prezintă în termenul de 90 de zile calendaristice de la data ultimei afișării și notificării prin scrisoare recomandată, concesiunea va putea fi anulată.

Art.116 Dacă contractul de concesiune a încetat în orice mod, locurile de înmormântare împreună cu construcțiile existente pe ele intră în patrimoniul municipiului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar fără plata niciunei despăgubiri sau altei compensații materiale.

Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înmormântări. Dacă pe aceste locuri sunt construcții, acestea vor fi evaluate și se vor stabili condițiile și prețurile de valorificare.

Art.117 Administrația cimitirului va afișa la sediu în luna ianuarie a fiecărui an o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de concesionare a expirat sau expiră până la sfârșitul anului.Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului va notifica prin scrisoare recomandată trimisă la ulimul domiciliu cunoscut pe cei a căror drept de folosința a expirat sau urmează să expire până la sfârșitul anului.

Art.118 La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare la care termenul de concesionare a expirat - cu indicarea numelui titularului dreptului de folosință - se va afișa timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului.

Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îi va înștiința pe titularii dreptului de folosință, prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul lor domiciliu cunoscut.

În cazul în care fostul titular al contractului de concesiunenu își va face reînnoirea dreptului de folosință în termen de 90 de zile calendaristice de la data ultimei afișăriiși notificării prin scrisoare recomandată, aceste locuri de înmormântare împreună cu construcțiile existente pe ele intră în patrimoniul municipiului cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar. Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înmormântări.

Dacă pe aceste locuri sunt construcții, acestea vor fi evaluate și se vor stabili condițiile și prețurile de valorificare.

Art.119 Dreptul de folosință asupra locului de înmormântare încetează în următoarele condiții:

 • a) când nu există moștenitori legali;

 • b) prin desființarea cimitirului;

 • c) prin renunțarea titularului contractului de concesiune;

 • d) când titularul dreptului de folosință a decedat, este înhumat într-un alt loc sau nu are moștenitori;

 • e) când un cetațean are mai mult de un loc de înmormântare;

 • f) când locul de înmormântare este,,lăsat în părăsire,,

 • g) când se cesionează contractul fără respectarea prevederilor prezentului regulament,

 • h) la împinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care acesta nu a fost reînnoit.

CAPITOLUL IV - EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR ÎN CIMITIR

Art.120 Serviciul funerar care cuprinde: preluarea, păstrarea, pregătirea, manipularea, catalfacarea, înhumarea, exhumarea și reînhumarea decedaților precum și salubizarea mormintelor poate fi efectuat doar de societatea concesionară. .

Art.121 Serviciul de înmormântare se execută cu respectarea următoarelor obligații:

 • a) prezentarea certificatului de deces (adeverinței de înregistrare a decesului), eliberat de către serviciul de specialitate unde a fost înregistrat decesul,a chitanței din care să rezulte achitarea taxei de concesionare a locului de înmormântareși a taxelor de înmormântare.

 • b) în cazurile de deces ca urmare a unor boli contagioase (holera, ciuma, variola, tifos, febră recurentă, difterie, meningită cerebro-spinală, febră paratifoidă etc.) cei decedați nu pot fi îmbălsămați și depuși în capelă. De asemenea, sicriele acestora vor fi tot timpul bine închise, nu se vor descoperi și vor fi sigilate. În camera mortuară vor avea acces doar membrii familiei.

 • c)  în cazul persoanelor decedate în alte localități decât cea în care urmează să aibă loc înhumarea, transportul cadavrelor de la locul decesului la cimitir se va efectua doar în sicrie acoperite. Acestea se vor descoperi numai în capelă sau înainte de serviciul de înhumare;

 • d) într-un sicriu nu se va pune decât corpul unei singure persoane decedate, cu excepția cazurilor de mame cu copii mai mici de trei ani care pot fi puse împreună

 • f) personalul care execută transportul decedaților la groapă, înhumarea și umplearea gropilor de mormânt, va fi echipat în uniformă agreată de administrația cimitirului.

Art.122 În mormintele existente se pot face noi înhumări înainte de 7 ani de la data înhumării, în cazul titularului sau rudelor decedatului, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară prevăzuta de lege. Prin excepție acestea se pot face și până la 2 ani cu respectarea dispozițiilor legale.

După 2 ani, cadavrul este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptușit cu tablă și ermetic închis în vederea respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizației eliberată de Direcția de Sănătate Publică teritorială. Este permisă înhumarea numai a persoanelor înrudite cu titularul locului de înmormântare până la gradul IV inclusiv.

Art.123 Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirului.

În mod excepțional deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

 • a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie -31 martie pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și antiepidemice în scopul reânhumării persoanei decedate, în loc de înhumare.

 • b) indiferent de data în care a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date, potrivit legii, de organele împuternicite în acest scop cu prezentarea actelor legale.

Art.124 Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum și reânhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirului. La cererea aparținătorilor se poate face cu oficierea serviciilor religioase.

Art.125 Deshumările și reînhumările se fac în prezența familiei decedatului sau a unui reprezentant al acestuia și al administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitar - epidemice. În cazul în care, dreptul de folosință asupra locului de înmormântare a fost anulat, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acestuia, nu a luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta se va efectua de către administația cimitirului după 90 de zile, de la data când s-a solicitat în scris celor în cauză, să procedeze la deshumare. În astfel de cazuri osemintele vor fi reânhumate de administrația cimitirului în locuri stabilite de aceasta, menționându-se faptul într-o evidență separată.

CAPITOLUL V PRESTĂRILE DE SERVICII ÎN CIMITIR

SECȚIUNEA I-a PRESTĂRILE DE SERVICII

Art. 126 Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare. Societatea concesionară va moderniza serviciile funerare la standarde europene.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata prețurilor și tarifelor aferente.Tarifele specifice serviciilor și lucrărilor funerare se aprobă prin hotărârea ConsiliuluiLocal la propunerea societății concesionare, cu justificarea legală a modificărilor de tarife.

În Cimitirul Municipal, construcțiile funerare pot fi executate de către societatea concesionară sau cu aprobarea ei de către societățile comerciale de profil care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii. Decizia alegerii executantului lucrării este la latitudinea aparținătorilor. Construcțiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7-17. Excepție fac unele cazuri special când se pot efectua construcții funerare cu aprobarea prealabilă a societății concesionară.

Prin grija administrației la intrarea în cimitir va fi afișată lista persoane juridice sau fizice autorizate să execute construcții funerare.

SECȚIUNEA a II-a AMENAJĂRILE FUNERARE

Art.127 În Cimitirul Municipal se pot executa următoarele lucrări funerare:

a) însemne, borduri, capace sau împrejmuiri din materiale durabile (piatră, marmură, beton, cărămidă, metal);

b) lucrări subterane constând din gropi zidite, cavouri sau cripte;

 • c) alte lucrări, cum ar fi: mausolee, capele, obeliscuri și alte lucrări de artă plastică.

Art.128 Persoanele juridice și fizice autorizate pot efectua în incinta Cimitirului Municipal numai activități de construcții funerare. Aceaste activități se desfășoară în baza contractelor de prestări servicii pentru construcții funerare (Anexa nr.4).

În aceste contracte sunt stabilite:

 • a) obiectul activității;

 • b) modalitatea de plată a taxei de prestație;

 • c) drepturile și obligațiile părților.

Art.129 Persoanele juridice și fizice autorizate care sunt agreate de către aparținători să efectueze construcții funerare în cimitir, vor achita societății concesionare o taxă conform Anexei nr.2.

Autovehiculele aparținând persoanelor menționate la Art. 78 vor avea acces în cimitir numai după achitarea unei taxe conform Anexei nr.2.

Art.130 Activitatea de construcții funerare în cimitir, desfășurată de către persoane juridice sau fizice autorizate, este admisă numai în baza contractului de prestări servicii pentru execuția de amenajării funerare, a autorizației de construcție și a autorizației de funcționare a bazei de producție din incinta cimitirului (dacă au bază de producție în cimitir).

Art.131 Amenajările funerare cuprinse la Art.77 lit.a) vor putea fi executate și direct de titularii dreptului de folosință a locurilor de înmormântare sau de membrii de familie ai acestora, cu condiția să aibă o calificare corespunzătoare profilului acestei activități.

Art.132 Lucrările ce se efectuează în cimitir se vor supraveghea de către administrația cimitirului pentru respectarea celor prevăzute în autorizația eliberată.

Art.133 Amenajările și construcțiile de orice fel în interiorul cimitirului se pot executa, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, numai în limita suprafeței atribuite.

După executarea lucrării, beneficiarul se va prezenta din nou la administația cimitirului, pentru a se efectua recepția lucrării și luarea ei în evidență.

Art.134 Împrejmuirile, cavourile, semnele funerare, statuile, etc., se vor executa numai din materiale durabile (piatră, marmură, beton,mozaic, cărămidă, metal) respectând dimensiunile și formele stabilite în autorizația de construire. Sunt interzise împrejmuirile cu gard din lemn, panouri, sârmă sau plasă din sârmă. Sunt interzise acoperișurile peste morminte.

Art.135 Fac excepție doar troițele sau semnele decorative care pot fi executate și din lemn de esență tare.

Art.136 Mausoleele vor putea fi construite deasupra solului cu condiția să fie astfel compartimentate încât după depunerea sicriului să fie închise ermetic.

Art.137 La executarea de împrejmuiri la morminte se va ține cont ca adâncimea minimă a gropii să fie de 1,5m, distanța exterioară a construcției față de celelalte morminte la capete de 1m iar laterală de 0,5m.În interior, obligatoriu trebuie să fie o suprafață liberă de minimum 2,10m x 0,90m.

Art.138 Plantarea de arbori și arbuști pe morminte este interzisă, iar a celor ornamentali pitici numai cu aprobarea administrației cimitirului.

Art. 139 Societatățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcții funerare în Cimitirul Municipal vor respecta prevederile regulamentului.

Art. 140 Executanții lucrărilor de construcții au obligația să prezinte la administrația cimitirului un tabel cu personalul societății comerciale ce lucrează în cimitire. Personalul de pază are obligația să nu permită participarea la executarea construcțiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cusocietatea executantă. În cazul construcțiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci.

Art. 141 Agenții economici care urmează să execute construcții funerare sunt obligații să execute lucrările astfel:

- pentru lucrările obișnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției (autorizația de lucru ).

Autorizația de lucru se prelungește în condițiile în care construcția funerară nu s-a executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcției funerare a unei alte societăți comerciale, condiții meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus.

Prelungirea autorizației de lucru se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

Art. 142 Încălcarea art. 91 atrage sancțiunile și măsurile stabilite potrivit legislației pentru asigurarea disciplinei în construcții.

Art. 143 Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a monumentelor funerare vor trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezistența și pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului.

În situația în care cu ocazia efectuării lucrărilor se distrug sau se produc pagube la mormintele învecinate domeniului public, aceștia au obligația înștiințării în termen de 24 de ore a administrației cimitirului și remedierea acestora în cel mult 7 zile calendaristice de la producere sub sancțiunea retragerii autorizației de a efectua lucrări în cimitir. Administrația cimitirului va anunța titularul contractului de concesiune allocului de înmormântare deteriorat pentru a asista dacă dorește la lucrarile de remediere.

Art. 144 Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Art. 145 Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art. 146 Materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsura nevoilor.

Art. 147 În cimitir nu este permis, cu excepția locurilor închiriate de persoanele juridice sau fizice autorizate pentru bază de producție, depozitarea materialelor de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor și crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări de amenajare a locului de înmormântare.

Art. 148 Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operațiile de construcție, deșeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor la locurile special amenajate din incinta cimitirelor.

Art. 149 Este interzisă montarea de bănci, de ornamente și alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația și ocupă spațiul dintre mormintele vecine, vor fi desființate.

Art. 150 Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc. concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Administrație, după care se va trimite o somație familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situația în care familia aparținătoare ( titularul locului de veci) nu dorește, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurilede remediere a construcției funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară.

Art. 151 Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor.

SECȚIUNEA a IlI-a. AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AMENAJĂRI FUNERARE

Art.152 Autorizarea amenajărilor funerare la locul de înmormântare se poate face, potrivit legii, după cum urmează:

 • a) de administrația cimitirului pentru lucrările de la art.77 pct.a) și b);

 • b) de consiliul local pentru executarea lucrărilor de la art.77 pct c).

Art. 153 Actele necesare pentru autorizarea construirii de monumente funerare sunt:

 • a) - cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării și care cuprinde:

 • - numele, prenumele, adresa ,

 • - parcela, rândul, locul unde urmează să se execute lucrarea ,

 • - tipul de lucrare dorit,

 • - denumirea firmei care va execută lucrarea,

 • b) - document eliberat de administrația cimitirului din care să rezulte :

 • - numele plătitorului ;

 • - parcela, rândul, locul unde se execută lucrarea ;

 • - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înmormântare.

Actele menționate mai sus se prezintă pentru verificare și aprobare. Pe baza aprobării date se emite autorizația de lucru, care se întocmește în 2 exemplare:

 • - un exemplar firmei care execută lucrarea;

 • - un exemplar administrației cimitirului.

Autorizația se eliberează numai după plata taxelor legale.

Este interzisă executarea de construcții funerare fără autorizație de construcții funerare .

Construcțiile funerare executate fără autorizație de construire sau care nu respect dimensiunile și formele stabilite în autorizație vor fi demolate. Demolarea se va face fie de titularul contractului de concesiune fie de Operatorul. urmând ca titularul contractului de concesiune să suport valoarea demolării.

Societatea comercială care execută o construcție funerară fără autorizațiede construire sau fără să respecte dimensiunile sau formele din autorizație nu va mai avea dreptul de a lucra în Cimitirul Municipal, i se va retrage autorizația de a efectua lucrări în cimitir.

Art.154 Perioada pentru care se autorizează activitatea de construcții funerare este cuprinsă între 15 martie - 15 noiembrie.

Art.155 Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, sau în autorizație, precum și a prevederilor prezentului regulament se va sancționa conform Regulamentului de organizare și funcționare.Sancțiunea se va aplica fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, în funcție de responsabilitatea fiecăruia.

CAPITOLUL VI - ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE

Art.156 Activitatea economico - financiară cuprinde 2 capitole:

I. Cheltuieli de întreținere și funcționare care constau din:

 • salarii;

 • asigurări sociale;

 • materii și materiale;

 • energie electrică;

 • lucrări și servicii executate de terți;

 • alte cheltuieli

ele vor fi acoperite de Operatorul. - prin prestări de servicii pe bază de tarife și taxe cuprinse în anexa nr.2, aprobate de consiliul local, iar diferența de cheltuieli va fi acoperită de către Consiliul local.

II. Cheltuieli de investiții și reparații capitale care constau din:

 • dotări utilaje independente;

 • amenajări parcele noi pentru înhumare;

 • amenajări alei acces;

 • extindere rețea alimentare cu apă;

 • extindere rețea iluminat public,

 • împrejmuire;

 • reparații capitale la patrimoniul existent

Aceste cheltuieli vor fi suportate de către consiliul local.

CAPITOLUL VlI - DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE.

Art.157. Atribuțiile, sarcinile și răspunderile cuprinse în prezentul Regulament se întregesc de drept cu atribuțiile și sarcinile ce le revin salariaților cimitirului conform actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului local și reglementările legale în vigoare.

Art.158. Cimitirul Municipal este condus de către un administrator, care are atribuțiuni pe linia administrării și gestionării patrimoniului public existent în cimitir, conducerii întregii activități specifice cimitirului, organizării și supravegherii activității specifice cimitirului, organizării și supravegherii activității personalului din subordine, asigurării fucționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinii interioare și bunei desfășurări a prestațiilor conform prezentului regulament și a celorlalte atribuții cuprinse în fișa postului.

Art.159. Obligațiile administratorului:

 • a) ținerea evidenței înhumărilor pe parcele, rânduri și locuri de înhumare( morminte ) și evidența înhumărilor ( repertoar cu decedații în ordine alfabetică, pe ani de înhumare);

 • b) întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

 • c) informarea conducerii Operatorului. de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a prezentului Regulament și dacă se constată lipsa autorizatiei de lucru;

 • d) inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită și urmărirea întreținerii lor;

 • e) marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înmormântare;

 • f) urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în autorizația de construire și înștiințarea conducerii Operatorului în cazul încălcării legislației în vigoare;

 • g) inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere;

 • h) verificarea pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormîntul;

 • i) răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor și lucrărilor funerare învecinate;

 • j) oprirea execuției oricăror lucrări funerare în situația în care constată o încălcare a prezentului Regulament și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire;

 • k) obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceștia pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp;

 • l) urmărirea unei exploatări și funcționări a utilităților în cimitir ( energie electrică, apă-canal etc.);

 • m) urmărirea stării de curățenie și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia;

 • n) executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum șiasigurarea conduitei și ținutei personalului angajat;

 • o) afișarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcționare și administrare acimitirului și urmărirea respectării întocmai a acestuia;

 • p) respectarea orarului de funcționare a cimitirului;

r) ținerea evidenței înhumărilor personalităților importante;

s) colaborarea cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare a acestora;

ș) urmărirea și aducerea la cunoștința publicului și a salariaților a hotărârilor consiliului local și a celorlalte reglementări care se referă la administrarea și funcționarea cimitirelor,

t) să informeze și să ia măsuri dacă intră în competența sa sau să propună măsuri de îmbunătățire a activității sau de remediere a disfuncționalităților apărute;

u) alte atribuții din fișa postului.

Administrației cimitirului îi este interzis:

 • a) - să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru și să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le dețină,

 • b) - efectuarea mormintelor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament;

 • c) - permiterea aplicării unor obiecte funerare care depășesc limita locului de înmormântare aprobat ;

 • d) - deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare;

 • e) - executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru;

 • f) - aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite

 • g) - să aplice alte tarife decât cele aprobate;

 • h) - să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare;

 • i) - să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință.

Art.160.Obligațiile groparilor și manipulanților:

 • a) săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a mormintelor;

 • b) coborârea sicrielor în gropi sau cavouri;

 • c) în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie;

 • d) acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau mormintelor;

 • e)  menținerea în stare de întreținere a sculelor și uneltelor necesare activității în cimitir;

 • f) purtarea unei ținute decente pe timpul ceremoniilor de înmormântare;

 • g) menținerea stării de curățenie în cimitire;

 • h) menținerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor și gunoaielor;

 • i) orice alte lucrări care ar fi necesare în operațiunile de înmormântare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;

 • j) alte atribuții din fișa postului.

Art.161. Personalului cimitirului îi este interzis:

 • a) să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor;

 • b) să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat;

 • c) să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea activitățilorcare intră în atribuțiunile sale de serviciu;

 • d) să țină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ținută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfășoară în incinta cimitirului;

 • e) să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare;

 • f) să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte;

 • g) să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare;

 • h) să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute;

 • i) să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine;

 • j) să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirului.

 • k) să nu desfășoare alte activități în incinta cimitirului în afară de cele din fișa postului sau dispuse de șeful direct.

Art.162. Nerespectarea prevederilor de la Art.109, 110, 111 din prezentul regulament constituie abatere disciplinarăși se sancționează conform Regulamentului Intern al Operatorului și a legislației incidente.

Art.163. Constituie contravenție săvârșriea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni

 • A. Constituie contravenție următoarelor fapteși se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 700 lei:

 • a) practicarea unor activități care aduc atingere intimității locului de veci;

 • b) distrugerea și degradarea obiectelor funerare , a construcțiilor,și a amenajărilor;

 • c) tăierea de arbori fără aprobare sau degradarea acestora;

 • d) degradarea gardului de împrejmuire;

 • e) degradarea mobilierului dispus în cimitire;

 • f) degradarea sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • g) înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

 • B. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și300 lei următoarele fapte:

 • a) accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile de acces ;

 • b) accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare ;

 • c) depozitarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și1000 lei următoarele fapte:

 • a) însușirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare

 • b) comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ;

 • c) adoptarea unei ținute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare.

 • d) executarea de construcții funerare neautorizate sau fără permis de lucru.

 • D. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei următoarele fapte:

 • a) nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri și gropi zidite ;

 • b) depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ;

 • c) montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă locurile de înmormântare ;

 • d) distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi.

 • e) nedepunerea actului translativ în termen de 30 zile calendaristice de la întocmire de către cei care au dobândit contractul de concesiune conform art. 54 și 55.

 • E. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între200 lei și400 lei accesul în cimitire a persoanelor :

 • a)  în stare de ebrietate;

 • b) fără o îmbrăcăminte decentă;

 • c) care practică comerțul ambulant;

 • d)  care practică cerșitul.

 • F. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și200 lei următoarele fapte:

 • a) consumul de alcool;

 • b) consumul de semințe;

 • c) fumatul;

 • d) cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment;

 • e) folosirea unor instrumente muzicale izolate;

 • f) audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor.

 • G. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1000 lei și 2000 lei efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei.

Art.164. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul Operatorului.

Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

 • -  disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul cimitirului.

 • -  contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice.

Art.165. Suma stabilită cu titlu se poate încasa pe loc de către administrația cimitirului pe bază de chitanță.

Art.166. În cazul că anumite stări de fapt îi împiedică sau nu au posibilitatea personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații cimitirului sunt obligați să sesizeze organele de pază și ordine și conducerea Operatorului.

Art.167. Administrația cimitirului, împreună cu toți angajații din subordine, sunt obligați ca în cadrul îndeplinirii sarcinilor specifice, să manifeste grijă, disciplină, inițiativă constructivă și o bună colaborare.

Art.168. Toți angajații cimitirului sunt obligați să cunoască prevederile prezentului regulament și a actelor normative cu aplicare în activitatea pe care o desfășoară și să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau abateri.

Art.169. Toți angajații cimitirului, care emit acte și materialescrise, poartă răspunderea personală pentru conținutul, forma și legalitateaacestora, în cadrul competenței lor.

Art.170. Nerespectare prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea celor vinovați conform prevederilor legale. Cercetarea abaterilor disciplinare, contravenționale și materiale, se va efectua de către administratorul cimitirului sau conducerea Operatorului.

Art.171. Măsurile de răspundere disciplinară sau materială se aplică de către:

 • a) administratorul cimitirului - pentru personalul din subordine;

 • b) conducerea Operatorului. - pentru administratorul cimitirului și alți salariați din societate.

Actele necesare pentru aplicarea sancțiunilor se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului muncii și a Contractului colectiv de muncă, la termenele și potrivit metodologiei stabilite pe genuri de răspunderi (disciplinare, contravenționale, materiale).

 • 2. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIULUI - ADMINISTRARE ȘI EXPLOATAREA AQUAPARK NYMPHAEA ORADEA.

Art.172. Sediul Aquapark-ului Oradea este situat pe Aleea Ștrandului nr. 13B.

Art.173. Aquaparkul Oradea are ca obiectiv principal furnizarea către populatie a unui serviciu public de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecției sănătății oamenilor și a mediului înconjurator, dar si conservării și dezvoltării tuturor componentelor aquaparkului.

Art.174. Administrarea, întreținerea și exploatarea aquaparkului sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • 1.  protecția sănătății publice;

 • 2.  responsabilitatea față de vizitatori;

 • 3.  conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • 4.  calitate și continuitate;

 • 5.  nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor;

 • 6.  promovarea calității și eficienței activității de administrare, întreținere și exploatare a aquaparkului;

 • 7.  administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor publice

 • 8.  întreținerea și dezvoltarea patrimoniului public.

Art.175. Administrarea, întreținerea și exploatarea aquaparkului cuprinde următoarele activități:

 • 1.  întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului ( clădiri, bazine, tobogane, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dușuri, grupuri sanitare, restaurante, bănci și orice alt mobilier stradal, spații de joacă pentru copii, garduri de împrejmuire, etc.)

 • 2.  întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică)

 • 3.  amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor și oricăror amenajări dendro-horticole;

 • 4.  asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a spațiului exterior

 • 5.  administrarea/operarea tuturor activităților din incintă (încasare, comerț, alimentație publică, etc.).

Capitolul II - Organizarea Aquaparkului

Art.176. Terenul și construcțiile se află în folosința Operatorului fiind proprietatea Municipiului Oradea.

Art.177. Suprafața amenajată prin proiect este de 67.694 mp.

Art.178. Aquaparkul este împărțit în următoarele sectoare:

Sectorul interior:

Clădirea principală - supraf. utilă 9229 mp, capacitate de 600 persoane, formată din acces principal, vestiare, alimentație publică, ansamble bazine și tobogane interioare, zona SPA, zona Baie Turcească, zona Wellness, zona birouri administrative, loc de joacă pentru copii, spații tehnice

 • a)Subsol: - supraf. utilă 3991 mp

 • -  Vestiare vizitatori cu 1850 de dulapuri, 76 de cabine de schimb și grupuri sociale aferente cu lavoare, WC-uri si dușuri;

 • -  Vestiare personal cu 42 de dulapuri și grupuri sociale aferente cu lavoare, WC-uri si dușuri;

 • -  Cameră „Mama și copilul”;

 • -  Depozite bucătărie alimentate prin platforma elevatoare care face legatura cu curtea de aprovizionare de la nivelul terenului.

 • -  Spații tehnice

 • b) Parter: - supraf. utilă 3465 mp

 • -  Zona de recepție și taxare

 • -  Magazin articole de plajă, diverse

 • - Zona SPA

Tepidarium (baie romană)

Saună Finlandeză

suprafață 22,14 mp

suprafață 8,68 mp

suprafață 8,36 mp

suprafață 25,36 mp

suprafață 10,13 mp

suprafață 9,93 mp


Saună Infraroșu

Saună Aromaterapie

Saună Rusească

Salină (camera cu sare)

Cameră cu gheață

 • 9. Zona Baie Turcească

Bazine cu apă geotermală

Cabină cu aburi

Zonă de relaxare

Cameră masaj

 • 10. Zona de alimentație publică

Bucătărie

Bar

Restaurant cu 120 de locuri

Curte de aprovizionare cu zonă acoperită pentru recepția mărfurilor, depozit deșeuri, depozite chimicale alcaline și chimicale acide.

 • 11. Ansamblu tobogane:

Turn tobogane cu platforme pornire;

Tobogan Viperă

cu lungime 91,00m

Tobogan Tornadă

cu lungime 43,50m

Tobogan Anaconda

cu lungime 27,80 m

Tobogan Familia

cu lungime 10,50m

12. Bazine:

Bazin pentru cățărători

supraf. luciu apă 23,40 mp

Bazin copii Corabia Piraților

supraf. luciu apă 95,50 mp

Bazin adulți

supraf. luciu apă 301,38 mp

Bazin trecere interior- exterior

supraf. luciu apă 37,53 mp

Bazin aterizare 1 tobogan

supraf. luciu apă 43,20 mp

Bazin aterizare 3 tobogane

supraf. luciu apă 109,50 mp

13. Jacuzzi:

Jacuzzi

supraf. luciu apă 23,50 mp

Jacuzzi

supraf. luciu apă 42,53 mp

 • 14. Centru de informare turistică

 • c) Etaj: - supraf. utilă 1772 mp

 • 15. Zona de relaxare - galerie deschisă spre ansamblul de bazine acoperit cu mese, scaune și șezlonguri.

 • 16. Bar

17. Zona Wellness care cuprinde:

Cabinet de estetică dentară

Salon de înfrumusețare


suprafață 21,17 mp

suprafață 72,32 mp

(coafură, cosmetică, manichiură,pedichiură)

Cabinet tratament naturist

suprafață 14,82 mp

Cabinet tratament acvatic

suprafață 42,45 mp

Cabinet tratament acvatic

suprafață 42,42 mp

Cabinet tratament acvatic

suprafață 19,7 mp

Cabinet tratament acvatic

suprafață 21,71 mp

Cabinet masaj

suprafață 9,79 mp

Cabinet masaj

suprafață 10,88 mp

Cabinet masaj

suprafață 22,78 mp

Cabinet masaj

suprafață 15,75 mp

Cabinet masaj

suprafață 15,65 mp

Cabinet masaj

suprafață 21,72 mp

Cabinet masaj

suprafață 19,53 mp

Camere jacuzzi VIP

suprafață 46,3 mp

Cameră jacuzzi VIP

suprafață 41,83 mp

18. Zona administrație - birouri

Sectorul exterior:

Zona exterioară are o suprafață amenajată de 62.427 mp cu o capacitate de 1400 persoane și cuprinde:

1. Punct de alimentație publică A

supraf. utilă 158,59 mp

2. Punct de alimentație publică B

supraf. utilă 158,59 mp

3. Ansamblu tobogane:

Turn tobogane

cu platforme pornire

Tobogan Magic

cu lungime 178,50m

Tobogan Fulger

cu lungime 85,00m

Tobogan Kamikaze

cu lungime 36,90m

Tobogan Cobra

cu lungime 125,36m

Tobogan Avalanșă

cu lungime 121,60m

Tobogan Curcubeu

cu lungime 31,40m

4. Grupuri sociale:

Grup social A

supraf. utilă 158,56 mp

Grup social B

supraf. utilă 146,04 m

5. Bazine:

Bazin cu acces din interior

supraf. luciu apă 160 mp

Bazin adulți

supraf. luciu apă 1000 mp

Bazin copii

supraf. luciu apă 540 mp

Bazin cu valuri

supraf. luciu apă 500 mp

Bazin Olimpic înot

supraf. luciu apă 1250 mp

Bazin Olimpic sărituri

supraf. luciu apă 500 mp

Bazin tobogane

supraf. luciu apă 293,13 mp

6.Terenuri de sport:

Teren

supraf. 104,95 mp

Teren

supraf. 104,95 mp

Teren

supraf. 104,95 mp

Teren

supraf. 104,95 mp

Teren multifuncțional

supraf. 1125,00 mp

Teren volei

supraf. 363,45 mp

Teren volei

supraf. 363,45 mp

Capitolul III - Administrarea Aquaparkului

Art.179. Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție și tehnico-organizatorice care reglementează activitatea în cadrul aquaparkului.

Art.180. Aquaparkul este administrat de SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.181. Administratorul desemnat răspunde de activitatea aquaparkului și asigură respectarea prezentului regulament.

Art.182. Administrația Aquaparkului Oradea furnizează în mod gratuit și obligatoriu autorităților de specialitate datele necesare pentru monitoringul aquaparkului.

Art.183. Personalul care deservește aquaparkul își desfășoară activitatea conform fișei postului și gestionează servicii de curățenie, întreținere, pază, asistență medicală, salvamari, casierie și comerț.

Art.184. Conform organigramei, funcțiile din cadrul aquaparkului sunt următoarele:

Art.185. Administrator

 • 1.  se subordonează directorului general;

 • 2.  organizează, coordonează și răspunde de întreaga activitate din aquapark;

 • 1.  gestionează întregul patrimoniu public existent în aquapark;

 • 2.  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.186. Șef compartiment administrativ

 • -  se subordonează administratorului;

 • -  organizează, coordonează și răspunde de activitățile privind curățenia, asistența medicală, salvamarii, paza și întreținererea spațiilor verzi;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.187. Șef compartiment comercial

 • -  se subordonează administratorului;

 • -  organizează, coordonează și răspunde de activitățile comerciale care se desfășoară în aquapark (primire clienți, încasare, vânzări restaurante, baruri, magazin, SPA, wellness);

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.188. Șef compartiment întreținere-reparații

 • -  se subordonează administratorului;

 • -  organizează, coordonează și răspunde de activitățile privind întreținerea și reparațiile necesare funcționării aquaparkului din punct de vedere tehnic;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.189. Muncitor curățenie

 • -  se subordonează șefului de compartiment administrativ;

 • -  asigură și răspunde de curățenia din aquapark;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.190. Medic

 • -  se subordonează șefului de compartiment administrativ;

 • -  asigură asistența medicală în caz de solicitare și primul ajutor în caz de nevoie;

 • 1. solicită intervenția echipajului medical (SMURD sau Salvare) în situații deosebite;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.191. Agent de pază

 • -  se subordonează șefului de compartiment administrativ;

 • -  asigură paza și protecția aquaparkului și ia toate măsurile contra efracției și incendiilor;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.192. Salvamar

 • 1.  se subordonează șefului de compartiment administrativ;

 • 2.  asigură siguranța clienților în bazine și la tobogane;

 • 3.  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.193. Dispecer ( Monitorizare)

 • -  se subordonează șefului de compartiment întreținere-reparații;

 • -  asigură și răspunde de supravegherea tuturor activităților care se desfășoară în aquapark și care sunt monitorizate prin sistemul de supraveghere;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.194. Electrician întreținere/ automatizări

 • -  se subordonează șefului de compartiment întreținere-reparații;

 • -  asigură și răspunde de funcționarea aparatelor și rețelelor electrice din aquapark;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.195. Operator instalații apă - canal

 • -  se subordonează șefului de compartiment întreținere-reparații;

 • -  asigură și răspunde de funcționarea pompelor, instalațiilor și aparatelor de alimentare cu apă și evacuare a apei din aquapark;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.196. Recepționer

 • -  se subordonează șefului de compartiment comercial;

 • -  oferă toate informațiile referitoare la serviciile oferite în aquapark;

 • -  efectuează programările necesare pentru serviciile oferite;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.197. Operator date

 • -  se subordonează șefului de compartiment comercial;

 • -  utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii si bilete de intrare (brățări-ceas);

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.198. Vânzător

 • -  se subordonează șefului de compartiment comercial;

 • -  gestionează, recepționează și vinde marfa din magazin;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.199. Gestionar

 • -  se subordonează șefului de compartiment comercial;

 • -  gestionează, recepționează și eliberează marfă din gestiune;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic.

Art.200. Metodologia de curățenie și întreținere a bazinelor în aquapark se realizează în baza legislației în vigoare.

Art.201. Programul de funcționare al aquaparkului

Zilnic: 10°° - 22°°;

 • * ultimul bilet de intrare se eliberează cu o oră înainte de închidere;

 • * zona exterioară este deschisă în perioada 1 mai - 30 septembrie;

 • * în perioada 1 mai - 30 septembrie, Bazinul de înot funcționează între orele 6°° - 22°°.

Capitolul IV - Obligațiile vizitatorilor și sancțiuni

Art.202. Intrarea în Aquapark și utilizarea serviciilor este posibilă doar cu bilete sau abonamente valabile.

Art.203. Accesul vizitatorilor în zona bazinelor este permis doar atunci când bazinele sunt oficial deschise și un salvamar se află în funcțiune.

Art.204. Este INTERZIS accesul în Aquapark a copiilor sub 14 ani neînsoțiți.

Art.205. Copiii trebuie supravegheați în întregul aquapark: bazine, vestiare, zona verde, restaurante, terenuri de sport, toalete, dușuri, zona de joacă de către părinți sau însoțitori.

Art.206. Copiii minori pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii și sub supravegherea permanentă a părinților sau a însoțitorilor.

Art.207. Persoanele care nu știu să înoate și copiii sub 14 ani care intră în bazine, trebuie supravegheați în permanență de o persoană responsabilă (însoțitor) cu vârsta minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.208. Raportul supraveghetor-copii trebuie să fie de minim 1:5 pentru copiii sub 6 ani și 1:10 pentru toate celelalte vârste.

Art.209. Înainte de a intra în zona bazinelor și a toboganelor, clienții sunt obligați să folosească dușurile din vestiare. Persoanele care stau la soare trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă, în scopul de a clăti transpirația și loțiunile de protecție solară.

Art.210. Este INTERZISĂ utilizarea aparatelor foto, a camerelor de filmare sau a camerelor de supraveghere în vestiare, băi, toalete sau orice cameră de schimbare.

Art.211. Este INTERZIS accesul în Aquapark cu recipiente de sticlă, cuțite, băuturi alcoolice sau droguri.

Art.212. Este INTERZISĂ intrarea în Aquapark a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau/și a drogurilor.

Art.213. Este INTERZIS accesul în bazine a persoanelor care suferă de boli de piele, ochi umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture.

Art.214. Este INTERZIS accesul în bazine a persoanelor care au avut o formă de diaree recent.

Art.215. Sunt INTERZISE următoarele activități: scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine.

Art.216. Este INTERZIS accesul cu băuturi și mâncare în aquapark.

Art.217. Este INTERZISĂ intrarea cu animale de companie în incinta aquaparkului.

Art.218. Fumatul nu este permis oriunde. În zona bazinelor interioare, fumatul este INTERZIS, iar la bazinele în aer liber, fumatul este permis doar în zonele delimitate. Fumătorii sunt responsabili pentru eliminarea în siguranță a filtrelor.

Art.219. Este INTERZIS accesul vizitatorilor în cabina de casierie, camere de filtrare, cameră mecanic, spații depozitare, birouri (zona administrativă).

Art.220. Sunt INTERZISE săriturile/săriturile în bazin. Excepție face bazinul pentru sărituri și doar sub supravegherea unui instructor sau salvamar.

Art.221. Sunt INTERZISE următoarele activități: alergatul, joaca zgomotoasă, împinsul, acrobațiile, luptele, stropitul, utilizarea de blasfemii, scufundarea, orice comportament necorespunzător care perturbă zona bazinelor sau orice fapte care ar periclita siguranța ori sănătatea vizitatorilor sau personalul.

Art.222. Sunt INTERZISE competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, înotul subacvatic prelungit.

Art.223. Este INTERZISĂ utilizarea pantofilor de stradă.

Art.224. Este INTERZISĂ guma de mestecat în bazine.

Art.225. Este INTERZISĂ utilizarea dispozitivelor care produc sunete dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi.

Art.226. Este INTERZISĂ intrarea adulților în bazinele de copii.

Art.227. Este INTERZISĂ folosirea saunelor de către copiii sub 16 ani.

Art.228. Este INTERZISĂ folosirea bazinelor și a saunelor fără costum de baie sau în haine de stradă.

Art.229. Este INTERZISĂ blocarea scărilor de acces în bazine.

Art.230. Nicio persoană din cadrul aquaparkului nu trebuie să se comporte în așa fel încât să pună în pericol securitatea și sănătatea ei/lui sau a altora. Un astfel de comportament, inclusiv limbaj abuziv sunt un motiv de expulzare.

Art.231. Persoanele care nu știu să înoate trebuie să rămână în apă mai puțin adâncă (până la piept) și trebuie să fie supravegheate de o persoană responsabilă în vârstă minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.232. Copiii până la 2 ani trebuie să poarte un scutec de înot curat acoperit cu material impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul standard nu este permis.

Art.233. Scutecul trebuie verificat în permanență. În cazul în care scutecul se murdărește, copilul trebuie să părăsească bazinul și nu poate reveni până când nu a fost spălat și i s-a schimbat scutecul.

Art.234. Schimbarea scutecelor nu este permisă în zona bazinelor. Sunt disponibile locuri special amenajate în vestiar sau toaletele "Mama și copilul".

Art.235. Copiii în vârstă de 6 ani sau mai mari trebuie să se schimbe în vestiare cu persoane de acelaș sex.

Art.236. Grupurile nu trebuie să monopolizeze o anumită zonă a bazinului și prin urmare să limiteze utilizarea acestuia sau să-i intimideze pe ceilalți utilizatori.

Art.237. Alimentele și băuturile pot fi consumate doar la bar și restaurante sau în alte zone desemnate. Produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea bazinelor. Toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele desemnate.

Art.238. Telefonul de birou și sistemul de sonorizare public nu poate fi utilizat decât de personalul aquaparkului pentru a transmite mesaje de natură urgentă sau de a comunica informații pentru facilitarea șederii vizitatorilor.

Art.239. Dispozitivele de plutire utilizate de vizitatori trebuie să fie de mărime adecvată concepute pentru a oferi suport vertical și pentru a menține capul deasupra suprafeței apei. Pot fi purtate cu condiția ca cei care nu știu să înoate să fie supravegheați de o persoană responsabilă cu vârsta minimă de 18 ani îmbrăcată cu haine de înot adecvate.

Art.240. Folosirea prosoapelor în saunele uscate este obligatorie.

Art.241. Purtarea ochelarilor de vedere în bazine este descurajată, se permite doar dacă este absolut necesar.

Art.242. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toți clienții aquaparkului.

Art.243. Constituie contravenție săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a faptelor descrise la Art. 34 - 72, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni :

 • - se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei faptele descrise la Art. 34 - 61;

 • - se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 500 lei faptele descrise la Art. 62 - 72.

Art.244. Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, toboganelor, utilajelor, bunurilor Aquaparkului Oradea, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de vandalism sau sunt găsiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, conducerea Aquaparkului poate acționa contravențional sau penal. Părinții sau însoțitorii sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta Aquaparkului.

Capitolul V - Drepturile și obligațiile administrației Aquaparkului Oradea

Art.245. Administrația aquaparkului are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tarifele de intrare în aquapark;

 • b) să aplice numai tarifele reglementate și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea;

 • c) să propună modificarea tarifelor pentru acces, tarifelor pentru prestări servicii și prețurilor pentru vânzări;

 • d) la atingerea numărului maxim de clienți a capacității aquaparkului (2000 persoane), să permite accesul altor clienți doar în număr egal cu numărul celor care părăsesc aquaparkul;

 • e) să modifice orarul de funcționare al aquaparkului, toboganelor și bazinelor;

 • f) pe perioada lucrărilor de întreținere sau renovare, precum și la evenimentele periodice organizate în aquapark, unele servicii, temporar, nu vor fi disponibile, fie parțial sau în întregime. Clienții Aquaparkului Oradea vor fi informați în prealabil de către administrația aquaparkului. În aceste situații administrația nu datorează despăgubiri clienților;

 • g) în cazuri motivate temeinic (probleme tehnice, evenimente de forță majoră, etc.) administratorul are dreptul să închidă integral sau parțial aquaparkul. Pentru aceasta, societatea nu datorează despăgubiri clienților;

 • h) la reducerea serviciilor din motive tehnice, administratorul își rezervă dreptul să decidă dacă schimbă tariful sau programul de funcționare;

 • i) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului de concesiune, în cazul modificării reglementarilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, prin acte adiționale și cu aprobarea prealabilă a Primăriei Municipiului Oradea;

 • j) să nu permită accesul în incinta aquaparkului a persoanelor în stare de ebrietate, care au tulburat ordinea și liniștea publică în incintă, care au provocat daune patrimoniului aquaparkului, care nu respectă normele de igienă personală, etc;

 • k) să aplice, prin angajații săi însărcinați cu paza și protecția aquaparkului, măsurile de sancționare a faptelor ce constituie contravenție, în cazul constatării încălcării de către utilizatori a interdicțiilor stabilite prin prezentul regulament; să sesizeze angajații Poliției Comunitare sau ai Poliției Municipale în cazul încălcării de către utilizatori a liniștii și ordinii publice sau în cazul în care, potrivit legii penale, faptele constatate constituie infracțiuni;

 • l) să atragă finanțări și sponsorizări ale activităților cultural-sportive organizate în incinta aquaparkului;

 • m) în cazul în care clientul nu achită la plecare din aquapark suma restantă, se întocmește un proces-verbal prin care se iau datele de identificare ale clientului, urmând ca acesta să achite suma în cel mai scurt timp posibil. Dacă clientul nu cooperează cu administrația aquaparkului, se cheamă organele abilitate pentru a rezolva cazul.

Art.246. Administrația aquaparkului este obligată să îndeplinească indicatorii de performanță pentru serviciile specializate, astfel:

 • a) întreținerea, curățenia drumurilor și aleilor din incinta aquaparkului se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • b) dezinsecția și deratizarea aquaparkului se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • c) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi se va realiza astfel încât să îndeplinească funcțiile pentru care au fost create: o funcția ecologică - urmărindu-se aplicarea de măsuri pentru combaterea poluării apei, solului și a aerului; o funcția de utilitate publică - asigurându-se condiții pentru odihnă, agrement, jocurile pentru copii, prin întreținerea în stare bună de funcționare a utilităților din incinta aquaparkului și salubrizarea plajei; o funcție complementară - asigurându-se condiții pentru funcționarea normală a comerțului, alimentației publice;

 • d) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • e) se vor asigura informații expuse într-un loc vizibil prin montarea unor panouri la fiecare bazin cu privire la temperatura, adâncimea apei, etc;

 • f) se va asigura personal calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec, precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • g) se va asigura buna funcționare a iluminatului public pe căile de acces spre aquapark și în incinta lui pe aleile pietonale, drumuri asfaltate și parcare;

 • h) se va asigura paza aquaparkului angajând în acest scop personal specializat;

 • i) dezvoltă, promovează calitatea și eficiența serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a aquaparkului în scopul asigurării unei zone de agrement moderne, dotate cu instalații, clădiri, terenuri de sport, bazine de înot, spații de joacă pentru copii, etc în condiții optime de funcționare, supravegheate cu unități moderne de monitorizare și control a accesului utilizatorilor în incinta obiectivului, administrate și întreținute de personal specializat;

 • j) să obțină de la autoritățile competente avizele, autorizațiile și licențele, potrivit legii;

 • k) să asigure parametrii de performanță stabiliți prin contractul de delegare de gestiune și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate, în scopul realizării exigentelor consumatorilor;

 • l) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • m) să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului încredințat;

 • n) să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor;

 • o) să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciilor prestate. Art.246. Nerespectarea prevederilor de la Art. 78 din prezentul regulament constituie abatere

disciplinară și se sancționează conform Regulamentului Intern al OPERATORULUI. și a legislației incidente.

Capitolul VI - Finanțarea Aquaparkului Oradea

Art.247. Finanțarea cheltuielilor de funcționare și exploatare a aquaparkului se asigură din taxe de intrare, tarife pentru prestări servicii ( turistice, recreative, publicitare, cursuri înot, scufundări, organizare evenimente private, programe de tratament și înfrumusețare), precum și din alte activități comerciale. Dacă veniturile vor fi mai mici decât cheltuielile diferența va fi acoperită de Consiliul Local prin subvenție. Cheltuielile pentru investiții vor fi finanțate de către Beneficiar/Proprietar.

Capitolul VII - Prețuri și tarife

Art.247. Nivelul prețurilor și/sau tarifelor pentru plata serviciilor de administrare, întreținere și exploatare a aquaparkului se fundamentează pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Art.248. Aprobarea prețurilor și/sau tarifelor se face de către Consiliul Local, anual prin hotărârea de aprobarea a impozitelor, taxelor și tarifelor pentru anul următor sau prin hotărâri individuale.

Art.249. Cuantumul și regimul redevenței datorate de către operatorul de serviciu autorității administratiei publice locale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.250. Structura și nivelul prețurilor și/sau tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • - să acopere costul efectiv al prestării serviciului de administrare, întreținere și exploatare al aquaparkului;

 • - să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • - să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • - să încurajeze investițiile de capital;

 • - să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art.251. Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor avizate și aprobate de Consiliul Local este obligatorie.

