Hotărârea nr. 138/2019

pentru aprobarea dării în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Interjudețeană Bihor Sălaja unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea dării în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Interjudețeană Bihor Sălaj a unui spațiu cu

altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 85156 din 26.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea dării în folosință gratuită în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Având în vedere adresa, nr. 82 din 19.02.2019, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 73454 din 19.02.2019, prin care Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj a comunicat Hotărârea Guvernului nr. 1033 din 2008, prin care aceasta este recunoscută ca fiind de utilitate publică.

Luând în considerare că această entitate a solicitat atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. bl. C56, spațiu pe care îl deține în prezent în baza Contractului nr. 222154 din 01.08.2016, respectiv pentru a cărei folosință plătește chirie.

Văzând propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 84627 din 26.02.2019).

Ținând cont de prevederile art. 41, lit.a) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246 din 2005.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, după cum urmează:

1.1 în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj

  • -   spațiul situat în mun. Oradea, B - dul Dacia nr. 32, bl. C 56,

  • -  în suprafață utilă de 105,61 mp,

  • -  prin încheierea unui contract de comodat, începând cu 01.03.2019 până în 31.07.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • •   Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj, prin grija D.P.I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 138                                                                SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”