Hotărârea nr. 133/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea în zona străzii Milcovului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea în zona străzii Milcovului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 80254 din 25.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp, reprezentând teren public situat în mun. Oradea în zona str. Milcovului.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului, se identifică terenul public necadastrat în suprafață 1.271 mp, ce se constituie prin dezlipirea suprafeței din nr. top 5321/5, 5321/6, 5320/3, 5320/5, 5320/8 și 5320/10 - Oradea.

În fapt această suprafață de teren reprezintă curtea interioară a blocurilor de locuințe situate în mun. Oradea, pe str. Milcovului între nr. 16 - 22.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, respectiv de art. 554 și art. 869 din Codul Civil, actualizat;

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale prevederilor art. 31 alin. (2) și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. „a” pct. 11 și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a:

J  cotei de 205 / 213 părți teren, din nr. topo 5321/5, înscris în Cartea Funciară nr. 7575 - Oradea;

J  cotei de 204 / 248 părți teren, din nr. topo 5321/6, înscris în Cartea Funciară nr. 4376 - Oradea;

J  cotei de  54/ 421 părți teren, din nr. topo 5320/3, înscris în Cartea Funciară nr. 2921 - Oradea;

J  cotei de 280/ 483 părți teren, din nr. topo 5320/5 și a

J cotei de 100/ 590 părți teren, din nr. topo 5320/10, înscrise în Cartea Funciară nr. 5654 - Oradea;

J suprafeței de 428 mp teren, cu nr. topo 5320/8, înscris în Cartea Funciară nr. 3615 - Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp, astfel:

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Cartea Funciară în care figurează nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în Cartea Funciară - mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

reprezintă

1.271

5321/5

CF 7575 - Oradea

213

205

Teren public în zona străzii Milcovului

5321/6

CF 4376 - Oradea

248

204

5320/3

CF 2921 - Oradea

421

54

5320/5

CF 5654 - Oradea

483

280

5320/8

CF 3615 - Oradea

428

428

5320/10

CF 5654 - Oradea

590

100

Total

1.271

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, astfel:

> teren 1.271 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art..4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI)

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 133


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”