Art.252. Operatorul de serviciu datorează autorității administratiei publice locale plata redevenței care este stabilită prin contractul de delegare de gestiune.

 • 3.PREVEDERI SPECIFICE SERVICIULUI - GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Capitolul I - Prevederi generale

Art.253. Grădina Zoologică Oradea este administrată de Operatorului în baza hotărârii 878 din 30 noiembrie 2006 și funcționează în baza acordului și a autorizației de mediu, precum și a autorizației sanitar-veterinare.

Art.254. Sediul Grădinii Zoologice este în Oradea pe str. Matei Basarab nr.1.

Art.255. Obiectul de activitate al Grădinii Zoologice îl constituie administrarea, întreținerea în condiții corespunzătoare a colecțiilor de animale sălbatice și domestice în scopul protejării și conservării biodiversității și prezentarea acestora publicului în scop instructiv-educativ.

Art.256. Grădina Zoologică are colaboratori științifici, tehnico-științifici, personal administrativ și de pază.

Art.257. Sarcinile administrării Grădinii Zoologice sunt stabilite în capitolele următoare:

Capitolul II - Componența Grădinii Zoologice

Art.258. Suprafața Grădinii Zoologice este de 75.738 mp și este împărțită în următoarele zone funcționale:

 • -  expozițională

 • -  de uz public

 • -  administrativă

 • -  științifică

Capitolul III - Organizarea internă a Grădinii Zoologice

Art.259 Zona expozițională este formată din :

Țarc și adăpost Leu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Tigru Indian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Tigru Siberian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Lup Cenușiu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Leopard

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Puma

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Capre Negre

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Mini ZOO

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 60 mp

Țarc și adăpost Berbec cu Coamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Căprior

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Ibex

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Zebră

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Lamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Cerb Carpatin Comun

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Cerb Lopătar

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Emu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 12 mp

Țarc și adăpost Ștruț African

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Nandu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30mp

Țarc și adăpost Cămilă

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Cangur

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 40 mp

Amplasament Suricată

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Mangustă

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Coati

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Raton

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Porc Spinos

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Capybara

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Urs

 • - suprafața exterioară 800 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Porc Mistreț

 • - suprafața exterioară 300 mp din care 30 mp bazin

 • - suprafața interioară 30 mp

Voliere

 • - voliere pentru fazani, păuni, turturele, barză, uliu, vânturel, vultur, veveriță - în total suprafața exterioară a tuturor acestor voliere este de 780 mp

Pavilion Pelicani

 • - suprafața exterioară a acestei voliere este de 600 mp, iar cea interioară de 40 mp

 • - voliera comună este amenajată peste luciul de apă

Volieră Râs

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Pavilioane exotice - Maimuțe, Macaci, Cercopiteci, Babuini

 • - suprafața exterioară alocată tuturor acestor pavilioane este de 1700 mp

 • - suprafața interioară 300 mp

Pavilion Papagali

 • - suprafața exterioară 400 mp

 • - suprafața interioară 200 mp

Pavilion Lilieci

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 50 mp

Reptilariu și Aqvariu

 • - există 16 acvarii populate cu specii de pesti, melci, plante de apa dulce si salmastră iar amenajările si dotările sunt executate ca atare conform cerințelor speciilor

 • - există 6 terarii pentru reptile si amfibieni

Art.260 În zona de uz public se află, pe lângă zona expozițională și următoarele clădiri:

 • - Clădire administrativă punct intrare-ieșire

 • - Zona relaxare

 • - Toaleta publică

 • - Clădire punct prim ajutor

 • - Capela Rhedey

Art.261 Zona administrativă este formată din:

 • - Cabinet veterinar, zonă carantină

 • - Clădire administrativă

 • - Clădire angajați

 • - Spațiu depozitare furaje și cereale

 • - Spațiu bucătărie și cameră frigorifică

 • - Spațiu atelier

Art.262 Zona științifică este formată din:

Amenajări Educaționale

 • - în interiorul Grădinii Zoologice sunt amenajate 2 construcții rustice din lemn utilate cu monitoare tip touchscreen pe care vor rula programe educaționale despre speciile expuse

 • - în fața fiecărui amplasament sunt montate panouri cu informații despre specia vizionată

 • - există săli pentru desfășurarea activităților cu scop educativ, științific sau de recreere

Art.263. Vizitarea zonelor științifică și administrativă se permite numai colaboratorilor Grădinii Zoologice, precum și altor instituții speciale, cu permisiunea administrației.

Art.264. În zona expozițională și de uz public, accesul cetățenilor este permis conform graficului stabilit de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.265. Pentru vizitarea zonei expozițională și de uz public se plătește taxa stabilită de administrația Grădinii Zoologice.

Art.266. Prin clădirea intrare-ieșire se realizează accesul vizitatorilor și a personalului

Art.267. Prin poarta nr.1 se permite accesul conducerii OPERATORULUI, administratorului Grădinii Zoologice, a delegațiilor, a aprovizionării proprii și a serviciilor de utilități ( Rer, Compania de Apă,etc)

Art.268. Prin poarta nr.2 se permite accesul persoanelor numai în caz de forță majoră

Capitolul IV - Paza Grădinii Zoologice

Art.269. Terenul se află în folosința Grădinii Zoologice pe durata funcționării acesteia, fiind proprietatea Municipiului Oradea.

Art.270. Pe teritoriul Grădinii Zoologice se interzice orice activitate ce nu se include în sarcinile de bază și care pune în primejdie protecția colecției de animale.

Art.271. Paza Grădinii Zoologice este asigurată de către Operatorul prin agenți de pază, pe bază de contract, iar monitorizarea se face cu camere video.

Art.272. Drepturile și obligațiile corpului de pază sunt stabilite în contractul de colaborare, elaborat de administrația Grădinii Zoologice împreună cu operatorul.

Art.273. Predarea și preluarea serviciului de pază se face pe bază de proces-verbal, registru și raport de activitate. În permanență se fac verificări la toate țarcurile de animale. Orice schimbare se raportează imediat conducerii și se trece de urgență la înlăturarea pericolului și preîntâmpinarea evadării animalelor.

Art.274. În cadrul activității de muncă, toți angajații, colaboratorii și voluntarii sunt datori să contribuie la paza și întreținerea Grădinii Zoologice.

Art.275. Accesul publicului în incinta Grădinii Zoologice este permis doar după următorul program:

 • - Primăvara: (01 martie-30 aprilie) - 09,00-18,00;

 • - Vara: (01 mai-30 septembrie) - 09,00-19,00;

 • - Toamna: (01 octombrie-31 octombrie) - 09,00-18,00;

 • - Iarna: (01 noiembrie-28 februarie) - 10,00-17,00.

Capitolul V - Sarcinile Grădinii Zoologice

Art.276. Sarcinile de bază ale Grădinii Zoologice sunt:

 • -  protecția în condiții artificiale a animalelor sălbatice și domestice, inclusiv a speciilor rare sau periclitate, exotice și locale, care au o deosebită valoare științifică, cognitivă și culturală;

 • -  efectuarea cercetărilor științifice;

 • -  educația ecologică și informarea publicului în domeniul faunei, îngrijirii mediului, zootehniei, reprezentarea diversității faunistice, creșterea animalelor sălbatice;

 • -  reproducerea speciilor rare de animale în scopul înmulțirii și răspândirii lor pe teritoriul județului și în alte regiuni;

 • -  asigurarea activităților de agrement pentru public.

Capitolul VI - Administrarea Grădinii Zoologice și atribuțiile personalului

Art.277. Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție, ecologice și tehnico-organizatorice care reglementează activitatea în cadrul Grădinii Zoologice.

Art.278. Grădina Zoologică este administrată de catre operatorul desemnat.

Art.279. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de activitatea instituției, de îndeplinirea programelor adoptate, asigură respectarea prezentului regulament și a disciplinei.

Art.280. Controlul de stat asupra respectării regimului de protecție a Grădinii Zoologice se efectuează de către autoritățile de specialitate.

Art.281. Administrația Grădinii Zoologice furnizează în mod gratuit și obligatoriu, autorităților de specialitate datele necesare pentru monitoring-ul instituției.

Art.282. Personalul Grădinii Zoologice, conform organigramei aprobată de către Consiliul de Administrare al operatorului, este următorul:

Administratorul

Art.283. Grădina Zoologică este condusă de către un administrator, care are atribuțiuni pe linia administrării și gestionării patrimoniului public existent în grădină, conducerii întregii activități specifice grădinii, organizării și supravegherii activității personalului din subordine, asigurării funcționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinii interioare și bunei desfășurări a prestațiilor.

În aceste condiții va supune anual aprobării bugetul de venituri și cheltuieli proprii, precum și nevoile de subvenții de la bugetul local.

Lunar va întocmi și depune situația mișcării de efective la contabilitatea societății.

Art.284. Administratorul este obligat să asigure expunerea tuturor speciilor pe care le deține, creând acestora condițiile de viață prevăzute în legislația în vigoare - Ordinul nr. 1798/2007.

Art.285. Administratorul este obligat să pună în aplicare următoarele dispoziții de conservare:

 • a) participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural;

 • b) promovarea educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversitații, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și a habitatelor naturale, precum și demararea și participarea la acțiuni cu acest scop.

 • c) adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătățiri specifice speciilor, aduse țarcurilor conform unui grafic prestabilit

 • d) menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară și alimentară;

 • e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și epidemiilor;

 • f) păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția Grădinii Zoologice, adecvate speciilor înregistrate, în format electronic prin programul ZIMS.

Art.286. În vederea asigurării criteriilor de conduită internaționale acceptate pentru obținerea, transportul și manipularea colecțiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate și în autorizația de funcționare, administratorul Grădinii Zoologice are următoarele obligații:

 • a) să îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenței și reproducerii acestora;

 • b) să respecte și să afișeze la loc vizibil pentru angajați și vizitatori regulamentul propriu de organizare și funcționare al instituției;

 • c) să marcheze clar cuștile sau orice mijloace de limitare a libertății animalelor din colecții cu următoarele date: numele animalului expus (științific și autohton - dacă există), locul de proveniență, arealul speciei, temperatura la care este obișnuit să trăiasca, cerințele alimentare;

 • d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând și explicația asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.

Art.287. Administratorul stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind protecția mediului, asigură cooperarea cu alte instituții publice, științifice, regii și societăți din țară și străinătate: FGAZR, EAZA, WAZA.

Art.288. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de personalul desemnat pentru îngrijirea animalelor. Acesta asigură îndrumarea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale, conform legislației în vigoare.

Art.289. Administratorul ține evidența mișcării de efective prin procese verbale de natalitate, maturitate, mortalitate, schimb, achiziție, donație, inclusiv în format electronic prin programul ZIMS.

Art.290. Administratorul face propuneri pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale.

Art.291. Administratorul răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii și a PSI a personalului, atât la angajare cât și periodic.

Art.292. În perioada absentării din unitate a administratorului sau când postul este vacant, atribuțiile funcției sunt preluate de către o persoană delegată de conducerea operatorului.

Biologul

Art.293. Biologul are următoarele responsabilități:

 • 1.  exercită activitatea de informare și cercetare privind întreținerea animalelor în captivitate;

 • 2.  asigură întocmirea fișelor biologice ale animalelor;

 • 3.  elaborează programe proprii de cercetare etologică și genetică, le supune aprobării conducerii și răspunde de aplicarea acestora;

 • 4.  stabilește necesarul de materiale și produse biologice, cărți de specialitate, materiale de informare și educaționale;

 • 5.  reprezintă instituția în relațiile de colaborare cu grădini zoologice din țară, cu membrii ai FGZA, cu institute de învățământ, cu organisme internaționale de protecție a animalelor, în limita competențelor acordate de conducătorul unității;

 • 6.  stabilește componența grupurilor de expunere, compatibilitatea teritorială și biologică a animalelor;

 • 7.  prezintă conducerii propuneri pentru îmbunătățirea colecției de animale;

 • 8. prezintă conducerii propuneri de îmbogățire a amplasamentelor, de îmbogățire ambientală, de modernizare și inscriționare cu date biologice și arii de răspândire, conform unui grafic stabilit;

 • 9.  supraveghează din punct de vedere biologic realizarea mediului ambiant al animalelor captive;

 • 10. realizează proiecte pentru educarea în spirit ecologic a publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaționale.

Medicul veterinar

Art.294. Medicul veterinar are următoarele responsabilități:

 • 1.  exercită atribuții de specialitate în domeniul activităților sanitar-veterinare: tratamente, vaccinări, intervenții chirurgicale, controlul alimentelor, acțiunilor profilactice și curative, examenelor de laborator și răspunde de executarea acestora în fața conducerii administrative și a reprezentanților Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • 2.  supraveghează și participă la acțiunile de contenție și manipulare a animalelor;

 • 3. întocmește în cazul apariției unor zoonoze planul de măsuri antiepizootice, răspunzând direct de aplicarea acestora;

 • 4.  răspunde de efectuarea necropsiilor în cazul mortalității animalelor;

 • 5.  stabilește diagnosticul prezumtiv, iar în cazuri de nevoie apelează la institutul de specialitate pentru stabilirea acestuia;

 • 6. îndrumă și monitorizează activitatea îngrijitorilor de animale din punct de vedere medical;

 • 7.  ține evidența strictă a foilor de observații, a carnetelor de vaccinare, a registrului de tratamente, a proceselor verbale de dezinfecție;

 • 8.  supraveghează animalele în timpul perioadei de carantină și întocmește foile de observații periodice;

 • 9.  răspunde de modul de depozitare și utilizare a medicamentelor și substanțelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare;

 • 10. colaborează cu instituțiile și laboratoarele de profil veterinar;

 • 11. verifică pe linie sanitar-veterinară produsele de origine animală precum și furajele, pentru a stabili dacă acestea corespund calitativ pentru a fi administrate în consum

 • 12. întocmește necesarul de medicamente, materiale și instrumentar sanitar-veterinar, precum și la lucrările de reparații, investiții executate în scopul modernizării habitatului și condițiilor de expunere a exemplarelor din colecție;

 • 13. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Îngrijitorii

Art.295. Îngrijitorii de animale au următoarele responsabilități:

 • 1.  asigură îngrijirea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, de igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale;

 • 2.  asigură zilnic hrănirea și igiena animalelor conform rețetarului din Anexă;

 • 3.  întrețin și îngijesc spațiile destinate animalelor, cât și a celorlalte clădiri și utilaje ce se află în interiorul Grădinii Zoologice conform procedurilor din Anexă;

 • 4. în permanență verifică starea țarcurilor și a adăposturilor și sesizează defecțiunile care pot constitui cauze pentru accidente;

 • 5.  să răspundă cu amabilitate, în măsura competențelor, tuturor întrebărilor venite din partea vizitatorilor.

Casierul

Art.296. Casierul Grădinii Zoologice are următoarele responsabilități:

 • 1.  eliberează publicului vizitator bilete de intare și agrement, bilete cu tarif special

 • 2. întocmește zilnic registrul de casă;

 • 3.  vinde ilustrate, pliante, și materiale informative specifice obiectului de activitate;

 • 4.  depune zilnic veniturile obținute prin vânzarea biletelor de intrare;

 • 5.  asigură ridicarea și depunerea numerarului în condițiile legii.

Art.297. Structura de personal va fi prevăzută în organigrama Grădinii Zoologice.

Art.298. Sarcinile de serviciu se stabilesc prin fișa postului, în funcție de locul de muncă și meserii, în concordanță cu prevederile din Codul Muncii.

Art.299. Salarizarea personalului se face conform contractului colectiv de muncă, aprobat de către conducerea operatorului în conformitate cu Codul Muncii.

Art.300. Comportamentul personalului Grădinii Zoologice nu trebuie să aducă prejudicii societății.

Capitolul VII - Obligațiile vizitatorilor

Art.301. În cadrul Grădinii Zoologice ESTE INTERZISĂ hrănirea animalelor din colecție de către vizitatori. În acest sens, personalul supraveghează și intervine, dacă este cazul, subliniind că această activitate este interzisă publicului vizitator. Excepție fac animalele din țarcurile lângă care sunt instalate automate de hrană la care publicul are acces contra cost și unde sunt menționate animalele exceptate de la regulă.

Art.302. Vânzarea și consumarea băuturilor alcoolice în incintă este INTERZISĂ.

Art.303. Fumatul ESTE INTERZIS, cu excepția spațiilor special amenajate și marcate.

Art.304. Având în vedere regimul Grădinii Zoologice, copii cu vârste sub 8 ani nu au acces fără însoțitor adult.

Art.305. La programele de voluntariat, vârsta minimă este de 12 ani.

Art.306.Vizitatorii, prin comportamentul lor, trebuie să dea dovadă de respect pentru animale:

 • -  să nu arunce în țarcuri cu obiecte, hrană, etc;

 • -  să nu atingă geamurile de vizionare ale adăposturilor;

 • -  să nu deranj eze fonic animalele;

 • -  să nu se apropie de țarcuri mai mult decât limita admisă;

 • -  să nu provoace animalele prin introducerea mâinilor în țarcuri.

În zonele unde este permisă interacționarea vizitatorilor cu animalele (mini zoo, adăpost Lemurieni), aceștia nu au voie să provoace animalele pentru evitarea eventualelor accidentări.

Art.307. Vizitatorii au obligația să ocrotească flora și fauna din interiorul Grădinii Zoologice, să utilizeze wc-urile amenajate pentru nevoi fiziologice, să arunce deșeurile în coșurile de gunoi, să nu deterioreze mobilierul urban, clădirile și țarcurile.

Art.308. Prin achiziționarea biletului de intrare, vizitatorii se obligă să accepte și să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.309. Accesul vizitatorilor în afara orelor de program ESTE INTERZIS.

Capitolul VIII - Întreținerea Grădinii Zoologice

Art.310. Întreținerea spațiilor din interiorul Grădinii Zoologice: alei, drumuri de acces, parcare se execută prin grija administrației conform procedurilor din Anexa prezentului Regulament.

Art.311. În vederea igienizării Grădinii Zoologice, administratorul va întocmi o planificare pentru repartizarea lucrărilor aferente aleilor, pe zile și pe personalul de lucru, astfel încât să fie acoperită saptămânal întreaga suprafață.

Art.312. Reziduurile adunate vor fi evacuate de două ori pe săptămână și vor fi colectate de firma de salubrizare cu care societatea are contract de prestări servicii.

Capitolul IX - Cercetările științifice din cadrul Grădinii Zoologice

Art.313. Cercetările științifice se fac în scopul studierii evoluției proceselor naturale ferite de impactul antropic, estimării și prognozării situației ecologice, elaborării bazelor științifice de ocrotire a naturii, conservării biodiversității, fundamentării monitoringului ecologic.

Art.314. Cercetările științifice se efectuează, în mod obligatoriu, în conformitate cu programele anuale, asigurându-se astfel continuitatea monitoring-ului ecologic.

Art.315. Direcțiile de bază ale cercetărilor științifice în Grădina Zoologică sunt:

 • 1.  elaborarea bazei științifice pentru întreținerea animalelor sălbatice în captivitate;

 • 2. înmulțirea animalelor sălbatice în captivitate, îndeosebi a speciilor rare și a celor pe cale de dispariție, cu scopul conservării genofondului;

 • 3.  înfăptuirea expedițiilor de studiere a biologiei animalelor sălbatice în condiții naturale, de sine stătător sau în comun cu alte instituții de cercetări științifice și grădini zoologice;

 • 4.  elaborarea bazei științifice de hrănire rațională a animalelor sălbatice în condiții de captivitate;

 • 5.  elaborarea celor mai efective forme și metode ale activității expoziționale și științifico-culturale;

 • 6.  publicarea literaturii științifico-populare care reflectă toate laturile activității grădinii zoologice: lucrări științifice, ghiduri, materiale informaționale, îndrumare, fotografii, panouri, albume, etc.

Capitolul X - Finanțarea Grădinii Zoologice

Art.316. Finanțarea cheltuielilor de funcționare și exploatare a Grădinii Zoologice se asigură din activități turistice, recreative, publicitare, editoriale, donații, precum și din alte activități legale, iar diferența dintre venituri și cheltuieli este asigurată de Municipiul Oradea.

Art.317. Programele anuale de cercetări științifice ale Grădinii Zoologice se finanțează prin intermediul comenzii de stat și din mijloace bugetare special gestionate de Consiliul Științific General al Fondului Ariilor Natural Protejate de Stat sau ale altor fonduri naționale și internaționale.

Art.318. Mijloacele bănești obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea habitatului animalelor și al activității Grădinii Zoologice.

Art.319. În vederea realizării de venituri extrabugetare, în afara veniturilor provenite din taxe de intrare, se pot organiza în incinta Grădinii Zoologice, activități care să contribuie la agrementul și distracția vizitatorilor cum ar fi: plimbări cu ponei, căluți, desfacerea unor produse alimentare și nealimentare adecvate agrementului, închirierea unor săli pentru cursuri și seminarii, etc.

Capitolul XI - Răspunderea juridică

Art.320. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

 • a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii în mod ilegal al frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din Grădinile Zoologice;

 • b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituții ori persoane neautorizate să dețină o Grădină Zoologica și care intenționează să folosească aceste animale pentru activități cu caracter economic. Fac excepție animalele considerate domestice în România (caini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai și altele);

 • c) organizarea de activități competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incintă, cât și în afara Grădinii Zoologice. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus și intenția sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%.

 • (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

 • a) distrugerea sau deteriorarea obiectelor Grădinii Zoologice, de natură să afecteze în sens negativ viața animalelor din colecție;

 • b) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora;

 • c) punerea în libertate a animalelor, dacă fapta este de natură să provoace un atentat la siguranța socială sau la integritatea fizica a persoanelor;

 • d) desfășurarea de activități economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viata normală a animalelor din colecții;

 • e) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecții, sacrificii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecții, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus.

 • (3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei accesul în Grădina Zoologică a persoanelor:

 • a) în stare de ebrietate;

 • b) care practică comerțul ambulant;

 • c) care practică cerșitul.

 • (4) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei următoarele fapte:

 • a) consumul de alcool;

 • b) consumul de semințe;

 • c) fumatul;

 • d) folosirea unor instrumente muzicale izolate;

 • e) audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor;

 • f) accesul în incintă prin alte locuri decât pe porțile de acces;

 • g) depozitarea și aruncarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute;

 • h) hrănirea animalelor, excepție făcând speciile de la art. 50;

 • i) nerespectarea prevederilor din Cap. VII.

Capitolul XII - Dispoziții finale

Art.321. Contravențiile constatate se vor sancționa de către Autoritatea Teritorială pentru Protecția Mediului, Autoritatea Teritorială pentru Agricultură și Silvicultură, Inspecțiile de Stat ale acestor autorități, precum și de reprezentanții Administrației Publice Locale.

Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

 • -  disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul Grădinii Zoologice;

 • -  contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice.

Art.322. În cazul în care anumite stări de fapt împiedică personalul Grădinii Zoologice sau aceștia nu au posibilitatea personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații sunt obligați să sesizeze organele de pază, poliția și conducerea operatorului.

Art.323. Toți angajații Grădinii Zoologice sunt obligați să cunoască prevederile prezentului regulament și a actelor normative de aplicare în activitatea pe care o desfășoară și să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau abateri.

Art.324 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea celor vinovați conform prevederilor legale. Cercetarea abaterilor disciplinare se va efectua de către administratorul Grădinii Zoologice sau conducerea operatorului.

Art.325. Măsurile de răspundere disciplinară sau materială se aplică de către:

 • a) administratorul Grădinii Zoologice pentru personalul din subordine;

 • b) conducerea operatorului pentru administratorul Grădinii Zoologice.

Actele necesare pentru aplicarea sancțiunilor se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Contractului colectiv de Muncă, la termenele și potrivit metodologiei stabilite pe genuri de răspunderi ( disciplinare, contravenționale, materiale).

Art.326. Prezentul regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în legislație sau în structura organizatorică a administrației.

 • 3.PREVEDERI SPECIFICE SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL ORADEA

Art.327. În sensul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

 • b) deținător de câine-proprietarul câinelui, precum și orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulți câini;

 • c) sterilizare-operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;

 • d) revendicarea câinelui-solicitarea de restituire formulata de persoana care a detinut anterior cainele;

 • e) abandonul câinelui-lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

 • f) eutanasierea-act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege;

 • g) adăpost public-adăpost pentru câinii fară stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

 • h) adăpost privat-adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor;

 • i) adopție-procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) adopție la distanță-procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanță de urgență a Guvernului;

 • k) capturare-operațiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • l) câine agresiv-orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2004;

 • m) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, cu modificările ulterioare;

 • n) câine utilitar-orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;

 • o) câine de rasă comună- orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

 • p) examen medical-procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sătătate;

 • q) gestionarea câinilor fără stăpân-ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;

 • r) asociație sau fundație pentru protecția animalelo-organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoara activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al carei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;

 • s) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;

t) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân- persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in domeniul protecției animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a câinilor fără stăpân;

u) mijloc de identificare-orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținatorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

 • v) identificare-operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținatorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;

w) înregistrare-operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;

 • x) microcip-mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților și care conține un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

y) vecini-proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;

z) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală-orice unitate definită ca atare la art. 2 lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

Capitolul II - Organizarea si funcționarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.328. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea acționează în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează, coordonează și controlează gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.329. Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneazăîn cadrul operatorului incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr. 402 din 24.06.2012 prin care a fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflați pe raza U.A.T. Municipiul Oradea.

 • (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poarta denumirea de „Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpândin Municipiului Oradea”. Sediul serviciului specializat este in Oradea, strada Piata Independenței nr.21, date de contact telefon: 0259479148,fax: 0259440438.

 • (2) Operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, conform actului aditional nr.4/05.09.2012, aprobat prin HCL 402/24.07.2012, la contractul de concesiune nr.878 din 30.11.2006 incheiat intre Municipiul Oradea și Operator.

Art.340. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea urmărește reducerea numărului de câini fără stăpân,ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi,stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor.

Art.341.Prin Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea se realizează următoarele activități, in conformitate cu prevederile prezentului regulament:

 • a)     capturarea câinilor fără stăpân;

 • b)     transportul cainilor capturați in adapost;

 • c)     cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare in vigoare;

 • d)     identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

 • e)     eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prinprezentul regulament;

 • f)      adoptia si revendicarea cainilor.

Art.342. Operatorul, pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea,in baza evaluării numărului de câini fără stăpân aflați pe raza Municipiului Oradea, va intocmi un plan de acțiune pentru gestionarea acestora, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobate prin HG nr.1059/11.12.2013.

 • (1)    Planul de acțiune va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a)     prezentarea teritoriului (suprafață, număr locuitori);

 • b)     evaluarea numărului de câini fără stăpan sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;

 • c)     prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță);

 • d)     prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire);

 • e)     prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;

 • f)     planificarea acțiunilor (grafic anual al acțiunilor, defalcat pe luni);

 • g)     hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stapân;

 • h)    termene precise pentru aplicarea măsurilor;

 • i)     termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial;

 • (2)    Dupa intocmire planul de acțiune va fi avizat de catre Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

Art.344.Operatorul Serviciuluipentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va gestiona baza de date organizată la nivelul Municipiului Oradea.

Art.345.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea tine evidenta câinilor fără stăpân capturați pe raza Municipiului Oradea, in Registrul de evidență a câinilor fără stăpân infiintat in cadrul serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Art.346.Operatorul asigură încadrarea în Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a cel putin un tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere iar identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, a carui servicii sunt contractate de catre operator.

Art.347.Personalul veterinar încadrat în Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are următoarele competențe:

 • a)     supravegherea animalelor capturate și adăpostite;

 • b)     colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;

 • c)     înregistrarea câinilor fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul Regulament.

Art.348.Operatorul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin HG.nr.1059/11.12.2013, să contracteze servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme, potrivit prevederilor legale.

Art.13.Operatorul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat să asigure personal care să deservească permanent adăpostul public pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor si a hrănirii acestora, minim cu frecventa prevazuta inAnexa nr. 1 si Anexa nr.2 din prezentul regulament.

Art.349. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea are obligatia sa asigure tuturor cainilor din adapostul public, conditii de cazare, hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile din Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 din prezentul regulament.

Art.350.Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația de a comunica lunar la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor numărul de câini înregistrați și numărul de microcip.

Art.351.Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate încheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ - teritoriale cu care se învecinează, cu aprobarea Consilului Local a Municipiului Oradea, protocoale care se comunică Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor.

Art.352.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate încheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Oradea, cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.

Art.353. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea se efectuează, în tot cursul anului, conform programului de activitate, prin Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea dotat cu echipamente de lucru și dispozitive speciale prevazute in Anexa nr.2, din prezentul Regulament.

 • (1) Sesizarile privind existenta câinilor fără stăpân pe domeniul public din Municipiul Oradea pot fi făcute în scris în timpul programului de lucru sau telefonic permanent, Operatorului la numărul de telefon 0726126891 și Poliției Locale Oradea la numarul de telefon 0259969.

 • (2) Operatorul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea asigură solutionarea cazurilor ce fac obiectul sesizarilor în ordinea dată de gravitatea situației reclamate, dar și de alte activități aflate în desfășurare.

Art.354.Beneficiarii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân: cetățenii municipiului Oradea și organizațiile civile pentru protecția animalelor, au acces la informațiile publice privind gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul III - Adăpostul public pentru căini fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.355.Câinii fără stăpân capturați in Municipiul Oradea vor fi transportați în adăpostul special amenajat situat pe strada Coriolan Hora nr.6 din Municipiul Oradea, unde vor fi cazați, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

(l)Adapostul public este administrat de Operator în calitate de operator al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.356.În adăpostul public vor fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați in Municipiul Oradea, precum si cainii fara stapân din unitatile administrativ - teritoriale vecine in conditiile incheierii unor protocoale de colaborare, aprobate prin hotarare a Consiliului Local Oradea, între serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea și unitatile administrativ - teritoriale vecine.

Art.357.Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va ține registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în care se menționează următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, returnați și eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societatea care executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art.358.La intrarea în adăpostul public, Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, prin personalul veterinar, preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, conform Anexei nr.8 din prezentul regulament, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.

 • (1) Dupa înregistare, câinii fără stăpân sunt examinați medical de catre medicul veterinar, organizat potrivit legii, incadrat la Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stăpân din Municipiul Oradea.

 • (2) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea are obligatia ca la intrarea în adapost, fiecare câine sa primeasca un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat. Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la Anexa nr.8 si Anexa nr.9 din prezentul Regulament.

Art.359.La intrarea în adapostul public, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea prin medicul veterinar, după examinarea cainilor, va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.

Art.360.Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va detine un număr suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți, animalele bolnave sau rănite vor fi izolate în cuști adecvate si îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Nu se vor caza mai mulți câini bolnavi în aceeași cușcă.

Art.361.Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăpostului public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea este, de luni până vineri, în intervalul orar 12,00-18,00.

 • (1) Programul de vizitare, posibilitatea de adopție sau revendicare se vor afisa la sediul adăpostului public și al Operatorului.

 • (2) Accesul publicului în adăpostul public pentru cainii fara stapan din Municipiul Oradea este permis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12,00 - 18,00.

 • (3) Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sarbatori legale, accesul publicului in adapost, in vederea adoptiei se face în intervalul orar 10-12.

 • (4) Accesul vizitatorilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân, în intervalul orar 12,00 -18,00 in zilele lucratoare, respectiv 10,00 - 12,00 sambăta, duminica și în timpul zilelor de sarbatori legale se face cu respectarea Regulamentului de Organizare Interioară al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, care este si operatorul adapostului public pentru cazarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea.

 • (5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze cîinii din adăpostul public din Municipiul Oradea.

 • (6) Vizitatorii au urmatoarele obligatiii:

 • a) să respecte programul de vizitare si adoptie din cadrul adăpostului public conform prezentului regulament;

 • b) sa nu hranească câinii, sa nu introduca obiecte de orice fel in custi sau tarcuri, sa nu provoace sau sa nu produca niciun fel de stres cainilor si sa respecte semnificatia tablitelor avertizoare din cadrul adăpostului public;

Art.362.În tarcurile/cuștile comune din adapostul public din Municipiul Oradea vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din acelasi areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.

Art.363.Toate tarcurile/cuștile din adăpost public din Municipiul Oradea se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost; numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuștii.

Pe fiecare tarc/cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului de la Anexa nr. 9 din prezentul regulament.

Art.364.La adapostirea câinilor fără stăpân in adapostul public din Municipiul Oradea se interzic următoarele:

 • a)     nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6-12 săptamâni;

 • b)     nerespectarea obligativității de a hrăni de 2 ori pe zi, cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 saptămâni - 12 luni;

 • c)     privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;

 • d)     cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;

 • e)     cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament;

 • f)     adăpostirea câinilor în țarcuri/cuști în care podelele sunt acoperite de apă;

 • g)     aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.

Art.365.Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Oradeaîn cazul în care nu sunt respectate condițiile minime de funcționare prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament.

Capitolul IV

Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân în adăpostul public pentru câini fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.366.Operatorul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va captura câinii în următoarea ordine:

 • a)     câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;

 • b)     câinii care circulă liber, fără însoțitor, în toate locurile publice;

 • c)      câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;

 • (1)    Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 a prezentului regulament.

 • (2)    Operatorul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va asigura mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân care vor fi vizibil marcate cu denumirea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător.

 • (3)    Operatorul serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, prin persoanele care capturează câini fără stăpân,este obligat să respecte normele specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător.

 • (4)    Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat al operatorului Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5)    Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonă.

 • (6)    Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie si a prezentului regulament.

Art.367.Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. (a), pct. 5 și capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.368.La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se interzic următoarele:

A     lovirea, înțeparea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

 • b)     manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile;

 • c)     împușcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflați în custi sau imobilizați în lanț;

 • d)     capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor stupefiante și psihotrope;

 • e)     transportarea câinilor făra cuști individuale de transport;

 • f)     transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

Art.369.În cadrul activitătii de capturare a cainilor fara stăpân, imediat dupa capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea completează formularul individual de capturare conform modelului din Anexa nr.5 la prezentului regulament,cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați.

Capitolul V - Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân din adăpostul public din Municipiul Oradea. Notificarea deținătorilor.

Art.370.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, va promova adopția și revendicarea cainilor și va informa constant populația din Municipiul Oradea cu privire la programul de funcționare a adăpostului public pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.

 • (1) În vederea îndeplinirii acestei obligatii Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea desfășoară următoarele activități:

 • a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiului Oradea și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăpostului public; panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • 1. data și locul capturării fiecarui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii respectivi sunt cazați;

 • 2. adresa sediului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăpostlui public, adresele de e-mail precum și numerele de telefon;

 • 3. programul de vizitare a adăpostului public din Municipiul Oradea și programul de revendicare a câinilor fără stăpân.

 • b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit a);

 • c) organizarea periodica de târguri de adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.371.În cazul în care cainele fără stăpân intrat în adăpostul public din Municipiul Oradeaeste identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are următoarele obligații:

 • a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;

 • b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maxim 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art.372.(1) În cazul câinilor capturați și care sunt identificați prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să notifice proprietarul, în termen de 24 ore.

Art.373.Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, că animalul se afla în custodia lor, au obligația sa se prezinte la adăpostul public din Municipiul Oradea, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, intr-un termen de maxim 7 zile de la data anunțului.

Art.374.În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii care se prezinta dupa trecerea perioadei de 14 zile lucrătoare de la data intrarii cainelui in adapostul public din Municipiul Oradea, vor achita taxa pentru intetinerea cainelui pentru fiecare zi peste cele 14 zile prevazute in OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulerioare.

Capitolul VI - Revendicarea și adopția

Art.375.În termen de 14 zile, câinii capturați și înregistrați în evidențele adăpostului public din Municipiul Oradea, pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:

 • a)     în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăpostului public din Municipiul Oradea, câinii pot fi revendicați de către proprietari;

 • b)     după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile prezentului regulament;

 • c)     încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, incadrat in Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare. Câinii fără stăpân din adapostul public din Municipiul Oradea care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

 • d)    Revendicarea și adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Oradea de către solicitanți se fac pe baza unei declarații-angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4,din prezentul regulament.

Art.376.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia să înapoieze câinii revendicați imediat după inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru din adăpostului public din Municipiul Oradea.

Art.377.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa se asigure că adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Oradea,se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a)     prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile

corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;

b)    prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și

întreținerea câinilor;

 • c)     prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a

vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

 • d) înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art.378.Operatorul, pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea in cadrul căruia functionează adăpostul public, cand dă spre revendicare și adopție câini, are obligația să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Art.379.Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăpostul public din Municipiul Oradea.

Art.380.Câinii fără stăpân din adăpostul public a Municipiul Oradea pot fi revendicati pe toata perioada de staționare în adăpostul public. În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate înaintea persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.

 • (1)După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a cainelui în adăpostul public a Municipiul Oradea, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art.381. Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației - angajament al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4 din prezentul regulament. Cererile de adopție se adreseaza Operatorului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea și se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art.382.În cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada, pe care o prezintaoperatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.383.In cazul în care cainele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie sa facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat, dovada care va fi prezentata operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.384.Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public din Municipiul Oradea și îi adăpostește într-un bloc de locuințe, care apartine unei asociatii de proprietari, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, la momentul depunerii cererii de adopție, acordul asociației de proprietari.

 • (1) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public din Municipiul Oradea și ii adăpostește într-un imobil, altul decât bloc de locuințe prevăzut la art.49, în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, în momentul depunerii cererii de adopție și acordul vecinilor.

Art.385.Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinatate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate din adapostul public pentru caini fara stapan din Municipiul Oradeaîn afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.

Capitolul VII - Adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public a Municipiul

Oradea. Prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați

direct și neadoptați la distanță

Art.386.Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Oradea, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații - angajament al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 6 din prezentul regulament. Formularul prevăzut la Anexa nr.6 poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.

 • (1) Operatorul, pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația cu privire la câinii adoptați la distanță care trebuie identificați, inregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special destinate.

 • 2) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația sa prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

 • (3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat sa anunțe, în termen de 2 zile lucrătoare, adoptatorul la distanță, de orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art.387.(1)Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpostul public din Municipiul Oradea. Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

 • (2) Cheltuielile de intreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotarare a Consililui Local a Municipiului Oradea. La stabilirea sumei prevăzute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.

 • 3) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

 • (4)Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, dupa caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.

 • (5)Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

 • (6) Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană din adapostul public din Municipiul Oradea, nu este limitat.

 • (7) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația sa dea curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.

 • (8)Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Oradea, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.

 • (9) Pe perioada staționării în adăpostul public din Municipiul Oradea, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanță.

 • (10) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare, pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor.

 • (11) Prelungirea termenului de cazare a animalelor in adapostul public din Municipiul Oradea se face printr-o decizie a împuternicitului primarului Municipiului Oradea, pentru fiecare câine în parte.

Capitolul VIII - Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.388.(1)Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate, participă prin reprezentantii acestora, la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, în baza unei solicitări scrise.

 • (2) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin (1).

 • (3) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

 • (4) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa comunice informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin (1), prin mijloace electronice, și vor fi publicate pe site-ul web al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:

 • a)     nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;

 • b)     reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.

 • (6) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participa la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.

 • (7) În cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spațiile de cazare a câinilor din adăpostului public din Municipiul Oradea, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziționarea, montarea și funcționarea acestora, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate permite acest lucru.

CapitolulI X

Examinarea medicală a câinilor bolnavi incurabil

Art.389.(1)Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpostul public din Municipiul Oradea. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazați în adăpostul public se face periodic, de câte ori este necesar.

 • (2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăpostul public.

 • (3) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

 • (4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă, in conditiile prezentului Regulament.

 • (5) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul X

Eutanasierea câinilor fără stăpân și neutralizarea cadavrelor

Art.390.Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute in prezentul Regulament. În acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar incadrat la Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, examen la care pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată.

(1) În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

 • (2) Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art.391.Câinii nerevendicați sau neadoptați pot fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului Oradea, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

 • (1)    Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezentul Regulament.

 • (2)    Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicați sau adoptați.

 • (3)    Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului Municipiului Oradea a unui formular special al carui model este prevazut la Anexa nr. 7 la prezentele regulament.

 • (4)    Împuternicitul primarului Municipiului Oradea emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăpostul public administrat de Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5)    Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicul veterinar de liberă practică, organizat in conditiile legii, încadrat la Operator pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, organizat în condițiile legii.

Art.392.Colegiul Medicilor Veterinari întocmește liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză, vor fi întocmite si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari din Judetul Bihor.

(1) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari precizați la art.57.

Art.393.Adapostul public din Municipiul Oradea va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

Art.394. Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie.

Art.395.(1)Cadavrele câinilor eutanasiați, morți din alte cauze în adăpostul public a Municipiului Oradea, vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1.774/2002 și ale

Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Adăpostul public din Municipiului Oradea, respectiv Operatorul, are obligatia sa dețină un contract încheiat cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar.

Capitolul XI

Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători

Art.396.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii pe care ii detine în adapostul public din Municipiul Oradea, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.

 • (1)    Câinii fără stăpân din adapostul public din Municipiul Oradea care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

 • (2)    Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost, precum și femelele gestante.

 • (3)    Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în adăpost se realizează cu prioritate.

 • (4)    Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau metiși revendicați, adoptați sau menținuți în adapostul public din Municipiul Oradea,se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovario histerectomie pentru femele.

 • (5)    Prin excepție de la prevederile alin.(4), sterilizarea se poate realiza și chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană

 • (6)    Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sanatate ale câinilor și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân de către medicul veterinar de liberă practică, incadrat la Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, organizat în condițiile legii.

 • (7)    Este interzisa sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor utilitari.

 • (8)    Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de liberă practică, incadrat la Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân.

Art.397.Câinii fără stăpân din Municipiul Oradea care, până la data intrării în vigoare a Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,, au fost identificați, sterilizați și asumați în 77

scris de către asociațiile de proprietari, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care sunt ținuți într-un spațiu deținut cu orice titlu, îngrădit și autorizat de către consiliul local, se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea și înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015 și nu vor fi ridicați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul XII - Identificarea câinilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.398.Obligațiile administratorului și personalului din adapostul public din Municipiul Oradea:

 • (1)    Administratorul adapostul public din Municipiul Oradea are obligația de a dota, a instrui și a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identității câinilor capturați în spațiile publice.

 • (2)    Persoanele responsabile din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea au obligația de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.

 • (3)   În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adapostul public din Municipiul Oradea au obligația verificării codului de identificare afișat în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân și comunicării rezultatului obținut administratorului adăpostului public.

 • (4)   În baza informațiilor obținute din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, administratorul adapostul public din Municipiul Oradea are obligația informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.

 • (5)   Câinii adoptați/revendicați se identifică și se înregistrează în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopție, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate.

 • (6) Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care au contractat activitățile veterinare din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea, conform prevederilor legale si a prezentului regulament.

Art.399.În vederea verificării în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a câinilor capturați, persoanele responsabile din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea vor accesa Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, conform procedurilor CMV.

Art.400.Obligațiile persoanelor care adoptă câini:

 • (1)    Persoanele sunt obligate să adopte din adapostul public din Municipiul Oradea doar animale identificate și înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, cu acțiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.

 • (2)    Adapostul public din Municipiul Oradea in cazul in care deține câini adoptați la distanță este proprietarul de drept al animalelor și are obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a animalelor cazate în acest scop.

Art.401.Câinii din adăpostul public din Municipiul Oradea pentru cainii fara stapan se identifică și se înregistrează, în momentul adopției, înainte de a părăsi adăpostul public, conform prezentului regulament.

Capitolul XII - Evidențele obligatorii în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.402.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are oblgatia ca la sediul adapostului public pentru câinii fără stăpân sa tina o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numarului de animale moarte.

 • (1)    În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat la Operatorul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numarul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

 • (2)    Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (1) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Art.403.Operatorul, pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, va asigura la sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân existentași următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție.

Adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.404.Operatorul, pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa pastrezeRegistrele speciale și Registrele de evidență pe o perioadă de cel puțin 3 ani și care vor fi puse la dispoziția autorităților competente atunci când se efectuează inspecțiile oficiale sau la cererea acestora.

Capitolul XIII - Finanțarea Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.405.Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținerea și funcționarea adăpostului public pentru cainii fara stapan din Municipiul Oradea, cheltuieli privind activitatea de capturare și transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, identificarea și înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Oradea, se asigură de către Municipiul Oradea prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului.

Art.406.Finanțarea și realizarea investițiilor aferente Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Oradea, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport și dotări necesare capturării și transportului câinilor fără stăpân, se asigură de către Municipiul Oradea prin alocarea fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului serviciului.

Capitolul XIV - Dispoziții finale

Art.407. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația de a raporta trimestrial Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Bihor, numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, adoptați la distanță, menținuți în adăpostul public și eutanasiați.

Art.408. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân din Municipiul Oradea, raportează situația la zi Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Bihor.

Art.409.Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de operatorul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, in conformitate cu prezentul regulament.

Capitolul XV - Răspunderea Juridică

Art.410.Constituie contravenții următoarele fapte din prezentul Regulament și se sancționează după cum urmează:

 • a)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.25, art.26 alin.(5), art.29, art.33, art. 37 alin.(1) si art. 62 cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 • b)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.7, art.12, art.20, art.21,art. 26alin.(2),art.35, art.44 si art.52 alin.(7) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 • c)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.55 alin 1și art.55 alin(2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

 • d)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.26(6) literele a,bsi art.74, cu amendă cuprinsă între 300 și 600 lei.

Art.411.(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de inspectorii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, imputrniciti de primarul municipiului Oradea in acest sens.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale conform art.26(6) literele a,b si art.74 din prezentul regulament, se realizează de agenții constatatori din cadrul Politiei Locale a Municipiului Oradea.

Art.412.Contravențiilor prevăzute la art. 76 alin 1 si 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Anexele 1, 2, 3, 4, 5 ,6,7,8 și 9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr.1

Condiții minime pentru funcționarea adăpostului public din Municipiul Oradea

 • A.Cazarea animalelor in adapostul public a Municipiul Oradea

 • 1.     Animalele din adapostul public a Municipiul Oradea trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.

 • 2.     Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

 • a)     stare de sănătate;

 • b)     vârsta;

 • c)      sex;

 • d)     grad de agresivitate.

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

 • 3.     Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate.

 • 4.     Pereții dintre custi trebuie sa aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie sa împiedice scurgerea apei și a dejectiilor de la o cușca la alta.

 • 5.     Materialele utilizate pentru pereții custilor pot fi următoarele:

 • a)     cărămida tencuita și vopsită;

 • b)     metal incastrat în beton;

 • c)     beton;

 • d)    plasă de sârmă.

 • 6.     Deasupra pereților despartitori se pune o plasa de sârmă cu înălțimea de 60 cm.

 • 7.     Custile exterioare pot fi confecționate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.

 • 8.     Adăpostul trebuie sa aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.

 • 9.     Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.

 • 10.    În toate zonele cu cuști trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poată fi deschise.

 • 11.    Cuștile exterioare trebuie sa fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard și porți cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor.

 • B.    Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale din adăpostul public a Municipiul Oradea.

 • 1. Custile individuale trebuie sa corespundă următoarelor standarde minime:

 • a)     pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;

 • b)     pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;

 • c)     pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;

 • d)     custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafața de 6,5 mp.

 • 2. Locurile împrejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări:

 • a)     să existe apă potabilă în permanență;

 • b)     vasele de apă sa fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuscă;

 • c)     vasele pentru alimentare sa fie așezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele și sa poată fi curațate și dezinfectate ușor;

 • d)     dacă spațiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna și culcusuri;

 • e)     pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curațate și dezinfectate ușor.

 • 3.   Trebuie sa fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul sa lucreze comod.

 • 4.   Spațiul pentru primire trebuie sa fie corespunzător acțiunilor de adopție.

 • 5.   Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

 • 6. Adapost public din Municipiul Oradea va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

 • C.    Controlul bolilor din adapostul public a Municipiul Oradea.

 • 1.   Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.

 • 2.   Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

 • 3.   Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală și sa le aducă la cunoștința personalului veterinar.

 • D. Hrănirea câinilor și curățenia adăpostului public din Municipiul Oradea

 • 1.      Cățeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hraniti o data pe zi.

 • 2.     Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual și supravegheat.

 • 3.      Toate cuștile, boxele și spațiile închise vor fi spalate și dezinfectate zilnic.

 • 4.     Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

 • 5.     În timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

 • E.Vehiculele

 • 1.     Adapostul public din Municipiul Oradea trebuie sa aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.

 • 2.     Vehiculele trebuie sa ofere câinilor siguranța, securitate, protecție impotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morți și pentru câinii bolnavi.

 • 3.     Vehiculele trebuie sa fie curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și cu numărul de telefon.

 • 4.     Vehiculul trebuie sa posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.

 • 5.      Șoferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi și răniți.

 • 6.     Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferință.

Anexa nr.2

NORME privind capturarea și transportul câinilor in adăpostul public din Municipiul Oradea

 • A. Capturarea câinilor din Municipiul Oradea

 • 1.     Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului Serviciului pentru festionarea câinilor fara stapan din Municipiul Oradea, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.

 • 2.     Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

 • 3.     Personalul operatorului Serviciului pentru festionarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus soferul mijlocului de transport și vor purta echipament de protecție adecvat.

 • 4.     Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa țină cainele la distanta și sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanșare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare și care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul.

 • 5.      Câinii foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.

 • 6.     Se vor utiliza hidroclorura de ketamina și xylazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasa pentru trecatori.

 • 7.     O altă asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.

 • 8.     Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.

 • B. Transportul câinilor

 • 1.     Câinii docili(care au un comportament care nu prezintă simtomeleunui caine agresiv sau periculos)pot fi transportați pana la adăposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în custi individuale.

 • 2.     Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directă a animalului.

 • 3.     Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcție de talia animalului. Cusca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza și custi din material plastic.

 • 4.     Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate și sa protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii.

Anexa nr.3

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

MUNICIPIUL ORADEA

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea Adresa:  Telefon:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT nr......./.........

Subsemnatul/Subsemnata,....................................., domiciliat/domiciliată în..............................,

str........................nr......, bl. ..., et. ..., ap....., sc. ..., județul/sectorul........................., telefon

.................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria......nr................., eliberat/eliberată de..........la data de............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare..................sau

microcipat cu numărul................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare

a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă:.....................................................; orice

schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de

câini/nu dețin niciun câine.


Data............

S emnătura revendicatorului/adoptatorului,

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea,

Anexa nr.4

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

Antetul: Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Adresa:

Telefonul:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT nr......./.........

Subscrisa,......................................, cu sediul în............................., str............................nr

sectorul/județul................., telefon..................., înregistrată la....................sub nr

reprezentată de..............................., în calitate de....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria

........nr...................., eliberat/eliberată de...............la data de.............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare................sau microcipat cu numărul

trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă:.....................................................; orice

schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de........câini/nu dețin niciun câine.

Data...................

S emnătura revendicatorului/adoptatorului,

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Anexa nr.5

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

 • 1.  Informații despre câine

 • a.  Numărul de identificare (dacă există)

 • b. Rasa

 • c.  Sex : M           F

 • d.  Culoare:

 • e.  Semne particulare

f Talie: |—| Mică (sub 10 kg)

 • □ Mijlocie (11-20 kg)

 • □ Mare: (peste 20 kg)

 • f. Stare generală: □ foarte proastă

d proastă

d moderată

d bună

d foarte bună

 • 2.  Informații privind capturarea:

 • a. Zi Luna An

 • b.  Locul capturării: Zona/cartier Strada

 • c. Ora capturării:

 • 3. Informații privind echipa de capturare

Indicativ mijloc de transport____________________________________

Nume Prenume

S emnătura__________________________

Anexa nr. 6

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ

Nr......./.

Persoană juridică

Subscrisa, ......................................, cu sediul în............................., str......................................nr.

......, sectorul/județul................., telefon..................., adresă de poștă electronică.................................., înregistrată la .................... sub nr...................., reprezentată de ..............................., în calitate de

....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria........nr...................., eliberat/eliberată de............... la data de

Persoană fizică

Subsemnatul, ...................................................,   cu domiciliul în .............................,

....................................... nr......., sectorul/județul ................., telefon ..................., adresă de poștă electronică.................................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr

eliberat/eliberată de...............la data de

se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare.............................sau microcipat

cu numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru

gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1.  Va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • 2.  Câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricand de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță.

În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la punctul 1, adopția la distanță va înceta de drept

Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanță,

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Anexa nr.7

CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI ORADEA

Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA

Nr......../...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de..............................a câinelui

cu număr unic de identificare.............................sau microcipat cu numărul........................., capturat

de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stapân în data de................................................Data                           Împuternicitul primarului,

Nume și prenume

Semnătura

Anexa nr. 8

INFORMAȚII MINIME PRIVIND CÂINELE

FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA

 • 1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare)

 • 2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)

 • 3. Informații privind cazarea

 • a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;

 • b) data și ora cazării în adăpost;

 • c)  caracteristicile individuale ale animalului;

 • d) numărul unic al cuștii;

 • e) starea de sănătate a animalului

 • 1.  clinic sănătos   □

 • 2. semne clinice  □

 • 4. Informații privind eutanasierea

 • a) motivul eutanasierii;

 • b) substanța utilizată pentru eutanasiere;

 • c) numele persoanei care realizeaza eutanasia;

 • 5. Informații referitoare la adopție

 • a)  nr. de identificare;

 • b) numărul fișei de adopție;

 • 6. Informații medicale

 • a)  data deparazitării;

 • b) data vaccinării antirabice;

 • c)  data sterilizării;

 • d) persoanele care au instrumentat manoperele.

Anexa nr.9

MODELUL TABELULUI CONFORM NORMELOR METODOLOGICE

Nr. crt.

Data capturarii

Sex

Adresa

Caracteristici

Număr unic de identificare

Microcip/ crotaliu

Observatii

 • 5. PREVEDERI SPECIFICE SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA SERVICIULUI - ȘTRANDUL IOȘIA

Art.413. Acest regulament conține condițiile de utilizare ale serviciilor oferite de Ștrandul loșia Oradea care este gestionat de către Operator, str. Gheorghe Dima nr. 5.

Art.414. Regulile următoare au fost stabilite în beneficiul tuturor utilizatorilor ștrandului pentru a le asigura condiții de siguranță și recreere.

Art.415. În cursul utilizării serviciilor oferite de ștrand (bazine, alimentație publică, terenuri de sport), vizitatorii vor respecta regulile și condițiile de comportament din acest regulament. Aceste reguli sunt afișate în locuri vizibile. Administratorul ștrandului este responsabil cu punerea în aplicare a prezentelor reguli generale.

Art.416. Clienților, care nu își asumă regulile sau le încalcă, perturbă ordinea sau liniștea celorlalți clienți, li se poate retrage dreptul de a folosi serviciile ștrandului. Când sunt situații motivate clienții pot fi evacuați din ștrand de către administrator, iar dacă este nevoie acesta poate apela la organele de ordine interioară sau alte organe abilitate.

Art.417. Pe perioada lucrărilor de întreținere sau renovare, precum și la evenimentele periodice organizate în ștrand, unele servicii nu vor fi disponibile, fie parțial sau în întregime. Clienții vor fi informați în prealabil de către administrația ștrandului. În aceste situații administrația nu datorează despăgubiri clienților.

Art.418. Informațiile referitoare la programul de funcționare, lista de prețuri și eventualele modificări ale acestora se găsesc în anunțurile afișate la caserie și pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.419. În cazul condițiilor meteo nefavorabile: furtuni, fulgere, vânt puternic, clienții sunt obligați să părăsească bazinele exterioare, terenurile de sport și de joacă pentru siguranță. Angajații ștrandului sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru siguranța clienților.

Art.420. În cazuri motivate temeinic (probleme tehnice, evenimente de forță majoră, etc.) administratorul are dreptul să închidă integral sau parțial ștrandul. Pentru aceasta, socie- tatea nu datorează despăgubiri clienților.

Art.421. La reducerea serviciilor din motive tehnice, administratorul își rezervă dreptul să decidă dacă schimbă tariful sau programul de funcționare.

Art.422. Personalul Ștrandului loșia nu își asumă nici o responsabilitate pentru accidentele sau îmbolnăvirile cauzate de anumite afecțiuni ale vizitatorilor. Având în vedere natura activităților din ștrand ( îmbăiere, temperaturi ridicate, etc) clienților li se recomandă să-și viziteze medicul de familie și să-l întrebe cu privire la capacitatea lor de a frecventa ștrandul.

Art.423. Personalul ștrandului nu este responsabil pentru lucrurile proprietate personală lăsate pe marginea bazinelor, în vestiare sau cabine de schimb.

Art.424. Programul de funcționare al Ștrandului loșia Oradea în perioada mai - septembrie

Luni:


închis

Marți - Duminică                 8°° -

Casierie:                               8°° -

Art.425. Programul de funcționare al Ștrandului loșia Oradea în perioada octombrie - aprilie

Luni:                               închis

Marți - Duminică                  8°° -

Casierie:                               8°° -

Capitolul II - Accesul în Ștrandul loșia Oradea

Art.426. Intrarea în Ștrandul loșia și utilizarea serviciilor pentru clienți se face în ordinea sosirii lor. De la această regulă fac excepție grupurile anunțate care au plătit anticipat și integral biletele de intrare, femeile gravide, femeile cu copii mici, persoanele cu vederea sau auzul afectate, persoanele cu handicap locomotor și alte persoane cu dizabilități sau partenerii contractuali ai societății.

Art.427. Intrarea în ștrand se face pe poarta principală pe la turnicheți.

Art.428. Biletele de intrare se eliberează la casa de bilete de la poarta principală.

Art.429. Intrarea în ștrand și utilizarea serviciilor este posibilă doar cu bilete sau abonamente valabile.

Art.430. Se acordă intrare gratuită persoanelor din tabelele aprobate de directorul general al Operatorului.

Art.431. Au acces în sectorul comercial, pe poarta principală, persoanele care lucrează la

societățile de alimentație publică din incinta ștrandului. Aceste persoane vor putea intra în unitățile comerciale care deservesc ștrandul numai pe baza unui tabel nominal aprobat de către administratorii firmelor respective și avizat de Operator.

Art.432. Aprovizionarea firmelor comerciale se face pe poarta nr 3, între orele 7°° - 9°°.

Art.433. Pentru depozitarea obiectelor de îmbrăcăminte precum și pentru schimbarea în ținută de baie, ștrandul pune la dispoziția clienților vestiare și cabine de schimb.

Art.434. Este INTERZISĂ efectuarea activităților comerciale, de furnizare servicii și alte activități de vânzări zilnice sau ocazionale pe teritoriul ștrandului fără un contract încheiat. De asemenea este interzisă activitatea de marketing activ și cerșitul.

Capitolul III - Prețuri/Plata

Art.435. Lista cu prețurile practicate se poate consulta la casieria ștrandului sau pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.436. Valoarea biletelor și abonamentelor este aprobată în fiecare an prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art.437. Persoanele care pot beneficia de reducere a taxei pentru biletul de intrare sau abonament trebuie să prezinte un document de identitate (carte de identitate, pașaport, certificat de naștere), legitimație, carnet de elev sau talon de pensie, după caz. Dacă nu dețin documente care să dovedească faptul că sunt îndreptățite să beneficieze de reducere pentru a intra în ștrand, vor achita prețul întreg.

Art.438. Persoanele care beneficiază de intrare gratuită trebuie să prezinte legitimația de serviciu vizată pe anul în curs sau/și un act de identitate.

Art.439. Clientul care cumpără abonament primește un card de acces valabil 90 de zile de la data cumpărării pe care îl poate duce acasă. La terminarea celor 90 de zile de valabilitate, clientul își poate reîncărca cardul cu un nou abonament.

Capitolul IV - Reguli pentru vizitatori

Art.440. Orarul de funcționare al bazinelor este afișat la loc vizibil, iar pentru orice neclarități, puteți cere informații de la personalul ștrandului.

Art.441. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica programul oricărui bazin atunci când consideră că este necesar.

Art.442. Înainte de a intra în zona bazinelor, clienții sunt obligați să folosească dușurile. Persoanele care stau la soare trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă, în scopul de a clăti transpirația și loțiunile de protecție solară.

Art.443. Este interzis accesul în ștrand al copiilor sub 14 ani neînsoțiți.

Art.444. Copiii trebuie supravegheați în tot ștrandul: bazine, vestiare, zona verde, restaurante, terenuri de sport, toalete, dușuri, etc. de către părinți sau însoțitori.

Art.445. Persoanele care nu știu să înoate și copiii sub 14 ani care intră în bazine, trebuie supravegheați în permanență de o persoană responsabilă (însoțitor) cu vârsta minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.446. Este interzisă blocarea scărilor de la bazine.

Art.447. Raportul supraveghetor-copii trebuie să fie de minim 1:5 pentru copiii sub 6 ani și 1:10 pentru toate celelalte vârste.

Art.448. Grupurile nu trebuie să monopolizeze o anumită zonă a bazinului și prin urmare să limiteze utilizarea acestuia sau să-i intimideze pe ceilalți utilizatori.

Art.449. Nici o persoană din cadrul ștrandului nu trebuie să se comporte în așa fel încât să pună în pericol securitatea și sănătatea ei/lui sau a altora. Un astfel de comportament, inclusiv limbaj abuziv sunt un motiv de expulzare.

Art.450. Orice probleme care apar la bazine și sunt sesizate de clienți, trebuie remediate cât mai repede posibil.

Art.451. Toți vizitatorii care utilizează bazinele trebuie să poarte ținute de înot adecvate.

Art.452. Utilizarea aparatelor foto, a camerelor de filmare sau a camerelor de supraveghere este interzisă în toate vestiarele, băile, toaletele.

Art.453. Guma de mestecat nu este permisă nicăieri în bazine.

Art.454. Produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea bazinelor. Toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele desemnate.

Art.455. Este INTERZIS accesul cu recipiente de sticlă, cuțite, băuturi alcoolice sau droguri.

Art.456. Este INTERZISĂ intrarea persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau/și a drogurilor.

Art.457. Este INTERZISĂ intrarea cu animale de companie în incinta ștrandului.

Art.458. Fumatul este permis doar în zonele amenajate și delimitate.

Art.459. Utilizarea dispozitivelor care produc sunete sunt interzise dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi.

Art.460. Sistemul de sonorizare public poate fi utilizat doar de personalul ștrandului pentru a transmite mesaje de natură urgentă sau de a comunica informații pentru facilitarea șederii vizitatorilor.

Art.461. Angajații ștrandului sunt singurele persoane autorizate în cabina de casierie, cameră mecanic, spații depozitare, birouri (zona administrativă).

Art.462. Orice persoană care suferă de boli de piele, ochi umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture, nu are acces în bazine.

Art.463. Nu sunt permise săriturile/salturile în bazin.

Art.464. Persoanele care nu știu să înoate trebuie să rămână în apă mai puțin adâncă (până la piept) și trebuie să fie supravegheate de o persoană responsabilă în vârstă minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.465. Nici un adult sau copil care a avut o formă de diaree recent nu poate folosi bazinele.

Art.466. Copiii până la 2 ani trebuie să poarte un scutec de înot curat acoperit cu material impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul standard nu este permis.

Art.467. Scutecul trebuie verificat în permanență. În cazul în care scutecul se murdărește, copilul trebuie să părăsească bazinul și nu poate reveni până când nu a fost spălat și i s-a schimbat scutecul.

Art.468. Sunt INTERZISE următoarele activități: scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine.

Art.469. Sunt INTERZISE competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, precum și înotul subacvatic prelungit.

Art.450. Dispozitivele de plutire utilizate de vizitatori trebuie să fie de mărime adecvată, concepute pentru a oferi suport vertical și pentru a menține capul deasupra suprafeței apei. Pot fi purtate cu condiția ca cei care nu știu să înoate să fie supravegheați de o persoană responsabilă cu vârsta minimă de 18 ani îmbrăcată cu haine de înot adecvate.

Art.451. Este INTERZISĂ folosirea săpunului sau/și șamponului în bazine.

Art.452. Este INTERZIS accesul cu biciclete în ștrand.

Art.453. Este INTERZISĂ folosirea băilor și toaletelor sexului opus.

Art.454. Purtarea ochelarilor de vedere în bazine este descurajată, se permite doar dacă este absolut necesar.

Art.455. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru obiectele vizitatorilor căzute în piscină. Nu vom demonta canalele de scurgere sau orice altă structură pentru a căuta obiectele pierdute.

Capitolul V - Întreținerea curățeniei

Art.456. În vederea cunoașterii și respectării prevederilor programului și a atribuțiilor fiecărui angajat, se va instrui tot personalul care contribuie la organizarea și desfășurarea activităților în ștrand, consemnându-se în proces-verbal pe bază de semnătură.

Art.457. Înainte de deschiderea sezonului estival, personalul se va preocupa de curățenia generală din incinta ștrandului, care constă în: strângerea vegetației uscate, a crengilor rezultate în urma toaletării pomilor și a gardului viu, strângerea murdăriei de pe gazon și aleilor de acces, dezinfecția bazinelor, a spălătoarelor de picioare, a Wc-urilor, a cabinelor de dezbrăcare și a garderobelor

Art.458. În sezonul rece personalul se va preocupa de curățarea și conservarea spațiilor din exterior: wc-urile, cabinele de dezbrăcare, căminele de apă și canale, puțurile de apă, mesele și băncuțele, aparatele de joacă pentru copii. În incinta clădirii se va păstra curățenia generală și vor fi igienizate toate spațiile publice.

Art.459. Pentru combaterea insectelor și rozătoarelor, se vor efectua lucrări de dezinsecție și deratizare. Se vor avea în vedere spațiile din incinta clădirii și locurile preferate de insecte și rozătoare în sezonul de iarnă (canale ale instalațiilor de apă caldă și rece, canale de scurgere a apelor uzate).

Zile

Ore

Desfășurarea activităților în sezonul estival

Luni

8°° - 16°°

Program de curățenie generală - se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale (puf de plopi, frunze, ierburi) și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de schimbat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se curăță și se greblează spațiile verzi, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

Marți -duminică

7°° - 8°°

Se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale (puf de plopi, frunze, ierburi) și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de dezbrăcat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se curăță și se greblează spațiile verzi, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

8°° - 20°°

Întreținerea și supravegherea curățeniei în ștrand și wc-uri, precum și alte activități specifice neprevăzute

20°° - 22 °°

Curățenie generală în ștrand, strângerea și spălarea/dezinfectarea tomberoanelor de gunoi, spălarea bazinelor golite și a spălătoarelor de picioare, greblarea și măturarea spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a terenurilor de sport

Bazinele golite vor fi dezinfectate și verificate înainte de umplere

Zile

Ore

Desfășurarea activităților în sezonul rece

Luni

8°° - 16°°

Program de curățenie generală - dezinfecția bazinelor, a spălătoarelor de picioare, a wc-urilor publice, a cabinelor pentru dezbrăcat și a garderobelor

Păstrarea curățeniei în incinta ștrandului, conservarea bunurilor din exteriorul ștrandului, curățarea aleilor de zăpadă și gheață

Efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor sanitare

Marți-duminică

7°° - 8°°

Se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de dezbrăcat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

8°° - 17°°

Întreținerea și supravegherea curățeniei în ștrand și wc-uri, precum și alte activități specifice neprevăzute

17°° - 19°°

Curățenie generală în ștrand, strângerea și spălarea/dezinfectarea tomberoanelor de gunoi, spălarea bazinelor golite și a spălătoarelor de picioare, greblarea și măturarea spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a terenurilor de sport

Bazinele golite vor fi dezinfectate și verificate înainte de umplere.

Capitolul VI - Programul de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală

Zilnic la ora 19°°

Se golește câte un bazin dreptunghiular, din cele două, prin alternanță, nr 4 și nr 5

Zilnic la ora 19°°

Se golește bazinul circular nr 7

Zilnic la ora 20°°

Se golesc bazinele nr 3 și nr 8 (bazinul nr 3 se folosește de regulă în zilele de sâmbătă și duminică)

Zilnic la ora 20°°

Se golește bazinul circular nr 6

*procedura de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală - Anexa 1

*metodologia de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală - Anexa 2

Capitolul VII - Programul de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece

Nr bazinului

Zilele

Orele

Obs

golire

umplere

5

Mi - Vi - Dum

1630 - 2030

203° - 08°°

6

Zilnic

1630 - 20°°

20°° - 08°°

*procedura de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece - Anexa 3

*metodologia de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece - Anexa 4.

Capitolul VIII - Programul de asistență medicală și salvamar

Art.470. Serviciul de salvare acvatică - se asigură pe tot parcursul funcționării ștrandului cu publicul de către un salvamar.

Art.461. Atribuțiile salvamarului:

 • -  patrulează pe lângă bazine și în incinta ștrandului pentru prevenirea accidentărilor și înec;

 • -  asigură respectarea ordinii pe lângă și în bazine;

 • -  supraveghează intrarea în bazine;

 • -   interzice săriturile în bazine;

 • -  atenționează aparținătorii copiilor să nu-i lase nesupravegheați în bazine;

 • -   se deplasează de urgență la locul solicitat;

 • -  acordă primul ajutor;

 • -  transportă și predă bolnavul personalului medical;

 • -   alte sarcini date de superior.

Art.462. Baza de salvare acvatică este dotată cu echipament, materiale de intervenție, salvare, transport al accidentatului.

Art.463. Asistentul medical asigură primul ajutor pe tot parcursul funcționării ștrandului cu publicul. În situații deosebite, la nevoie, solicită intervenția echipajului SMURD sau a Salvării.

Art.464. Punctul sanitar este dotat cu aparatele și medicamentele necesare conform listei aprobate de directorul general, care este afișată la punctul sanitar din incinta ștrandului și sunt completate la nevoie.

Capitolul IX - Ordinea, paza, securitatea persoanei și a bunurilor

Art.465. Serviciul de pază este asigurat de personalul angajat care are următoarele atribuții:

 • -  urmărește și se preocupă de respectarea orelor de program ale agrementului, jocurilor, competițiilor sportive, a personalului de la unitățile de alimentație publică

 • -   urmărește păstrarea ordinii și disciplinei în ștrand

 • -  patrulează în ștrand cu scopul prevenirii eventualelor intrări prin escaladarea gardului de împrejmuire, furturi de bunuri sau distrugeri

 • -  la solicitarea conducerii ștrandului supraveghează intrarea vizitatorilor prin turnichet și verifică biletele/abonamentele acestora

Art.466. Personalul angajat pentru pază și salvamar, îndeplinește cu prioritate funcția de salvamar

Art.467. Operatorii instalațiilor apă-canalizare, pe lângă activitatea de golire și umplere a bazinelor se vor preocupa de pază și de evacuarea persoanelor rămase după program sau prevenirea intrărilor în ștrand pe timp de noapte. În cazul unor probleme deosebite, îl informează imediat pe administratorul ștrandului.

Capitolul X - Întreținere și reparații curente

Art.468. Înaintea deschiderii sezonului estival, administratorul împreună cu personalul angajat în cadrul Operatorului vor identifica toate obiectivele care necesită lucrări de întreținere și reparații la clădirea existentă și spațiile deținute în incinta ștrandului. Lista de lucrări cu necesarul de materiale pentru reparații se înaintează directorului general pentru analiză și aprobare. După aprobare, șeful de lucrări va aproba graficul de execuție.

Art.469. La încheierea sezonului estival, administratorul ștrandului împreună cu personalul angajat vor efectua modificările ce se impun pentru funcționarea ștrandului în sezonul rece, atât în interior, cât și în exterior:

 • -  amenajarea garderobelor care vor funcționa în sezonul rece;

 • -  suspendarea alimentării cu apă rece și caldă a bazinelor care nu funcționează pe timpul sezonului rece (4, 6, 7, 8);

 • -  conservarea instalațiilor, conductelor de apă în așa fel încât să nu înghețe;

 • -  demontarea conductelor și a dușurilor din exteriorul clădirii și depozitarea acestora în loc protejat de intemperii.

Art.470. După terminarea lucrărilor de modernizare și reparații se va efectua recepția acestora, se va verifica modul de funcționare al aparatelor din dotare, instalațiilor de alimentare și scurgere a apei. Comisia de recepție va manifesta maximă responsabilitate față de starea tehnică a mijloacelor din dotare, care trebuie să funcționeze la parametrii normali.

Art.471. Se va acorda o atenție deosebită la canalele de vizitare, gurile de scurgere, bazine, dușuri, în așa fel încât să prevină orice formă de accidentare.

Art.472. În tomberoanele pentru deșeuri se așează saci de nylon pentru protejarea pereților acestora. Persoanele responsabile vor fi echipate cu salopete și mănuși.

Art.473. Activitatea de întreținere și reparații se efectuează ori de câte ori se impune, prompt, în așa fel încât să nu perturbe activitățile de îmbăiere, odihnă și agrement din ștrand

Art.474. Personalul ștrandului se ocupă și de golirea, umplerea, curățarea bazinelor, toaletarea pomilor și a gardului viu.

Art.475. Lucrările de reparații și întreținere mai ample, vor fi efectuate la solicitarea administratorului de către specialiștii atelierului de reparații din cadrul Operatorului și vor fi consemnate în registrul de procese verbale, fiind specificată data, tipul lucrării, materialele folosite și persoanele care au efectuat lucrarea. Procesul verbal va fi semnat de executanții lucrărilor și de coordonatorul ștrandului.

Capitolul XI - Folosirea terenului de tenis de câmp

Art.476. Pentru accesul în incinta terenului de tenis de câmp este obligatorie prezentarea biletului de intrare în incinta ștrandului și biletul care justifică închirierea terenului de tenis, pe care este menționată ora închirierii.

Art.477. Biletul cu închirierea terenului de tenis de câmp se obține de la caseria Ștrandului loșia Nord contra unei sume de bani stabilită și aprobată de Consiliul Local Oradea. Tarifele sunt afișate la intrarea ștrandului și pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.478. Biletele pentru închirierea terenului de tenis se eliberează:

 • -   Marți - Duminică: orele 08,00 - 15,30 în sezonul rece;

 • -   Marți - Duminică: orele 08,00 - 18,30 în sezonul estival.

-

Art.479. OBLIGAȚIILE persoanelor care folosesc terenul de tenis:

 • -   să se prezinte cu echipament adecvat activității sportive, cu încălțăminte sport, îmbrăcăminte sport și prosop personal;

 • -   să folosească dotările puse la dispoziție de către administrație conform destinației acestora, să nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare, obligându-se să plătească contravaloarea acestora în cazul distrugerii lor;

 • -  să cunoască și să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al Ștrandului loșia Nord .

 • -   să urmeze indicațiile persoanelor desemnate de administrație cu atribuții de pază și ordine, astfel încât să nu producă pagube acesteia sau să pună în pericol viața sa și a celor din jur;

 • -  să nu intre în incinta bazei sportive cu: animale de companie, arme albe, arme de foc, arme cu gaz sau cu bile, explozibili, substanțe interzise de lege, băuturi alcoolice, etnobotanice, substanțe psihotrope și/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate în anexa nr.1 la LEGEA nr.339 din 29 noiembrie 2005, actualizată la data de 22 octombrie 2012;

 • -  dacă sunt însoțiți în incinta bazei sportive de rude (în special copii minori) sau alte persoane și îi expun unor eventuale pericole prin folosirea fără supraveghere a dotărilor bazei sportive, poartă responsabilitatea exclusivă asupra integrității fizice a acestora pe timpul prezenței în baza sportivă;

 • -   să respecte programările sale și ale celorlalți participanți la activitățile sportive; administrația ștrandului nu va restitui contravaloarea serviciilor neprestate urmare a neprezentării clientului la ora stabilită prin programare

 • -  răspunde contravențional în cazul producerii de pagube, prin utilizarea defectuoasă sau distrugerea intenționată a dotărilor bazei sportive, suportând integral aceste pagube;

 • -   să nu creeze stări tensionate între cei prezenți în incinta bazei sportive prin adresarea de injurii sau calomnierea acestora.

 • -   să nu fumeze în incinta bazei sportive.

 • -   să nu practice alte jocuri decât cele destinate terenului de tenis;

 • -   clienții au obligația ca înainte de a părăsi terenul de tenis să restituie materialele sportive primite spre utilizare, după caz: rachete de tenis, mingi de tenis, etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi tratat potrivit reglementărilor legale în vigoare de către organele abilitate în drept.

 • -   nerespectarea de către vizitatori a acestor reguli duce la anularea biletului și interzicerea accesului în incinta bazei sportive

Art.480. Programul de funcționare al terenului de tenis de câmp:

Marți - Duminică: orele 08.30 și 16.30 în sezonul rece;

Marți - Duminică: orele 08.30 și 19.30 în sezon estival.

Art.481. O ședință( partidă) de tenis durează 60 minute.

Art.482. Administrația Ștrandului loșia Nord își rezervă dreptul de a modifica programul de funcționare, schimbările fiind afișate pe site-ul www.adporadea.ro și la intrarea ștrandului loșia Nord.

Art.483. Administrația Ștrandului loșia Nord nu este răspunzătoare pentru obiectele personale ale utilizatorilor lăsate, uitate, pierdute în incinta bazei sportive.

Art.484. Administrația ștrandului nu este responsabilă sub nicio formă pentru accidentările sau rănirile apărute ca urmare a practicării activitătilor sportive contractate sau ca urmare a prezenței în incinta terenului de tenis. Utilizatorii bazei spotive garantează că se află într-o condiție medicală bună și sunt capabili de a efectua exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranta, confortul sau condiția lor fizică. Administratia bazei sportive nu este responsabilă în cazul unei accidentări cauzată de folosirea dotărilor bazei sportive sau care se datorează conditiei fizice a utilizatorului sau acțiunii unui terț.

Art.485. Clienții pot comunica administrației bazei sportive sesizările cu privire la serviciile oferite în scris, prin intermediul caietului pentru reclamații și sugestii.

Capitolul XII - Dispoziții finale

Art.486. Prin achiziționarea biletului de intrare și a serviciilor ștrandului, clienții recunosc și își asumă respectarea Regulamentului intern.

Art.487. Prin achiziționarea biletului de intrare, clienții ștrandului își dau acordul să fie prezentați în media, pe orice poză tipărită, cu excluderea pretențiilor ulterioare de personalitate și financiare.

Art.488. Pozele făcute pe teritoriul Ștrandului Ioșia se pot folosi liber de către conducere pentru activitatea proprie de reclamă și promoție. Prin cumpărarea biletului de intrare, clienții își dau acordul la stocarea pozei și administrarea acesteia conform prezentului Regulament Intern.

Art.489. În chestiunile nereglementate în Regulament Intern, sunt respectate prevederile următoarelor norme juridice în vigoare:

 • -  ORD. nr 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

 • -  HG. nr 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  OG. nr 21/1992 privind protecția consumatorilor ;

 • -  HG. nr 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere;

 • -  HG. nr 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • -  HOT. Nr 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim-ajutor pe plajă

 • -  ORD. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. -

Art.490. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toți clienții.

Art.491.Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, utilajelor, bunurilor Ștrandului Ioșia, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de vandalism sau sunt găsiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, conducerea ștrandului poate acționa contravențional sau penal. Părinții sau însoțitorii sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta ștrandului.

Art.492. În cazul în care vizitatorii, intenționat sau din greșeală, poluează cu orice substanțe apa din bazine, acestea vor fi închise, golite și dezinfectate, întregul cost al acestor operațiuni fiind suportate de cei vinovați.

Art.493. Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.

Art.494. Constituie contravenție săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a faptelor descrise în prezentul regulament, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei.

Art.495. Condiții de sănătate publică

În conformitate cu Ord. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, băile publice nu pot fi folosite de persoane care suferă de următoarele afecțiuni:

 • -   febră, boli contagioase, boli ale sistemului digestiv, boli de piele;

 • -   boli care se manifestă prin spasme, pierderea conștiinței, tulburări vizibile ale pielii

 • -   stări de ebrietate;

 • -   sub efectul drogurilor sau a altor substanțe.

-

Persoanele care se dovedesc că suferă de aceste simptome au acces interzis în incinta ștrandului. Dacă personalul ștrandului semnalează persoane care au aceste afecțiuni, sunt îndreptățiți să ceară o examinare medicală a acestora pentru a stabili dacă prezintă vreun pericol pentru ceilalți vizitatori.

ANEXA 1

DESFĂȘURĂTOR

privind golirea, curățarea și umplerea bazinelor în perioada estivală

Ștrandul loșia are asigurate următoarele surse de apă:

 • -   foraj 1 - apă rece

 • -  foraj 2 - apă rece

 • -  foraj 3 - apă geotermală

 • -  rețeaua de apă rece de la oraș

Procedura de golire, curățare și umplere se efectuează astfel:

La 2 zile prin alternanță:

 • -  Bazinul nr 4 (dreptunghiular)          - are capacitate de 900 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,9 m

 • - temperatura apei între 22 - 32 grade

Mi - Vi - Dum între orele 19,00 - 21,00         - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

21,00 - 08,00 - se umple bazinul

 • -  Bazinul nr 5 (dreptunghiular)  - are o capacitate de 700 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,6 m

 • - temperatura apei între 22 - 36 grade

Ma - Joi - Sâ între orele 19,00 - 21,00           - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

21,00 - 08,00         - se umple bazinul

*In ziua în care nu se golește bazinul, apa se împrospătează 30% și se aduce la temperatura prevăzută.

Zilnic se golesc celelalte bazine:

- Bazinele 6 și 7 (circulare)

 • - au o capacitate de câte 200 mc

 • - nivelul apei din bazine 0,6 - 0,9 m

 • - temperatura apei între 32 - 40 grade

între orele 20,00 - 22,00

 • - efectuează golirea bazinelor 3 și 6

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 19,00 - 22,00

 • - se golește bazinul nr. 7

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 22,00 - 08,00

- se umple bazinul

Zilnic, se golește bazinul de copii:

- Bazinul nr 8 (circular)

 • - are o capacitate de 150 mc

 • - temperatura apei între 30 - 34 grade

 • - nivelul apei din bazin 0,2 - 0,6 m

între orele 20,00 - 21,00

 • - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 08,00 - 09,30

- se umple bazinul

ANEXA 2

METODOLOGIE de golire și umplere a bazinelor la Ștrandul loșia, pentru perioada estivală

NR

ACȚIUNEA

PROCEDURA

ORAR

RESPONSABIL

1

Anunțarea persoanelor să părăsească bazinul.

Administratorul ștrandului sau o altă persoană desemnată va anunța prin stația de radioamplificare ca persoanele aflate în bazin să părăsească bazinul care urmează să fie golit. Anunțul trebuie repetat de două-trei ori la interval de 2-3 minute până când se asigură că persoanele din bazin au perceput îndemnul de evacuare.

Înainte de ora stabilită pentru golirea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

2

Supravegherea bazinului.

Administratorul ștrandului dă dispoziție strictă salvamarului să verifice grilajul de la canalul de scurgere. Mecanicul de serviciu va instala panouri de informare cu interzis accesul în bazin și va supraveghea împreună cu salvamarul bazinul care urmează să fie golit. Salvamarul intervine prompt pentru ca bazinul să fie părăsit de persoanele care nu s-au conformat după anunț. Când ultima persoană a părăsit bazinul, salvamarul va comunica administratorului că procedura de evacuare s-a realizat, verificarea grilajului și împrejmuirea s-a realizat și mecanicul  va rămâne în  continuare  la

supravegherea bazinului până la golirea efectivă.

După anunțul prin     stația

radio.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

3

Deschiderea vanei de golire a bazinelor.

Administratorul, după ce s-a convins că bazinul este evacuat, având instalate panourile de informare și salvamarul este la post, dă dispoziție mecanicului de serviciu să deschidă vana de golire a bazinului. Mecanicul va urmări golirea

După evacuarea persoanelor din bazine.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

pentru a evita orice incident. În cazul în care o persoană va intra în bazin, va opri golirea, va anunța salvamarul să evacueze bazinul și doar după ce s-a convins că bazinul este gol poate relua procedura.

4

Verificarea stării bazinului.

După golire, mecanicul va închide vana de golire și va verifica starea bazinului (dacă prezintă unele fisuri sau alte aspecte ce contravin bunei funcționări), existența grilajelor, dacă sunt fixate sau deteriorate

După golirea bazinului.

Mecanicul, administratorul sau altă persoană desemnată.

5

Consemnarea în registrul de evenimente.

Aspectele sau problemele constatate vor fi aduse la cunoștința administratorului care va nota în registrul de evenimente sau în procesul verbal de predare-primire, urmând să ia măsuri pentru remedierea acestora, dacă sunt de natură minoră. Pentru problemele deosebite, mai grave, vor anunța imediat șeful ierarhic

După golirea bazinului.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

6

Curățarea    și

dezinfectarea bazinelor.

După remedierea deficiențelor și după evacuarea persoanelor    din    ștrand    (ora    21,00),

administratorul sau persoana desemnată dă dispoziție pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și igienizare (cf. OMS 536/1997) de către persoanele prevăzute în grafic

După recepția stării bazinului după curățare.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

7

Umplerea bazinelor.

Procedura de umplere a bazinelor poate începe numai după ce a fost parcursă procedura de golire,    reparații/întreținere,   verificări    ale

sistemelor de alimentare și scurgere a apei, a căminelor de vizitare, existența capacelor acestora, verificarea și repararea instalațiilor electrice, precum și alte lucrări ce se impun pentru   buna   funcționare   a   ștrandului.

Administratorul dă dispoziție mecanicului de serviciu să înceapă procedura de umplere a bazinului respectând graficul prevăzut în acest sens (conform specificului bazinului).

După curățarea și dezinfectarea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

8

Consemnarea în     procesul

verbal.

După terminarea procedurii de umplere a bazinelor conform procedurii, se consemnează în procesul verbal.

După procedura de umplere.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

Notă: zilnic, înaintea începerii pogramului cu vizitatorii, administratorul împreună cu personalul de serviciu, vor verifica întregul sistem de funcționare al ștrandului, iar după ce s-a constatat că nu sunt probleme de natură organizatorică sau tehnică se poate deschide.

ANEXA 3

DESFĂȘURĂTOR

privind golirea, curățarea și umplerea bazinelor în sezonul rece

Ștrandul loșia are asigurate următoarele surse de apă:

foraj 1 - apă rece

foraj 2 - apă rece

foraj 3 - apă geotermală

rețeaua de apă rece de la oraș

Procedura de golire, curățare și umplere se efectuează conform programului următor:

Bazinul nr. 5 (dreptunghiular)

 • - are o capacitate de 700 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,6 m

 • - temperatura apei între 22 - 39 grade

Mi - Vi - Dum

între orele 16,30 - 18,30

- se golește bazinul, se curăță, se spală și se dezinfectează

18,30 - 08,00

- se umple bazinul

Bazinul nr. 6 (circular)

 • - funcționează până la data începerii furnizării agentului termic pentru încălzire către populația orașului

 • - are o capacitate de 200 mc

 • - nivelul apei în bazin 0,6- 0,9 m

- temperatura apei între 22- 39 grade

Zilnic

între orele 18,30 - 20,00

20,00 - 08,00


 • -  se golește bazinul, se spală și se dezinfectează

 • - se umple bazinul

ANEXA 4

METODOLOGIE de golire și umplere a bazinelor la Ștrandul loșia, pentru perioada rece

NR

ACȚIUNEA

PROCEDURA

ORAR

RESPONSABIL

1

Anunțarea persoanelor să părăsească bazinul.

Administratorul ștrandului sau o altă persoană desemnată va anunța prin stația de radioamplificare ca persoanele aflate în bazin să părăsească bazinul care urmează să fie golit. Anunțul trebuie repetat de două-trei ori la interval de 2-3 minute până când se asigură că persoanele din bazin au perceput îndemnul de evacuare.

Înainte de ora stabilită pentru golirea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

2

Supravegherea bazinului.

Administratorul ștrandului dă dispoziție strictă salvamarului să verifice grilajul de la canalul de scurgere.Mecanicul de serviciu va instala panouri de informare cu interzis accesul în bazin și va supraveghea împreună cu salvamarul bazinul care urmează să fie golit. Salvamarul intervine prompt pentru ca bazinul să fie părăsit de persoanele care nu s-au conformat după anunț. Când ultima persoană a părăsit bazinul, salvamarul va comunica administratorului că procedura de evacuare s-a realizat, verificarea grilajului și împrejmuirea s-a realizat și mecanicul va rămâne în continuare la supravegherea bazinului până la golirea efectivă.

După anunțul prin     stația

radio.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

3

Deschiderea vanei de golire a bazinelor.

Administratorul, după ce s-a convins că bazinul este evacuat, având instalate panourile de informare și salvamarul este la post, dă dispoziție mecanicului de serviciu să deschidă vana de golire a bazinului. Mecanicul va urmări golirea pentru a evita orice incident. În cazul în care o persoană va intra în bazin, va opri golirea, va anunța salvamarul să evacueze bazinul și doar după ce s-a convins că bazinul este gol poate relua procedura.

După evacuarea persoanelor din bazine

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

4

Verificarea stării bazinului.

După golire, mecanicul va închide vana de golire și va verifica starea bazinului (dacă prezintă unele fisuri sau alte aspecte ce contravin bunei funcționări), existența grilajelor, dacă sunt fixate sau deteriorate.

După golirea bazinului

Mecanicul, administratorul sau altă persoană desemnată

5

Consemnarea în registrul de evenimente.

Aspectele sau problemele constatate vor fi aduse la cunoștința administratorului care va nota în registrul de evenimente sau în procesul verbal de predare-primire, urmând să ia măsuri pentru remedierea acestora, dacă sunt de natură minoră. Pentru problemele deosebite, mai grave, vor anunța imediat șeful ierarhic.

După golirea bazinului

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată

6

Curățarea   și

dezinfectarea bazinelor.

După remedierea deficiențelor și după evacuarea persoanelor    din    ștrand    (ora    17,00),

administratorul sau persoana desemnată dă dispoziție pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și igienizare (cf. OMS 536/1997) de către persoanele prevăzute în grafic.

După recepția stării bazinului după curățare.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

7

Umplerea bazinelor.

Procedura de umplere a bazinelor poate începe numai după ce a fost parcursă procedura de golire, reparații/întreținere, verificări ale sistemelor de alimentare și scurgere a apei, a căminelor de vizitare, existența capacelor acestora, verificarea și repararea instalațiilor electrice, precum și alte lucrări ce se impun pentru buna funcționare a ștrandului.   Administratorul   dă   dispoziție

mecanicului de serviciu să înceapă procedura de

După curățarea și dezinfectarea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

umplere a bazinului respectând graficul prevăzut în acest sens (conform specificului bazinului).

8

Consemnarea în    procesul

verbal.

După terminarea procedurii de umplere a bazinelor conform procedurii, se consemnează în procesul verbal.

După procedura de umplere

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

Notă: zilnic, înaintea începerii pogramului cu vizitatorii, administratorul împreună cu personalul de serviciu, vor verifica întregul sistem de funcționare a ștrandului, iar după ce s-a constatat că nu sunt probleme de natură organizatorică sau tehnică se poate deschide.

 • 6. REGULAMENTUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA SERVICIULUI - PIEȚE

Art.496 În realizarea unei părți din acest obiectiv, societatea, administrează și exploatează piețele agroalimentare : Piața Cetate, Centrul de Afaceri Rogerius, Piața Decebal, Piața loșia Nord, Piața Nufărul, Piața 100 Oradea ;

CAP. 3. SCOPUL REGULAMENTULUI.

Art.497. Scopul prezentului Regulament este organizarea și asigurarea îndeplinirii obiectului de activitate pentru ca utilizatorii, persoane fizice sau juridice, să beneficieze, direct sau indirect, individual sau colectiv, în condiții de protecție optimă, de serviciile de utilități publice oferite de societate.

PIEȚE. DISPOZIȚII GENERALE.

Termeni și definiții specifice activității de piețe :

 • a) Piață: loc amenajat pentru comerț de mărfuri, în special cu amănuntul, de produse necesare consumatorilor;

 • b) Agroalimentar: specific produselor ce rezultă din sectorul agricol, vegetal sau animal;

 • c) Bazar: loc amenajat unde se vând diferite obiecte noi sau folosite, de către persoane fizice sau juridice;

 • d) Piață auto: loc special amenajat în vederea vânzării autovehiculelor și motocicletelor noi sau rulate ;

 • e) Consumator: orice persoană sau grup care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

 • f) Comerciant: persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 • g) Comerț cu ridicata/de gros: activitate desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți autorizați sau în consum colectiv;

 • h) Comerț ambulant : activitate de comercializare cu amănuntul realizat prin trecerea dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

 • i) Serviciu de piață : orice acțiune sau prestație care are ca obiect vânzare - cumpărare pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuat în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

î) Serviciul de alimentație publică: activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor, consumul acestora în unitățile special amenajate sau ocazional pe piață;

 • j) Structură de vânzare: spațiu de desfășurare a unor activități comerciale (exercițiu comercial, inclusiv depozitare produse).

 • k) Suprafață de vânzare: se definește ca o suprafață destinată accesului consumatorului, a circulației personalului pentru desfășurarea activității comerciale.

 • l) Spațiile de expunere sunt spațiile special amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare față de marginea aleilor interioare și semnalizate prin indicatoare sau marcaje.

 • m) Utilizator : persoana fizică sau juridică care vinde în piață, ocazional sau constant diverse produse.

 • n) administrator de piață: persoana care conduce în mod nemijlocit o locație publică amenajată pentru comerț de mărfuri sau servicii publice necesare consumatorilor. Administratorul îndrumă și coordonează întreaga activitate a pieței, adoptând cele mai bune soluții pentru a realiza un serviciu de calitate și eficiență economică ;

TITLUL. 1. PIAȚA CETATE.

Art.498. Din punct de vedere comercial și urbanistic Piața Agroalimentară Cetate este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.499. Din punct de vedere juridic, Piața Cetate reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.500.Piața Cetate este situată în Mun. Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 21, Jud. Bihor.

Art.501.Piața are o suprafață totală de 15.983 mp.

Art.502.Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.503.Piața Cetate prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • - sector Legume - Fructe : comercializare legume - fructe;

 • - sector Bazar - Haine : comercializare produse : textile, tricotaje, pielărie, etc;

 • - sector Artizanat : comercializare produse de artizanat;

 • - sector Bazar - Scule : comercializare produse specifice ;

 • - sector Păsări/Semințe : comercializare produse specifice;

 • - sector Spații comerciale.

 • - sector Flori

 • - Hala Agroalimentară;

 • - Hala Carne :;

 • - Hala Lactate :.

Accesul în piață :

 • - Str. D. Cantemir - pietonal + auto ;

 • - Str. Griviței - pietonal + auto;

Program de funcționare :

 • - luni - sâmbătă : între orele 06 - 18 ;

 • - duminică : între orele 06 - 14.

TITLUL. 2. CENTRUL DE AFACERI ROGERIUS

Art.504. Din punct de vedere comercial și urbanistic Centrul de Afaceri Rogerius este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.505.Din punct de vedere juridic, Centrul de Afaceri Rogerius reprezintă punct de lucru în cadrul Operatorului, fără personalitate juridică.

Art.506.Centrul de Afaceri Rogerius este situată în Mun. Oradea, str. C. Coposu, nr. 29 A și str. M. Sadoveanu, Jud. Bihor.

Art.507. Structura Centrul de Afaceri Rogerius are o suprafață totală de 10.171 mp.

Art.508.Prezintă tipul de comerț mixt, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.509.Centrul de Afaceri Rogerius prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   sector : comercializare legume - fructe;

 • -   sector : comercializare flori și produse derivate; spații comerciale.

 • -  Hala Lactate.

 • -  Bazar;

Art.510. Accesul în piață:

 • -   Str. C. Coposu - pietonal;

 • -  Str. M. Sadoveanu - pietonal;

 • -   Str. Pascal - pietonal;

Art.511.Program de funcționare:

 • -  luni - sâmbătă : între orele 07 - 18;

 • -   duminică : între orele 08 - 15.

TITLUL. 3. PIAȚA DECEBAL

Art.512.Din punct de vedere comercial și urbanistic Piața Agroalimentară Decebal este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.513.Din punct de vedere juridic, Piața Decebal reprezintă punct de lucru în cadrul Operatorului, fără personalitate juridică.

Art.514 Decebal este situată în Mun. Oradea, str. Menumoruth, Jud. Bihor.

Art.515.Piața are o suprafață totală de 2.827 mp.

Art.516.Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.517.Piața Decebal prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe;

 • -   comercializare produse diverse;

 • -   comercializare flori și produse derivate + citrice;

 • -   spații comerciale.

 • -  Hala Lactate.

 • -  Bazar;

Art.518. Accesul în piață :

 • -  Str. Menumoruth ;

Art.519.Program de funcționare :

 • -   luni - sâmbătă : între orele 07 - 18 ;

 • -   duminică : între orele 08 - 15 ;

TITLUL. 4. PIAȚA IOȘIA NORD

Art.520.Din punct de vedere comercial și urbanistic piața agroalimentară loșia Nord este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.521.Din punct de vedere juridic, Piața loșia Nord reprezintă punct de lucru în cadrul Operatorului, fără personalitate juridică.

Art.522.Piața loșia Nord este situată în Mun. Oradea, str. Cazaban și str. Densușianu, Jud. Bihor.

Art.523.Piața are o suprafață totală de 4.100 mp.

Art.524.Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.525.Piața loșia Nord prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe + diverse;

 • -   spațiu sacrificare miei.;

 • -   comercializare flori și produse derivate;

 • -   spații comerciale .

 • -  Bazar;

Art.526.Accesul în piață :

 • -   Str. Cazaban - pietonal + auto;

 • -   Str. Densușianu - pietonal + auto.

Art.526.Program de funcționare:

 • -  luni - sâmbătă : între orele 07 - 18;

 • -   duminică : între orele 08 - 15.

TITLUL. 5. PIAȚA NUFĂRUL

Art.526.Din punct de vedere comercial și urbanistic piața agroalimentară Nufărul este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.527.Din punct de vedere juridic, Piața Nufărul reprezintă punct de lucru în cadrul Operatorului, fără personalitate juridică.

Art.528.Piața Nufărul este situată în Mun. Oradea, str. Nufărului, Jud. Bihor.

Art.529.Piața are o suprafață totală de 4.200 mp.

Art.530.Piața are în componență: alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume -fructe, etc.

Art.531.Piața Nufărul prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe ;

 • -  comercializare produse alimentare;

 • -   comercializare flori și produse derivate/coroane;

 • -   sector Lactate.

 • -   spații comerciale.

Art.532.Accesul în piață :

 • -   Str. Nufărului - pietonal;

 • -   Str. Gen. N. Sova - pietonal + auto;

 • -   Str. C-tin Nottara - pietonal + auto .

Art.533.Program de funcționare :

 • -   luni - sâmbătă : între orele 06 - 18;

 • -   duminică : între orele 06 - 14.

REGULI COMUNE TUTUROR PIEȚELOR ADMINISTRATE DE OPERATOR

Art.534.Tarifele aplicate se pot stabili anual prin Hotărâre a Consiliului de Administrație a Operatorului. Tarifele pot fi modificate ori ajustate pe parcursul anului prin Hotărâre a Consiliului de Administrație a Operatorului.

Art.535.Tarifele valabile sunt cele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulament.

Art.536. Veniturile din piață trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor precum și realizarea de profit necesar fondului de dezvoltare. Veniturile ce se realizează în piață provin prin aplicarea taxelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, utilizatorilor, pentru serviciile oferite.

Art.537.Pentru buna desfășurare a activității specifice de piață, Operatorul, va asigura utilizatorilor condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare, respectiv:

 • -   mese destinate desfășurării activității de comerț ;

 • -  module ;

 • -   spații comerciale ;

 • -   spații/locuri pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor ;

 • -   spațiu pentru păstrarea și închirierea cântarelor ;

 • -   locuri pentru amplasarea cântarelor de control în sectorul legume - fructe ;

 • -  bazine pentru spălarea legumelor și fructelor ;

 • -   surse de apă potabilă ;

 • -   locuri pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie ;

 • -   platformă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată cu pubele și racord canalizare ;

 • -   mijloace de intervenție PSI. ;

 • -  WC. - uri publice cu dotări specifice ; etc.

Art.538. Administrarea curentă se realizează de către unul sau mai mulți administratori de piață, aflat/ți în directa subordonare a directorului general.

Art.539.Principalele atribuții ale administratorului de piață sunt :

 • - organizează și conduce activitatea pieței, asigurând condițiile corespunzătoare pentru desfășurarea unui comerț civilizat;

 • - se preocupă de respectarea ROF a piețelor și a actelor normative cu privire la activitatea piețelor agro-alimentare, precum și a deciziilor date de directorul general;

 • - gospodărirea judicioasă a bunurilor pe care le administrează și a amplasamentelor: chioșcuri, copertine, tarabe, mese, spații și alei de acces aferente punctelor de desfacere a bunurilor comercializate în incinta piețelor, întreținerea și repararea tuturor acestora la timp, pentru buna desfășurare a acivității;

 • - se preocupă continuu de asigurarea unui climat de respect reciproc între vânzători și cumpărători, bazat pe cinste și corectitudine;

 • - organizează, conduce, urmărește și verifică modul în care operatorii bază date cunosc și aplică tarifele stabilite conform încadrării comercianților (producător individual / agent comercial) și încasează contravaloarea serviciilor de la comercianți;

 • - organizează, conduce, urmărește și verifică modul în care comercianții expun produsele spre vânzare și respectă prevederile privind ocuparea meselor și a spațiilor și nu permite extinderi și depozitări de mărfuri care să stânjenească accesul pe alei permițând desfacerea produselor doar în locuri bine stabilite și delimitate;

 • - veghează la respectarea ROF cu privire la accesul și parcarea în intervale orare și locuri bine stabilite a mijloacelor de transport în incinta pieței;

 • - organizează, în colaborare cu factorii de răspundere (agenți de poliție, agenți de pază și ordine) acțiuni de protejare și prevenire a faptelor de înșelăciune și furturi din piețe și acțiuni de observare a pieței prin patrulare și supraveghere video, astfel încât atât comercianții, cât și cumpărătorii să se simtă în siguranță;

 • - verifică dacă toți comercianții au afișat la masă, copia după certificatul de producător sau autorizația de funcționare;

 • - ține evidența chiriașilor de la chioșcuri/spații comerciale/module, etc și distribuie lunar acestora facturile de plată a chiriei și a utilităților consumate;

 • - se preocupă de recuperarea restanțelor de la chiriași și aduce la cunoștința conducerii Operatorului, orice modificare adusă de chiriași în organizarea și funcționarea chioșcurilor/spațiilor comerciale/modulelor, etc;

 • - lunar sau ori de câte ori este nevoie, citește poziția contoarelor de energie electrică, apă rece și caldă, energie termică, întocmind o situație tabelară pe care o înaintează biroului facturare.

 • - coordonează activitatea echipelor de curățenie;

 • - răspunde în permanență de starea de curățenie, igienizare și transport a resturilor menajere din piață, menținerea curățeniei pe tot parcursul zilei și efectuarea curățeniei generale după încheierea programului de funcționare al pieței în fiecare zi.

 • - asigură materialele necesare pentru întreținerea și curățenia pieței, precum și materialele necesare întreținerii W.C.-ului public din piață;

 • - execută dispozițiile date de directorul general pentru realizarea sarcinilor profesionale la un nivel calitativ superior;

 • - depune lunar, până la data de ultima zi de luni, graficul cu personalul de serviciu programat pentru luna următoare.

Art.540. Spațiile comerciale se închiriază numai în urma parcurgerii unei proceduri de licitați publică.

Mesele vor fi închiriate după același regim al spațiilor comerciale (licitație publică) utilizatorilor prin aplicarea tarifului zilnic sau prin factura lunară care va fi emisă în intervalul 01 - 25 al lunii în curs pentru luna următoare. Neachitarea tarifului zilnice precum și nerespectarea termenelor de facturare și achitare a facturilor lunare în momentul emiterii lor duce la pierderea dreptului utilizatorilor de a dersfășura activitate în incinta pieței, iar mesele vor fi repartizate altor utilizatori care le solicită, prin procedură de licitație publică.

Art.541.Drepturile Operatorului:

 • - să stabilească și să încaseze taxele pentru serviciile prestate;

 • - să verifice dacă utilizatorii din piață au calitatea de producător, comerciant și dețin actele valabile conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • - să nu permită accesul în piață a utilizatorilor fără forme legale;

 • - să verifice dacă utilizatorii din piață au afișate datele de identificare inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • - să nu permită accesul în piață a unui număr mai mare de utilizatori decât limita locurilor de vânzare existente funcție de specificul fiecărui sector de piață;

 • - să nu permită activități de comercializare în zonele de acces în piață sau pe aleile din interiorul pieței;

 • - să refuze accesul în incinta pieței a acelor utilizatori care se fac vinovați de abateri repetate de la dispozițiile prezentului regulament;

 • - să solicite autorităților locale aplicarea de sancțiuni utilizatorilor care săvârșesc contravenții, infracțiuni;

 • - controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate dpdv. metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

 • - alte drepturi.

Art.542.Obligațiile Operatorului:

 • - să asigure utilizatorilor pieței condiții normale de desfășurare a activităților comerciale ;

 • - să asigure salubrizare, dezinsecția și deratizarea pieței ori de câte ori este necesar ;

 • - să pună la dispoziția utilizatorilor cantarele necesare precum și spații necesare depozitării produselor, contra cost ;

 • - stabilește programul de funcționare al pieței și îl afișează la loc vizibil (în perimetrul biroului administrativ al pieței și la intrările în piață) ;

 • - să întrețină mobilierul din piață și să asigure repararea lui ;

 • - să asigure accesibilitate egală și nediscriminatorie utilizatorilor la serviciile oferite ;

 • - să asigure instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în incinta pieței ;

 • - să asigure condițiile necesare pentru încasarea taxelor/tarifelor ;

 • - să afișeze la loc vizibil Regulamentul de Organizare și Funcționare al pieței ;

 • - să afișeze la loc vizibil tarifele/taxele practicate în piețe ;

 • - să asigure evidența locurilor de vânzare și să asigure atribuirea acestora utilizatorilor în prin procedură de licitație publică ;

 • - alte obligații.

Art.543.Drepturile utilizatorilor :

 • - de a se informa asupra tarifelor/taxelor practicate în piață ;

 • - de a se informa asupra programului de funcționare al pieței ;

 • - de a practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile și produsele comercializate

 • - să aibă acces la toate serviciile oferite de către Operator;

 • - să aibă acces egal și nediscriminatoriu la spațiile de vânzare contracost ;

 • - de a folosi, cu respectarea condițiilor prezentului regulament, spațiile de vânzare pentru care au achitat taxa/tariful ;

 • - să aibă acces gratuit la cântarul de control ;

 • - alte drepturi.

Art.544.Obligațiile utilizatorilor :

 • - afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • - respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor ;

 • - folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic ;

 • - menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul/perimetrul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței ori de câte ori este necesar;

 • - să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat ;

 • -  să ofere consumatorilor informațiile necesare utilizării și funcționării produselor comercializate, după caz ;

 • - să respecte semnalizarea rutieră din incinta pieței ;

 • - să păstreze curățenia în incinta pieței ;

 • - să nu vandalizeze sau să lipească afișe în incinta pieței ;

 • - să respecte normele de conduită morală, să nu tulbure pe cumpărători și pe ceilalți utilizatori ai pieței ;

 • - să nu ocupe locul rezervat prin plata taxei a unui alt utilizator ;

 • - să nu expună spre vânzare produsele în alte locuri decât cele desemnate ca având această destinație ;

 • - alte obligații ;

Art.545.Staționarea vehiculelor de aprovizionare este interzisă în piață după terminarea descărcării produselor.

Art.546.Este interzisă comercializarea oricărui produs direct din mijlocul de transport.

Art.547 incinta pieței mărfurile sunt expuse și vândute exclusiv de pe mese/spații/module. Se interzice expunerea și vânzarea de mărfuri în alte zone decât cele indicate.

Art.548.Comercializarea și consumarea băuturilor alcoolice este permisă numai în spații special amenajate și autorizate ca atare.

Art.549.Utilizatorii au obligația să afișeze la loc vizibil datele juridice de identificare ale societăților, asociațiilor familiale, intreprinderi individuale, etc..

TITLUL. 6. PIAȚA 100 ORADEA

Art.555.(1) Localizare : Piața 100 Oradea este situată în Municipiul Oradea, Str. Ogorului nr.266 B Jud.Bihor și are o suprafațătotală de 82.829 mp.

 • (2) Tipul de piață : mixtă având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare alimentație publică, vânzări de mărfuri, de obiecte noi și folosite ale persoanelor juridice și fizice, legume-fructe, inclusiv vânzare de autovehicule, motociclete, biciclete noi sau rulate precum și piese și accesorii ale acestora.

 • (3) Această piață, în realizarea obiectului de activitate, nu are personalitate juridică, dispune de autonomie limitată, din punct de vedere juridic reprezentând punct de lucru în cadrul Operatorului.

Art.556.Sectorizare pe grupe de activități comerciale:

-comercializare de autovehicule și motociclete noi sau rulate;

-comercializarea de diferite produse noi, obiecte vechi din diferite surse ale persoanelor fizice, cu vânzare ocazională;

-comercializarea de legume - fructe ;

-comercializarea alte bunuri noi sau folosite;

Art.557.Tipul de piață :

 • a)     După structura de vânzare : mixtă ;

 • b)    După programul de funcționare : program săptămânal ;

 • c)     După suprafața de vânzare : piață de tip I ;

 • d)     După localizare în zone de atracție comercială: categoria I-a ;

Art.558. Accesul în Piața 100 Oradea se face prin: Str. Ogorului (șoseaua de centură);

Art.559.Programul de Funcționare este dat de anexa 1 la prezentul regulament.

Art.560.Tarife:

 • (1) Tarifele aplicate se pot stabili anual prin hotărârea Consiliului de Administrație al Operatorului;

 • (2) Tarifele pot fi modificate ori ajustate prin hotărârea Consiliului de Administrație al SC. ADP SA.

 • (3) Tarifele valabile ce se aplică în Piața 100 Oradea pentru anul 2018 sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

 • (4) Reguli de taxare sector auto:

 • - biletul este valabil doar dacă are culoarea corespunzătoare săptămânii în care este expus autovehiculul la vânzare ;

 • - nu se pot face rezervări pentru bilete ;

 • - biletul este valabil doar însoțit de bonul fiscal. Bonul fiscal se anexează la biletul auto corespunzător săptămânii pentru care s-a achiziționat;

 • - biletul se păstrează la vedere pe bordul autovehicolului ;

 • - la terminarea programului de funcționare al pieței, pentru ziua de duminică la ora 18.00, comercianții sunt obligați să scoată autovehicolul din piață dacă nu au achiziționat bilet pentru săptămâna următoare;

 • - este obligatoriu păstrarea autovehicolului în sectorul și locul înscris pe bilet;

 • - administrația pieței nu răspunde pentru furturile, pagubele sau distrugerile care se pot produce la autovehicole;

 • (5) Reguli de taxare sector bazar :

 • - se va permite accesul în piață numai comercialnților care fac dovada plății cu chitanță sau factură a taxei aferente;

 • - plata anticipate a taxei se poate face :

 • -      pe zi (sâmbăta și/sau duminica);

 • -      la plata anticipată pentru o zi/zile spațiul se închiriază primului care achită taxa de închiriere. În acest caz, spațiul comercial este rezervat doar pentru ziua/zilele respectivă/e (pentru care s-a achitat taxa).

 • -      pe lună (sâmbăta și/sau duminica);

 • -      la plata anticipată pe o lună, spațiul este rezervat pe luna respectivă. Tariful pentru închiriere pe o lună este același chiar dacă în luna respective sunt 5 sâmbete sau 5 duminici.

Art.561. Venituri:

 • (1) Veniturile din piață trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor, precum și realizarea de profit necesar fondului de dezvoltare.

 • (2) Veniturile ce se realizează în piață provin din:

 • a)      chirii pentru spațiile comerciale, spațiile auto, etc.;

 • b)     prestări de servicii pentru toate categoriile de utilizatori prin taxe și tarife;

Art.562.Cerințe de amplasare și dotări

Pentru buna desfășurare a activității în Piața 100 Oradea sunt necesare următoarele:

 • a)     încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul urbanistic elaborat de Administrația Publică Locală;

 • b)     accesul facil al consumatorilor și utilizatorilor în piață;

 • c)     măsuri de limitare a accesului în piață cu posibilitatea de respectare a programului de funcționare;

 • d)     asigurarea de legături cu arterele principale adiacente;

 • e)     rezervarea unui spațiu suficient pentru desfășurarea activității;

 • f)      realizarea de locuri de parcare atât pentru autovehiculele destinate utilizatorilor pieței, pentru a permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât și pentru consumatori, semnalizate corespunzător

 • g)     amenajarea, după caz, a spațiilor de depozitare a mărfurilor și a echipamentelor din dotare.

Art.563.Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea în condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare și de tipul de piață, respectiv:

 • 1. birou administrativ;

 • 2. spațiu sau locuri pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor;

 • 3. spațiu pentru păstrarea echipamentelor de protecție;

 • 4. locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

 • 5. bazine pentru spălarea bunurilor;

 • 6. surse de apă potabilă;

 • 7. locuri pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • 8. locuri pentru parcare în zonă apropiată;

 • 9. platformă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată cu pubele și record canalizare;

 • 10. mijloace inițiale de intervenție P.S.I.;

 • 11. W.C.-uri publice cu dotări specifice;

 • 12. mobilier;

Art.564.Drepturile utilizatorilor :

 • a.      de a se informa ușor asupra tarifelor practicate în piață;

 • b.      de a se informa ușor asupra programului de funcționare al pieței;

 • c.     de a practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile și produsele comercializate;

 • d.      să aibă acces la toate serviciile oferite de către administrația pieței;

 • e.      să aibă acces egal și nedicriminatoriu la spațiile de vânzare;

f      de a folosi spațiile de vânzare pentru care au achitat taxa;

g.     de a-și rezerva unul sau mai multe spații de vânzare cu condiția achitării anticipate a taxei

aferente.

Art.565.Obligațiile utilizatorilor :

 • (1) Comercianții persoane fizice, asociații familiale, persoane fizice ce vând ocazional bunuri personale, asociații agricole, persoanele juridice precum și producătorii agricoli individuali, sunt obligați să achite - cu anticipație - taxa de acces, respectiv, taxa pentru spațiul de expunere (taxa de închiriere).

 • (2) să respecte sectoarele pe destinații de produse.

 • (3) să dețină, atunci când este cazul, documentele care atestă calitatea de producător, comerciant, conform legislației în vigoare și anume :

 • (4) să dețină autorizația eliberată de autoritățile competente, care atestă persoanele cu drept de comercializare și de asemenea, să dețină actele de însoțire a mărfii.

 • (5) Certificatul de înmatriculare a firmei, cu anexă punct de lucru.

 • (6) Acte doveditoare de proveniență pentru mărfurile care le comercializează.

 • (7) Certificat de Producător care se eliberează de Primăria comunelor, orașelor, municipiilor, reședința de domiciliu a producătorului.

 • (8) să afișeze prețurile sau tarifele în mod vizibil, ușor de citit.

 • (9) să respecte legislația referitoare la desfacerea produselor.

 • (10) să nu expună mărfurile în afara spațiului de vânzare alocat.

 • (11) să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare și funcționare a produselor.

 • (12) să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței 100 Oradea;

 • (13) să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor ;

 • (14) să păstreze curățenia în incinta pieței;

 • (15) să nu vandalizeze sau să lipească afișe și/sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizare, inclusiv pe suporturile acestora.

 • (16) să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • (17) să nu oprească /staționeze /parcheze autovehiculele pe aleile de circulație, acestea fiind destinate exclusiv dirijării circulației și intervenției în cazuri de urgentă;

 • (18) să respecte normele de conduită morala, să nu tulbure pe cumpărători și pe ceilalți utilizatori ai pieței, în acest caz el va putea fi evacuat din piață de către personalul de pază ori de către forțele de ordine;

 • (19) să nu ocupe locul, rezervat prin plata taxei, a unui alt utilizator;

 • (20) să nu expună spre vânzare produsele în alte locuri decât cele desemnate ca având această destinație.

 • (21) la plecare spațiul comercial (locul de expunere) trebuie să rămână curat;

 • (22) să transporte rezidurile, gunoiul în locurile special amenajate în cadrul pieței ori de câte ori este cazul;

 • (23) să nu ofere spre vânzare mărfuri din mers;

 • (24) să părăsească piața în maxim o oră din momentul închiderii acesteia (o oră de la sfârșitul programului de funcționare);

SE INTERZICE :

1. Vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

 • 2 Vânzarea produselor, indiferent de origine (agricolă, zootehnică etc.) care nu își păstrează caracteristicile organoleptice.

 • 3 Parcarea mijloacelor de transport în scop de aprovizionare pe alei, locuri de comercializare din interiorul pieței, precum și în vadul comercial al diferiților utilizatori. După aprovizionare, acestea se vorscoate în mod obligatoriu în parcări.

Art.566.Drepturile Operatorului:

 • a)     să încaseze taxele pentru serviciile prestate;

 • b)     să verifice dacă utilizatorii de piață au calitatea de producător, comerciant conform prevederilor legale ;

 • c)     să verifice dacă utilizatorii de piață au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • d)     să nu admită în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectoare de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia.

 • e)     să nu permită activități de comercializare pe zonele de acces în piață, limitrofe acestora precum și pe aleile din interiorul platoului cu destinație comerț;

 • f)     să refuze accesul în incinta pieței a persoanelor care se fac vinovate de abateri repetate de la prevederile prezentului regulament;

 • g)     să solicite constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite utilizatorii care nu respect prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Pieței 100 Oradea, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

 • h)     să solicite ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței 100 Oradea în baza unui protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea.

Art.567.Obligațiile Operatorului:

 • a)     să asigure accesibilitate egală și nediscriminatorie în spatiile de expunere;

 • b)     să asigure transparență și protecția utilizatorilor;

 • c)     să organizeze, să planifice și să coordoneze activitățile de administrare a spațiilor de expunere, a blocării și ridicării autovehiculelor pentru creșterea eficienței ocupării acestor locuri, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu legislația în domeniu;

 • d)     să asigure amenajarea locurilor de expunere;

 • e)     să asigure instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în incinta Pieței 100 Oradea;

 • f)     să asigure tipărirea bonurilor cu valoare fixă necesare pentru încasarea taxelor de intrare si expunere;

 • g)      să asigure condițiile necesare în vederea încasării taxelor de intrare și expunere spre vânzare;

 • h)     să asigure dotarea aleilor și spațiilor de expunere cu indicatoare, bariere, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, etc.;

 • i)      să asigure întreținerea și repararea dotărilor din Piața 100 Oradea;

î)      să instaleze, cu avizul poliției rutiere, indicatoare, să aplice marcaje în interiorul Pieței 100

Oradea și să le mențină în stare corespunzătoare pentru utilizare.

 • j)      să asigure marcajele corespunzătoare în spațiile de expunere și pe aleile din incintă ;

 • k)      să urmărească efectuarea salubrizării ori de cate ori este necesar ;

 • l)      să urmărească efectuarea deszăpezirii și combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să fie menținute utilizabile numărul de locuri aferente expunerii spre vânzare a produselor și mărfurilor;

 • m)    să afișeze la loc vizibil și în mod vizibil prezentul Regulament precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței;

 • n)     să afișeze la vedere tarifele practicate în piață;

 • o)     să asigure locurile de vânzare în ordinea solicitărilor;

 • p)     să asigure, dacă este cazul, în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mai mare de către utilizatori de piață (dacă este cazul);

 • q)     să asigure pentru producătorii particulari posibilitatea de închiriere cântare pentru vânzarea produselor care necesită acest mijloc de măsurare (dacă este cazul);

 • r)      să organizeze folosirea integrală a platourilor din piață și sectoarele acesteia astfel încât desfacerea produselor comercianților să se facă pe grupe de mărfuri și categorie de utilizare;

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.568.Contravențiile vor fi constatate și sancționate de către agenții polițiști comunitari, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

Art.569.Constituie contravenții si se sancționează cu amenda contravențională următoarele fapte:

 • a)     expunerea autovehiculelor și motocicletelor fără achitarea taxei aferente;

 • b)     expunerea autovehiculelor spre vânzare in alte locații decât spatiile de expunere special amenajate;

 • c)     depășirea duratei de expunere pentru care s-a achitat taxa;

 • d)     ocuparea mai multor spatii de expunere ca urmare a parcării necorespunzatoare fără achitarea taxelor pentru fiecare dintre acestea;

 • e)     blocarea circulației pietonilor sau a altor vehicule pe aleile de circulație interioare din Piata 100 Oradea prin parcarea/oprirea/stationarea neregulamentara;

 • f)      vandalizarea sau lipirea afiselor si înscrisurilor pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea zonei destinate autovehiculelor, inclusiv pe suporturile acestora;

 • g)     executarea în perimetrul pieței a lucrărilor de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • h)     ocuparea spatiilor de expunere din piata auto cu marfuri sau produse altele decat autovehicule, motociclete, biciclete si accesoriile acestora;

 • i)      neafisarea dovezii achitării taxei la loc vizibil în interiorul autovehiculului în asa fel ca toate datele înscrise pe aceasta sa fie vizibile.

Art.570.Ridicarea si blocarea autovehiculelor :

 • (1) Pentru contravențiile prevăzute prevăzute mai sus, Operatorul poate solicita ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței 100 Oradea in baza unui protocol incheiat cu Poliția Comunitară Oradeaca masura complementara aplicarii sanctiunilorcontraventionale in urmatoarele cazuri:

 • a)     expunerea autovehiculelor, motociletelor, bicicletelor si accesoriilor acestora fara achitarea taxei aferenta;

 • b)     expunerea autovehiculelor pentru o perioadă mai mare decât cea pentru care s-a achitat taxa;

 • c)     expunerea autovehiculelor fără afisarea intr-un loc vizibil a bonului de achitare a taxei;

 • d)     oprirea /stationarea /parcarea autovehicule in mod neregulamentar pe aleile de circulație, pe trotuare nesemnalizate pentru parcare, pe spatiile verzi sau cu încălcarea bordurii.

 • (2) Masura blocarii sau ridicarii autovehiculelor este cea prevazuta de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea date în acest sens mși de legislația în vigoare în această materie.

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu prevederile PROTOCOLULUI DE COLABORARE încheiat între Operator și POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA, protocol încheiat pentru îndeplinirea, în comun, a unor misiuni și atribuții, respective în scopul conjugării eforturilor pentru asigurarea unor măsuri eficiente de influențare a cetățenilor de a respecta legile și hotărârile în vigoare privind ordinea și liniștea publică în incinta Pieței 100 Oradea, a regulilor specific de comerț, a regulilor rutiere, etc.

REGULI SPECIALE APLICABILE SECTORULUI AUTO

Art.571.Piața auto dispune alei special create în vederea comercializării a autovehiculelor și motocicletelor .

Art.572.Piața auto funcționează după orarul expus în anexa 1 la prezentul regulament.

Art.573. Accesul în piața auto se face pe poarta situate către sensul giratoriu de pe Str. Ogorului

(2) Accesul este permis numai după achitarea - cu anticipație - a taxelor stabilite de administratorul pieței

Art.574.Paza în sectorul auto :

Paza se asigură în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Agentii de pază vor efectua ronduri iar utilizatorii sunt obligati să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă se îndepărtează de acesta.

Operatorul nu răspunde pentru furturile, pagubele sau distrugerile care se pot produce la autovehicole.

Art.575.(1)Taxarea pentru autovehiculele expuse spre vânzare se face prin intermediul bonurilor valorice achizitionate de utilizatori de la operatorul de date de serviciu din chioșcurile special amenajate.

 • (2) Taxa este săptămânală este valabilă șapte zile calendaristice de lunea până duminica la orele inchiderii pieței.

Aceasta se poate prelungi pe noi perioade cu condiția achitării taxei aferente (săptămânale). Taxa săptămânală se poate achita în orice zi a săptămânii la operatorul de date de serviciu în Piața 100 Oradea, vehiculul destinat vânzării putând fi expus imediat după achitarea taxei.

 • (3) Suplimentar pentru utilizatorii sectorului auto se impun următoarele obligații:

 • a.     să parcheze autovehiculele în vederea vânzării numai în locul indicat;

 • b.     să nu depășească timpul de expunere conferit de taxa care a fost plătită;

 • c.     să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței 100 Oradea;

 • d.     să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă seîndepărtează de acesta;

 • e.      să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • f.      să ocupe locurile de expunere doar cu autovehicule, motociclete, biciclete si accesorii ale acestora;

 • g.      să răspundă în condițiile legii pentru toate deteriorările cauzate dotărilor și instalațiilor ca urmare a unor manevre greșite;

 • h.     să achite contravaloarea taxei de expunere pentru toate spațiile de expunere ocupate prin parcarea necorespunzătoare;

 • i.      să afișeze la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, dovada achitării taxei, în așa fel ca toate datele înscrise pe aceasta să fie lizibile;

 • 7. REGULAMENT DE AMENAJARE DE CONSTRUCȚII EDILITARE

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.576. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile de desfășurare a activităților de amenajare de construcții edilitare, din Municipiul Oradea, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Art.578. Prezentul regulament completează Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea.

Art.579. Operatorul va avea în sarcină amenajarea de construcții edilitare pe domeniul public al Municipiului Oradea, luând în considerare necesitățile, standardele și reglementările în vigoare pentru asigurarea și menținerea unui nivel ridicat al calitatății vieții locuitorilor Municipiului.

Art.580. Amenajările de construcții edilitare se vor efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea pus la dispoazitia operatorului in acest scop.

Art.581. Odată cu executarea lucrărilor ce constituie obiect al prezentului Regulament, se vor căuta soluții de menținere a circulației rutiere, fără închiderea acesteia sau instituirea de restricții pe termen îndelungat, concomitent cu asigurarea protecției sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, dar si conservării și dezvoltării tuturor componentelor/bunurilor domeniului public. În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Regulament, se va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor ce se impun.

Art.582. Administrarea, întreținerea și exploatarea bunurilor ce fac obiectul prezentului Regulament sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • -   protecția sănătății publice;

 • -  responsabilitatea față de oameni;

 • -  conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • -   calitate și continuitate în dezvolarea condițiilor de viață;

 • -   nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor;

 • -   promovarea calității și eficienței activității de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor administrate;

 • -  administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor publice

 • -  întreținerea și dezvoltarea patrimoniului public.

Art.583. Administrarea, întreținerea și exploatarea bunurilor ce fac parte din domeniului public, date în administrare pentru îndeplinirea obiectului prezentului Regulament, cuprinde următoarele activități:

 • -  amenajarea de constructii edilitare (parcari publice, altele asemenea)

 • -  întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură de pe suprafața obiectivului;

 • -  întreținerea, protejarea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică) necesare îndeplinirii obiectivului;

 • -   amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor și oricăror amenajări dendro-horticole, pe tot parcursul efectuării amenajării de construcții edilitare;

 • -   asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a spațiului exterior;

 • -  administrarea/operarea tuturor activităților din incintă (încasare, comerț, alimentație publică, etc.) in masura in care acest serviciu este delegat de catre UAT.

Capitolul II - Organizarea Serviciului

Art.584. Terenurile se află în folosința Operatorului, fiind proprietatea Municipiului Oradea.

Art.585. Suprafațele concesionate în vederea realizării obiectivului sunt:

 • a) strada George Barițiu, nr. 16 - suprafață = 4387 mp ( CF nr. 201975, nr. cad. 201975 );

 • b) strada Brașovului - suprafață = 2176 mp ( CF nr. 202708, nr. cad. 202708 );

 • c) strada Independenței - suprafață = 1133 mp ( Cf nr. 164894, nr. cad. 4807, nr. topo 1978);

 • d) strada Independenței parcare - 1344 mp ( CF nr. 164891, nr. cad. 4808/2 );

 • e) strada Independenței ( parcare ) - suprafață = 979 mp ( CF nr. 164891, nr. cad. 4806 );

 • f)  sediul ADP - strada Tribunalului, nr. 8 - suprafață = 433 mp ( CF nr. 187729, nr. cad 187729 );

 • g) parking subteran strada Independenței ( Etapa 1 ) in vederea implementarii Etapei II a proiectului

Art.586. Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație, trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne , conform instrucțiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.La organizarea execuției lucrărilor rutierese va ține cont de necesitatea asigurării în permanență a a circulației autovehiculelor cu regim special ( salvare, poliție, pompieri, etc ).

Art. 587. Materialele rezultate din decapări, spargeri de dale de beton, săpături, etc., vor fi evacuate din zona de lucru, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 588. Având în vedere densitatea rețelelor de gospodărie existente în zonă, în cazul în execuției unor lucrări de mare amploare, executantul și beneficiarul vor începe lucrările numai după convocarea la fața locului a reprezentanților, pentru determinarea poziției exacte în plan și adâncime a acestora, încheindu-se în acest scop procese verbale și evitându-se astfel deteriorarea rețelelor pe timpul execuției.

Capitolul III - Administrarea Serviciului

Art.589. Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție și tehnico-organizatorice care reglementează activitatea de amenajare de construcții edilitare.

Art.590. Terenurile sunt administrate de catre Operator.

Art.591. Operatorulul desemnat răspunde de activitatea ce constituie obiectul serviciului și asigură respectarea prezentului regulament.

Art.592. Operatorul furnizează în mod gratuit și obligatoriu autorităților de specialitate datele necesare pentru monitorizarea activitatii.

Capitolul V - Drepturile și obligațiile Operatorului

Art.583. Operatorul are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să exploateze bunurile încredințate în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor Caietului de sarcini și al prezentului Regulament;

 • b) pe perioada lucrărilor de amenajare de construcții edilitare, vor putea indisponibiliza, fie parțial sau în întregime, anumite părți din strucurile rutiere.

j) să obțină de la autoritățile competente avizele, autorizațiile și licențele, potrivit legii;

k) să asigure parametrii de performanță stabiliți prin contractul de delegare de gestiune și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate, în scopul realizării exigentelor consumatorilor;

 • l) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

m) să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului încredințat;

n) să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor;

o) să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciilor prestate;

p) să respecte autonomia financiară a Proprietarului;

q) să efectueze toate operațiunile și să ia toate măsurile ce se impun pentru realizarea amenajărilor de construcții edilitare ( contractare fonduri, angajare constructor, organizare licitație, întocmire documentații, etc.)

Art.584. Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legislației incidente.

Capitolul VI - Finanțarea Serviciului de Amenajare de Construcții Edilitare

Art.585. Finanțarea cheltuielilor de funcționare și exploatare se va asigura din fondurile proprii ale Operatorulului, contracte bancare accesate de către operator și garantate de către Proprietarul -Municipiul Oradea, proiecte, precum și din alte activități comerciale independente, fără a afecta sau a aduce atingere, pe plan financiar, Proprietarului - Municipiul Oradea.

Art.586. Aplicarea de către operator, daca este cazul, a prețurilor și tarifelor avizate și aprobate de Consiliul Local este obligatorie.

Art.587. Operatorul de serviciu datorează autorității administratiei publice locale plata redevenței care este stabilită prin contractul de delegare de gestiune.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art.588. Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.

Art.589. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face și de către personalul Municipiului Oradea.

Art.590. Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

- disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul Operatorului;

- contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice;

Art.591. Prezentul regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în legislație sau în structura organizatorică a administrației.

Răspunderi și sancțiuni

ART. 592.

 • (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului Caiet de sarcini atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice in Municipiul Oradea au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public și privat la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

 • a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

Dispoziții finale

ART. 593.

Regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat in Municipiul Oradea va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea și va intra în vigoare dupa aprobarea de acestuia de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea.

ART. 594

Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu cele din Regulamentele serviciilor si alte reglementari legale in vigoare.

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

791c8377f7c6b52ea10db3f7c5c47bbc09d47f7dcf557bc011b936f143fff7a9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Serviciul Evidență Active, Delegări

Gestiune și Datorie Publică

Anexa nr. 1 la HCL 14/2019

STUDIU DE OPORTUNITATE privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor, amenajarea de construcții edilitare și a Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea

Prezentul studiu are ca scop analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare a serviciilor de administrare si exploatare a unor bunuri proprietate publică și privată a Municipiului Oradea în vederea stabilirii soluției optime privind delegarea gestiunii serviciilor constând in administrarea și exploatarea:

 • •  Centrului de afaceri cu produse agroalimentare (Piața Rogerius);

 • •  Pieței Cetate;

 • •  Pieței Decebal;

 • •  Pieței Nufărul;

 • •  Pieței loșia Nord;

 • •  Pieței 100;

 • •  Grădinii Zoologice;

 • •  Aquapark Nymphaea Oradea;

 • •  Ștrandului loșia Nord;

 • •  Cimitirului Municipal Rulikowski;

 • •  Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • •  Terenurilor puse la dispoziție pentru realizarea de construcții edilitare.

CAPITOLUL I Considerații generale

Servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale ( piețe agroalimentare, cimitire, stranduri, grădina zoologică, amenajare construcții editlitare) în conformitate cu prevederile OG. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

CAPITOLUL II Definiții si principii

Pentru definirea obiectului prezentului studiu, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

a) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

 • b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

 • c) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

 • d) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigura, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viața și de locuire pentru comunitățile locale;

 • e) infrastructura edilitar-urbana - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbana face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

(3) Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranța, rentabilitate și eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • e) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurente;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

CAPITOLUL III Considerații legale

Prezentul studiu este realizat în corelare cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv:

-      Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • -      Legea nr. 215/2001 (republicată) a administrației publice locale;

 • -      Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -      Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -      OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • -      HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Unitatea administrativ teritorială e obligată să asigure gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

In cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale municipale;

 • b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale municipal.

În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

 • b) societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

 • c) societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurente, transparenței, tratamentului egal și al confidențialității și cu respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii și ale regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin:

 • a) negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • b) licitație publică, în cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt.

Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii.

Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar - urbană a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

CONTRACT: act juridic civil constând în acordul de voințe încheiat între două sau mai multe persoane fizice și / sau juridice de drept public și / sau privat, în scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice;

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publică de servicii.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare - preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini al serviciului și a Licenței emise de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale.

În funcție de modalitatea de gestiune a serviciului adoptată, operatorii își pot desfășura efectiv activitatea numai după emiterea hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe, respectiv a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii - în cazul gestiunii delegate.

Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL IV Contextul actual

În luna decembrie 2006, ca urmare a apariției Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și a HCL nr. 878/30.11.2006 Municipiul Oradea a incheiat cu RAPAS (Regia Autonomă de Piețe, Agrement si Salubritate) contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare piete, ștranduri, cimitire și grădină zoologică din Municipiul Oradea. Ulterior, în anul 2011 Regia a fost reorganizată pe cale administrativă luând ființă Societatea Administratia Domeniului Public SA. Capitalul social aparține unicului acționar Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Oradea si este în sumă de 980.000 lei.

Ca și succesoare, Societatea Administrația Domeniului Public SA. a preluat tot ce înseamnă obiect, drepturi și obligații stabilite prin Contractul de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului de utilități publice încheiat la data de 01 dec. 2006 (aprobat prin HCL. nr. 878/30 nov. 2006) între unitatea administrativ teritorială Municipiul Oradea și operatorul RAPAS. Oradea.

Contractul de delegare semnat in anul 2006 a avut ca obiect de activitate: administrarea și exploatarea bunurilor, activităților și serviciilor de utilități publice, respectiv a întregii infrastructuri aferentă serviciului/activității, ce constă în:

 • •  administrarea și exploatarea Pieței Rogerius Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Pieței Cetate Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Pieței Decebal Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Pieței Nufărul Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Pieței loșia Nord Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Pieței 100 Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Grădinii Zoologice Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Ștrandului loșia Nord Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea;

 • •  administrarea și exploatarea Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân și colectarea cadavrelor de animale mici și mijlocii de pe raza Municipiului Oradea.

Contractul inițial de delegare a fost aprobat prin HCL 878/2006 și s-a încheiat pe o perioadă de 10 ani, astfel că expiră, ca urmare a unei prelungiri, la data de 31.12.2018. Drept urmare, in conformitate cu prevederile OG 71/2002, in vederea asigurării continuității serviciului public se impune reînnoirea Contractului de delegare a serviciului public.

De asemenea, au fost realizate de către Municipiul Oradea investiții prin atragerea de fonduri europene în perioada de programare 2007-2013, investiții care înlocuiesc parte din infrastructura sistemului de utilități publice dat în concesiune spre operare către Administrația Domeniului Public SA ( Piața Rogerius - Centrul de afaceri Rogerius, Ștrandul Municipal - Aquapark Nymphaea).

CAPITOLUL V Analiza oportunității modului de gestionare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Oradea constând în piete, ștranduri, cimitire, amenajarea de construcții edilitare și grădină zoologică

În realizarea obiectului contractului de delegare aprobat prin HCL 878/2006 si asigurării continuității în exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, societatea Administrația Domeniului Public S.A. a urmărit obținerea celui mai bun raport calitate/cost, realizarea indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate către utilizatorii de pe raza teritorială a unității Municipiului Oradea, diminuarea costurilor și realizarea de investiții.

Indicatori

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cifra de afaceri

10.901.245

11.271.495

11.832.84

1

11.612.85

4

12.366.23

5

17.282.03

0

30.766.40

2

Venituri totale

13.207.787

14.082.276

14.993.95

7

14.252.53

9

14.817.74

2

34.990.65

3

32.709.97

9

Cheltuieli totale

10.573.676

11.495.436

12.087.22

8

12.136.63

4

11.242.67

7

30.880.46

2

24.932.63

3

Profit brut

2.634.111

2.586.840

2.906.729

2.115.905

3.575.165

4.110.191

7.777.346

Profit net

2.197.496

2.225.761

2.522.490

1.860.966

3.119.689

3.520.763

6.846.608

Nr angajati

176

164

160

140

138

203

252

În baza legislației privind repartizarea profitului la societățile detinute de unitățile administrativ teritoriale, societatea a plătit sub formă de dividende către acționarul unic Municipiul Oradea suma de 10.933.932,12 lei, după cum urmează:

 • -   anul 2011 - 1.036.318 lei

 • -   anul 2012 - 1.699.715,92 lei

 • -   anul 2013 - 1.261.245 lei

 • -   anul 2014 - 930.483 lei

 • -   anul 2015 - 1.559.844,42 lei

 • -   anul 2016 - 1.023.021,75 lei

 • -   anul 2017- 3.423.304,03 lei

Totalul investițiilor realizate de către operatorul economic SC. Administrația Domeniului Public SA. din surse proprii, în perioada 2011 - 2018, se ridică la suma de 7.275.705 lei, astfel:

 • •     modernizare alei Piața Obor - valoare : 208.551,78 lei - cu o durată de amortizare de 25 ani ;

 • •     cort demontabil structură aluminiu - valoare : 289.162,25 lei - cu o durată de amortizare de 10 ani ;

 • •      anexe laterale cort demontabil structură aluminiu - valoare : 72.389,83 lei - cu o durată de amortizare de 10 ani ;

 • •     reabilitare copertină ușoară Piața Decebal - valoare : 236.735,98 lei - cu o durată de amortizare de 10 ani ;

 • •     închidere structură metalică Piața Decebal - valoare : 285.970,05 lei - cu o durată de amortizare de 10 ani ;

 • •     extindere copertină ușoară Piața Cetate - valoare : 697.274,28 lei - cu o durată de amortizare de 10 ani ;

 • •     realizare spații comerciale Piața Obor - valoare : 447.531,34 lei - cu o durată de amortizare de 8 ani ;

 • •     cabină modulară K 1522 Cimitir Municipal - valoare : 5.400 lei - cu o durată de amortizare de 8 ani ;

 • •     magazin și anexe pompe funebre Cimitir Municipal - valoare : 67.380,60 lei - cu o durată de amortizare de 40 ani ;

 • •     reparații acoperiș Hala legume - fructe Piața Cetate - valoare : 181.652,73 lei - cu o durată de amortizare de 30 ani ;

 • •     modernizare Hala legume - fructe Piața Cetate - valoare : 341.011,73 lei - cu o durată de amortizare de 30 ani ;

 • •     modernizare Hala carne Piața Cetate - valoare : 478.573,89 lei - cu o durată de amortizare de 30 ani ;

 • •     gard Piața Obor - valoare : 17.135,19 lei - cu o durată de amortizare de 25 ani ;

 • •     sistem de iluminat Piața Obor - valoare : 79.786,31 lei - cu o durată de amortizare de 40 ani ;

 • •     alimentare cu energie electrică Poarta Europa Cimitir Municipal - valoare : 6.489,80 lei - cu o durată de amortizare de 12 ani ;

 • •     instalație paratrăsnet Piața Cetate - valoare : 15.390,44 lei - cu o durată de amortizare de 12 ani

 • •     modernizare Piața Cetate-închidere structură metalică latura NE-387.889,80 cu o durată de amortizare de 8 ani

 • •     amenajare sediu administrativ Tribunalului-1.183,859.43 - cu o durată de amortizare de 40 ani

 • •      amenajări exterioare sediu administrativ Tribunalului - valoare : 288.994,56 lei - cu o durată de amortizare de 30 ani

 • •     împrejmuire Cimitir Municipal latura vestică - valoare : 323.052,68 lei

 • •     reamenajare țarc Grădina Zoologică - valoare : 40.209 lei - cu o durată de amortizare de 8 ani

 • •      dotări Aquapark (server, friteuze,defribilator, mașină de curățat pardoseala, robot subacvatic, aparate grill) - valoare : 118.474,69 lei

 • •     vitrine frigorifice Piața Cetate - valoare : 123.431,16 lei - cu o durată de amortizare de 8 ani

 • •     tractor pentru Grădina Zoologică - valoare : 49.956,38 lei - cu o durată de amortizare de 4 ani

 • •     chioșcuri PVC Piața Cetate - valoare : 95.193,84 lei - cu o durată de amortizare de 8 ani

 • •      dotări Aquapark (electrostivuitor, dezumidificatoare, stație mobilă curățare, roboți piscină, mașini deplasare electrice tip golf, turnichet) - valoare : 272.373,44 lei

 • •     închidere laterală sector flori Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius -valoare : 56.149,48 lei - cu o durată de amortizare de 16 ani

 • •      dotări Cimitir Municipal ( buldoexcavator, toalete ecologice, nacela cu braț telescopic, mașină de colectat reziduri, containere metalice, autovehicul mortuar electric ) - valoare : 359.180,95 lei;

 • •      dotări Piața 100 (cabine poartă, bariere, reamenajare zona spații comerciale, pardoseală)

- valoare : 426.343,57 lei •     sistem iluminat Grădina Zoologică - valoare : 90.159,82 lei -

cu o durată de amortizare de 9 ani;

 • •      dotări Grădina Zoologică (filigorii, turnichet, colivie păsări) - valoare : 30.000 lei.

Redevența achitată in perioada 2011-2018 de operatorul economic Societatea Administrația Domeniului Public SA. către autoritatea contractantă Municipiul Oradea, in baza contractului de delegare incheiat, la nivelul amortizarii bunurilor apartinand domeniului public al municipiului dat in administrare catre societate a fost de 6.581.173,94 lei, după cum urmează:

 • -   anul 2011 - 424.535,00 lei;

 • -   anul 2012 - 474.893,36 lei;

 • -   anul 2013 - 543.570,01 lei;

 • -   anul 2014 - 515.448,06 lei;

 • -   anul 2015 - 485.539,90 lei;

 • -   anul 2016 - 681.915,50 lei;

 • -   anul 2017 - 2.797.754,07 lei;

 • -   anul 2018 - 657.518,04 lei.

Subvenția acordată de la bugetul local al Municipiului Oradea pentru activitatea de exploatare, conform contractului de delegare, a fost in cuantum de 8.518.364,70 lei în perioada 2011-2016. Nu s-a acordat subvenție de la bugetul local pentru activitatea de exploatare în anii 2017 și 2018. De asemenea, societatea a beneficiat de subventii pentru investiții în cuantum de 19.215.757,98 lei în perioada 2011-2018.

Avand in vedere expirarea in luna decembrie 2018 a duratei contractului de delegare, in vederea luării deciziei privind modul de realizare pe viitor a activităților de administrare a bunurilor de domeniul public si privat constand in piete, cimitire, stranduri, gradină zoologică, amenajarea de construcții edilitare autoritatea publică locală a realizat o analiză ținand cont de:

 • -      existența datelor istorice referitor la realizarea de către Societatea Administrația Domeniului Public SA a activităților;

 • -       tarifele aprobate de către autoritatea publică locală si de către consiliul de administrație al societății;

 • -      perspectiva aprobării anuale tarifelor de către Consiliul Local Oradea;

 • -      noile investiții realizate din fonduri UE ( centrul agroalimentar Rogerius, Aquaparkul Nymphae ) și condițiilor impuse de finanțator;

 • -      reglementările în domeniul ajutorului de stat;

 • -       ipoteza referitoare la acoperirea pierderilor aferente unor activități din profitul inregistrat din derularea altor activități, respectiv cheltuielile fiecarei activități să fie acoperite din veniturile aferente acesteia si in completare din veniturile altor activități ( în măsura în care acestea exced cheltuielile acelor activități ), iar pe diferență, din subvenția de exploatare alocată în acest scop de la bugetul local al Municipiului Oradea.

CAPITOLUL VI Concluzii

Prin urmare, având în vedere experiența și performanțele dovedite ale Societății Administrația Domeniului Public SA în perioada contractuală anterioară, cadrul legal actual în ceea ce privește realizarea serviciilor comunitare de utilități publice considerăm oportună:

 • -      delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Oradea constând în piețe agroalimentare, cimitire, ștranduri, grădină zoologică, amenajarea de construcții edilitare de către societatea Administrația Domeniului Public SA, societate deținută integral de Municipiul Oradea prin atribuire directă;

 • -      încheierea unui nou contract de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Oradea constând in piețe agroalimentare, cimitire, stranduri, gradină zoologică, amenajarea de construcții edilitare cu Societatea Administratia Domeniului Public SA, respectiv concesionare a bunurilor ce constituie domeniu public și privat al municipiului Oradea, cu următoarele clauze:

o durata contractului va fi de 5 ani, urmând ca după expirarea celor 5 ani, Municipiul Oradea să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz;

o cheltuielile fiecarei activități vor fi acoperite din veniturile aferente acesteia și în completare din veniturile altor activități ( în măsura în care acestea exced cheltuielile acelor activități ), iar pe diferență, din subvenția de exploatare alocată în acest scop de la bugetul local al Municipiului Oradea;

Director Executiv         Director executiv adj.             Șef Serviciu

Eduard Florea              Simona Vlad                   Cosima Secara

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

6516965aaff46e5b171db9e5d08320f364faa5f52f236d59989147af4ee7c90b

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A ȘTRANDULUI IOȘIA ORADEA

Capitolul I Dispoziții generale

Art.1. Acest regulament conține condițiile de utilizare ale serviciilor oferite de Ștrandul loșia Oradea care este gestionat de către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 5.

Art.2. Regulile următoare au fost stabilite în beneficiul tuturor utilizatorilor ștrandului pentru a le asigura condiții de siguranță și recreere.

Art.3. În cursul utilizării serviciilor oferite de ștrand (bazine, alimentație publică, terenuri de sport), vizitatorii vor respecta regulile și condițiile de comportament din acest regulament. Aceste reguli sunt afișate în locuri vizibile. Administratorul ștrandului este responsabil cu punerea în aplicare a prezentelor reguli generale.

Art.4. Clienților, care nu își asumă regulile sau le încalcă, perturbă ordinea sau liniștea celorlalți clienți, li se poate retrage dreptul de a folosi serviciile ștrandului. Când sunt situații motivate clienții pot fi evacuați din ștrand de către administrator, iar dacă este nevoie acesta poate apela la organele de ordine interioară sau alte organe abilitate.

Art.5. Pe perioada lucrărilor de întreținere sau renovare, precum și la evenimentele periodice organizate în ștrand, unele servicii nu vor fi disponibile, fie parțial sau în întregime. Clienții vor fi informați în prealabil de către administrația ștrandului. În aceste situații administrația nu datorează despăgubiri clienților.

Art.6. Informațiile referitoare la programul de funcționare, lista de prețuri și eventualele modificări ale acestora se găsesc în anunțurile afișate la caserie și pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.7. În cazul condițiilor meteo nefavorabile: furtuni, fulgere, vânt puternic, clienții sunt obligați să părăsească bazinele exterioare, terenurile de sport și de joacă pentru siguranță. Angajații ștrandului sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru siguranța clienților.

Art.8. În cazuri motivate temeinic (probleme tehnice, evenimente de forță majoră, etc.) administratorul are dreptul să închidă integral sau parțial ștrandul. Pentru aceasta, socie- tatea nu datorează despăgubiri clienților.

Art.9. La reducerea serviciilor din motive tehnice, administratorul își rezervă dreptul să decidă dacă schimbă tariful sau programul de funcționare.

Art.10. Personalul Ștrandului loșia nu își asumă nici o responsabilitate pentru accidentele sau îmbolnăvirile cauzate de anumite afecțiuni ale vizitatorilor. Având în vedere natura activităților din ștrand ( îmbăiere, temperaturi ridicate, etc) clienților li se recomandă să-și viziteze medicul de familie și să-l întrebe cu privire la capacitatea lor de a frecventa ștrandul.

Art.11. Personalul ștrandului nu este responsabil pentru lucrurile proprietate personală lăsate pe marginea bazinelor, în vestiare sau cabine de schimb.

Art.12. Programul de funcționare al Ștrandului Ioșia Oradea în perioada mai -septembrie

Luni:                            închis

Marți - Duminică               8°° - 20°°

Casierie:                             8°° - 19°°

Art.13. Programul de funcționare al Ștrandului Ioșia Oradea în perioada octombrie -aprilie

Luni:

închis

Marți - Duminică Casierie:

8°° - 17°°

8°° - 16°°

Capitolul II Accesul în Ștrandul loșia Oradea

Art.14. Intrarea în Ștrandul loșia și utilizarea serviciilor pentru clienți se face în ordinea sosirii lor. De la această regulă fac excepție grupurile anunțate care au plătit anticipat și integral biletele de intrare, femeile gravide, femeile cu copii mici, persoanele cu vederea sau auzul afectate, persoanele cu handicap locomotor și alte persoane cu dizabilități sau partenerii contractuali ai societății.

Art.15. Intrarea în ștrand se face pe poarta principală pe la turnicheți.

Art.16. Biletele de intrare se eliberează la casa de bilete de la poarta principală.

Art.17. Intrarea în ștrand și utilizarea serviciilor este posibilă doar cu bilete sau abonamente valabile.

Art.18. Se acordă intrare gratuită persoanelor din tabelele aprobate de directorul general al SC Administrația Domeniului Public SA

Art.19. Au acces în sectorul comercial, pe poarta principală, persoanele care lucrează la societățile de alimentație publică din incinta ștrandului. Aceste persoane vor putea intra în unitățile comerciale care deservesc ștrandul numai pe baza unui tabel nominal aprobat de către administratorii firmelor respective și avizat de ADP.

Art.20. Aprovizionarea firmelor comerciale se face pe poarta nr 3, între orele 7°° - 9°°.

Art.21. Pentru depozitarea obiectelor de îmbrăcăminte precum și pentru schimbarea în ținută de baie, ștrandul pune la dispoziția clienților vestiare și cabine de schimb.

Art.22. Este INTERZISĂ efectuarea activităților comerciale, de furnizare servicii și alte activități de vânzări zilnice sau ocazionale pe teritoriul ștrandului fără un contract încheiat. De asemenea este interzisă activitatea de marketing activ și cerșitul.

Capitolul III

Prețuri/Plata

Art.23. Lista cu prețurile practicate se poate consulta la casieria ștrandului sau pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.24. Valoarea biletelor și abonamentelor este aprobată în fiecare an prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art.25. Persoanele care pot beneficia de reducere a taxei pentru biletul de intrare sau abonament trebuie să prezinte un document de identitate (carte de identitate, pașaport, certificat de naștere), legitimație, carnet de elev sau talon de pensie, după caz. Dacă nu dețin documente care să dovedească faptul că sunt îndreptățite să beneficieze de reducere pentru a intra în ștrand, vor achita prețul întreg.

Art.26. Persoanele care beneficiază de intrare gratuită trebuie să prezinte legitimația de serviciu vizată pe anul în curs sau/și un act de identitate.

Art.27. Clientul care cumpără abonament primește un card de acces valabil 90 de zile de la data cumpărării pe care îl poate duce acasă. La terminarea celor 90 de zile de valabilitate, clientul își poate reîncărca cardul cu un nou abonament.

Capitolul IV

Reguli pentru vizitatori

Art.28. Orarul de funcționare al bazinelor este afișat la loc vizibil, iar pentru orice neclarități, puteți cere informații de la personalul ștrandului.

Art.29. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica programul oricărui bazin atunci când consideră că este necesar.

Art.30. Înainte de a intra în zona bazinelor, clienții sunt obligați să folosească dușurile. Persoanele care stau la soare trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă, în scopul de a clăti transpirația și loțiunile de protecție solară.

Art.31. Este interzis accesul în ștrand al copiilor sub 14 ani neînsoțiți.

Art.32. Copiii trebuie supravegheați în tot ștrandul: bazine, vestiare, zona verde, restaurante, terenuri de sport, toalete, dușuri, etc. de către părinți sau însoțitori.

Art.33. Persoanele care nu știu să înoate și copiii sub 14 ani care intră în bazine, trebuie supravegheați în permanență de o persoană responsabilă (însoțitor) cu vârsta minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.34. Este interzisă blocarea scărilor de la bazine.

Art.35. Raportul supraveghetor-copii trebuie să fie de minim 1:5 pentru copiii sub 6 ani și 1:10 pentru toate celelalte vârste.

Art.36. Grupurile nu trebuie să monopolizeze o anumită zonă a bazinului și prin urmare să limiteze utilizarea acestuia sau să-i intimideze pe ceilalți utilizatori.

Art.37. Nici o persoană din cadrul ștrandului nu trebuie să se comporte în așa fel încât să pună în pericol securitatea și sănătatea ei/lui sau a altora. Un astfel de comportament, inclusiv limbaj abuziv sunt un motiv de expulzare.

Art.38. Orice probleme care apar la bazine și sunt sesizate de clienți, trebuie remediate cât mai repede posibil.

Art.39. Toți vizitatorii care utilizează bazinele trebuie să poarte ținute de înot adecvate.

Art.40. Utilizarea aparatelor foto, a camerelor de filmare sau a camerelor de supraveghere este interzisă în toate vestiarele, băile, toaletele.

Art.41. Guma de mestecat nu este permisă nicăieri în bazine.

Art.42. Produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea bazinelor. Toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele desemnate.

Art.43. Este INTERZIS accesul cu recipiente de sticlă, cuțite, băuturi alcoolice sau droguri.

Art.44. Este INTERZISĂ intrarea persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau/și a drogurilor.

Art.45. Este INTERZISĂ intrarea cu animale de companie în incinta ștrandului.

Art.46. Fumatul este permis doar în zonele amenajate și delimitate.

Art.47. Utilizarea dispozitivelor care produc sunete sunt interzise dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi.

Art.48. Sistemul de sonorizare public poate fi utilizat doar de personalul ștrandului pentru a transmite mesaje de natură urgentă sau de a comunica informații pentru facilitarea șederii vizitatorilor.

Art.49. Angajații ștrandului sunt singurele persoane autorizate în cabina de casierie, cameră mecanic, spații depozitare, birouri (zona administrativă).

Art.50. Orice persoană care suferă de boli de piele, ochi umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture, nu are acces în bazine.

Art.51. Nu sunt permise săriturile/salturile în bazin.

Art.52. Persoanele care nu știu să înoate trebuie să rămână în apă mai puțin adâncă (până la piept) și trebuie să fie supravegheate de o persoană responsabilă în vârstă minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.

Art.53. Nici un adult sau copil care a avut o formă de diaree recent nu poate folosi bazinele.

Art.54. Copiii până la 2 ani trebuie să poarte un scutec de înot curat acoperit cu material impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul standard nu este permis.

Art.55. Scutecul trebuie verificat în permanență. În cazul în care scutecul se murdărește, copilul trebuie să părăsească bazinul și nu poate reveni până când nu a fost spălat și i s-a schimbat scutecul.

Art.56. Sunt INTERZISE următoarele activități: scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine.

Art.57. Sunt INTERZISE competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, precum și înotul subacvatic prelungit.

Art.58. Dispozitivele de plutire utilizate de vizitatori trebuie să fie de mărime adecvată, concepute pentru a oferi suport vertical și pentru a menține capul deasupra suprafeței apei. Pot fi purtate cu condiția ca cei care nu știu să înoate să fie supravegheați de o persoană responsabilă cu vârsta minimă de 18 ani îmbrăcată cu haine de înot adecvate.

Art.59. Este INTERZISĂ folosirea săpunului sau/și șamponului în bazine.

Art.60. Este INTERZIS accesul cu biciclete în ștrand.

Art.61. Este INTERZISĂ folosirea băilor și toaletelor sexului opus.

Art.62. Purtarea ochelarilor de vedere în bazine este descurajată, se permite doar dacă este absolut necesar.

Art.63. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru obiectele vizitatorilor căzute în piscină. Nu vom demonta canalele de scurgere sau orice altă structură pentru a căuta obiectele pierdute.

Capitolul V

Întreținerea curățeniei

Art.64. În vederea cunoașterii și respectării prevederilor programului și a atribuțiilor fiecărui angajat, se va instrui tot personalul care contribuie la organizarea și desfășurarea activităților în ștrand, consemnându-se în proces-verbal pe bază de semnătură.

Art.65. Înainte de deschiderea sezonului estival, personalul se va preocupa de curățenia generală din incinta ștrandului, care constă în: strângerea vegetației uscate, a crengilor rezultate în urma toaletării pomilor și a gardului viu, strângerea murdăriei de pe gazon și aleilor de acces, dezinfecția bazinelor, a spălătoarelor de picioare, a Wc-urilor, a cabinelor de dezbrăcare și a garderobelor

Art.66. În sezonul rece personalul se va preocupa de curățarea și conservarea spațiilor din exterior: wc-urile, cabinele de dezbrăcare, căminele de apă și canale, puțurile de apă, mesele și băncuțele, aparatele de joacă pentru copii. În incinta clădirii se va păstra curățenia generală și vor fi igienizate toate spațiile publice.

Art.67. Pentru combaterea insectelor și rozătoarelor, se vor efectua lucrări de dezinsecție și deratizare. Se vor avea în vedere spațiile din incinta clădirii și locurile preferate de insecte și rozătoare în sezonul de iarnă (canale ale instalațiilor de apă caldă și rece, canale de scurgere a apelor uzate).

Zile

Ore

Desfășurarea activităților în sezonul estival

Luni

8°° - 16°°

Program de curățenie generală - se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale (puf de plopi, frunze, ierburi) și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de schimbat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se curăță și se greblează spațiile verzi, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

Marți -duminică

7°° - 8°°

Se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale (puf de plopi, frunze, ierburi) și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de dezbrăcat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se curăță și se greblează spațiile verzi, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

8°° - 20°°

Întreținerea și supravegherea curățeniei în ștrand și wc-uri, precum și alte activități specifice neprevăzute

20°° - 22 °°

Curățenie generală în ștrand, strângerea și spălarea/dezinfectarea tomberoanelor de gunoi, spălarea bazinelor golite și a spălătoarelor de picioare, greblarea și măturarea spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a terenurilor de sport

Bazinele golite vor fi dezinfectate și verificate înainte de umplere

Zile

Ore

Desfășurarea activităților în sezonul rece

Luni

8°° - 16°°

Program de curățenie generală - dezinfecția bazinelor, a spălătoarelor de picioare, a wc-urilor publice, a cabinelor pentru dezbrăcat și a garderobelor Păstrarea curățeniei în incinta ștrandului, conservarea bunurilor din exteriorul ștrandului, curățarea aleilor de zăpadă și gheață

Efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor sanitare

Marți-duminică

7°° - 8°°

Se mătură aleile, se curăță bazinele, se adună resturile vegetale și corpurile solide din bazine, se curăță spălătoarele de picioare de la bazine și locurile amenajate pentru dușuri, se spală și se curăță cabinele de dezbrăcat, se curăță și dezinfectează wc-urile publice și se face aprovizionarea cu săpun și hârtie igienică, se golesc tomberoanele și coșurile de gunoi

8°° - 17°°

Întreținerea și supravegherea curățeniei în ștrand și wc-uri, precum și alte activități specifice neprevăzute

17°° - 19°°

Curățenie generală în ștrand, strângerea și spălarea/dezinfectarea tomberoanelor de gunoi, spălarea bazinelor golite și a spălătoarelor de picioare, greblarea și măturarea spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a terenurilor de sport

Bazinele golite vor fi dezinfectate și verificate înainte de umplere.

Capitolul VI

Programul de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală

Zilnic la ora 19°°

Se golește câte un bazin dreptunghiular, din cele două, prin alternanță, nr 4 și nr 5

Zilnic la ora 19°°

Se golește bazinul circular nr 7

Zilnic la ora 20°°

Se golesc bazinele nr 3 și nr 8 (bazinul nr 3 se folosește de regulă în zilele de sâmbătă și duminică)

Zilnic la ora 20°°

Se golește bazinul circular nr 6

*procedura de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală - Anexa 1

*metodologia de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada estivală - Anexa 2

Capitolul VII

Programul de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece

Nr bazinului

Zilele

Orele

Obs

golire

umplere

5

Mi - Vi - Dum

163° - 203°

203° - 08°°

6

Zilnic

163° - 20°°

20°° - 08°°

*procedura de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece - Anexa 3 *metodologia de golire, curățare și umplere a bazinelor în perioada rece - Anexa 4

Capitolul VIII

Programul de asistență medicală și salvamar

Art.68. Serviciul de salvare acvatică - se asigură pe tot parcursul funcționării ștrandului cu publicul de către un salvamar.

Art.69. Atribuțiile salvamarului:

 • -  patrulează pe lângă bazine și în incinta ștrandului pentru prevenirea accidentărilor și înec;

 • -  asigură respectarea ordinii pe lângă și în bazine;

 • -  supraveghează intrarea în bazine;

 • -   interzice săriturile în bazine;

 • -  atenționează aparținătorii copiilor să nu-i lase nesupravegheați în bazine;

 • -   se deplasează de urgență la locul solicitat;

 • -  acordă primul ajutor;

 • -  transportă și predă bolnavul personalului medical;

 • -   alte sarcini date de superior.

Art.70. Baza de salvare acvatică este dotată cu echipament, materiale de intervenție, salvare, transport al accidentatului.

Art.71. Asistentul medical asigură primul ajutor pe tot parcursul funcționării ștrandului cu publicul. În situații deosebite, la nevoie, solicită intervenția echipajului SMURD sau a Salvării.

Art.72. Punctul sanitar este dotat cu aparatele și medicamentele necesare conform listei aprobate de directorul general, care este afișată la punctul sanitar din incinta ștrandului și sunt completate la nevoie.

Capitolul IX

Ordinea, paza, securitatea persoanei și a bunurilor

Art.73. Serviciul de pază este asigurat de personalul angajat care are următoarele atribuții:

 • -  urmărește și se preocupă de respectarea orelor de program ale agrementului, jocurilor, competițiilor sportive, a personalului de la unitățile de alimentație publică

 • -   urmărește păstrarea ordinii și disciplinei în ștrand

 • -  patrulează în ștrand cu scopul prevenirii eventualelor intrări prin escaladarea gardului de împrejmuire, furturi de bunuri sau distrugeri

 • -  la solicitarea conducerii ștrandului supraveghează intrarea vizitatorilor prin turnichet și verifică biletele/abonamentele acestora

Art.74. Personalul angajat pentru pază și salvamar, îndeplinește cu prioritate funcția de salvamar

Art.75. Operatorii instalațiilor apă-canalizare, pe lângă activitatea de golire și umplere a bazinelor se vor preocupa de pază și de evacuarea persoanelor rămase după program sau prevenirea intrărilor în ștrand pe timp de noapte. În cazul unor probleme deosebite, îl informează imediat pe administratorul ștrandului.

Capitolul X Întreținere și reparații curente

Art.76. Înaintea deschiderii sezonului estival, administratorul împreună cu personalul angajat din ADP vor identifica toate obiectivele care necesită lucrări de întreținere și reparații la clădirea existentă și spațiile deținute în incinta ștrandului. Lista de lucrări cu necesarul de materiale pentru reparații se înaintează directorului general pentru analiză și aprobare. După aprobare, șeful de lucrări va aproba graficul de execuție.

Art.77. La încheierea sezonului estival, administratorul ștrandului împreună cu personalul angajat vor efectua modificările ce se impun pentru funcționarea ștrandului în sezonul rece, atât în interior, cât și în exterior:

 • -  amenajarea garderobelor care vor funcționa în sezonul rece;

 • -  suspendarea alimentării cu apă rece și caldă a bazinelor care nu funcționează pe timpul sezonului rece (4, 6, 7, 8);

 • -  conservarea instalațiilor, conductelor de apă în așa fel încât să nu înghețe;

 • -  demontarea conductelor și a dușurilor din exteriorul clădirii și depozitarea acestora în loc protejat de intemperii.

Art.78. După terminarea lucrărilor de modernizare și reparații se va efectua recepția acestora, se va verifica modul de funcționare al aparatelor din dotare, instalațiilor de alimentare și scurgere a apei. Comisia de recepție va manifesta maximă responsabilitate față de starea tehnică a mijloacelor din dotare, care trebuie să funcționeze la parametrii normali.

Art.79. Se va acorda o atenție deosebită la canalele de vizitare, gurile de scurgere, bazine, dușuri, în așa fel încât să prevină orice formă de accidentare.

Art.80. În tomberoanele pentru deșeuri se așează saci de nylon pentru protejarea pereților acestora. Persoanele responsabile vor fi echipate cu salopete și mănuși.

Art.81. Activitatea de întreținere și reparații se efectuează ori de câte ori se impune, prompt, în așa fel încât să nu perturbe activitățile de îmbăiere, odihnă și agrement din ștrand

Art.82. Personalul ștrandului se ocupă și de golirea, umplerea, curățarea bazinelor, toaletarea pomilor și a gardului viu.

Art.83. Lucrările de reparații și întreținere mai ample, vor fi efectuate la solicitarea administratorului de către specialiștii atelierului de reparații din cadrul ADP și vor fi consemnate în registrul de procese verbale, fiind specificată data, tipul lucrării, materialele folosite și persoanele care au efectuat lucrarea. Procesul verbal va fi semnat de executanții lucrărilor și de coordonatorul ștrandului.

Capitolul XI

Folosirea terenului de tenis de câmp

Art.84. Pentru accesul în incinta terenului de tenis de câmp este obligatorie prezentarea biletului de intrare în incinta ștrandului și biletul care justifică închirierea terenului de tenis, pe care este menționată ora închirierii.

Art.85. Biletul cu închirierea terenului de tenis de câmp se obține de la caseria Ștrandului loșia Nord contra unei sume de bani stabilită și aprobată de Consiliul Local Oradea. Tarifele sunt afișate la intrarea ștrandului și pe site-ul www.adporadea.ro.

Art.86. Biletele pentru închirierea terenului de tenis se eliberează:

 • -   Marți - Duminică: orele 08,00 - 15,30 în sezonul rece;

 • -   Marți - Duminică: orele 08,00 - 18,30 în sezonul estival.

-

Art.87. OBLIGAȚIILE persoanelor care folosesc terenul de tenis:

 • -   să se prezinte cu echipament adecvat activității sportive, cu încălțăminte sport, îmbrăcăminte sport și prosop personal;

 • -   să folosească dotările puse la dispoziție de către administrație conform destinației acestora, să nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare, obligându-se să plătească contravaloarea acestora în cazul distrugerii lor;

 • -  să cunoască și să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al Ștrandului loșia Nord .

 • -   să urmeze indicațiile persoanelor desemnate de administrație cu atribuții de pază și ordine, astfel încât să nu producă pagube acesteia sau să pună în pericol viața sa și a celor din jur;

 • -  să nu intre în incinta bazei sportive cu: animale de companie, arme albe, arme de foc, arme cu gaz sau cu bile, explozibili, substanțe interzise de lege, băuturi alcoolice, etnobotanice, substanțe psihotrope și/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate în anexa nr.1 la LEGEA nr.339 din 29 noiembrie 2005, actualizată la data de 22 octombrie 2012;

 • -  dacă sunt însoțiți în incinta bazei sportive de rude (în special copii minori) sau alte persoane și îi expun unor eventuale pericole prin folosirea fără supraveghere a dotărilor bazei sportive, poartă responsabilitatea exclusivă asupra integrității fizice a acestora pe timpul prezenței în baza sportivă;

 • -   să respecte programările sale și ale celorlalți participanți la activitățile sportive; administrația ștrandului nu va restitui contravaloarea serviciilor neprestate urmare a neprezentării clientului la ora stabilită prin programare

 • -  răspunde contravențional în cazul producerii de pagube, prin utilizarea defectuoasă sau distrugerea intenționată a dotărilor bazei sportive, suportând integral aceste pagube;

 • -   să nu creeze stări tensionate între cei prezenți în incinta bazei sportive prin adresarea de injurii sau calomnierea acestora.

 • -   să nu fumeze în incinta bazei sportive.

 • -   să nu practice alte jocuri decât cele destinate terenului de tenis;

 • -   clienții au obligația ca înainte de a părăsi terenul de tenis să restituie materialele sportive primite spre utilizare, după caz: rachete de tenis, mingi de tenis, etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi tratat potrivit reglementărilor legale în vigoare de către organele abilitate în drept.

 • -   nerespectarea de către vizitatori a acestor reguli duce la anularea biletului și interzicerea accesului în incinta bazei sportive

Art.88. Programul de funcționare al terenului de tenis de câmp:

Marți - Duminică: orele 08.30 și 16.30 în sezonul rece;

Marți - Duminică: orele 08.30 și 19.30 în sezon estival.

Art.89. O ședință( partidă) de tenis durează 60 minute.

Art.90. Administrația Ștrandului loșia Nord își rezervă dreptul de a modifica programul de funcționare, schimbările fiind afișate pe site-ul www.adporadea.ro și la intrarea ștrandului loșia Nord.

Art.91. Administrația Ștrandului loșia Nord nu este răspunzătoare pentru obiectele personale ale utilizatorilor lăsate, uitate, pierdute în incinta bazei sportive.

Art.92. Administrația ștrandului nu este responsabilă sub nicio formă pentru accidentările sau rănirile apărute ca urmare a practicării activitătilor sportive contractate sau ca urmare a prezenței în incinta terenului de tenis. Utilizatorii bazei spotive garantează că se află într-o condiție medicală bună și sunt capabili de a efectua exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranta, confortul sau condiția lor fizică. Administratia bazei sportive nu este responsabilă în cazul unei accidentări cauzată de folosirea dotărilor bazei sportive sau care se datorează conditiei fizice a utilizatorului sau acțiunii unui terț.

Art.93. Clienții pot comunica administrației bazei sportive sesizările cu privire la serviciile oferite în scris, prin intermediul caietului pentru reclamații și sugestii.

Capitolul XII Dispoziții finale

Art.94. Prin achiziționarea biletului de intrare și a serviciilor ștrandului, clienții recunosc și își asumă respectarea prezentul Regulament intern.

Art.95. Prin achiziționarea biletului de intrare, clienții ștrandului își dau acordul să fie prezentați în media, pe orice poză tipărită, cu excluderea pretențiilor ulterioare de personalitate și financiare.

Art.96. Pozele făcute pe teritoriul Ștrandului loșia se pot folosi liber de către conducere pentru activitatea proprie de reclamă și promoție. Prin cumpărarea biletului de intrare, clienții își dau acordul la stocarea pozei și administrarea acesteia conform prezentului Regulament Intern.

Art.97. În chestiunile nereglementate în prezentul Regulament Intern, sunt respectate prevederile următoarelor norme juridice în vigoare:

 • -  ORD. nr 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

 • -  HG. nr 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  OG. nr 21/1992 privind protecția consumatorilor ;

 • -  HG nr 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere;

 • -  HG nr 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • -  HOT. Nr 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim-ajutor pe plajă

 • -  ORD. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Art.98. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toți clienții.

Art.99.Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, utilajelor, bunurilor Ștrandului loșia, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de vandalism sau sunt găsiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, conducerea ștrandului poate acționa contravențional sau penal. Părinții sau însoțitorii sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta ștrandului.

Art.100. În cazul în care vizitatorii, intenționat sau din greșeală, poluează cu orice substanțe apa din bazine, acestea vor fi închise, golite și dezinfectate, întregul cost al acestor operațiuni fiind suportate de cei vinovați.

Art.101. Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.

Art.102. Constituie contravenție săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a faptelor descrise în prezentul regulament, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei.

Art.103. Condiții de sănătate publică

În conformitate cu Ord. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, băile publice nu pot fi folosite de persoane care suferă de următoarele afecțiuni:

 • -   febră, boli contagioase, boli ale sistemului digestiv, boli de piele;

 • -   boli care se manifestă prin spasme, pierderea conștiinței, tulburări vizibile ale pielii

 • -   stări de ebrietate;

 • -   sub efectul drogurilor sau a altor substanțe.

-

Persoanele care se dovedesc că suferă de aceste simptome au acces interzis în incinta ștrandului. Dacă personalul ștrandului semnalează persoane care au aceste afecțiuni, sunt îndreptățiți să ceară o examinare medicală a acestora pentru a stabili dacă prezintă vreun pericol pentru ceilalți vizitatori.

DESFĂȘURĂTOR privind golirea, curățarea și umplerea bazinelor în perioada estivală

Ștrandul loșia are asigurate următoarele surse de apă:

 • -   foraj 1 - apă rece

 • -  foraj 2 - apă rece

 • -  foraj 3 - apă geotermală

 • -  rețeaua de apă rece de la oraș

Procedura de golire, curățare și umplere se efectuează astfel:

La 2 zile prin alternanță:

-  Bazinul nr 4 (dreptunghiular)

 • - are capacitate de 900 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,9 m

 • - temperatura apei între 22 - 32 grade

Mi - Vi - Dum între orele 19,00 - 21,00

 • - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

21,00 - 08,00 - se umple bazinul

- Bazinul nr 5 (dreptunghiular)

- are o capacitate de 700 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,6 m

 • - temperatura apei între 22 - 36 grade

Ma - Joi - Sâ între orele 19,00 - 21,00

 • - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

21,00 - 08,00         - se umple bazinul

*În ziua în care nu se golește bazinul, apa se împrospătează 30% și se aduce la temperatura prevăzută.

Zilnic se golesc celelalte bazine:

- Bazinele 6 și 7 (circulare)

 • - au o capacitate de câte 200 mc

 • - nivelul apei din bazine 0,6 - 0,9 m

 • - temperatura apei între 32 - 40 grade

între orele 20,00 - 22,00

 • - efectuează golirea bazinelor 3 și 6

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 19,00 - 22,00

 • - se golește bazinul nr. 7

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 22,00 - 08,00

- se umple bazinul

Zilnic, se golește bazinul de copii:

- Bazinul nr 8 (circular)

 • - are o capacitate de 150 mc

 • - temperatura apei între 30 - 34 grade

 • - nivelul apei din bazin 0,2 - 0,6 m

între orele 20,00 - 21,00

 • - se golește bazinul

 • - se curăță, se spală și se dezinfectează

între orele 08,00 - 09,30

- se umple bazinul

METODOLOGIE

de golire și umplere a bazinelor la Ștrandul loșia, pentru perioada estivală

NR

ACȚIUNEA

PROCEDURA

ORAR

RESPONSABIL

1

Anunțarea persoanelor să părăsească bazinul.

Administratorul ștrandului sau o altă persoană desemnată va anunța prin stația de radioamplificare ca persoanele aflate în bazin să părăsească bazinul care urmează să fie golit. Anunțul trebuie repetat de două-trei ori la interval de 2-3 minute până când se asigură că persoanele din bazin au perceput îndemnul de evacuare.

Înainte de ora stabilită pentru golirea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

2

Supravegherea bazinului.

Administratorul ștrandului dă dispoziție strictă salvamarului să verifice grilajul de la canalul de scurgere. Mecanicul de serviciu va instala panouri de informare cu interzis accesul în bazin și va supraveghea împreună cu salvamarul bazinul care urmează să fie golit. Salvamarul intervine prompt pentru ca bazinul să fie părăsit de persoanele care nu s-au conformat după anunț. Când ultima persoană a părăsit bazinul, salvamarul va comunica administratorului că procedura de evacuare s-a realizat, verificarea grilajului și împrejmuirea s-a realizat și mecanicul  va rămâne în  continuare  la

supravegherea bazinului până la golirea efectivă.

După anunțul prin     stația

radio.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

3

Deschiderea vanei de golire a bazinelor.

Administratorul, după ce s-a convins că bazinul este evacuat, având instalate panourile de informare și salvamarul este la post, dă dispoziție mecanicului de serviciu să deschidă vana de golire a bazinului. Mecanicul va urmări golirea pentru a evita orice incident. În cazul în care o persoană va intra în bazin, va opri golirea, va anunța salvamarul să evacueze bazinul și doar după ce s-a convins că bazinul este gol poate relua procedura.

După evacuarea persoanelor din bazine.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

4

Verificarea stării bazinului.

După golire, mecanicul va închide vana de golire și va verifica starea bazinului (dacă prezintă unele fisuri sau alte aspecte ce contravin bunei funcționări), existența grilajelor, dacă sunt fixate sau deteriorate

După golirea bazinului.

Mecanicul, administratorul sau altă persoană desemnată.

5

Consemnarea în registrul de evenimente.

Aspectele sau problemele constatate vor fi aduse la cunoștința administratorului care va nota în registrul de evenimente sau în procesul verbal de predare-primire, urmând să ia măsuri pentru remedierea acestora, dacă sunt de natură minoră. Pentru problemele deosebite, mai grave, vor anunța imediat șeful ierarhic

După golirea bazinului.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

6

Curățarea    și

dezinfectarea

După remedierea deficiențelor și după evacuarea persoanelor    din    ștrand    (ora    21,00),

După recepția stării

Administratorul ștrandului sau altă

bazinelor.

administratorul sau persoana desemnată dă dispoziție pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și igienizare (cf. OMS 536/1997) de către persoanele prevăzute în grafic

bazinului după curățare.

persoană desemnată.

7

Umplerea bazinelor.

Procedura de umplere a bazinelor poate începe numai după ce a fost parcursă procedura de golire,    reparații/întreținere,    verificări    ale

sistemelor de alimentare și scurgere a apei, a căminelor de vizitare, existența capacelor acestora, verificarea și repararea instalațiilor electrice, precum și alte lucrări ce se impun pentru   buna   funcționare   a   ștrandului.

Administratorul dă dispoziție mecanicului de serviciu să înceapă procedura de umplere a bazinului respectând graficul prevăzut în acest sens (conform specificului bazinului).

După curățarea și dezinfectarea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

8

Consemnarea în     procesul

verbal.

După terminarea procedurii de umplere a bazinelor conform procedurii, se consemnează în procesul verbal.

După procedura de umplere.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

Notă: zilnic, înaintea începerii pogramului cu vizitatorii, administratorul împreună cu personalul de serviciu, vor verifica întregul sistem de funcționare al ștrandului, iar după ce s-a constatat că nu sunt probleme de natură organizatorică sau tehnică se poate deschide.

DESFĂȘURĂTOR

privind golirea, curățarea și umplerea bazinelor în sezonul rece

Ștrandul loșia are asigurate următoarele surse de apă:

 • -      foraj 1 - apă rece

 • -      foraj 2 - apă rece

 • -      foraj 3 - apă geotermală

 • -      rețeaua de apă rece de la oraș

Procedura de golire, curățare și umplere se efectuează conform programului următor:

Bazinul nr. 5 (dreptunghiular)

 • - are o capacitate de 700 mc

 • - nivelul apei din bazin între 0,8 - 1,6 m

 • - temperatura apei între 22 - 39 grade

Mi - Vi - Dum între orele 16,30 - 18,30

- se golește bazinul, se curăță, se spală și se dezinfectează

18,30 - 08,00

- se umple bazinul

Bazinul nr. 6 (circular)

 • -  funcționează până la data începerii furnizării agentului termic pentru încălzire către populația orașului

 • - are o capacitate de 200 mc

 • - nivelul apei în bazin 0,6- 0,9 m

 • - temperatura apei între 22- 39 grade

Zilnic

între orele 18,30 - 20,00

- se golește bazinul, se spală și se dezinfectează

20,00 - 08,00

- se umple bazinul

METODOLOGIE

de golire și umplere a bazinelor la Ștrandul loșia, pentru perioada rece

NR

ACȚIUNEA

PROCEDURA

ORAR

RESPONSABIL

1

Anunțarea persoanelor să părăsească bazinul.

Administratorul ștrandului sau o altă persoană desemnată va anunța prin stația de radioamplificare ca persoanele aflate în bazin să părăsească bazinul care urmează să fie golit. Anunțul trebuie repetat de două-trei ori la interval de 2-3 minute până când se asigură că persoanele din bazin au perceput îndemnul de evacuare.

Înainte de ora stabilită pentru golirea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

2

Supravegherea bazinului.

Administratorul ștrandului dă dispoziție strictă salvamarului să verifice grilajul de la canalul de scurgere.Mecanicul de serviciu va instala panouri de informare cu interzis accesul în bazin și va supraveghea împreună cu salvamarul bazinul care urmează să fie golit. Salvamarul intervine prompt pentru ca bazinul să fie părăsit de persoanele care nu s-au conformat după anunț. Când ultima persoană a părăsit bazinul, salvamarul va comunica administratorului că procedura de evacuare s-a realizat, verificarea grilajului și împrejmuirea s-a realizat și mecanicul  va  rămâne  în  continuare  la

supravegherea bazinului până la golirea efectivă.

După anunțul prin     stația

radio.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

3

Deschiderea vanei de golire a bazinelor.

Administratorul, după ce s-a convins că bazinul este evacuat, având instalate panourile de informare și salvamarul este la post, dă dispoziție mecanicului de serviciu să deschidă vana de golire a bazinului. Mecanicul va urmări golirea pentru a evita orice incident. În cazul în care o persoană va intra în bazin, va opri golirea, va anunța salvamarul să evacueze bazinul și doar după ce s-a convins că bazinul este gol poate relua procedura.

După evacuarea persoanelor din bazine

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

4

Verificarea stării bazinului.

După golire, mecanicul va închide vana de golire și va verifica starea bazinului (dacă prezintă unele fisuri sau alte aspecte ce contravin bunei funcționări), existența grilajelor, dacă sunt fixate sau deteriorate.

După golirea bazinului

Mecanicul, administratorul sau altă persoană desemnată

5

Consemnarea în registrul de evenimente.

Aspectele sau problemele constatate vor fi aduse la cunoștința administratorului care va nota în registrul de evenimente sau în procesul verbal de predare-primire, urmând să ia măsuri pentru remedierea acestora, dacă sunt de natură minoră. Pentru problemele deosebite, mai grave, vor anunța imediat șeful ierarhic.

După golirea bazinului

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată

6

Curățarea   și

După remedierea deficiențelor și după evacuarea

După recepția

Administratorul

’age 14 of 15

dezinfectarea bazinelor.

persoanelor    din    ștrand    (ora    17,00),

administratorul sau persoana desemnată dă dispoziție pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și igienizare (cf. OMS 536/1997) de către persoanele prevăzute în grafic.

stării bazinului după curățare.

ștrandului sau altă persoană desemnată.

7

Umplerea bazinelor.

Procedura de umplere a bazinelor poate începe numai după ce a fost parcursă procedura de golire,    reparații/întreținere,    verificări    ale

sistemelor de alimentare și scurgere a apei, a căminelor de vizitare, existența capacelor acestora, verificarea și repararea instalațiilor electrice, precum și alte lucrări ce se impun pentru   buna   funcționare   a   ștrandului.

Administratorul dă dispoziție mecanicului de serviciu să înceapă procedura de umplere a bazinului respectând graficul prevăzut în acest sens (conform specificului bazinului).

După curățarea și dezinfectarea bazinelor.

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

8

Consemnarea în    procesul

verbal.

După terminarea procedurii de umplere a bazinelor conform procedurii, se consemnează în procesul verbal.

După procedura de umplere

Administratorul ștrandului sau altă persoană desemnată.

Notă: zilnic, înaintea începerii pogramului cu vizitatorii, administratorul împreună cu personalul de serviciu, vor verifica întregul sistem de funcționare a ștrandului, iar după ce s-a constatat că nu sunt probleme de natură organizatorică sau tehnică se poate deschide.

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL ORADEA

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

 • - Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată si completată;

 • - Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • - Legea 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr. 9/2008;

 • - Hotărarea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;

 • - Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

 • - Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • - Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin H.G.nr.1059/11.12.2013;

 • - Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

Art.2. În sensul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

 • b) deținător de câine-proprietarul câinelui, precum și orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulți câini;

 • c) sterilizare-operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;

 • d) revendicarea câinelui-solicitarea de restituire formulata de persoana care a detinut anterior cainele;

 • e) abandonul câinelui-lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

 • f) eutanasierea-act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege;

 • g) adăpost public-adăpost pentru câinii fară stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

 • h) adăpost privat-adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor;

 • i) adopție-procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) adopție la distanță-procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanță de urgență a Guvernului;

 • k) capturare-operațiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • l) câine agresiv-orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2004;

 • m) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, cu modificările ulterioare;

 • n) câine utilitar-orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;

 • o) câine de rasă comună- orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

 • p) examen medical-procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sătătate;

 • q) gestionarea câinilor fără stăpân-ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;

 • r) asociație sau fundație pentru protecția animalelo-organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoara activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al carei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;

 • s) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;

 • t) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân- persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a câinilor fără stăpân;

SC Administrația Domeniului Public SA este operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • u) mijloc de identificare-orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținatorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

 • v) identificare-operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținatorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;

 • w) înregistrare-operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;

 • x) microcip-mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților și care conține un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

 • y) vecini-proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;

 • z) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală-orice unitate definită ca atare la art. 2 lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

Capitolul II

Organizarea sifunctionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.3. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea acționează în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează, coordonează și controlează gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.4. Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneazăîn cadrul SC Administrația Domeniului Public SA incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr. 402 din 24.06.2012 prin care a fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflați pe raza U.A.T. Municipiul Oradea.

 • (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poarta denumirea de „Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiului Oradea”. Sediul serviciului specializat este in Oradea, strada Piata Independenței nr.21, date de contact telefon: 0259479148,fax: 0259440438.

 • (2) SC Administrația Domeniului Public S.A. este operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, conform actului aditional nr.4/05.09.2012, aprobat prin HCL 402/24.07.2012, la contractul de concesiune nr.878 din 30.11.2006 incheiat intre Municipiul Oradea si SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.5.Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea urmărește reducerea numărului de câini fără stăpân,ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi,stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor.

Art.6.Prin Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea se realizează următoarele activități, in conformitate cu prevederile prezentului regulament:

 • a)     capturarea câinilor fără stăpân;

 • b)     transportul cainilor capturati in adapost;

 • c)     cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare in vigoare;

 • d)     identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

 • e)     eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prinprezentul regulament;

 • f)      adoptia si revendicarea cainilor.

Art.7.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea,in baza evaluarii numărului de câini fără stăpân aflați pe raza Municipiului Oradea, va intocmi un plan de acțiune pentru gestionarea acestora, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobate prin HG nr.1059/11.12.2013.

 • (1)    Planul de acțiune va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a)     prezentarea teritoriului (suprafață, număr locuitori);

 • b)     evaluarea numărului de câini fără stăpan sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;

 • c)     prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță);

 • d)     prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire);

 • e)     prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;

 • f)      planificarea acțiunilor (grafic anual al acțiunilor, defalcat pe luni);

 • g)     hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stapân;

 • h)     termene precise pentru aplicarea măsurilor;

 • i)     termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial;

 • (2)    Dupa intocmire planul de acțiune va fi avizat de catre Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

Art.8.Operatorul Serviciuluipentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va gestiona baza de date organizată la nivelul Municipiului Oradea.

Art.9.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea tine evidenta câinilor fără stăpân capturați pe raza Municipiului Oradea, in Registrul de evidență a câinilor fără stăpân infiintat in cadrul serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Art.10.Operatorul asigura incadrarea in Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a cel putin un tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere iar identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, a carui servicii sunt contractate de catre operator.

Art.11.Personalul veterinar încadratîn Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are următoarele competențe:

 • a)     supravegherea animalelor capturate și adăpostite;

 • b)     colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;

 • c)     înregistrarea câinilor fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul Regulament.

Art.12.Operatorul Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin HG.nr.1059/11.12.2013, să contracteze servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme, potrivit prevederilor legale.

Art.13.Operatorul Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat să asigure personal care să deservească permanent adăpostul public pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor si a hrănirii acestora, minim cu frecventa prevazuta inAnexa nr. 1 si Anexa nr.2 din prezentul regulament.

Art.14.Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea are obligatia sa asigure tuturor cainilor din adapostul public, conditii de cazare, hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 din prezentul regulament.

Art.15.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația de a comunica lunar la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor numărul de câini înregistrați și numărul de microcip.

Art.16.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate încheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, cu aprobarea Consilului Local a Municipiului Oradea, protocoale care se comunică Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor.

Art.17.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate încheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Oradea, cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.

Art.18. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea se efectuează, în tot cursul anului, conform programului de activitate, prin operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpândin Municipiul Oradeadotat cu echipamente de lucru și dispozitive speciale prevazute in Anexa nr.2, din prezentul Regulament.

(1)Sesizarile privind existenta câinilor fără stăpân pe domeniul public din Municipiul Oradea pot fi făcute în scris in timpul programului de lucru sau telefonic permanent, operatorului SC Administratia Domeniului Public SA la numarul de telefon 0726126891 si Poliției Locale Oradea la numarul de telefon 0259969.

(2)Operatorul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea asigură soluționarea cazurilor ce fac obiectul sesizărilor în ordinea dată de gravitatea situației reclamate, dar și de alte activități aflate în desfășurare.

Art.19.Beneficiarii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân: cetățenii municipiului Oradea și organizațiile civile pentru protecția animalelor, au acces la informațiile publice privind gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul III

Adăpostul public pentru caini fara stapan din Municipiul Oradea

Art.20.Câinii fără stăpân capturați in Municipiul Oradea vor fi transportați în adăpostul special amenajat situat pe strada Coriolan Hora nr.6 din Municipiul Oradea, unde vor fi cazați, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

(l)Adapostul public este administrat de SC Administrația Domeniului Public SA in calitate de operator al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.21.În adăpostul public vor fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați in Municipiul Oradea, precum si cainii fara stapân din unitatile administrativ-teritoriale vecine in conditiile incheierii unor protocoale de colaborare, aprobate prin hotarare a Consiliului Local Oradea, între serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea și unitatile administrativ-teritoriale vecine.

Art.22.Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va ține registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în care se menționează următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, returnați și eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societatea care executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art.23.La intrarea în adăpostul public, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, prin personalul veterinar, preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, conform Anexei nr.8 din prezentul regulament, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.

 • (1) Dupa înregistare, câinii fără stăpân sunt examinați medical de catre medicul veterinar, organizat potrivit legii, incadrat la Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stăpân din Municipiul Oradea.

 • (2) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea are obligatia ca la intrarea în adapost, fiecare câine sa primeasca un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat.Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la Anexa nr.8 si Anexa nr.9 din prezentul Regulament.

Art.24.La intrarea in adapostul public, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea prin medicul veterinar, după examinarea cainilor, va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.

Art.25.Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va detine un număr suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți, animalele bolnave sau rănite vor fi izolate în cuști adecvate si îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Nu se vor caza mai mulți câini bolnavi în aceeași cușcă.

Art.26.Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăpostului public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea este, de luni până vineri, în intervalul orar 12,00-18,00.

 • (1) Programul de vizitare, posibilitatea de adopție sau revendicare se vor afisa la sediul adăpostului public și al SC Administratia Domeniului Public SA.

 • (2) Accesul publicului în adăpostul public pentru cainii fara stapan din Municipiul Oradea este permis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12,00 - 18,00.

 • (3) Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sarbatori legale, accesul publicului in adapost, in vederea adoptiei se face în intervalul orar 10-12.

 • (4) Accesul vizitatorilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân, în intervalul orar 12,00 -18,00 in zilele lucratoare, respectiv 10,00 - 12,00 sambăta, duminica și în timpul zilelor de sarbatori legale se face cu respectarea Regulamentului de Organizare Interioară al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, care este si operatorul adapostului public pentru cazarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea.

 • (5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze cîinii din adăpostul public din Municipiul Oradea.

 • (6) Vizitatorii au urmatoarele obligatiii:

 • a) să respecte programul de vizitare si adoptie din cadrul adăpostului public conform prezentului regulament;

 • b) sa nu hranească câinii, sa nu introduca obiecte de orice fel in custi sau tarcuri, sa nu provoace sau sa nu produca niciun fel de stres cainilor si sa respecte semnificatia tablitelor avertizoare din cadrul adăpostului public;

Art.27.În tarcurile/cuștile comune din adapostul public din Municipiul Oradea vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din acelasi areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.

Art.28.Toate tarcurile/cuștile din adăpost public din Municipiul Oradea se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost; numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuștii.

Pe fiecare tarc/cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului de la Anexa nr. 9 din prezentul regulament.

Art.29.La adapostirea câinilor fără stăpân in adapostul public din Municipiul Oradea se interzic următoarele:

 • a)     nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6-12 săptamâni;

 • b)     nerespectarea obligativității de a hrăni de 2 ori pe zi, cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 saptămâni -12 luni;

 • c)     privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;

 • d)     cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;

 • e)     cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament;

 • f)     adăpostirea câinilor în țarcuri/cuști în care podelele sunt acoperite de apă;

 • g)     aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.

Art.30.Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Oradeaîn cazul în care nu sunt respectate condițiile minime de funcționare prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament.

Capitolul IV

Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân în adăpostul public pentru câini fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.31.Operatorul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va captura câinii în următoarea ordine:

 • a)     câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;

 • b)     câinii care circulă liber, fără însoțitor, în toate locurile publice;

 • c)      câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;

 • (1)    Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 a prezentului regulament.

 • (2)    Operatorul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va asigura mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân care vor fi vizibil marcate cu denumirea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător.

 • (3)    Operatorul serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, prin persoanele care capturează câini fără stăpân,este obligat să respecte normele specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător.

 • (4)    Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat al operatorului Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5)    Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonă.

 • (6)    Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie si a prezentului regulament.

Art.32.Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. (a), pct. 5 și capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.33.La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se interzic următoarele:

A     lovirea, înțeparea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

 • b)     manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile;

 • c)     împușcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflați în custi sau imobilizați în lanț;

 • d)     capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor stupefiante și psihotrope;

 • e)     transportarea câinilor făra cuști individuale de transport;

 • f)     transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

Art.34.În cadrul activitătii de capturare a cainilor fara stăpân, imediat dupa capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea completează formularul individual de capturare conform modelului din Anexa nr.5 la prezentului regulament,cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați.

Capitolul V

Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân din adăpostul public din Municipiul Oradea. Notificarea deținătorilor.

Art.35.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, va promova adopția și revendicarea cainilor și va informa constant populația din Municipiul Oradea cu privire la programul de funcționare a adăpostului public pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.

 • (1) În vederea îndeplinirii acestei obligatii operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea desfășoară următoarele activități:

 • a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiului Oradea și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăpostului public; panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • 1. data și locul capturării fiecarui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii respectivi sunt cazați;

 • 2. adresa sediului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăpostlui public, adresele de e-mail precum și numerele de telefon;

 • 3. programul de vizitare a adăpostului public din Municipiul Oradea și programul de revendicare a câinilor fără stăpân.

 • b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit a);

 • c) organizarea periodica de târguri de adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.36.În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public din Municipiul Oradeaeste identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are următoarele obligații:

 • a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;

 • b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maxim 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art.37.(1) În cazul câinilor capturați și care sunt identificați prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să notifice proprietarul, în termen de 24 ore.

Art.38.Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, că animalul se afla în custodia lor, au obligația sa se prezinte la adăpostul public din Municipiul Oradea, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, intr-un termen de maxim 7 zile de la data anunțului.

Art.39.În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii care se prezinta dupa trecerea perioadei de 14 zile lucrătoare de la data intrarii cainelui in adapostul public din Municipiul Oradea, vor achita taxa pentru intetinerea cainelui pentru fiecare zi peste cele 14 zile prevazute in OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulerioare.

Capitolul VI

Revendicarea si adoptia

Art.40.In termen de 14 zile, câinii capturați și înregistrați în evidențele adăpostului public din Municipiul Oradea, pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:

 • a)     în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăpostului public din Municipiul Oradea, câinii pot fi revendicați de către proprietari;

 • b)     după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile prezentului regulament;

 • c)     încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, incadrat in Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare. Câinii fără stăpân din adapostul public din Municipiul Oradea care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

 • d)     Revendicarea și adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Oradea de către solicitanți se fac pe baza unei declarații-angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4,din prezentul regulament.

Art.41.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia să înapoieze câinii revendicați imediat după inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru din adăpostului public din Municipiul Oradea.

Art.42.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația sa se asigure că adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Oradea,se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a)     prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile

corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;

b)    prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și

întreținerea câinilor;

 • c)     prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a

vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

 • d) înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art.43.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea in cadrul căruia functionează adăpostul public, cand dă spre revendicare și adopție câini, are obligația să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Art.44.Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăpostul public din Municipiul Oradea.

Art.45.Câinii fără stăpân din adăpostul public a Municipiul Oradea pot fi revendicati pe toata perioada de staționare în adăpostul public. În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate înaintea persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.

 • (1)După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a cainelui în adăpostul public a Municipiul Oradea, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art.46.Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației - angajament al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4din prezentul regulament. Cererile de adopție se adreseazaoperatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea și se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art.47.În cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada, pe care o prezintaoperatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.48.In cazul în care cainele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie sa facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat, dovada care va fi prezentata operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Art.49.Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul publicdin Municipiul Oradeași îi adăpostește într-un bloc de locuințe, care apartine unei asociatii de proprietari, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, la momentul depunerii cererii de adopție, acordul asociației de proprietari.

 • (1) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public din Municipiul Oradea și ii adăpostește într-un imobil, altul decât bloc de locuințe prevăzut la art.49, în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, în momentul depunerii cererii de adopție și acordul vecinilor.

Art.50.Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinatate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate din adapostul public pentru caini fara stapan din Municipiul Oradeaîn afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.

Capitolul VII

Adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public a Municipiul Oradea.Prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați,neadoptați direct și neadoptați la distanță

Art.51.Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Oradea, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații - angajament al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 6 din prezentul regulament. Formularul prevăzut la Anexa nr.6 poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.

 • (1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația cu privire la câinii adoptați la distanță care trebuie identificați, inregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special destinate.

 • 2) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația sa prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

 • (3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este obligat sa anunțe, în termen de 2 zile lucrătoare, adoptatorul la distanță, de orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art.52.(1)Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpostul public din Municipiul Oradea. Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

 • (2) Cheltuielile de intreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotarare a Consililui Local a Municipiului Oradea. La stabilirea sumei prevăzute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.

 • 3) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

 • (4)Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, dupa caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.

 • (5)Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

 • (6) Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană din adapostul public din Municipiul Oradea, nu este limitat.

 • (7) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația sa dea curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.

 • (8)Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Oradea, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.

 • (9) Pe perioada staționării în adăpostul public din Municipiul Oradea, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanță.

 • (10) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare, pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor.

 • (11) Prelungirea termenului de cazare a animalelor in adapostul public din Municipiul Oradea se face printr-o decizie a împuternicitului primaruluiMunicipiului Oradea, pentru fiecare câine în parte.

Capitolul VIII

Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.53.(1)Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate, participă prin reprezentantii acestora, la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, în baza unei solicitări scrise.

 • (2) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin (1).

 • (3) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

 • (4) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa comunice informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare

și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin (1), prin mijloace electronice, și vor fi publicate pe site-ul web al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:

 • a)     nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;

 • b)     reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.

 • (6) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participa la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.

 • (7) În cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spațiile de cazare a câinilor din adăpostului public din Municipiul Oradea, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziționarea, montarea și funcționarea acestora, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea poate permite acest lucru.

CapitolulI X

Examinarea medicală a câinilor bolnavi incurabil

Art.54.(1)Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpostul public din Municipiul Oradea. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazați în adăpostul public se face periodic, de câte ori este necesar.

 • (2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăpostul public.

 • (3) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

 • (4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă, in conditiile prezentului Regulament.

 • (5) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul X

Eutanasierea câinilor fără stăpân și neutralizarea cadavrelor

Art.55.Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute in prezentul Regulament. În acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar incadrat la Serviciul

Page 14 of 30

pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, examen la care pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată.

(1) În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

 • (2) Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art.56.Câinii nerevendicați sau neadoptați pot fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului Oradea, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

 • (1)    Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezentul Regulament.

 • (2)    Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicați sau adoptați.

 • (3)    Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului Municipiului Oradea a unui formular special al carui model este prevazut la Anexa nr. 7 la prezentele regulament.

 • (4)    Împuternicitul primarului Municipiului Oradea emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăpostul public administrat de Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

 • (5)    Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicul veterinar de liberă practică, organizat in conditiile legii, încadrat la Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, organizat în condițiile legii.

Art.57.Colegiul Medicilor Veterinari întocmește liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză, vor fi întocmite si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari din Judetul Bihor.

(1) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari precizați la art.57.

Art.58.Adapostul public din Municipiul Oradea va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

Art.59. Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie.

Art.60.(1)Cadavrele câinilor eutanasiați, morți din alte cauze în adăpostul public a Municipiului Oradea, vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Adăpostul public din Municipiului Oradea, respectiv SC ADP SA, are obligația sa dețină un contract încheiat cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar.

Capitolul XI

Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători

Art.61.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii pe care ii detine în adapostul public din Municipiul Oradea, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.

 • (1)    Câinii fără stăpân din adapostul public din Municipiul Oradea care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

 • (2)    Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost, precum și femelele gestante.

 • (3)    Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în adăpost se realizează cu prioritate.

 • (4)    Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau metiși revendicați, adoptați sau menținuți în adapostul public din Municipiul Oradea, se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovario histerectomie pentru femele.

 • (5)    Prin excepție de la prevederile alin.(4), sterilizarea se poate realiza și chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană

 • (6)    Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sanatate ale câinilor și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân de către medicul veterinar de liberă practică, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, organizat în condițiile legii.

 • (7)    Este interzisa sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor utilitari.

 • (8)    Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de liberă practică, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân.

Art.62.Câinii fără stăpân din Municipiul Oradea care, până la data intrării în vigoare a Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,, au fost identificați, sterilizați și asumați în scris de către asociațiile de proprietari, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care sunt ținuți într-un spațiu deținut cu orice titlu, îngrădit și autorizat de către consiliul local, se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea și înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015 și nu vor fi ridicați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

Capitolul XII

Identificarea câinilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.63.Obligațiile administratorului și personalului din adăpostul public din Municipiul Oradea:

 • (1)    Administratorul adăpostul public din Municipiul Oradea are obligația de a dota, a instrui și a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identității câinilor capturați în spațiile publice.

 • (2)    Persoanele responsabile din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea au obligația de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.

 • (3)    În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adapostul public din Municipiul Oradea au obligația verificării codului de identificare afișat în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân și comunicării rezultatului obținut administratorului adăpostului public.

 • (4)    În baza informațiilor obținute din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, administratorul adapostul public din Municipiul Oradea are obligația informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.

 • (5)    Câinii adoptați/revendicați se identifică și se înregistrează în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopție, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate.

 • (6) Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care au contractat activitățile veterinare din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea, conform prevederilor legale si a prezentului regulament.

Art.64.În vederea verificării în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a câinilor capturați, persoanele responsabile din cadrul adapostului public din Municipiul Oradea vor accesa Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, conform procedurilor CMV.

Art.65.Obligațiile persoanelor care adoptă câini:

 • (1)    Persoanele sunt obligate să adopte din adapostul public din Municipiul Oradea doar animale identificate și înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, cu acțiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.

 • (2)    Adapostul public din Municipiul Oradea in cazul in care deține câini adoptați la distanță este proprietarul de drept al animalelor și are obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a animalelor cazate în acest scop.

Art.66.Câinii din adapostul public din Municipiul Oradea pentru cainii fara stapan se identifică și se înregistrează, în momentul adopției, înainte de a părăsi adăpostul public, conform prezentului regulament.

Capitolul XII

Evidențele obligatorii în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.67.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are oblgatia ca la sediul adapostului public pentru câinii fără stăpân sa tina o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numărului de animale moarte.

 • (1)    În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numarul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

 • (2)    Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (1) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Art.68.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea va asigura la sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân existentași următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție.

Adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.69.Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligatia sa pastrezeRegistrelespeciale si Registrele de evidenta pe o perioadă de cel puțin 3 ani și care vor fi puse la dispoziția autorităților competente atunci când se efectuează inspecțiile oficiale sau la cererea acestora.

Capitolul XIII

Finanțarea Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Art.70.Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținerea și funcționarea adăpostului public pentru cainii fara stapan din Municipiul Oradea, cheltuieli privind activitatea de capturare și transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, identificarea și înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Oradea, se asigură de către Municipiul Oradea prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului.

Art.71.Finanțarea și realizarea investițiilor aferente Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Oradea, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport și dotări necesare capturării și transportului câinilor fără stăpân, se asigură de către Municipiul Oradea prin alocarea fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului serviciului.

Capitolul XIV Dispoziții finale

Art.72. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea are obligația de a raporta trimestrial Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Bihor, numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, adoptați la distanță, menținuți în adăpostul public și eutanasiați.

Art.73. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân din Municipiul Oradea, raportează situația la zi Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Bihor.

Art.74.Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de operatorul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, in conformitate cu prezentul regulament.

Capitolul XV Răspunderea Juridică

Art.75.Constituie contravenții următoarele fapte din prezentul Regulament și se sancționează după cum urmează:

 • a)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.25, art.26 alin.(5), art.29, art.33, art. 37 alin.(1) si art. 62 cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 • b)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.7, art.12, art.20, art.21,art. 26alin.(2),art.35, art.44 si art.52 alin.(7) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 • c)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.55 alin 1și art.55 alin(2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

 • d)     nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.26(6) literele a,bsi art.74, cu amendă cuprinsă între 300 și 600 lei.

Art.76.(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de inspectorii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, imputrniciti de primarul municipiului Oradea in acest sens.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale conform art.26(6) literele a,b si art.74 din prezentul regulament, se realizează de agenții constatatori din cadrul Politiei Locale a Municipiului Oradea.

Art..77.Contravențiilor prevăzute la art. 76 alin 1 si 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Anexele 1, 2, 3, 4, 5 ,6,7,8 și 9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Condiții minime pentru funcționarea adăpostului public din Municipiul Oradea

 • A. Cazarea animalelor in adapostul public a Municipiul Oradea

 • 1.     Animalele din adapostul public a Municipiul Oradea trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.

 • 2.     Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

 • a)      stare de sănătate;

 • b)     vârsta;

 • c)      sex;

 • d)     grad de agresivitate.

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

 • 3.     Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate.

 • 4.     Pereții dintre custi trebuie sa aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie sa împiedice scurgerea apei și a dejectiilor de la o cușca la alta.

 • 5.      Materialele utilizate pentru pereții custilor pot fi următoarele:

 • a)     cărămida tencuita și vopsită;

 • b)     metal incastrat în beton;

 • c)     beton;

 • d)     plasă de sârmă.

 • 6.     Deasupra pereților despartitori se pune o plasa de sârmă cu înălțimea de 60 cm.

 • 7.     Custile exterioare pot fi confecționate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.

 • 8.     Adapostul trebuie sa aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea

încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.

 • 9.     Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.

 • 10.    În toate zonele cu cuști trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poată fi deschise.

 • 11.    Cuștile exterioare trebuie sa fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard și porți cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor.

 • B.    Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale din adapostul public a Municipiul Oradea.

 • 1. Custile individuale trebuie sa corespundă următoarelor standarde minime:

 • a)     pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;

 • b)     pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;

 • c)     pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;

 • d)     custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafața de 6,5 mp.

 • 2. Locurile împrejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări:

 • a)     să existe apă potabilă în permanență;

 • b)     vasele de apă sa fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuscă;

 • c)     vasele pentru alimentare sa fie așezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele și sa poată fi curațate și dezinfectate ușor;

 • d)     dacă spațiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna și culcusuri;

 • e)     pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curațate și dezinfectate ușor.

 • 3.   Trebuie sa fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul sa lucreze comod.

 • 4.   Spațiul pentru primire trebuie sa fie corespunzător acțiunilor de adopție.

 • 5.   Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

 • 6. Adapost public din Municipiul Oradea va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. In aceste sali se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

 • C.    Controlul bolilor din adăpostul public a Municipiul Oradea.

 • 1.   Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.

 • 2.   Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

 • 3.   Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală și sa le aducă la cunoștința personalului veterinar.

 • D.    Hrănirea câinilor și curățenia adapostului public din Municipiul Oradea

 • 1.      Cățeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste

12 săptămâni pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hraniti o data pe zi.

 • 2.     Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual și supravegheat.

 • 3.      Toate custile, boxele și spațiile închise vor fi spalate și dezinfectate zilnic.

 • 4.     Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

 • 5.     In timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

 • E. Vehiculele

 • 1.     Adapostul public din Municipiul Oradea trebuie sa aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.

 • 2.     Vehiculele trebuie sa ofere câinilor siguranța, securitate, protecție impotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morți și pentru câinii bolnavi.

 • 3.     Vehiculele trebuie sa fie curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și cu numărul de telefon.

 • 4.     Vehiculul trebuie sa posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.

 • 5.      Soferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi și răniți.

 • 6.     Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferință.

NORME privind capturarea și transportul câinilor in adăpostul public din Municipiul Oradea

 • A. Capturarea câinilor din Municipiul Oradea

 • 1.     Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului Serviciului pentru festionarea câinilor fara stapan din Municipiul Oradea, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.

 • 2.     Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

 • 3.     Personalul operatorului Serviciului pentru festionarea cainilor fara stapan din Municipiul Oradea care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus șoferul mijlocului de transport și vor purta echipament de protecție adecvat.

 • 4.     Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa țină cainele la distanta și sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanșare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare și care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul.

 • 5.      Câinii foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.

 • 6.     Se vor utiliza hidroclorura de ketamina și xylazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasa pentru trecatori.

 • 7.     O altă asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.

 • 8.     Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.

 • B. Transportul câinilor

 • 1.     Câinii docili(care au un comportament care nu prezinta simtomeleunui caine agresiv sau periculos)pot fi transportați pana la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în custi individuale.

 • 2.     Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directă a animalului.

 • 3.     Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcție de talia animalului. Cusca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza și custi din material plastic.

 • 4.     Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate și sa protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii.

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI ORADEA

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea Adresa:  Telefon:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT nr......./.........

Subsemnatul/Subsemnata,....................................., domiciliat/domiciliată în.............................., str.

.......................nr......, bl. ..., et. ..., ap....., sc. ..., județul/sectorul........................., telefon.................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria......nr................., eliberat/eliberată de..........la data de............., mă

angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare..................sau microcipat cu numărul

................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă:.....................................................; orice

schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de.........câini/nu dețin niciun câine.

Data............

S emnătura revendicatorului/adoptatorului,

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea,

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

Antetul: Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

Adresa:

Telefonul:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT nr......./.........

Subscrisa,......................................, cu sediul în............................., str............................nr.......,

sectorul/județul................., telefon..................., înregistrată la....................sub nr....................,

reprezentată de..............................., în calitate de....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria........

nr...................., eliberat/eliberată de...............la data de.............., se angajează să revendice/adopte

câinele cu numărul de identificare................sau microcipat cu numărul............., trecut în carnetul de

sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă:.....................................................; orice

schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de........câini/nu dețin niciun câine.

Data...................

S emnătura revendicatorului/adoptatorului,

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

 • 1.  Informații despre câine

 • a.  Numărul de identificare (dacă există)

 • b. Rasa

 • c.  Sex :  M            F

 • d.  Culoare:

 • e.  Semne particulare

f  Talie: |—| Mică (sub 10 kg)

 • □ Mijlocie (11-20 kg)

 • □ Mare: (peste 20 kg)

 • f. Stare generală: □ foarte proastă

d proastă

d moderată

d bună

d foarte bună

 • 2.  Informații privind capturarea:

 • a. Zi Luna An

 • b.  Locul capturării: Zona/cartier Strada

 • c.  Ora capturării:

 • 3.  Informații privind echipa de capturare

Indicativ mijloc de transport____________________________________

Nume Prenume

S emnătura__________________________

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ

Nr......./.........

 • Persoană juridică

Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str...................................... nr.

......, sectorul/județul ................., telefon ..................., adresă de poștă electronică.................................., înregistrată la .................... sub nr...................., reprezentată de ..............................., în calitate de

....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria........nr...................., eliberat/eliberată de...............la data de

 • Persoană fizică

Subsemnatul, ...................................................,    cu domiciliul în .............................,

....................................... nr......., sectorul/județul ................., telefon ..................., adresă de poștă electronică..................................,   legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr

eliberat/eliberată de...............la data de

se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare............................. sau microcipat

cu numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru

gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1.  Va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • 2.  Câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricand de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță.

În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la punctul 1, adopția la distanță va înceta de drept

Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanță,

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI ORADEA

Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA

Nr......../...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de..............................a câinelui

cu număr unic de identificare.............................sau microcipat cu numărul........................., capturat de

către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stapân în data de................................................Data                     Împuternicitul primarului,

Nume și prenume

Semnătura

INFORMAȚII MINIME PRIVIND CÂINELE

FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA

 • 1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare)

 • 2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)

 • 3. Informații privind cazarea

 • a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;

 • b) data și ora cazării în adăpost;

 • c)  caracteristicile individuale ale animalului;

 • d) numărul unic al cuștii;

 • e) starea de sănătate a animalului

 • 1.  clinic sănătos   □

 • 2. semne clinice  □

 • 4. Informații privind eutanasierea

 • a) motivul eutanasierii;

 • b) substanța utilizată pentru eutanasiere;

 • c) numele persoanei care realizeaza eutanasia;

 • 5. Informații referitoare la adopție

 • a)  nr. de identificare;

 • b) numărul fișei de adopție;

 • 6. Informații medicale

 • a)  data deparazitării;

 • b) data vaccinării antirabice;

 • c)  data sterilizării;

 • d) persoanele care au instrumentat manoperele.

MODELUL TABELULUI CONFORM NORMELOR METODOLOGICE

Nr. crt.

Data capturarii

Sex

Adresa

Caracteristici

Număr unic de identificare

Microcip/ crotaliu

Observatii

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR DIN MUNICIPIUL ORADEA

CAP. 1.

DISPOZIȚII GENERALE.

Art. 1. Denumirea societății : SC. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA. (SC. ADP SA.).

Art.2. SC. ADP SA. este societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Datele de identificare ale societății înscrise la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor: Număr de ordine : J. 5/1/1995, Cod unic de înregistrare RO. 7997507, Capital social: 895.000 lei.

Art. 4. Sediul societății este în Mun. Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Jud. Bihor.

CAP. 2.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate al societății constă în ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, prestate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură înființarea, gestionarea și exploatarea unor sisteme comunitare de utilități publice și furnizarea și prestarea de servicii de utilități publice utilizatorilor pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale, Municipiul Oradea.

Art.6 În realizarea unei părți din acest obiectiv, societatea, administrează și exploatează piețele agroalimentare : Piața Cetate, Centrul de Afaceri Rogerius, Piața Decebal, Piața loșia Nord, Piața Nufărul, Piața 100 Oradea ;

CAP. 3.

SCOPUL REGULAMENTULUI.

Art.7. Scopul prezentului Regulament este organizarea și asigurarea îndeplinirii obiectului de activitate pentru ca utilizatorii, persoane fizice sau juridice, să beneficieze, direct sau indirect, individual sau colectiv, în condiții de protecție optimă, de serviciile de utilități publice oferite de societate.

PIEȚE. DISPOZIȚII GENERALE.

Termeni și definiții specifice activității de piețe :

 • a) Piață: loc amenajat pentru comerț de mărfuri, în special cu amănuntul, de produse necesare consumatorilor;

 • b) Agroalimentar: specific produselor ce rezultă din sectorul agricol, vegetal sau animal;

 • c) Bazar: loc amenajat unde se vând diferite obiecte noi sau folosite, de către persoane fizice sau juridice;

 • d) Piață auto: loc special amenajat în vederea vânzării autovehiculelor și motocicletelor noi sau rulate ;

 • e) Consumator: orice persoană sau grup care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

 • f) Comerciant: persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 • g) Comerț cu ridicata/de gros: activitate desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți autorizați sau în consum colectiv;

 • h) Comerț ambulant : activitate de comercializare cu amănuntul realizat prin trecerea dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

 • i) Serviciu de piață : orice acțiune sau prestație care are ca obiect vânzare - cumpărare pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuat în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

î) Serviciul de alimentație publică: activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor, consumul acestora în unitățile special amenajate sau ocazional pe piață;

 • j) Structură de vânzare: spațiu de desfășurare a unor activități comerciale (exercițiu comercial, inclusiv depozitare produse).

 • k) Suprafață de vânzare: se definește ca o suprafață destinată accesului consumatorului, a circulației personalului pentru desfășurarea activității comerciale.

 • l) Spațiile de expunere sunt spațiile special amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare față de marginea aleilor interioare și semnalizate prin indicatoare sau marcaje.

 • m) Utilizator : persoana fizică sau juridică care vinde în piață, ocazional sau constant diverse produse.

 • n) administrator de piață: persoana care conduce în mod nemijlocit o locație publică amenajată pentru comerț de mărfuri sau servicii publice necesare consumatorilor. Administratorul îndrumă și coordonează întreaga activitate a pieței, adoptând cele mai bune soluții pentru a realiza un serviciu de calitate și eficiență economică ;

TITLUL. 1. PIAȚA CETATE.

Art.8. Din punct de vedere comercial și urbanistic Piața Agroalimentară Cetate este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.9. Din punct de vedere juridic, Piața Cetate reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.10.Piața Cetate este situată în Mun. Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 21, Jud. Bihor.

Art.ll.Piața are o suprafață totală de 15.983 mp.

Art.12.Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.13.Piața Cetate prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • - sector Legume - Fructe : comercializare legume - fructe;

 • - sector Bazar - Haine : comercializare produse : textile, tricotaje, pielărie, etc;

 • - sector Artizanat : comercializare produse de artizanat;

 • - sector Bazar - Scule : comercializare produse specifice ;

 • - sector Păsări/Semințe : comercializare produse specifice;

 • - sector Spații comerciale.

 • - sector Flori

 • - Hala Agroalimentară;

 • - Hala Carne :;

- Hala Lactate :.

Accesul în piață :

 • - Str. D. Cantemir - pietonal + auto ;

 • - Str. Griviței - pietonal + auto;

Program de funcționare :

 • - luni - sâmbătă : între orele 06 - 18 ;

 • - duminică : între orele 06 - 14 ;

TITLUL. 2. CENTRUL DE AFACERI ROGERIUS

Art.14. Din punct de vedere comercial și urbanistic Centrul de Afaceri Rogerius este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.15.Din punct de vedere juridic, Centrul de Afaceri Rogerius reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.16.Centrul de Afaceri Rogerius este situată în Mun. Oradea, str. C. Coposu, nr. 29 A și str. M. Sadoveanu, Jud. Bihor.

Art.17.StructuraCentrul de Afaceri Rogerius are o suprafață totală de 10.171 mp.

Art.18.Prezintă tipul de comerț mixt, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.19.Centrul de Afaceri Rogerius prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   sector : comercializare legume - fructe;

 • -   sector : comercializare flori și produse derivate; spații comerciale.

 • -  Hala Lactate.

 • -  Bazar;

Art.20.Accesul în piață :

 • -   Str. C. Coposu - pietonal ;

 • -   Str. M. Sadoveanu - pietonal ;

 • -   Str. Pascal - pietonal ;

Art.21.Program de funcționare :

 • -   luni - sâmbătă : între orele 07 - 18 ;

 • -   duminică : între orele 08 - 15 ;

TITLUL. 3. PIAȚA DECEBAL

Art.22.Din punct de vedere comercial și urbanistic Piața Agroalimentară Decebal este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.23.Din punct de vedere juridic, Piața Decebal reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.24Piața Decebal este situată în Mun. Oradea, str. Menumoruth, Jud. Bihor.

Art.25.Piața are o suprafață totală de 2.827 mp.

Art.26Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.27.Piața Decebal prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe;

 • -   comercializare produse diverse;

 • -   comercializare flori și produse derivate + citrice;

 • -   spații comerciale.

 • -  Hala Lactate.

 • -  Bazar;

Art.28.Accesul în piață :

 • -  Str. Menumoruth ;

Art.29.Program de funcționare :

 • -   luni - sâmbătă : între orele 07 - 18 ;

 • -   duminică : între orele 08 - 15 ;

TITLUL. 4. PIAȚA IOȘIA NORD

Art.30.Din punct de vedere comercial și urbanistic piața agroalimentară loșia Nord este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.31.Din punct de vedere juridic, Piața loșia Nord reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.32.Piața loșia Nord este situată în Mun. Oradea, str. Cazaban și str. Densușianu, Jud. Bihor.

Art.33.Piața are o suprafață totală de 4.100 mp.

Art.34.Este tipul de piață mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare, alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.35.Piața loșia Nord prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe + diverse;

 • -   spațiu sacrificare miei.;

 • -   comercializare flori și produse derivate;

 • -   spații comerciale .

 • -  Bazar;

Art..36.Accesul în piață :

 • -   Str. Cazaban - pietonal + auto;

 • -   Str. Densușianu - pietonal + auto.

Art.37Program de funcționare:

 • -  luni - sâmbătă : între orele 07 - 18;

 • -   duminică : între orele 08 - 15.

TITLUL. 5. PIAȚA NUFĂRUL

Art.38.Din punct de vedere comercial și urbanistic piața agroalimentară Nufărul este o formă tradițională de comerț, care funcționează zilnic, contribuind la aprovizionarea populației în principal cu produse agoalimentare proaspete.

Art.39.Din punct de vedere juridic, Piața Nufărul reprezintă punct de lucru în cadrul SC. ADP SA., fără personalitate juridică.

Art.40.Piața Nufărul este situată în Mun. Oradea, str. Nufărului, Jud. Bihor.

Art.41.Piața are o suprafață totală de 4.200 mp.

Art.42.alimentație publică, vânzări de mărfuri, obiecte, legume - fructe, etc.

Art.43.Piața Nufărul prezintă, pe grupe de activități comerciale, următoarele sectoare :

 • -   comercializare legume - fructe ;

 • -  comercializare produse alimentare;

 • -   comercializare flori și produse derivate/coroane;

 • -   sector Lactate.

 • -   spații comerciale.

Art.44. Accesul în piață :

 • -   Str. Nufărului - pietonal;

 • -   Str. Gen. N. Sova - pietonal + auto;

 • -   Str. C-tin Nottara - pietonal + auto .

Art.45.Program de funcționare :

 • -   luni - sâmbătă : între orele 06 - 18;

 • -   duminică : între orele 06 - 14.

REGULI COMUNE TUTUROR PIEȚELOR ADMINISTRATE DE SOCIETATE

Art.46.Tarifele aplicate se stabilesc anual prin Hotărâre a Consiliului de Administrație a SC. ADP SA.. Tarifele pot fi modificate ori ajustate pe parcursul anului prin Hotărâre a Consiliului de Administrație a SC. ADP SA..

Art.46.Tarifele valabile sunt cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art.47. Veniturile din piață trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor precum și realizarea de profit necesar fondului de dezvoltare. Veniturile ce se realizează în piață provin prin aplicarea taxelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, utilizatorilor, pentru serviciile oferite.

Art.49.Pentru buna desfășurare a activității specifice de piață, SC.ADP SA. va asigura utilizatorilor condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare, respectiv:

 • -   mese destinate desfășurării activității de comerț ;

 • -  module ;

 • -   spații comerciale ;

 • -   spații/locuri pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor ;

 • -   spațiu pentru păstrarea și închirierea cântarelor ;

 • -   locuri pentru amplasarea cântarelor de control în sectorul legume - fructe ;

 • -  bazine pentru spălarea legumelor și fructelor ;

 • -   surse de apă potabilă ;

 • -   locuri pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie ;

 • -   platformă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată cu pubele și racord canalizare ;

 • -   mijloace de intervenție PSI. ;

 • -  WC. - uri publice cu dotări specifice ; etc.

Art.50. Administrarea curentă se realizează de către unul sau mai mulți administratori de piață, aflat/ți în directa subordonare a directorului general.

Art.51.Principalele atribuții ale administratorului de piață sunt :

 • - organizează și conduce activitatea pieței, asigurând condițiile corespunzătoare pentru desfășurarea unui comerț civilizat;

 • - se preocupă de respectarea ROF a piețelor și a actelor normative cu privire la activitatea piețelor agro-alimentare, precum și a deciziilor date de directorul general;

 • - gospodărirea judicioasă a bunurilor pe care le administrează și a amplasamentelor: chioșcuri, copertine, tarabe, mese, spații și alei de acces aferente punctelor de desfacere a bunurilor comercializate în incinta piețelor, întreținerea și repararea tuturor acestora la timp, pentru buna desfășurare a acivității;

 • - se preocupă continuu de asigurarea unui climat de respect reciproc între vânzători și cumpărători, bazat pe cinste și corectitudine;

 • - organizează, conduce, urmărește și verifică modul în care operatorii bază date cunosc și aplică tarifele stabilite conform încadrării comercianților (producător individual / agent comercial) și încasează contravaloarea serviciilor de la comercianți;

 • - organizează, conduce, urmărește și verifică modul în care comercianții expun produsele spre vânzare și respectă prevederile privind ocuparea meselor și a spațiilor și nu permite extinderi și depozitări de mărfuri care să stânjenească accesul pe alei permițând desfacerea produselor doar în locuri bine stabilite și delimitate;

 • - veghează la respectarea ROF cu privire la accesul și parcarea în intervale orare și locuri bine stabilite a mijloacelor de transport în incinta pieței;

 • - organizează, în colaborare cu factorii de răspundere (agenți de poliție, agenți de pază și ordine) acțiuni de protejare și prevenire a faptelor de înșelăciune și furturi din piețe și acțiuni de observare a pieței prin patrulare și supraveghere video, astfel încât atât comercianții, cât și cumpărătorii să se simtă în siguranță;

 • - verifică dacă toți comercianții au afișat la masă, copia după certificatul de producător sau autorizația de funcționare;

 • - ține evidența chiriașilor de la chioșcuri/spații comerciale/module, etc și distribuie lunar acestora facturile de plată a chiriei și a utilităților consumate;

 • - se preocupă de recuperarea restanțelor de la chiriași și aduce la cunoștința conducerii A.D.P. orice modificare adusă de chiriași în organizarea și funcționarea chioșcurilor/spațiilor comerciale/modulelor, etc;

 • - lunar sau ori de câte ori este nevoie, citește poziția contoarelor de energie electrică, apă rece și caldă, energie termică, întocmind o situație tabelară pe care o înaintează biroului facturare.

 • - coordonează activitatea echipelor de curățenie;

 • - răspunde în permanență de starea de curățenie, igienizare și transport a resturilor menajere din piață, menținerea curățeniei pe tot parcursul zilei și efectuarea curățeniei generale după încheierea programului de funcționare al pieței în fiecare zi.

 • - asigură materialele necesare pentru întreținerea și curățenia pieței, precum și materialele necesare întreținerii W.C.-ului public din piață;

 • - execută dispozițiile date de directorul general pentru realizarea sarcinilor profesionale la un nivel calitativ superior;

 • - depune lunar, până la data de ultima zi de luni, graficul cu personalul de serviciu programat pentru luna următoare.

Art.52.Spațiile comerciale se închiriază numai în urma parcurgerii unei proceduri de licitați publică.

Mesele vor fi închiriate după același regim al spațiilor comerciale (licitație publică) utilizatorilor prin aplicarea tarifului zilnic sau prin factura lunară care va fi emisă în intervalul 01 - 25 al lunii în curs pentru luna următoare. Neachitarea tarifului zilnice precum și nerespectarea termenelor de facturare și achitare a facturilor lunare în momentul emiterii lor duce la pierderea dreptului utilizatorilor de a dersfășura activitate în incinta pieței, iar mesele vor fi repartizate altor utilizatori care le solicită, prin procedură de licitație publică.

Art.53.Drepturile SC. ADP SA. :

 • - să stabilească și să încaseze taxele pentru serviciile prestate ;

 • - să verifice dacă utilizatorii din piață au calitatea de producător, comerciant și dețin actele valabile conform dispozițiilor legale în vigoare ;

 • - să nu permită accesul în piață a utilizatorilor fără forme legale ;

 • - să verifice dacă utilizatorii din piață au afișate datele de identificare inclusiv prezentarea prețului pe produs ;

 • - să nu permită accesul în piață a unui număr mai mare de utilizatori decât limita locurilor de vânzare existente funcție de specificul fiecărui sector de piață ;

 • - să nu permită activități de comercializare în zonele de acces în piață sau pe aleile din interiorul pieței ;

 • - să refuze accesul în incinta pieței a acelor utilizatori care se fac vinovați de abateri repetate de la dispozițiile prezentului regulament ;

 • - să solicite autorităților locale aplicarea de sancțiuni utilizatorilor care săvârșesc contravenții, infracțiuni.

 • - controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate dpdv. metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu ;

 • - alte drepturi.

Art.54.Obligațiile SA. ADP SA. :

 • - să asigure utilizatorilor pieței condiții normale de desfășurare a activităților comerciale ;

 • - să asigure salubrizare, dezinsecția și deratizarea pieței ori de câte ori este necesar ;

 • - să pună la dispoziția utilizatorilor cantarele necesare precum și spații necesare depozitării produselor, contra cost ;

 • - stabilește programul de funcționare al pieței și îl afișează la loc vizibil (în perimetrul biroului administrativ al pieței și la intrările în piață) ;

 • - să întrețină mobilierul din piață și să asigure repararea lui ;

 • - să asigure accesibilitate egală și nediscriminatorie utilizatorilor la serviciile oferite ;

 • - să asigure instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în incinta pieței ;

 • - să asigure condițiile necesare pentru încasarea taxelor/tarifelor ;

 • - să afișeze la loc vizibil Regulamentul de Organizare și Funcționare al pieței ;

 • - să afișeze la loc vizibil tarifele/taxele practicate în piețe ;

 • - să asigure evidența locurilor de vânzare și să asigure atribuirea acestora utilizatorilor în prin procedură de licitație publică ;

 • - alte obligații.

Art.55.Drepturile utilizatorilor :

 • - de a se informa asupra tarifelor/taxelor practicate în piață ;

 • - de a se informa asupra programului de funcționare al pieței ;

 • - de a practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile și produsele comercializate

 • - să aibă acces la toate serviciile oferite de către SC. ADP SA. ;

 • - să aibă acces egal și nediscriminatoriu la spațiile de vânzare contracost ;

 • - de a folosi, cu respectarea condițiilor prezentului regulament, spațiile de vânzare pentru care au achitat taxa/tariful ;

 • - să aibă acces gratuit la cântarul de control ;

 • - alte drepturi.

Art.56.Obligațiile utilizatorilor :

 • - afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • - respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor ;

 • - folosirea numai a cântarelor verificate dpdv. metrologic ;

 • - menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul/perimetrul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței ori de câte ori este necesar;

 • - să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat ;

 • - să ofere consumatorilor informațiile necesare utilizării și funcționării produselor comercializate, după caz ;

 • - să respecte semnalizarea rutieră din incinta pieței ;

 • - să păstreze curățenia în incinta pieței ;

 • - să nu vandalizeze sau să lipească afișe în incinta pieței ;

 • - să respecte normele de conduită morală, să nu tulbure pe cumpărători și pe ceilalți utilizatori ai pieței ;

 • - să nu ocupe locul rezervat prin plata taxei a unui alt utilizator ;

 • - să nu expună spre vânzare produsele în alte locuri decât cele desemnate ca având această destinație ;

 • - alte obligații ;

Art.57.: Staționarea vehiculelor de aprovizionare este interzisă în piață după terminarea descărcării produselor.

Art.58.Este interzisă comercializarea oricărui produs direct din mijlocul de transport.

Art.59În incinta pieței mărfurile sunt expuse și vândute exclusiv de pe mese/spații/module. Se interzice expunerea și vânzarea de mărfuri în alte zone decât cele indicate.

Art.60.Comercializarea și consumarea băuturilor alcoolice este permisă numai în spații special amenajate și autorizate ca atare.

Art.61.Utilizatorii au obligația să afișeze la loc vizibil datele juridice de identificare ale societăților, asociațiilor familiale, intreprinderi individuale, etc..

TITLUL. 6. PIAȚA 100 ORADEA

Art.62.(1) Localizare : Piața 100 Oradea este situată în Municipiul Oradea, Str. Ogorului nr.266 B Jud.Bihor și are o suprafațătotală de 82.829 mp.

 • (2) Tipul de piață : mixtă având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare alimentație publică, vânzări de mărfuri, de obiecte noi și folosite ale persoanelor juridice și fizice, legume-fructe, inclusiv vânzare de autovehicule, motociclete, biciclete noi sau rulate precum și piese și accesorii ale acestora.

 • (3) Această piață, în realizarea obiectului de activitate, nu are personalitate juridică, dispune de autonomie limitată, dpdv. juridic reprezentând punct de lucru în cadrul SC. ADP SA..

Art.63.Sectorizare pe grupe de activități comerciale:

-comercializare de autovehicule și motociclete noi sau rulate;

-comercializarea de diferite produse noi, obiecte vechi din diferite surse ale persoanelor fizice, cu vânzare ocazională;

-comercializarea de legume - fructe ;

-comercializarea alte bunuri noi sau folosite;

Art.64.Tipul de piață :

 • a)     După structura de vânzare : mixtă ;

 • b)     După programul de funcționare : program săptămânal ;

 • c)     După suprafața de vânzare : piață de tip I ;

 • d)     După localizare în zone de atracție comercială : categoria I-a ;

Art.65. Accesul în Piața 100 Oradea se face prin : Str. Ogorului (șoseaua de centură);

Art.66.Programul de Funcționare este dat de anexa 1 la prezentul regulament.

Art.67.Tarife :

 • (1) Tarifele aplicate se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului de Administrație al SC. ADP SA..

 • (2) Tarifele pot fi modificate ori ajustate prin hotărârea Consiliului de Administrație al SC. ADP SA.

 • (3) Tarifele valabile ce se aplică în Piața 100 Oradea - pentru anul 2018 - sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

 • (4) Reguli de taxare sector auto :

 • - biletul este valabil doar dacă are culoarea corespunzătoare săptămânii în care este expus autovehiculul la vânzare ;

 • - nu se pot face rezervări pentru bilete ;

 • - biletul este valabil doar însoțit de bonul fiscal. Bonul fiscal se anexează la biletul auto corespunzător săptămânii pentru care s-a achiziționat;

 • - biletul se păstrează la vedere pe bordul autovehicolului ;

 • - la terminarea programului de funcționare al pieței, pentru ziua de duminică la ora 18.00, comercianții sunt obligați să scoată autovehicolul din piață dacă nu au achiziționat bilet pentru săptămâna următoare;

 • - este obligatoriu păstrarea autovehicolului în sectorul și locul înscris pe bilet;

 • - administrația pieței nu răspunde pentru furturile, pagubele sau distrugerile care se pot produce la autovehicole;

 • (5) Reguli de taxare sector bazar :

 • - se va permite accesul în piață numai comercialnților care fac dovada plății cu chitanță sau factură a taxei aferente;

 • - plata anticipate a taxei se poate face :

 • -      pe zi (sâmbăta și/sau duminica);

 • -       la plata anticipată pentru o zi/zile spațiul se închiriază primului care achită taxa de închiriere. În acest caz, spațiul comercial este rezervat doar pentru ziua/zilele respectivă/e (pentru care s-a achitat taxa).

 • -      pe lună (sâmbăta și/sau duminica);

 • -       la plata anticipată pe o lună, spațiul este rezervat pe luna respectivă. Tariful pentru închiriere pe o lună este același chiar dacă în luna respective sunt 5 sâmbete sau 5 duminici.

Art.68. Venituri:

 • (1) Veniturile din piață trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor, precum și realizarea de profit necesar fondului de dezvoltare.

 • (2) Veniturile ce se realizează în piață provin din:

 • a)      chirii pentru spațiile comerciale, spațiile auto, etc.;

 • b)     prestări de servicii pentru toate categoriile de utilizatori prin taxe și tarife;

Art.69.Cerințe de amplasare și dotări

Pentru buna desfășurare a activității în Piața 100 Oradea sunt necesare următoarele:

 • a)     încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul urbanistic elaborat de Administrația Publică Locală;

 • b)     accesul facil al consumatorilor și utilizatorilor în piață;

 • c)     măsuri de limitare a accesului în piață cu posibilitatea de respectare a programului de funcționare;

 • d)     asigurarea de legături cu arterele principale adiacente;

 • e)     rezervarea unui spațiu suficient pentru desfășurarea activității;

 • f)      realizarea de locuri de parcare atât pentru autovehiculele destinate utilizatorilor pieței, pentru a permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât și pentru consumatori, semnalizate corespunzător

 • g)     amenajarea, după caz, a spațiilor de depozitare a mărfurilor și a echipamentelor din dotare.

Art.70.Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea în condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare și de tipul de piață, respectiv:

 • 1. birou administrativ;

 • 2. spațiu sau locuri pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor;

 • 3. spațiu pentru păstrarea echipamentelor de protecție;

 • 4. locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

 • 5. bazine pentru spălarea bunurilor;

 • 6. surse de apă potabilă;

 • 7. locuri pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • 8. locuri pentru parcare în zonă apropiată;

 • 9. platformă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată cu pubele și record canalizare;

 • 10. mijloace inițiale de intervenție P.S.I.;

 • 11. W.C.-uri publice cu dotări specifice;

 • 12. mobilier;

Art.71.Drepturile utilizatorilor :

 • a.      de a se informa ușor asupra tarifelor practicate în piață;

 • b.      de a se informa ușor asupra programului de funcționare al pieței;

 • c.      de a practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile și produsele comercializate;

 • d.      să aibă acces la toate serviciile oferite de către administrația pieței;

 • e.      să aibă acces egal și nedicriminatoriu la spațiile de vânzare;

 • f.      de a folosi spațiile de vânzare pentru care au achitat taxa;

 • g.     de a-și rezerva unul sau mai multe spații de vânzare cu condiția achitării anticipate a taxei aferente

Art.72.Obligațiile utilizatorilor :

 • (1) Comercianții persoane fizice, asociații familiale, persoane fizice ce vând ocazional bunuri personale, asociații agricole, persoanele juridice precum și producătorii agricoli individuali, sunt obligați să achite - cu anticipație - taxa de acces, respectiv, taxa pentru spațiul de expunere (taxa de închiriere).

 • (2) să respecte sectoarele pe destinații de produse.

 • (3) să dețină, atunci când este cazul, documentele care atestă calitatea de producător, comerciant, conform legislației în vigoare și anume :

 • (4) să dețină autorizația eliberată de autoritățile competente, care atestă persoanele cu drept de comercializare și de asemenea, să dețină actele de însoțire a mărfii.

 • (5) Certificatul de înmatriculare a firmei, cu anexă punct de lucru.

 • (6) Acte doveditoare de proveniență pentru mărfurile care le comercializează.

 • (7) Certificat de Producător care se eliberează de Primăria comunelor, orașelor, municipiilor, reședința de domiciliu a producătorului.

 • (8) să afișeze prețurile sau tarifele în mod vizibil, ușor de citit.

 • (9) să respecte legislația referitoare la desfacerea produselor.

 • (10) să nu expună mărfurile în afara spațiului de vânzare alocat.

 • (11) să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare și funcționare a produselor.

 • (12) să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței 100 Oradea;

 • (13) să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor ;

 • (14) să păstreze curățenia în incinta pieței;

 • (15) să nu vandalizeze sau să lipească afișe și/sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizare, inclusiv pe suporturile acestora.

 • (16) să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • (17) să nu oprească /staționeze /parcheze autovehiculele pe aleile de circulație, acestea fiind destinate exclusiv dirijării circulației și intervenției în cazuri de urgentă;

 • (18) să respecte normele de conduită morala, să nu tulbure pe cumpărători și pe ceilalți utilizatori ai pieței, în acest caz el va putea fi evacuat din piață de către personalul de pază ori de către forțele de ordine;

 • (19) să nu ocupe locul, rezervat prin plata taxei, a unui alt utilizator;

 • (20) să nu expună spre vânzare produsele în alte locuri decât cele desemnate ca având această destinație.

 • (21) la plecare spațiul comercial (locul de expunere) trebuie să rămână curat;

 • (22) să transporte rezidurile, gunoiul în locurile special amenajate în cadrul pieței ori de câte ori este cazul;

 • (23) să nu ofere spre vânzare mărfuri din mers;

 • (24) să părăsească piața în maxim o oră din momentul închiderii acesteia (o oră de la sfârșitul programului de funcționare);

SE INTERZICE :

1. Vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

 • 2 Vânzarea produselor, indiferent de origine (agricolă, zootehnică etc.) care nu își păstrează caracteristicile organoleptice.

 • 3 Parcarea mijloacelor de transport în scop de aprovizionare pe alei, locuri de comercializare din interiorul pieței, precum și în vadul comercial al diferiților utilizatori. După aprovizionare, acestea se vorscoate în mod obligatoriu în parcări.

Art.73.Drepturile SC. ADP SA. :

 • a)      să încaseze taxele pentru serviciile prestate;

 • b)     să verifice dacă utilizatorii de piață au calitatea de producător, comerciant conform prevederilor legale ;

 • c)      să verifice dacă utilizatorii de piață au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • d)     să nu admită în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectoare de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia.

 • e)     să nu permită activități de comercializare pe zonele de acces în piață, limitrofe acestora precum și pe aleile din interiorul platoului cu destinație comerț;

 • f)     să refuze accesul în incinta pieței a persoanelor care se fac vinovate de abateri repetate de la prevederile prezentului regulament;

 • g)     să solicite constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite utilizatorii care nu respect prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Pieței 100 Oradea, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

 • h)     să solicite ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței 100 Oradea în baza unui protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea.

Art.74.Obligațiile SC. ADP. SA. :

 • a)      să asigure accesibilitate egală și nediscriminatorie în spatiile de expunere;

 • b)     să asigure transparență și protecția utilizatorilor;

 • c)     să organizeze, să planifice și să coordoneze activitățile de administrare a spațiilor de expunere, a blocării și ridicării autovehiculelor pentru creșterea eficienței ocupării acestor locuri, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu legislația în domeniu;

 • d)     să asigure amenajarea locurilor de expunere;

 • e)      să asigure instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în incinta Pieței 100 Oradea;

 • f)     să asigure tipărirea bonurilor cu valoare fixă necesare pentru încasarea taxelor de intrare si expunere;

 • g)      să asigure condițiile necesare în vederea încasării taxelor de intrare și expunere spre vânzare;

 • h)     să asigure dotarea aleilor și spațiilor de expunere cu indicatoare, bariere, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, etc.;

 • i)      să asigure întreținerea și repararea dotărilor din Piața 100 Oradea;

î)      să instaleze, cu avizul poliției rutiere, indicatoare, să aplice marcaje în interiorul Pieței

100 Oradea și să le mențină în stare corespunzătoare pentru utilizare.

 • j)      să asigure marcajele corespunzătoare în spațiile de expunere și pe aleile din incintă ;

 • k)      să urmărească efectuarea salubrizării ori de cate ori este necesar ;

 • l)      să urmărească efectuarea deszăpezirii și combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să fie menținute utilizabile numărul de locuri aferente expunerii spre vânzare a produselor și mărfurilor;

 • m)    să afișeze la loc vizibil și în mod vizibil prezentul Regulament precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței;

 • n)     să afișeze la vedere tarifele practicate în piață;

 • o)     să asigure locurile de vânzare în ordinea solicitărilor;

 • p)     să asigure, dacă este cazul, în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mai mare de către utilizatori de piață (dacă este cazul);

 • q)     să asigure pentru producătorii particulari posibilitatea de închiriere cântare pentru vânzarea produselor care necesită acest mijloc de măsurare (dacă este cazul);

 • r)      să organizeze folosirea integrală a platourilor din piață și sectoarele acesteia astfel încât desfacerea produselor comercianților să se facă pe grupe de mărfuri și categorie de utilizare;

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.75.Contravențiile vor fi constatate și sancționate de către agenții polițiști comunitari, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

Art.76.Constituie contravenții si se sancționează cu amenda contravențională următoarele fapte:

 • a)     expunerea autovehiculelor și motocicletelor fără achitarea taxei aferente;

 • b)     expunerea autovehiculelor spre vânzare in alte locații decât spatiile de expunere special amenajate;

 • c)     depășirea duratei de expunere pentru care s-a achitat taxa;

 • d)     ocuparea mai multor spatii de expunere ca urmare a parcării necorespunzatoare fără achitarea taxelor pentru fiecare dintre acestea;

 • e)     blocarea circulației pietonilor sau a altor vehicule pe aleile de circulație interioare din Piata 100 Oradea prin parcarea/oprirea/stationarea neregulamentara;

 • f)      vandalizarea sau lipirea afiselor si înscrisurilor pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea zonei destinate autovehiculelor, inclusiv pe suporturile acestora;

 • g)     executarea în perimetrul pieței a lucrărilor de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • h)     ocuparea spatiilor de expunere din piata auto cu marfuri sau produse altele decat autovehicule, motociclete, biciclete si accesoriile acestora;

 • i)      neafisarea dovezii achitării taxei la loc vizibil în interiorul autovehiculului în asa fel ca toate datele înscrise pe aceasta sa fie vizibile.

Art.77.Ridicarea si blocarea autovehiculelor :

(1) Pentru contravențiile prevăzute prevăzute mai sus SC. ADP SA. poate solicita ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței 100 Oradea in baza unui protocol incheiat cu Poliția Comunitară Oradeaca masura complementara aplicarii sanctiunilorcontraventionale in urmatoarele cazuri:

 • a)     expunerea autovehiculelor, motociletelor, bicicletelor si accesoriilor acestora fara achitarea taxei aferenta;

 • b)     expunerea autovehiculelor pentru o perioadă mai mare decât cea pentru care s-a achitat taxa;

 • c)     expunerea autovehiculelor fără afișarea intr-un loc vizibil a bonului de achitare a taxei;

 • d)     oprirea /stationarea /parcarea autovehicule in mod neregulamentar pe aleile de circulație, pe trotuare nesemnalizate pentru parcare, pe spatiile verzi sau cu încălcarea bordurii.

(2) Masura blocarii sau ridicarii autovehiculelor este cea prevazuta de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea date în acest sens mși de legislația în vigoare în această materie.

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu prevederile PROTOCOLULUI DE COLABORARE încheiat între SC. Administrația Domeniului Public SA. și POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA, protocol încheiat pentru îndeplinirea, în comun, a unor misiuni și atribuții, respective în scopul conjugării eforturilor pentru asigurarea unor măsuri eficiente de influențare a cetățenilor de a respecta legile și hotărârile în vigoare privind ordinea și liniștea publică în incinta Pieței 100 Oradea, a regulilor specific de comerț, a regulilor rutiere, etc.

REGULI SPECIALE APLICABILE SECTORULUI AUTO

Art.78.Piața auto dispune alei special create în vederea comercializării a autovehiculelor și motocicletelor .

Art.79.Piața auto funcționează după orarul expus în anexa 1 la prezentul regulament.

Art.80.Accesul în piața auto se face pe poarta situate către sensul giratoriu de pe Str. Ogorului

(2) Accesul este permis numai după achitarea - cu anticipație - a taxelor stabilite de administratorul pieței

Art.81.Paza în sectorul auto :

Paza se asigură în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Agentii de pază vor efectua ronduri iar utilizatorii sunt obligati să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă se îndepărtează de acesta.

SC. ADP. SA. nu răspunde pentru furturile, pagubele sau distrugerile care se pot produce la autovehicole.

Art.82.(1)Taxarea pentru autovehiculele expuse spre vânzare se face prin intermediul bonurilor valorice achizitionate de utilizatori de la operatorul de date de serviciu din chioșcurile special amenajate.

 • (2) Taxa este săptămânală este valabilă șapte zile calendaristice de lunea până duminica la orele inchiderii pieței.

Aceasta se poate prelungi pe noi perioade cu condiția achitării taxei aferente (săptămânale). Taxa săptămânală se poate achita în orice zi a săptămânii la operatorul de date de serviciu în Piața 100 Oradea, vehiculul destinat vânzării putând fi expus imediat după achitarea taxei.

 • (3) Suplimentar pentru utilizatorii sectorului auto se impun următoarele obligații:

 • a.      să parcheze autovehiculele în vederea vânzării numai în locul indicat;

 • b.     să nu depășească timpul de expunere conferit de taxa care a fost plătită;

 • c.      să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței 100 Oradea;

 • d.     să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă seîndepărtează de acesta;

 • e.      să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • f. să ocupe locurile de expunere doar cu autovehicule, motociclete, biciclete si accesorii ale acestora;

 • g. să răspundă în condițiile legii pentru toate deteriorările cauzate dotărilor și instalațiilor ca urmare a unor manevre greșite;

 • h. să achite contravaloarea taxei de expunere pentru toate spațiile de expunere ocupate prin parcarea necorespunzătoare;

 • i. să afișeze la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, dovada achitării taxei, în așa fel ca toate datele înscrise pe aceasta să fie lizibile;

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE

A GRĂDINII ZOOLOGICE ORADEA

Capitolul I Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară activitatea în Grădina Zoologică în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în următoarele acte normative:

 • -  Legea nr. 191/2002 - Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice;

 • -  Ordinul nr.1798/2007 - Pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • -  Legea 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea 9/2008;

 • -  Legea 53/2003 republicată în 2011.

Art.2. Grădina Zoologică Oradea este administrată de SC Administrația Domeniului Public SA în baza hotărârii 878 din 30 noiembrie 2006 și funcționează în baza acordului și a autorizației de mediu, precum și a autorizației sanitar-veterinare.

Art.3. Sediul Grădinii Zoologice este în Oradea pe str. Matei Basarab nr.1.

Art.4. Obiectul de activitate al Grădinii Zoologice îl constituie administrarea, întreținerea în condiții corespunzătoare a colecțiilor de animale sălbatice și domestice în scopul protejării și conservării biodiversității și prezentarea acestora publicului în scop instructiv-educativ.

Art.5. Grădina Zoologică are colaboratori științifici, tehnico-științifici, personal administrativ și de pază.

Art.6. Sarcinile administrării Grădinii Zoologice sunt stabilite în capitolele următoare:

Capitolul II Componența Grădinii Zoologice

Art.7. Suprafața Grădinii Zoologice este de 75.738 mp și este împărțită în următoarele zone funcționale:

 • -  expozițională

 • -  de uz public

 • -  administrativă

 • -  științifică

Capitolul III

Organizarea internă a Grădinii Zoologice

Art.8 Zona expozițională este formată din :

Țarc și adăpost Leu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Tigru Indian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Tigru Siberian

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Lup Cenușiu

 • - suprafața exterioară 1000 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 55 mp

Țarc și adăpost Leopard

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Puma

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Capre Negre

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Mini ZOO

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 60 mp

Țarc și adăpost Berbec cu Coamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Căprior

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Ibex

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Zebră

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Lamă

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Țarc și adăpost Cerb Carpatin Comun

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Cerb Lopătar

 • - suprafața exterioară 500 mp

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Emu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 12 mp

Țarc și adăpost Ștruț African

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Nandu

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 30mp

Țarc și adăpost Cămilă

 • - suprafața exterioară 1000 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Cangur

 • - suprafața exterioară 300 mp

 • - suprafața interioară 40 mp

Amplasament Suricată

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Mangustă

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Coati

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 10 mp

Ampasament Raton

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Porc Spinos

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Amplasament Capybara

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 30 mp

Țarc și adăpost Urs

 • - suprafața exterioară 800 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

 • - suprafața interioară 20 mp

Țarc și adăpost Porc Mistreț

 • - suprafața exterioară 300 mp din care 30 mp bazin

 • - suprafața interioară 30 mp

Voliere

 • - voliere pentru fazani, păuni, turturele, barză, uliu, vânturel, vultur, veveriță - în total suprafața exterioară a tuturor acestor voliere este de 780 mp

Pavilion Pelicani

 • - suprafața exterioară a acestei voliere este de 600 mp, iar cea interioară de 40 mp

 • - voliera comună este amenajată peste luciul de apă

Volieră Râs

 • - suprafața exterioară 200 mp

 • - suprafața interioară 2 mp

Pavilioane exotice - Maimuțe, Macaci, Cercopiteci, Babuini

 • - suprafața exterioară alocată tuturor acestor pavilioane este de 1700 mp

 • - suprafața interioară 300 mp

Pavilion Papagali

 • - suprafața exterioară 400 mp

 • - suprafața interioară 200 mp

Pavilion Lilieci

 • - suprafața exterioară 100 mp

 • - suprafața interioară 50 mp

Reptilariu și Aqvariu

 • - există 16 acvarii populate cu specii de pesti, melci, plante de apa dulce si salmastră iar amenajările si dotările sunt executate ca atare conform cerințelor speciilor

 • - există 6 terarii pentru reptile si amfibieni

Art.9 În zona de uz public se află, pe lângă zona expozițională și următoarele clădiri:

 • - Clădire administrativă punct intrare-ieșire

 • - Zona relaxare

 • - Toaleta publică

 • - Clădire punct prim ajutor

 • - Capela Rhedey

Art.10 Zona administrativă este formată din:

 • - Cabinet veterinar, zonă carantină

 • - Clădire administrativă

 • - Clădire angaj ați

 • - Spațiu depozitare furaje și cereale

 • - Spațiu bucătărie și cameră frigorifică

 • - Spațiu atelier

Art.11 Zona științifică este formată din:

Amenajări Educaționale

 • - în interiorul Grădinii Zoologice sunt amenajate 2 construcții rustice din lemn utilate cu monitoare tip touchscreen pe care vor rula programe educaționale despre speciile expuse

 • - în fața fiecărui amplasament sunt montate panouri cu informații despre specia vizionată

 • - există săli pentru desfășurarea activităților cu scop educativ, științific sau de recreere

Art.12. Vizitarea zonelor științifică și administrativă se permite numai colaboratorilor Grădinii Zoologice, precum și altor instituții speciale, cu permisiunea administrației.

Art.13. În zona expozițională și de uz public, accesul cetățenilor este permis conform graficului stabilit de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.14. Pentru vizitarea zonei expozițională și de uz public se plătește taxa stabilită de administrația Grădinii Zoologice.

Art.15. Prin clădirea intrare-ieșire se realizează accesul vizitatorilor și a personalului

Art.16. Prin poarta nr.1 se permite accesul conducerii ADP, administratorului Grădinii Zoologice, a delegațiilor, a aprovizionării proprii și a serviciilor de utilități ( Rer, Compania de Apă,etc)

Art.17. Prin poarta nr.2 se permite accesul persoanelor numai în caz de forță majoră

Capitolul IV

Paza Grădinii Zoologice

Art.18. Terenul se află în folosința Grădinii Zoologice pe durata funcționării acesteia, fiind proprietatea Municipiului Oradea.

Art.19. Pe teritoriul Grădinii Zoologice se interzice orice activitate ce nu se include în sarcinile de bază și care pune în primejdie protecția colecției de animale.

Art.20. Paza Grădinii Zoologice este asigurată de către SC ADP SA prin agenți de pază, pe bază de contract, iar monitorizarea se face cu camere video.

Art.21. Drepturile și oblugașiile corpului de pază sunt stabilite în contractul de colaborare, elaborat de administrația Grădinii Zoologice împteună cu S.C. ADP S.A.

Art.22. Predarea și preluarea serviciului de pază se face pe bază de proces-verbal, registru și raport de activitate. În permanență se fac verificări la toate țarcurile de animale. Orice schimbare se raportează imediat conducerii și se trece de urgență la înlăturarea pericolului și preîntâmpinarea evadării animalelor.

Art.23. În cadrul activității de muncă, toți angajații, colaboratorii și voluntarii sunt datori să contribuie la paza și întreținerea Grădinii Zoologice.

Art.24. Accesul publicului în incinta Grădinii Zoologice este permis doar după următorul program:

 • - Primăvara: (01 martie-30 aprilie) - 09,00-18,00;

 • - Vara: (01 mai-30 septembrie) - 09,00-19,00;

 • - Toamna: (01 octombrie-31 octombrie) - 09,00-18,00;

 • - Iarna: (01 noiembrie-28 februarie) - 10,00-17,00.

Capitolul V

Sarcinile Grădinii Zoologice

Art.25. Sarcinile de bază ale Grădinii Zoologice sunt:

 • -  protecția în condiții artificiale a animalelor sălbatice și domestice, inclusiv a speciilor rare sau periclitate, exotice și locale, care au o deosebită valoare științifică, cognitivă și culturală;

 • -  efectuarea cercetărilor științifice;

 • -  educația ecologică și informarea publicului în domeniul faunei, îngrijirii mediului, zootehniei, reprezentarea diversității faunistice, creșterea animalelor sălbatice;

 • -  reproducerea speciilor rare de animale în scopul înmulțirii și răspândirii lor pe teritoriul județului și în alte regiuni;

 • -  asigurarea activităților de agrement pentru public.

Capitolul VI

Administrarea Grădinii Zoologice și atribuțiile personalului

Art.26. Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție, ecologice și tehnico-organizatorice care reglementează activitatea în cadrul Grădinii Zoologice.

Art.27. Grădina Zoologică este administrată de SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin administratorul desemnat.

Art.28. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de activitatea instituției, de îndeplinirea programelor adoptate, asigură respectarea prezentului regulament și a disciplinei.

Art.29. Controlul de stat asupra respectării regimului de protecție a Grădinii Zoologice se efectuează de către autoritățile de specialitate.

Art.30. Administrația Grădinii Zoologice furnizează în mod gratuit și obligatoriu, autorităților de specialitate datele necesare pentru monitoring-ul instituției.

Art.31. Personalul Grădinii Zoologice, conform organigramei aprobată de către Consiliul de Administrare al ADP SA, este următorul:

Administratorul

Art.32. Grădina Zoologică este condusă de către un administrator, care are atribuțiuni pe linia administrării și gestionării patrimoniului public existent în grădină, conducerii întregii activități specifice grădinii, organizării și supravegherii activității personalului din subordine, asigurării funcționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinii interioare și bunei desfășurări a prestațiilor.

În aceste condiții va supune anual aprobării bugetul de venituri și cheltuieli proprii, precum și nevoile de subvenții de la bugetul local.

Lunar va întocmi și depune situația mișcării de efective la contabilitatea societății.

Art.33. Administratorul este obligat să asigure expunerea tuturor speciilor pe care le deține, creând acestora condițiile de viață prevăzute în legislația în vigoare - Ordinul nr. 1798/2007.

Art.34. Administratorul este obligat să pună în aplicare următoarele dispoziții de conservare:

 • a) participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural;

 • b) promovarea educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversitații, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și a habitatelor naturale, precum și demararea și participarea la acțiuni cu acest scop.

 • c) adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătățiri specifice speciilor, aduse țarcurilor conform unui grafic prestabilit

 • d) menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară și alimentară;

 • e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și epidemiilor;

 • f) păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția Grădinii Zoologice, adecvate speciilor înregistrate, în format electronic prin programul ZIMS.

Art.35. În vederea asigurării criteriilor de conduită internaționale acceptate pentru obținerea, transportul și manipularea colecțiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate și în autorizația de funcționare, administratorul Grădinii Zoologice are următoarele obligații:

 • a) să îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenței și reproducerii acestora;

 • b) să respecte și să afișeze la loc vizibil pentru angajați și vizitatori regulamentul propriu de organizare și funcționare al instituției;

 • c) să marcheze clar cuștile sau orice mijloace de limitare a libertății animalelor din colecții cu următoarele date: numele animalului expus (științific și autohton - dacă există), locul de proveniență, arealul speciei, temperatura la care este obișnuit să trăiasca, cerințele alimentare;

 • d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând și explicația asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.

Art.36. Administratorul stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind protecția mediului, asigură cooperarea cu alte instituții publice, științifice, regii și societăți din țară și străinătate: FGAZR, EAZA, WAZA.

Art.37. Administratorul Grădinii Zoologice răspunde de personalul desemnat pentru îngrijirea animalelor. Acesta asigură îndrumarea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale, conform legislației în vigoare.

Art.38. Administratorul ține evidența mișcării de efective prin procese verbale de natalitate, maturitate, mortalitate, schimb, achiziție, donație, inclusiv în format electronic prin programul ZIMS.                                 ’        ’

Art.39. Administratorul face propuneri pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale.

Art.40. Administratorul răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii și a PSI a personalului, atât la angajare cât și periodic.

Art.41. În perioada absentării din unitate a administratorului sau când postul este vacant, atribuțiile funcției sunt preluate de către o persoană delegată de conducerea SC ADP SA.

Biologul

Art.42. Biologul are următoarele responsabilități:

 • -  exercită activitatea de informare și cercetare privind întreținerea animalelor în captivitate;

 • -  asigură întocmirea fișelor biologice ale animalelor;

 • -  elaborează programe proprii de cercetare etologică și genetică, le supune aprobării conducerii și răspunde de aplicarea acestora;

 • -  stabilește necesarul de materiale și produse biologice, cărți de specialitate, materiale de informare și educaționale;

 • -  reprezintă instituția în relațiile de colaborare cu grădini zoologice din țară, cu membrii ai FGZA, cu institute de învățământ, cu organisme internaționale de protecție a animalelor, în limita competențelor acordate de conducătorul unității;

 • -  stabilește componența grupurilor de expunere, compatibilitatea teritorială și biologică a animalelor;

 • -  prezintă conducerii propuneri pentru îmbunătățirea colecției de animale;

 • -  prezintă conducerii propuneri de îmbogățire a amplasamentelor, de îmbogățire

ambientală, de modernizare și inscriționare cu date biologice și arii de

răspândire, conform unui grafic stabilit;

 • -  supraveghează din punct de vedere biologic realizarea mediului ambiant al

animalelor captive;

 • -  realizează proiecte pentru educarea în spirit ecologic a publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaționale.

Medicul veterinar

Art.43. Medicul veterinar are următoarele responsabilități:

 • -  exercită atribuții de specialitate în domeniul activităților sanitar-veterinare: tratamente, vaccinări, intervenții chirurgicale, controlul alimentelor, acțiunilor profilactice și curative, examenelor de laborator și răspunde de executarea acestora în fața conducerii administrative și a reprezentanților Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • -  supraveghează și participă la acțiunile de contenție și manipulare a animalelor;

 • -  întocmește în cazul apariției unor zoonoze planul de măsuri antiepizootice, răspunzând direct de aplicarea acestora;

 • -  răspunde de efectuarea necropsiilor în cazul mortalității animalelor;

 • -  stabilește diagnosticul prezumtiv, iar în cazuri de nevoie apelează la institutul de specialitate pentru stabilirea acestuia;

 • -  îndrumă și monitorizează activitatea îngrijitorilor de animale din punct de vedere medical;

 • -  ține evidența strictă a foilor de observații, a carnetelor de vaccinare, a registrului de tratamente, a proceselor verbale de dezinfecție;

 • -  supraveghează animalele în timpul perioadei de carantină și întocmește foile de observații periodice;

 • -  răspunde de modul de depozitare și utilizare a medicamentelor și substanțelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare;

 • -  colaborează cu instituțiile și laboratoarele de profil veterinar;

 • -  verifică pe linie sanitar-veterinară produsele de origine animală precum și furajele, pentru a stabili dacă acestea corespund calitativ pentru a fi administrate în consum

 • -  întocmește necesarul de medicamente, materiale și instrumentar sanitar-veterinar, precum și la lucrările de reparații, investiții executate în scopul modernizării habitatului și condițiilor de expunere a exemplarelor din colecție;

 • -  asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Îngrijitorii

Art.44. Îngrijitorii de animale au următoarele responsabilități:

 • -  asigură îngrijirea tehnică de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, de igienă, nutriție, reproducere, contenție, amenajări ambientale;

 • -  asigură zilnic hrănirea și igiena animalelor conform rețetarului din Anexă;

 • -  întrețin și îngijesc spațiile destinate animalelor, cât și a celorlalte clădiri și utilaje ce se află în interiorul Grădinii Zoologice conform procedurilor din Anexă;

 • -  în permanență verifică starea țarcurilor și a adăposturilor și sesizează defecțiunile care pot constitui cauze pentru accidente;

 • -  să răspundă cu amabilitate, în măsura competențelor, tuturor întrebărilor venite din partea vizitatorilor.

Casierul

Art.45. Casierul Grădinii Zoologice are următoarele responsabilități:

 • -  eliberează publicului vizitator bilete de intare și agrement, bilete cu tarif special

 • -  întocmește zilnic registrul de casă;

 • -  vinde ilustrate, pliante, și materiale informative specifice obiectului de activitate;

 • -  depune zilnic veniturile obținute prin vânzarea biletelor de intrare;

 • -  asigură ridicarea și depunerea numerarului în condițiile legii.

Art.46. Structura de personal va fi prevăzută în organigrama Grădinii Zoologice.

Art.47. Sarcinile de serviciu se stabilesc prin fișa postului, în funcție de locul de muncă și meserii, în concordanță cu prevederile din Codul Muncii.

Art.48. Salarizarea personalului se face conform contractului colectiv de muncă, aprobat de către conducerea SC ADP SA în conformitate cu Codul Muncii.

Art.49. Comportamentul personalului Grădinii Zoologice nu trebuie să aducă prejudicii societății.

Capitolul VII Obligațiile vizitatorilor

Art.50. În cadrul Grădinii Zoologice ESTE INTERZISĂ hrănirea animalelor din colecție de către vizitatori. În acest sens, personalul supraveghează și intervine, dacă este cazul, subliniind că această activitate este interzisă publicului vizitator. Excepție fac animalele din țarcurile lângă care sunt instalate automate de hrană la care publicul are acces contra cost și unde sunt menționate animalele exceptate de la regulă.

Art.51. Vânzarea și consumarea băuturilor alcoolice în incintă este INTERZISĂ.

Art.52. Fumatul ESTE INTERZIS, cu excepția spațiilor special amenajate și marcate.

Art.53. Având în vedere regimul Grădinii Zoologice, copii cu vârste sub 8 ani nu au acces fără însoțitor adult.

Art.54. La programele de voluntariat, vârsta minimă este de 12 ani.

Art.55.Vizitatorii, prin comportamentul lor, trebuie să dea dovadă de respect pentru animale:

 • -  să nu arunce în țarcuri cu obiecte, hrană, etc;

 • -  să nu atingă geamurile de vizionare ale adăposturilor;

 • -  să nu deranj eze fonic animalele;

 • -  să nu se apropie de țarcuri mai mult decât limita admisă;

 • -  să nu provoace animalele prin introducerea mâinilor în țarcuri.

În zonele unde este permisă interacționarea vizitatorilor cu animalele (mini zoo, adăpost Lemurieni), aceștia nu au voie să provoace animalele pentru evitarea eventualelor accidentări.

Art.56. Vizitatorii au obligația să ocrotească flora și fauna din interiorul Grădinii Zoologice, să utilizeze wc-urile amenajate pentru nevoi fiziologice, să arunce deșeurile în coșurile de gunoi, să nu deterioreze mobilierul urban, clădirile și țarcurile.

Art.57. Prin achiziționarea biletului de intrare, vizitatorii se obligă să accepte și să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.58. Accesul vizitatorilor în afara orelor de program ESTE INTERZIS.

Capitolul VIII Întreținerea Grădinii Zoologice

Art.59. Întreținerea spațiilor din interiorul Grădinii Zoologice: alei, drumuri de acces, parcare se execută prin grija administrației conform procedurilor din Anexa prezentului Regulament.

Art.60. În vederea igienizării Grădinii Zoologice, administratorul va întocmi o planificare pentru repartizarea lucrărilor aferente aleilor, pe zile și pe personalul de lucru, astfel încât să fie acoperită saptămânal întreaga suprafață.

Art.61. Reziduurile adunate vor fi evacuate de două ori pe săptămână și vor fi colectate de firma de salubrizare cu care societatea are contract de prestări servicii.

Capitolul IX

Cercetările științifice din cadrul Grădinii Zoologice

Art.62. Cercetările științifice se fac în scopul studierii evoluției proceselor naturale ferite de impactul antropic, estimării și prognozării situației ecologice, elaborării bazelor științifice de ocrotire a naturii, conservării biodiversității, fundamentării monitoringului ecologic.

Art.63. Cercetările științifice se efectuează, în mod obligatoriu, în conformitate cu programele anuale, asigurându-se astfel continuitatea monitoring-ului ecologic.

Art.64. Direcțiile de bază ale cercetărilor științifice în Grădina Zoologică sunt:

 • -  elaborarea bazei științifice pentru întreținerea animalelor sălbatice în captivitate;

 • -  înmulțirea animalelor sălbatice în captivitate, îndeosebi a speciilor rare și a celor pe cale de dispariție, cu scopul conservării genofondului;

 • -  înfăptuirea expedițiilor de studiere a biologiei animalelor sălbatice în condiții naturale, de sine stătător sau în comun cu alte instituții de cercetări științifice și grădini zoologice;

 • -  elaborarea bazei științifice de hrănire rațională a animalelor sălbatice în condiții de captivitate;

 • -  elaborarea celor mai efective forme și metode ale activității expoziționale și științifico-culturale;

 • -  publicarea literaturii științifico-populare care reflectă toate laturile activității grădinii zoologice: lucrări științifice, ghiduri, materiale informaționale, îndrumare, fotografii, panouri, albume, etc.

Capitolul X Finanțarea Grădinii Zoologice

Art.65. Finanțarea cheltuielilor de funcționare și exploatare a Grădinii Zoologice se asigură din activități turistice, recreative, publicitare, editoriale, donații, precum și din alte activități legale, iar diferența dintre venituri și cheltuieli este asigurată de Municipiul Oradea.

Art.66. Programele anuale de cercetări științifice ale Grădinii Zoologice se finanțează prin intermediul comenzii de stat și din mijloace bugetare special gestionate de Consiliul Științific General al Fondului Ariilor Natural Protejate de Stat sau ale altor fonduri naționale și internaționale.

Art.67. Mijloacele bănești obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea habitatului animalelor și al activității Grădinii Zoologice.

Art.68. În vederea realizării de venituri extrabugetare, în afara veniturilor provenite din taxe de intrare, se pot organiza în incinta Grădinii Zoologice, activități care să contribuie la agrementul și distracția vizitatorilor cum ar fi: plimbări cu ponei, căluți, desfacerea unor produse alimentare și nealimentare adecvate agrementului, închirierea unor săli pentru cursuri și seminarii, etc.

Capitolul XI Răspunderea juridică

Art.69. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

 • a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii în mod ilegal al frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din Grădinile Zoologice;

 • b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituții ori persoane neautorizate să dețină o Grădină Zoologica și care intenționează să folosească aceste animale pentru activități cu caracter economic. Fac excepție animalele considerate domestice în România (caini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai și altele);

 • c) organizarea de activități competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incintă, cât și în afara Grădinii Zoologice. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus și intenția sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%.

 • (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

 • a) distrugerea sau deteriorarea obiectelor Grădinii Zoologice, de natură să afecteze în sens negativ viața animalelor din colecție;

 • b) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora;

 • c) punerea în libertate a animalelor, dacă fapta este de natură să provoace un atentat la siguranța socială sau la integritatea fizica a persoanelor;

 • d) desfășurarea de activități economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viata normală a animalelor din colecții;

 • e) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecții, sacrificii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecții, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus.

 • (3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei accesul în Grădina Zoologică a persoanelor:

 • a) în stare de ebrietate;

 • b) care practică comerțul ambulant;

 • c) care practică cerșitul.

 • (4) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei următoarele fapte:

 • a) consumul de alcool;

 • b) consumul de semințe;

 • c) fumatul;

 • d) folosirea unor instrumente muzicale izolate;

 • e) audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor;

 • f) accesul în incintă prin alte locuri decât pe porțile de acces;

 • g) depozitarea și aruncarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute;

 • h) hrănirea animalelor, excepție făcând speciile de la art. 50;

 • i) nerespectarea prevederilor din Cap. VII.

Capitolul XII

Dispoziții finale

Art.70. Contravențiile constatate se vor sancționa de către Autoritatea Teritorială pentru Protecția Mediului, Autoritatea Teritorială pentru Agricultură și Silvicultură, Inspecțiile de Stat ale acestor autorități, precum și de reprezentanții Administrației Publice Locale.

Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

 • -  disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul Grădinii Zoologice;

 • -  contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice.

Art.71. În cazul în care anumite stări de fapt împiedică personalul Grădinii Zoologice sau aceștia nu au posibilitatea personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații sunt obligați să sesizeze organele de pază, poliția și conducerea SC ADP SA Oradea.

Art.72. Toți angajații Grădinii Zoologice sunt obligați să cunoască prevederile prezentului regulament și a actelor normative de aplicare în activitatea pe care o desfășoară și să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau abateri.

Art.73 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea celor vinovați conform prevederilor legale. Cercetarea abaterilor disciplinare se va efectua de către administratorul Grădinii Zoologice sau conducerea SC ADP SA Oradea.

Art.74. Măsurile de răspundere disciplinară sau materială se aplică de către:

 • a) administratorul Grădinii Zoologice pentru personalul din subordine;

 • b) conducerea SC ADP SA pentru administratorul Grădinii Zoologice.

Actele necesare pentru aplicarea sancțiunilor se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Contractului colectiv de Muncă, la termenele și potrivit metodologiei stabilite pe genuri de răspunderi ( disciplinare, contravenționale, materiale).

Art.75. Prezentul regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în legislație sau în structura organizatorică a administrației.

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRULUI MUNICIPAL RULIKOVSKI ORADEA

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA a I -a FORMA DE ORGANIZARE

Art.1. Cimitirul Municipal Oradea este în administrarea și exploatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. conform Hotărârii Consiliului Local nr. 878 din 30.11.2006.

Art.2. Organizarea Cimitirului Municipal se întemeiază pe prevederile:

 • -  Legii 215 din 2001 republicată;

 • -  Art. 36 litera a și d și a OUG 30 din 1997 - transformarea Regiilor în Societăți comerciale.

Art.3.Compartimentul Cimitirul Municipal are ca obiect de activitate administrarea domeniului public (terenul și bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității de pompe funebre.

SECȚIUNEA a II-a COMPONENȚA CIMITIRULUI MUNICIPAL

Art.4. Cimitirul Municipal are în componență următoarele:

 • a) terenul aferent cimitirului în suprafață de aproximativ 60,00 ha.

 • b) imobilul destinat administrației cimitirului;

 • c) capela municipală cu morga;

 • d) magazia și șopronul pentru mijloacele din dotare;

 • e) magazinul de pompe funebre din str. M.I. Antonescu nr.34, Oradea.

SECȚIUNEA a III - a ORGANIZAREA INTERNĂ A CIMITIRULUI

Art.5. Întreaga suprafață interioară a cimitirului este structurată pe parcele, care sunt delimitate între ele prin alei (conform planului de situație - Anexa 1).

Art.6. Parcelele sunt structurate pe rânduri în cadrul cărora sunt stabilite locurile de înmormântare.

Parcelele și rândurile sunt numerotate la capetele dinspre alei. Numerotarea este inscripționată cu vopsea la marginea rândurilor pe plăcuțe sau pe primul loc de mormânt de la începutul rândului.

Art.7. În cadrul rândurilor, fiecare loc de înmormântare este numerotat pentru a se putea ține o evidență clară a acestora.

Art.8. În incinta Cimitirului Municipal se găsesc și alte obiective cum ar fi:

 • a) Cimitirul evreiesc neolog;

 • b) Cimitirul evreiesc ortodox;

 • c) Capela Municipală - aflată în subordinea administrației cimitirului;

 • d) Capela Hașaș - aflată în subordinea Parohiei Bisericii cu Lună din Oradea;

 • e) Capela Frențiu - aflată în subordinea Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) de Oradea;

 • f) Capela Steinberger - aflată în subordinea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea.

SECȚIUNEA a IV-a EVIDENȚA LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art.9.În scopul unei cât mai bune organizări, funcționări și evidențe se vor conduce următoarele registre:

 • a) Registrul de evidență a persoanelor decedate cu următoarele specificații: data înmormântării; numele și prenumele celui decedat; datele personale ale acestuia, naționalitatea, religia, cine a oficiat serviciul religios, numărul actului de deces; locul înmormântării (parcela, rândul, locul); aparținătorul care a efectuat înmormântarea, și datele de identificare a acestuia inclusiv domiciliul și un număr de telefon; numărul chitanței care dovedește concesionarea locului; numărul chitanței care dovedește achitarea taxei pentru serviciul funerar prestat.

 • b) Registru cu evidența parcelelor din structura cimitirului, cu următoarele specificații: anul dării în folosință a parcelei; numărul de rânduri componente; numărul de locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei; anul ocupării complete a parcelei. În situațiile unde se impune se va consemna și caracterul aparte al parcelei respective, și anume: eroi din primul război mondial; eroi din al doilea război mondial; veterani de război; eroi ai revoluției; deportați și victime ale oprimării comuniste etc.

De asemenea se va specifica dacă pe parcela respectivă există sau nu un monument comemorativ.

 • c) Registru cu evidența mormintele cu valoare istorică, arhitecturală sau monumentală, cât și ale eroilor și personalităților, istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală, precum și dacă există sau nu asociații sau fundații locale care se ocupă de cinstirea acestora.

 • d) Registru cu evidența cererilor cetățenilor de atribuire a locurilor de înmormântare în Cimitirul Municipal.

 • e) Registru cu evidența sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirului.

 • f)Registru cu evidența persoanelor decedate depuse în Capela Municipală.

CAPITOLUL II. ORDINEA INTERIOARĂ

SECȚIUNEA I-a PAZA ȘI ORDINEA, ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA ÎN CIMITIR, DEPUNEREA SICRIELOR ÎN CAPELE

Art.10. Paza și ordinea sunt asigurate de S.C. A.D.P. S.A.,aceasta putând contracta serviciile unei societăți comerciale sau instituții publice de specialitate. La poartă va fi afișat în loc vizibil programul de acces în incinta cimitirului și toate anunțurile legate de defășurarea activității în cimitir, inclusiv numărul de telefon al preoților care deservesc cele 3 capele aparținătoare cultelor ortodox, catolic și greco-catolic, harta cimitirului și prețurile serviciilor practicate de către S.C. A.D.P. S.A.

Art.11. Administrația cimitirului, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de poliție municipală va întocmi - în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor - un plan de pază propriu.

Art.12. Pentru fapte de profanare, furt, degradări sau alte infracțiuni săvârșite în cimitir, se vor sesiza imediat organele de cercetare abilitate.

De asemenea, se va urmări întreaga desfășurare a cercetărilor, evaluarea pagubelor și stabilirea măsurilor necesare a fi luate.

Administrația cimitirului nu asigură paza mormintelor și în consecință nu răspunde de pagubele produse la acestea.

Art.13. Accesul publicului în incinta cimitirului este permis zilnic după următorul program:

 • -  01 aprilie - 15 noiembrie, între orele 08,00 - 21,00;

 • -   16 noiembrie - 31 martie, între orele 08,00 - 17,00.

Art.14. Vehiculele și autovehiculele vor fi admise în incinta cimitirului conform programului de intrare aprobat și numai după plata taxei de acces stabilită prin lista de tarife (Anexa 2). Fac excepție de la plata taxei persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă și care dețin un certificat din care să rezulte această situație.

Art.15. Circulația în interiorul cimitirului se desfășoară conform Codului rutier, cu următoarele specificații:

 • -  viteza maximă admisă este de 15 km/h;

 • -   în orice situație pietonii au prioritate;

 • -   se interzice utilizarea avertizoarelor sonore;

 • -   parcarea autovehicolelor se face fără a deranja accesul pietonilor și traficul auto.

-

Art.16 Pe timpul procesiunilor de înmormântare se interzice circulația autovehiculelor pe aleile din față și din imediata apropiere a capelelor Hașaș, Frențiu, Steinberg și Municipală.

Înainte de începerea procesiunilor, la 10 m distanță de aceste capele se vor așeza indicatoare mobile de interzicere temporară a accesului autovehiculelor.

Art.17 Se interzice aprinderea focului în cimitir cuexcepția lumânărilor sau candelelor la morminte pe care cei care le-au aprins au obligația de a le stinge cel târziu cu 30 de minute înainte de ora închiderii.

Art.18 Este interzis accesul în cimitir al copiilor sub 14 ani fără însoțitor adult. Pentru pagubele produse de copii neînsoțiți sau pentru accidentările suferite, răspund părinții ori tutorii.

Art.19 Pe teritoriul cimitirului, vizitatorii sunt obligați să se legitimeze la solicitarea reprezentanților administrației cimitirului. Salariatul care solicită legitimarea este obligat să se recomande și să prezinte legitimația de serviciu.

Art.20 Depunerea sicrielor cu decedați într-una din capelele din incinta cimitirului de către cei doritori se va putea face astfel:

 • a) pentru Capela Municipală după achitarea unei taxe de capelă la casieria administrației cimitirului:

 • b) pentru celelalte capele prin prezentarea chitanței doveditoare a plății taxei de capelă la parohiile patronatoare;

 • c) pentru cele două cimitire evreiești prin prezentarea actului de deces.

Programul de depunere al sicrielor este zilnic între orele 07 - 22.

La poartă se găsesc cheile de la capelele Municipală, Hașaș, Frențiu și Steinberg.

Art.21. În activitatea sa specifică, administrația cimitirului se confruntă cu existența următoarelor situații:

 • a) decedați cu identitate necunoscută;

 • b) decedați cu identitate cunoscută dar fără aparținători;

 • c) decedați cu identitate cunoscută, dar cu aparținători care refuză, din diverse motive, înhumarea;

 • d) decedați cu identitate cunoscută, de cetățenie străină, dar fără aparținători în țara de proveniență;

 • e) decedați cu identitate cunoscută, de cetățenie străină, dar pentru care anunțarea și sosirea aparținătorilor solicită un timp mai îndelungat.

În aceste situații, decedații vor fi depuși în morga spitalului județean, până la clarificarea problemelor medico-legale sau de identificare a decedaților.

SECȚIUNEA a II-a ÎNTREȚINEREA CIMITIRULUI

Art.22. Întreținerea parcelelor din componența cimitirului se execută prin grija administrației cimitirului.

Art.23. În vederea igienizării cimitirului, administrația va întocmi o planificare pentru repartizarea parcelelor și aleilor pe zile și pe personalul de lucru, astfel încât să fie acoperită săptămânal întreaga suprafață. Rezidurile adunate vor fi evacuate de două ori pe săptămână.

Art.24. Măsuri în acest sens vor fi transmise și persoanelor fizice și juridice care prestează activități de servicii funerare și amenajări în incinta cimitirului.

Art.25.Întreținerea locurilor de înmormântare rămâne în sarcina aparținătorilor. Acestora li se va aduce la cunoștință că locurile de adunare a resturilor rezultate în urma curățirii mormintelor este la marginea aleilor de unde urmează a fi evacuate de două ori pe săptămână.

Art.26. Întreținerea parcelelor eroilor căzuți în cele două războaie mondiale se efectuează de către administrația cimitirului, cu aportul uman, material sau financiar al Garnizoanei Oradea.

Art.27. Întreținerea parcelelor prevăzute la art. 44, se efectuează de către asociațiile respective sau, contra unei taxe percepute de la aceste asociații sau de la membrii lor, de către administrația cimitirului prin personalul său.

Art.28. Întreținerea mormintelor personalităților istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală, existente în cimitir, se efectuează de către administrația cimitirului, cu cooptarea, unde există, a asociațiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalități.

Art.29. Transportul resturilor și gunoaielor colectate se va efectua cu mijloacele de transport destinate acestui scop.

CAPITOLUL III ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

SECȚIUNEA a I-a LOCURILE DE ÎNMORMÂNTARE

Art.30. Locurile de înmormântare care se pot atribui cetățenilor, se clasifică în următoarele categorii:

 • a) loc de înmormântare simplu:

 • - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m = 3,90mp

 • b) loc de înmormântare dublu:

 • - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m x 2 = 7,80mp

 • c) loc pentru înmormântare multiplu:

- dimensiunile sunt de 2,60m x 1.50m x nr.morminte = mp

 • d) loc pentru mormânt comun;

Art.31. Locurile pentru mormânt comun se vor atribui doar în caz de nevoie și dimensiunile acestora se vor stabili după specificul fiecărui caz în parte.

Art.32. Adâncimea gropilor este stabilită prin normele sanitare antiepidemice transmise administrației cimitirului prin autorizația de funcționare de către organul abilitat și anume:

- adâncimea minimă a gropii = 1,5m.

SECȚIUNEA II-a CONDIȚII DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art.33 Terenurile destinate locurilor de înmormântare aparțin domeniului public local al Municipiului Oradea.

Art.34 Administrarea directă și efectivă a acestor terenuri se exercită de către S.C. A.D.P S.A. Oradea prin administrația cimitirului, pe baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art.35 Locurile de înmormântare se pot atribui în următoarele condiții:

 • a) locurile de înmormântare prevăzute la art. 30 lit. a) și b) și c) se pot atribui la deces sau anticipat, cu condiția achitării taxelor prevăzute pentru concesionare;

 • b) locurile de înmormântare prevăzute la art. 30 lit.d) se pot atribui numai cu aprobarea organelor abilitate în acest sens;

 • c) Atribuirea în folosință a locurilor de înmormântare se face în ordinea numerică a rândurilor și locurilor în parcelele nou înființate.

Persoanele care doresc să aleagă loc de înmormântare la deces și/sau loc anticipat la deces, în parcelele nou înființate vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2.

Persoanele care doresc să-și aleagă loc de înmormântare anticipat în parcelele nou înființate sau în locurile rămase libere prin neplata taxei de reconcesionare sau a lăsării în stare de părăsire și neîngrijire, vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2. În acest caz cererile se depunla Administrația cimitirului până în data de 25 a lunii, iar atribuirea se face în data de 30 a lunii. Dacă pentru același loc sunt mai multe cereri, atribuirea se va face prin licitație.

Art.36 Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare atribuite, se poate stabili pe următoarele termene:

 • a) - 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite la deces;

 • b) - 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat (cu deces);

 • c) - 10 sau 20 de ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat.

Art.37 Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare poate fi reînnoit pentru o perioadă de câte 10 sau 20 de ani, prin achitarea taxelor stabilite în acest scop.

Fac excepție mormintele pentru care sunt stabilite măsuri de închidere, de sistare din motive igienico-sanitare, de utilitate publică sau alte cauze dovedite ca necesare pentru sistarea prelungirii dreptului de folosință.

Art.38.Atribuirea locurilor de înmormăntare se va face numai în favoarea locuitorilor cu domiciliul în municipiul Oradea. În cazuri excepționale se pot atribui locuri de înmormântare și cetățenilor care nu au domiciliul în municipiul Oradea dar numai la deces.

Art.39. Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de înmormântare. În acest loc pot fi înmormântați titularul dreptului de folosință și rudele până la gradul IV inclusiv.

Art. 40. Atribuirea a mai multor locuri de înmormântare unei persoane este nulă de drept și atrage rezilierea de drept fără intervenția instanței și fără nici o procedură prealabilă, a contractelor de concesiune pentru locurile de înmormântare dobândite cu nesocotirea prevederilor art.39.

Art.41. Taxele pentru atribuirea locurior de înmormântare se stabilesc astfel:

 • a) pentru un loc de înmormântare simplu, conformAnexa nr.2;

 • b) pentru loc de înmormântare dublu, triplu sau cvadruplu, etc.,taxa se multiplică direct proporțional cu numărulmormintelor.

Exemplu : taxa loc triplu = taxa loc simplu ( conform Anexei nr. 2) x 3 locuri = y lei

Art.42. Pentru decedații ale căror cheltuieli de înmormântare sunt suportate din fondurile speciale prevăzute de la Direcția Muncii și Protecției Sociale, Primăria Municipiului Oradea, locurile de înmormântare se vor atribui în mod gratuit pe un termen de 7 ani, fără plată, într-o parcelă destinată acestor cazuri.

Art.43. Locurile de înmormântare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare; ele pot fi reatribuite spre folosință, numai familiei decedatului până la gradul IV inclusiv și numai cu acordul prealabil al administrației cimitirului. Orice alte acte de înstrăinare vor fi considerate nule de drept și nu vor putea fi opozabile administrației cimitirului.

Art.44. Pot beneficia de atribuirea unui loc de înmormântare fără plată în parcele cu destinație specială următoarele persoane :

 • a) veteranii de război, invalizii și văduvele de război conform prevederilor art.17, alin.3) din Legea nr. 44 din 7 august 1994;

 • b) eroii Revoluției din decembrie 1989, răniții și urmașii eroilor - martir conform art.5 lit.h din Legea nr.341/2004;

 • c) deportații și victimele oprimării comuniste conform Decretului nr.118/1990.

Atribuirea acestor locuri se face pe baza actelor care dovedesc această calitate.

Art.45. Persoanele care dețin locuri de înmormântare în concesiune și sunt beneficiare ale drepturilor prevăzute la Art.44, la cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit.

Art.46. Termenul de valabilitate pentru solicitarea scutirii de plată este durata vieții beneficiarului. Cererea de scutire de plată va fi însoțită de declarația notarială a titularului din care să rezulte că nu a mai beneficiat de o altă scutire de plată sau de o altă atribuire gratuită pentru un alt loc de veci .

Art.47. Atribuirea fără plată și/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înmormântare având următoarele dimensiune : 2,60 X 1,50 = 3,90 mp.

Art.48. Locurile de înmormântare obținute în baza Art. 44 nu pot fi transmise prin acte între vii.

SECȚIUNEA a III-a MODALITATEA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE

Art49Acordarea dreptului de concesionarea locului de înmormântare se face pe baza unei cereri aprobată de directorul general al S.C. A.D.P. S.A. Ca urmare a aprobării cererii se încheie un contract de concesionare între societateși beneficiar (solicitant) conform Anexei nr.3. Actul de concesionare asupra locului de înmormântare trebuie să cuprindă următoarele mențiuni principale:

 • a) unitatea care administrează cimitirul;

 • b) denumirea cimitirului;

 • c) numele și prenumele titularului folosinței;

 • d) natura folosinței;

 • e) suprafața concesionată; ( loc pentru câte morminte))

 • f) termenul de concesionare;

 • g) tariful stabilit și modalitatea de plată;

 • h) obligațiile părților semnatare.

 • i) clauze de reziliere de drept/încetare a contractului.

 • j) mențiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcțiile edificate intră în proprietatea S.C. A.D.P. S.A. fără acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale.

 • k) datele de identificare și contact ale concesionarului.

Art.50 Contractul de concesionare se întocmește în două exemplare, din care unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administrația cimitirului. Contractul de concesiune se înregistrează în evidențele administrației și în planul de parcelare al cimitirului.

Art.51.Contractul de concesionare pentru locul de înmormântare dă naștere dreptului beneficiarului:

 • a) de a efectua construcții funerare la suprafață sau subterane;

 • b) de a intra în cimitir în cadrul orelor de program stabilite.

Art.52 Beneficiarii titlului de folosință au obligația:

 • a) de a executa în termen lucrările la care s-au angajat la obținerea titlului de folosință;

 • b) să întrețină în perfectă stare construcțiile funerare și amenajările realizate pe locul respectiv;

 • c) să amenajeze locul în cauză și să-l împodobească cu flori și verdeață;

 • d) să achite taxa conform tarifului prevăzut în act;

 • e) să comunice administrației cimitirului orice modificare survenită la adresa de domiciliu.

 • f) să cunoască și să respecte prezentul Regulament cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevedederi legale incidente.

Art.53 Administrația cimitirului are dreptul:

 • a) de a încasa tarifele stabilite pentru acordarea dreptului de folosință;

 • b) de a desființa orice construcție funerară executată fără avizul compartimentului său de specialitate;

 • c) de a constata și aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare;

 • d) de a ține evidența domiciliului titularilor dreptului de folosință asupra locurilor de înmormântare de toate categoriile;

 • e) de a verifica dacă executantul lucrărilor de construcții funerare îndeplinește condițiile necesare prestării de servicii în cimitir.

SECȚIUNEA a lV-a MODALITATEA DE TRANSMITERE AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ

Art.54 Dreptul de folosință asupra locurilor de înmormântare nu poate fi înstrăinat numai prin moștenire legală și prin testament.

Art.55 Este admisă cesionarea contractului cu titlu gratuit (donație) către moștenitorii legali cu acordul prealabil al administrației cimitirului. În cazul cesiunii cu titlu gratuit (donație), calitatea de soț (soție) sau rudă până la gradul IV inclusiv, se stabilește de către notariat cu ocazia autentificării actului pe baza actelor de stare civilă.

Art.56 Dobânditorii contractului de concesiune conform art. 54 și 55 au obligația depunerii actului translativ în termen de 30 zile calendaristice de la întocmire, în caz contrar vor fi sancționați cu amenda prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.57 În cazul transmiterii prin succesiune legală, calitatea moștenitorilor se stabilește de către notariat prin certificat de moștenitor. Aria moștenitorilor se referă la toate persoanele care au vocație la moștenirea defunctului, în condițiile prevăzute de Codul civil.

Art.58 Succesorii testamentari - cu excepția ascendenților și descendenților, precum și a rudelor colaterale până la al patrulea grad inclusiv sunt obligați să plătească tariful stabilit pentru acordarea titlului de folosință asupra locului de înmormântare.

Art.59 Locul de înmormântare transmis prin succesiune sau testament nu poate fi divizat, transmițându-se din generație în generație, potrivit ordinii succesorale stabilite de codul civil.

Aparținând în indiviziune membrilor familiei în cote ideale și neputând forma obiect de partaj, aceste locuri nu pot intra în formarea loturilor ce cuprind bunurile care intră în masa succesorale și nici nu pot fi atribuite unui singur moștenitor pentru complinirea drepturilor succesorale.

Art.60 În cazul în care un moștenitor renunță la dreptul său - deoarece dreptul de folosință asupra locului de înmormântare are caracterul de bun de familie, acesta rămâne în continuare asupra moștenitorilor nerenunțători.

Art.61 În urma decesului titularului dreptului de folosință asupra locului de înmormântare, moștenitorii lui fac primul act de acceptare imediat după moartea acestuia, prin acceptarea înmormântării în respectivul loc.

Succesorii răspund solidar pentru obligațiile care decurg din titlul de folosință asupra locului în cauză.

Art.62 La expirarea dreptului de folosință asupra locului de înmormântare, acesta poate fi reconcesionat, cu plată, pentru un nou termen, aceluiași beneficiar sau moștenitorilor lui legali.

Pentru locurile de înmormântare (plăci funerare)declarate monumente ori considerate ca fiind importante sub aspectul valorii istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură, de către o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Local și ai Fundației pentru protejarea monumentelor istorice și care nu au fost reconcesionate, reconcesionarea poate fi făcută către cultul bisericesc de care a aparținut decedatul sau către o fundație ori asociație.

SECȚIUNEA a V-a ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ

Art.63 Titlul de folosință asupra locului de înmormântare poate fi anulat în cazul lăsării în părăsire a locului respectiv. Prin "lăsare în părăsire" se înțelege "menținerea în stare de neîngrijire pe perioada ultimilor doi ani a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcțiilor funerare de către aparținători".

Art.64 Starea de "lăsare în părăsire" se stabilește de administrația cimitirului, care are obligația ca anual să verifice starea locurilor date în folosință și să încheie un proces verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor considerate „în părăsire” se va afișa la sediul administrației cimitirului în luna ianuarie a fiecărui an.

Art.65 La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare "lăsate în părăsire", cu indicarea numelui titularului dreptului de folosință, se va afișa timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului.

Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îi va înștiința pe titularii dreptului de folosință, prin scrisoare recomandatătrimisă la ultimul lor domiciliu cunoscut.

În cazul în care titularul dreptului de folosință nu se prezintă în termenul de 90 de zile calendaristice de la data ultimei afișării și notificării prin scrisoare recomandată, concesiunea va putea fi anulată.

Art.66 Dacă contractul de concesiune a încetat în orice mod, locurile de înmormântare împreună cu construcțiile existente pe ele intră în patrimoniul municipiului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar fără plata niciunei despăgubiri sau altei compensații materiale.

Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înmormântări. Dacă pe aceste locuri sunt construcții, acestea vor fi evaluate și se vor stabili condițiile și prețurile de valorificare.

Art.67 Administrația cimitirului va afișa la sediu în luna ianuarie a fiecărui an o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de concesionare a expirat sau expiră până la sfârșitul anului.Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului va notifica prin scrisoare recomandată trimisă la ulimul domiciliu cunoscut pe cei a căror drept de folosința a expirat sau urmează să expire până la sfârșitul anului.

Art.68 La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare la care termenul de concesionare a expirat - cu indicarea numelui titularului dreptului de folosință - se va afișa timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului.

Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îi va înștiința pe titularii dreptului de folosință, prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul lor domiciliu cunoscut.

În cazul în care fostul titular al contractului de concesiunenu își va face reînnoirea dreptului de folosință în termen de 90 de zile calendaristice de la data ultimei afișăriiși notificării prin scrisoare recomandată, aceste locuri de înmormântare împreună cu construcțiile existente pe ele intră în patrimoniul municipiului cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar. Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înmormântări. Dacă pe aceste locuri sunt construcții, acestea vor fi evaluate și se vor stabili condițiile și prețurile de valorificare.

Art.69 Dreptul de folosință asupra locului de înmormântare încetează în următoarele condiții:

 • a) când nu există moștenitori legali;

 • b) prin desființarea cimitirului;

 • c) prin renunțarea titularului contractului de concesiune;

 • d) când titularul dreptului de folosință a decedat, este înhumat într-un alt loc sau nu are moștenitori;

 • e) când un cetațean are mai mult de un loc de înmormântare;

 • f) când locul de înmormântare este,,lăsat în părăsire,,

 • g) când se cesionează contractul fără respectarea prevederilor prezentului regulament,

 • h) la împinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care acesta nu a fost reînnoit.

CAPITOLUL IV EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR ÎN CIMITIR

Art.70 Serviciul funerar care cuprinde: preluarea, păstrarea, pregătirea, manipularea, catalfacarea, înhumarea, exhumarea și reînhumarea decedaților precum și salubizarea mormintelor poate fi efectuat doar de societatea concesionară S.C. A.D.P. S.A. Oradea.

Art.71 Serviciul de înmormântare se execută cu respectarea următoarelor obligații:

 • a) prezentarea certificatului de deces (adeverinței de înregistrare a decesului), eliberat de către serviciul de specialitate unde a fost înregistrat decesul,a chitanței din care să rezulte achitarea taxei de concesionare a locului de înmormântareși a taxelor de înmormântare.

 • b) în cazurile de deces ca urmare a unor boli contagioase (holera, ciuma, variola, tifos, febră recurentă, difterie, meningită cerebro-spinală, febră paratifoidă etc.) cei decedați nu pot fi îmbălsămați și depuși în capelă. De asemenea, sicriele acestora vor fi tot timpul bine închise, nu se vor descoperi și vor fi sigilate. În camera mortuară vor avea acces doar membrii familiei.

 • c) în cazul persoanelor decedate în alte localități decât cea în care urmează să aibă loc înhumarea, transportul cadavrelor de la locul decesului la cimitir se va efectua doar în sicrie acoperite. Acestea se vor descoperi numai în capelă sau înainte de serviciul de înhumare;

 • d) într-un sicriu nu se va pune decât corpul unei singure persoane decedate, cu excepția cazurilor de mame cu copii mai mici de trei ani care pot fi puse împreună

 • f) personalul care execută transportul decedaților la groapă, înhumarea și umplearea gropilor de mormânt, va fi echipat în uniformă agreată de administrația cimitirului.

Art.72 În mormintele existente se pot face noi înhumări înainte de 7 ani de la data înhumării, în cazul titularului sau rudelor decedatului, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară prevăzuta de lege. Prin excepție acestea se pot face și până la 2 ani cu respectarea dispozițiilor legale. După 2 ani, cadavrul este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptușit cu tablă și ermetic închis în vederea respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizației eliberată de Direcția de Sănătate Publică teritorială. Este permisă înhumarea numai a persoanelor înrudite cu titularul locului de înmormântare până la gradul IV inclusiv.

Art.73 Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirului.

În mod excepțional deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

 • a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și antiepidemice în scopul reânhumării persoanei decedate, în loc de înhumare.

 • b) indiferent de data în care a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date, potrivit legii, de organele împuternicite în acest scop cu prezentarea actelor legale.

Art.74 Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum și reânhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirului. La cererea aparținătorilor se poate face cu oficierea serviciilor religioase.

Art.75 Deshumările și reînhumările se fac în prezența familiei decedatului sau a unui reprezentant al acestuia și al administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitar - epidemice. În cazul în care, dreptul de folosință asupra locului de înmormântare a fost anulat, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acestuia, nu a luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta se va efectua de către administația cimitirului după 90 de zile, de la data când s-a solicitat în scris celor în cauză, să procedeze la deshumare. În astfel de cazuri osemintele vor fi reânhumate de administrația cimitirului în locuri stabilite de aceasta, menționându-se faptul într-o evidență separată.

CAPITOLUL V PRESTĂRILE DE SERVICII ÎN CIMITIR

SECȚIUNEA I-a PRESTĂRILE DE SERVICII

Art. 76 Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare. Societatea concesionară va moderniza serviciile funerare la standarde europene.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata prețurilor și tarifelor aferente.Tarifele specifice serviciilor și lucrărilor funerare se aprobă prin hotărârea ConsiliuluiLocal la propunerea societății concesionare, cu justificarea legală a modificărilor de tarife.

În Cimitirul Municipal, construcțiile funerare pot fi executate de către societatea concesionară sau cu aprobarea ei de către societățile comerciale de profil care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii. Decizia alegerii executantului lucrării este la latitudinea aparținătorilor. Construcțiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7-17. Excepție fac unele cazuri special când se pot efectua construcții funerare cu aprobarea prealabilă a societății concesionară.

Prin grija administrației la intrarea în cimitir va fi afișată lista persoane juridice sau fizice autorizate să execute construcții funerare.

SECȚIUNEA a II-a AMENAJĂRILE FUNERARE

Art.77 În Cimitirul Municipal se pot executa următoarele lucrări funerare:

 • a) însemne, borduri, capace sau împrejmuiri din materiale durabile (piatră, marmură, beton, cărămidă, metal);

 • b) lucrări subterane constând din gropi zidite, cavouri sau cripte;

 • c) alte lucrări, cum ar fi: mausolee, capele, obeliscuri și alte lucrări de artă plastică.

Art.78 Persoanele juridice și fizice autorizate pot efectua în incinta Cimitirului Municipal numai activități de construcții funerare. Aceaste activități se desfășoară în baza contractelor de prestări servicii pentru construcții funerare (Anexa nr.4).

În aceste contracte sunt stabilite:

 • a) obiectul activității;

 • b) modalitatea de plată a taxei de prestație;

 • c) drepturile și obligațiile părților.

Art.79 Persoanele juridice și fizice autorizate care sunt agreate de către aparținători să efectueze construcții funerare în cimitir, vor achita societății concesionare o taxă conform Anexei nr.2.

Autovehiculele aparținând persoanelor menționate la Art. 78 vor avea acces în cimitir numai după achitarea unei taxe conform Anexei nr.2.

Art.80 Activitatea de construcții funerare în cimitir, desfășurată de către persoane juridice sau fizice autorizate, este admisă numai în baza contractului de prestări servicii pentru execuția de amenajării funerare, a autorizației de construcție și a autorizației de funcționare a bazei de producție din incinta cimitirului (dacă au bază de producție în cimitir).

Art.81 Amenajările funerare cuprinse la Art.77 lit.a) vor putea fi executate și direct de titularii dreptului de folosință a locurilor de înmormântare sau de membrii de familie ai acestora, cu condiția să aibă o calificare corespunzătoare profilului acestei activități.

Art.82 Lucrările ce se efectuează în cimitir se vor supraveghea de către administrația cimitirului pentru respectarea celor prevăzute în autorizația eliberată.

Art.83 Amenajările și construcțiile de orice fel în interiorul cimitirului se pot executa, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, numai în limita suprafeței atribuite.

După executarea lucrării, beneficiarul se va prezenta din nou la administația cimitirului, pentru a se efectua recepția lucrării și luarea ei în evidență.

Art.84 Împrejmuirile, cavourile, semnele funerare, statuile, etc., se vor executa numai din materiale durabile (piatră, marmură, beton,mozaic, cărămidă, metal) respectând dimensiunile și formele stabilite în autorizația de construire. Sunt interzise împrejmuirile cu gard din lemn, panouri, sârmă sau plasă din sârmă. Sunt interzise acoperișurile peste morminte.

Art.85 Fac excepție doar troițele sau semnele decorative care pot fi executate și din lemn de esență tare.

Art.86 Mausoleele vor putea fi construite deasupra solului cu condiția să fie astfel compartimentate încât după depunerea sicriului să fie închise ermetic.

Art.87 La executarea de împrejmuiri la morminte se va ține cont ca adâncimea minimă a gropii să fie de 1,5m, distanța exterioară a construcției față de celelalte morminte la capete de 1m iar laterală de 0,5m.În interior, obligatoriu trebuie să fie o suprafață liberă de minimum 2,10m x 0,90m.

Art.88 Plantarea de arbori și arbuști pe morminte este interzisă, iar a celor ornamentali pitici numai cu aprobarea administrației cimitirului.

Art. 89 Societatățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcții funerare în Cimitirul Municipal vor respecta prevederile prezentuluiregulament.

Art. 90 Executanții lucrărilor de construcții au obligația să prezinte la administrația cimitirului un tabel cu personalul societății comerciale ce lucrează în cimitire. Personalul de pază are obligația să nu permită participarea la executarea construcțiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cusocietatea executantă. În cazul construcțiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci.

Art. 91 Agenții economici care urmează să execute construcții funerare sunt obligații să execute lucrările astfel:

- pentru lucrările obișnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției (autorizația de lucru )

Autorizația de lucru se prelungește în condițiile în care construcția funerară nu s-a executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcției funerare a unei alte societăți comerciale, condiții meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus.

Prelungirea autorizației de lucru se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

Art. 92 Încălcarea art. 91 atrage sancțiunile și măsurile stabilite potrivit legislației pentru asigurarea disciplinei în construcții.

Art. 93 Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a monumentelor funerare vor trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezistența și pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului.

În situația în care cu ocazia efectuării lucrărilor se distrug sau se produc pagube la mormintele învecinate domeniului public, aceștia au obligația înștiințării în termen de 24 de ore a administrației cimitirului și remedierea acestora în cel mult 7 zile calendaristice de la producere sub sancțiunea retragerii autorizației de a efectua lucrări în cimitir. Administrația cimitirului va anunța titularul contractului de concesiune allocului de înmormântare deteriorat pentru a asista dacă dorește la lucrarile de remediere.

Art. 94 Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Art. 95 Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art. 96 Materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsura nevoilor.

Art. 97 În cimitir nu este permis, cu excepția locurilor închiriate de persoanele juridice sau fizice autorizate pentru bază de producție, depozitarea materialelor de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor și crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări de amenajare a locului de înmormântare.

Art. 98 Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operațiile de construcție, deșeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor la locurile special amenajate din incinta cimitirelor.

Art. 99 Este interzisă montarea de bănci, de ornamente și alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația și ocupă spațiul dintre mormintele vecine, vor fi desființate.

Art. 100 Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc. concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Administrație, după care se va trimite o somație familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situația în care familia aparținătoare ( titularul locului de veci) nu dorește, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurilede remediere a construcției funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară.

Art. 101 Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor.

SECȚIUNEA a IlI-a. AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AMENAJĂRI FUNERARE

Art.102 Autorizarea amenajărilor funerare la locul de înmormântare se poate face, potrivit legii, după cum urmează:

 • a) de administrația cimitirului pentru lucrările de la art.77 pct.a) și b);

 • b) de consiliul local pentru executarea lucrărilor de la art.77 pct c).

Art. 103 Actele necesare pentru autorizarea construirii de monumente funerare sunt:

 • a) - cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării și care cuprinde:

 • - numele, prenumele, adresa ,

 • - parcela, rândul, locul unde urmează să se execute lucrarea ,

 • - tipul de lucrare dorit,

 • - denumirea firmei care va execută lucrarea,

 • b) - document eliberat de administrația cimitirului din care să rezulte :

 • - numele plătitorului ;

 • - parcela, rândul, locul unde se execută lucrarea ;

 • - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înmormântare.

Actele menționate mai sus se prezintă pentru verificare și aprobare. Pe baza aprobării date se emite autorizația de lucru, care se întocmește în 2 exemplare:

 • - un exemplar firmei care execută lucrarea;

 • - un exemplar administrației cimitirului.

Autorizația se eliberează numai după plata taxelor legale.

Este interzisă executarea de construcții funerare fără autorizație de construcții funerare .

Construcțiile funerare executate fără autorizație de construire sau care nu respect dimensiunile și formele stabilite în autorizație vor fi demolate. Demolarea se va face fie de titularul contractului de concesiune fie de S.C. A.D.P. S.A. urmând ca titularul contractului de concesiune să suport valoarea demolării.

Societatea comercială care execută o construcție funerară fără autorizațiede construire sau fără să respecte dimensiunile sau formele din autorizație nu va mai avea dreptul de a lucra în Cimitirul Municipal, i se va retrage autorizația de a efectua lucrări în cimitir.

Art.104 Perioada pentru care se autorizează activitatea de construcții funerare este cuprinsă între 15 martie - 15 noiembrie.

Art.105 Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, sau în autorizație, precum și a prevederilor prezentului regulament se va sancționa conform Regulamentului de organizare și funcționare. Sancțiunea se va aplica fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, în funcție de responsabilitatea fiecăruia.

CAPITOLUL VI ASIGURARE RESURSELOR FINANCIARE

Art.106 Activitatea economico - financiară cuprinde 2 capitole:

 • I. Cheltuieli de întreținere și funcționare care constau din:

 • salarii;

 • asigurări sociale;

 • materii și materiale;

 • energie electrică;

 • lucrări și servicii executate de terți;

 • alte cheltuieli

ele vor fi acoperite deS.C. A.D.P. S.A. - prin prestări de servicii pe bază de tarife și taxe cuprinse în anexa nr.2, aprobate de consiliul local, iar diferența de cheltuieli va fi acoperită de către Consiliul local.

 • II. Cheltuieli de investiții și reparații capitale care constau din:

 • dotări utilaje independente;

 • amenajări parcele noi pentru înhumare;

 • amenajări alei acces;

 • extindere rețea alimentare cu apă;

 • extindere rețea iluminat public,

 • împrejmuire;

 • reparații capitale la patrimoniul existent

Aceste cheltuieli vor fi suportate de către consiliul local.

CAPITOLUL VlI DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE.

Art.107. Atribuțiile, sarcinile și răspunderile cuprinse în prezentul Regulament se întregesc de drept cu atribuțiile și sarcinile ce le revin salariaților cimitirului conform actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului local și reglementările legale în vigoare.

Art.108. Cimitirul Municipal este condus de către un administrator, care are atribuțiuni pe linia administrării și gestionării patrimoniului public existent în cimitir, conducerii întregii activități specifice cimitirului, organizării și supravegherii activității specifice cimitirului, organizării și supravegherii activității personalului din subordine, asigurării fucționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinii interioare și bunei desfășurări a prestațiilor conform prezentului regulament și a celorlalte atribuții cuprinse ăn fișa postului.

Art.109. Obligațiile administratorului:

 • a) - ținerea evidenței înhumărilor pe parcele, rânduri și locuri de înhumare( morminte ) și evidența înhumărilor ( repertoar cu decedații în ordine alfabetică, pe ani de înhumare)

 • b) întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

 • c) informarea conducerii S.C. A.D.P. S.A. de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a prezentului Regulament și dacă se constată lipsa autorizatiei de lucru;

 • d) inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită și urmărirea întreținerii lor;

 • e) marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înmormântare;

 • f) urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în autorizația de construire și înștiințarea conducerii S.C. A.D.P. S.A. în cazul încălcării legislației în vigoare;

 • g) inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere;

 • h) verificarea pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormîntul;

 • i) răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor și lucrărilor funerare învecinate;

 • j) oprirea execuției oricăror lucrări funerare în situația în care constată o încălcare a prezentului Regulament și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire;

 • k) obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceștia pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp;

 • l) urmărirea unei exploatări și funcționări a utilităților în cimitir ( energie electrică, apă-canal etc. );

 • m) urmărirea stării de curățenie și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia;

 • n) executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum șiasigurarea conduitei și ținutei personalului angajat;

 • o) afișarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcționare și administrare acimitirului și urmărirea respectării întocmai a acestuia;

 • p) respectarea orarului de funcționare a cimitirului;

r) ținerea evidenței înhumărilor personalităților importante;

s) colaborarea cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare a acestora;

ș) urmărirea și aducerea la cunoștința publicului și a salariaților a hotărârilor consiliului local și a celorlalte reglementări care se referă la administrarea și funcționarea cimitirelor,

t) să informeze și să ia măsuri dacă intră în competența sa sau să propună măsuri de îmbunătățire a activității sau de remediere a disfuncționalităților apărute;

u) alte atribuții din fișa postului.

Administrației cimitirului îi este interzis

 • a) - să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru și să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le dețină,

 • b) - efectuarea mormintelor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament;

 • c) - permiterea aplicării unor obiecte funerare care depășesc limita locului de înmormântare aprobat ;

 • d) - deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare;

 • e) - executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru;

 • f) - aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite

 • g) - să aplice alte tarife decât cele aprobate;

 • h) - să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare;

 • i) - să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință.

Art.110.Obligațiile groparilor și manipulanților:

 • a) săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a mormintelor;

 • b) coborârea sicrielor în gropi sau cavouri;

 • c) în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie;

 • d) acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau mormintelor;

 • e)  menținerea în stare de întreținere a sculelor și uneltelor necesare activității în cimitir;

 • f) purtarea unei ținute decente pe timpul ceremoniilor de înmormântare;

 • g) menținerea stării de curățenie în cimitire;

 • h) menținerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor și gunoaielor;

 • i) orice alte lucrări care ar fi necesare în operațiunile de înmormântare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;

 • j) alte atribuții din fișa postului.

Art.111. Personalului cimitirului îi este interzis:

 • a) să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor;

 • b) să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat;

 • c) să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea activitățilorcare intră în atribuțiunile sale de serviciu;

 • d) să țină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ținută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfășoară în incinta cimitirului;

 • e) să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare;

 • f) să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte;

 • g) să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare;

 • h) să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute;

 • i) să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine;

 • j) să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirului.

 • k) să nu desfășoare alte activități în incinta cimitirului în afară de cele din fișa postului sau dispuse de șeful direct.

Art.112. Nerespectarea prevederilor de la Art.109, 110, 111 din prezentul regulament constituie abatere disciplinarăși se sancționează conform Regulamentului Intern al S.C. A.D.P. S.A. și a legislației incidente.

Art.113. Constituie contravenție săvârșriea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni :

 • A. Constituie contravenție următoarelor fapteși se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 700 lei:

 • a) practicarea unor activități care aduc atingere intimității locului de veci;

 • b) distrugerea și degradarea obiectelor funerare , a construcțiilor,și a amenajărilor;

 • c) tăierea de arbori fără aprobare sau degradarea acestora;

 • d) degradarea gardului de împrejmuire;

 • e) degradarea mobilierului dispus în cimitire;

 • f) degradarea sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • g) înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

 • B. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și300 lei următoarele fapte:

 • a) accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile de acces ;

 • b) accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare ;

 • c) depozitarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și1000 lei următoarele fapte:

 • a) însușirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare

 • b) comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ;

 • c) adoptarea unei ținute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare.

 • d) executarea de construcții funerare neautorizate sau fără permis de lucru.

 • D. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și400 lei următoarele fapte:

 • a) nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri și gropi zidite ;

 • b) depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ;

 • c) montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângălocurile de înmormântare ;

 • d) distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi.

 • e) nedepunerea actului translativ în termen de 30 zile calendaristice de la întocmire de către cei care au dobândit contractul de concesiune conform art. 54 și 55.

 • E. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între200 lei și400 lei accesul în cimitire a persoanelor :

 • a)  în stare de ebrietate;

 • b) fără o îmbrăcăminte decentă;

 • c) care practică comerțul ambulant;

 • d)  care practică cerșitul.

 • F. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și200 lei următoarele fapte:

 • a) consumul de alcool;

 • b) consumul de semințe;

 • c) fumatul;

 • d) cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment;

 • e) folosirea unor instrumente muzicale izolate;

 • f) audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor.

 • G. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1000 lei și 2000 lei efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei.

Art.114. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul S.C. A.D.P. S.A. Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii:

 • -   disciplinar, material sau penal, după caz, pentru personalul cimitirului.

 • -  contravențional, civil sau penal, după caz, pentru alte persoane fizice sau juridice;

Art.115. Suma stabilită cu titlu se poate încasa pe loc de către administrația cimitirului pe bază de chitanță.

Art.116. În cazul că anumite stări de fapt îi împiedică sau nu au posibilitatea personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații cimitirului sunt obligați să sesizeze organele de pază și ordine și conducerea S.C. A.D.P. S.A.

Art.117. Administrația cimitirului, împreună cu toți angajații din subordine, sunt obligați ca în cadrul îndeplinirii sarcinilor specifice, să manifeste grijă, disciplină, inițiativă constructivă și o bună colaborare.

Art.118. Toți angajații cimitirului sunt obligați să cunoască prevederile prezentului regulament și a actelor normative cu aplicare în activitatea pe care o desfășoară și să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau abateri.

Art.119. Toți angajații cimitirului, care emit acte și materialescrise, poartă răspunderea personală pentru conținutul, forma și legalitateaacestora, în cadrul competenței lor.

Art.120. Nerespectare prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea celor vinovați conform prevederilor legale. Cercetarea abaterilor disciplinare, contravenționale și materiale, se va efectua de către administratorul cimitirului sau conducerea S.C. A.D.P. S.A.

Art.121. Măsurile de răspundere disciplinară sau materială se aplică de către:

 • a) administratorul cimitirului - pentru personalul din subordine;

 • b) conducerea S.C. A.D.P. S.A. - pentru administratorul cimitirului și alți salariați din societate.

Actele necesare pentru aplicarea sancțiunilor se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului muncii și a Contractului colectiv de muncă, la termenele și potrivit metodologiei stabilite pe genuri de răspunderi (disciplinare, contravenționale, materiale).

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE

AL AQUAPARK-ULUI NYMPHAEA ORADEA

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile de desfășurare a activităților în Aquaparkul Oradea conform principiilor și reglementărilor prevăzute în următoarele acte normative:

 • -  Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  ORD. nr 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

 • -  HG. nr 955/2004 cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  OG. nr 21/1992 privind protecția consumatorilor;

 • -  HG. nr 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere;

 • -  HG. nr 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • -  HOT. nr 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim-ajutor pe plajă;

 • -  ORD nr 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.2. Prezentul regulament completează Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea aprobat prin HCL 820/2014.

Art.3. Aquaparkul Oradea este administrat de SC Administrația Domeniului Public SA în baza hotărârii Consiliului Local nr 27/19.01.2016.

Art.4. Sediul Aquapark-ului Oradea este situat pe Aleea Ștrandului nr. 13B.

Art.5. Aquaparkul Oradea are ca obiectiv principal furnizarea către populatie a unui serviciu public de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecției sănătății oamenilor și a mediului înconjurator, dar si conservării și dezvoltării tuturor componentelor aquaparkului.

Art.6. Administrarea, întreținerea și exploatarea aquaparkului sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • -  protecția sănătății publice;

 • -  responsabilitatea față de vizitatori;

 • -  conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • -  calitate și continuitate;

 • -  nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor;

 • -  promovarea calității și eficienței activității de administrare, întreținere și exploatare a aquaparkului;

 • -  administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor publice

 • -  întreținerea și dezvoltarea patrimoniului public.

Art.7. Administrarea, întreținerea și exploatarea aquaparkului cuprinde următoarele activități:

 • -  întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului ( clădiri, bazine, tobogane, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dușuri, grupuri sanitare, restaurante, bănci și orice alt mobilier stradal, spații de joacă pentru copii, garduri de împrejmuire, etc.)

 • -  întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică)

 • -  amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor și oricăror amenajări dendro-horticole;

 • -  asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a spațiului exterior

 • -  administrarea/operarea tuturor activităților din incintă (încasare, comerț, alimentație publică, etc.).

Capitolul II Organizarea Aquaparkului

Art.8. Terenul și construcțiile se află în folosința SC Administrația Domeniului Public SA Oradea fiind proprietatea Municipiului Oradea.

Art.9. Suprafața amenajată prin proiect este de 67.694 mp.

Art.10. Aquaparkul este împărțit în următoarele sectoare:

Sectorul interior:

Clădirea principală - supraf. utilă 9229 mp, capacitate de 600 persoane, formată din acces principal, vestiare, alimentație publică, ansamble bazine și tobogane interioare, zona SPA, zona Baie Turcească, zona Wellness, zona birouri administrative, loc de joacă pentru copii, spații tehnice

 • a) Subsol: - supraf. utilă 3991 mp

 • 1.  Vestiare vizitatori cu 1850 de dulapuri, 76 de cabine de schimb și grupuri sociale aferente cu lavoare, WC-uri si dușuri;

 • 2.  Vestiare personal cu 42 de dulapuri și grupuri sociale aferente cu lavoare, WC-uri si dușuri;

 • 3. Cameră „Mama și copilul”;

 • 4. Depozite bucătărie alimentate prin platforma elevatoare care face legatura cu curtea de aprovizionare de la nivelul terenului.

 • 5. Spații tehnice

 • b) Parter: - supraf. utilă 3465 mp

 • 6. Zona de recepție și taxare

 • 7. Magazin articole de plajă, diverse

 • 8. Zona SPA

Tepidarium (baie romană) Saună Finlandeză Saună Infraroșu Saună Aromaterapie Saună Rusească Salină (camera cu sare) Cameră cu gheață

 • 9. Zona Baie Turcească

Bazine cu apă geotermală Cabină cu aburi Zonă de relaxare

Cameră masaj

 • 10. Zona de alimentație publică

Bucătărie

Bar

Restaurant cu 120 de locuri

suprafață 22,14 mp suprafață 8,68 mp suprafață 8,36 mp suprafață 25,36 mp suprafață 10,13 mp suprafață 9,93 mp

Curte de aprovizionare cu zonă acoperită pentru recepția mărfurilor, depozit deșeuri, depozite chimicale alcaline și chimicale acide.

11. Ansamblu tobogane:

Turn tobogane cu platforme pornire;

Tobogan Viperă

cu lungime 91,00m

Tobogan Tornadă

cu lungime 43,50m

Tobogan Anaconda

cu lungime 27,80 m

Tobogan Familia

cu lungime 10,50m

12. Bazine:

Bazin pentru cățărători

supraf. luciu apă 23,40 mp

Bazin copii Corabia Piraților

supraf. luciu apă 95,50 mp

Bazin adulți

supraf. luciu apă 301,38 mp

Bazin trecere interior- exterior

supraf. luciu apă 37,53 mp

Bazin aterizare 1 tobogan

supraf. luciu apă 43,20 mp

Bazin aterizare 3 tobogane

supraf. luciu apă 109,50 mp

13. Jacuzzi:

Jacuzzi

supraf. luciu apă 23,50 mp

Jacuzzi

supraf. luciu apă 42,53 mp

14. Centru de informare turistică

c) Etaj: - supraf. utilă 1772 mp

15. Zona de relaxare - galerie deschisă spre ansamblul de bazine acoperit cu mese, scaune și

șezlonguri.

 • 16. Bar

 • 17. Zona Wellness care cuprinde:

Cabinet de estetică dentară

suprafață 21,17 mp

Salon de înfrumusețare

suprafață 72,32 mp

(coafură, cosmetică, manichiură,pedichiură)