Hotărârea nr. 132/2019

pentru aprobarea preţului de vânzare a 11 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de ”curți - gradini”, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prețului de vânzare a 11 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de ”curți - gradini”, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 82476 din 25.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare a terenurilor, având suprafețele cuprinse între 30 mp și 386 mp, ce constituie proprietate privată a municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, între str. H. Ibsen și str. Veteranilor.

Având în vedere că terenurile pentru care se propune prețul de vânzare, din prezenta Hotărâre, au făcut obiectul Lotizării în baza Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren în vederea vânzării I concesionării pentru construire locuințe și servicii compatibile cu funcțiunea de locuire str. Veteranilor (fostă str. Bajor Andor), nr. cad. 154419 și 13113 - Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 460 din 2012.

În urma elaborării P.U.Z.-ului, s-au creat 37 de Loturi de teren destinate închirierii sau concesionării, din care:

s 17 loturi de teren pentru realizarea de locuințe familiale cu regim de înălțime S + P + E(M).

Parcelele nou constituite cu front la str. Veteranilor, au făcut obiectul concesionării prin licitație publică în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 182 din 31.03.2016, în vederea realizării de locuințe.

s 20 parcele destinate vânzării prin negociere directă (terenuri înfundate), către proprietarii de case care utilizează aceste parcele. Din acestea au ramas 11 loturi care pot face obiectul vânzării directe.

Ținând seama că, prin cererile depuse la Primăria Municipiului Oradea, persoanele fizice care utilizează aceste terenuri și-au exprimat opțiunea privind cumpărarea suprafețelor pentru care plătesc chirie cu destinația de ”curți - gradini”.

În vederea stabilirii prețului de vânzare pentru anul 2019 și luând în considerare Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., privind stabilirea valorii de piață a terenurilor situate în municipiul Oradea, între str. H. Ibsen și str. Veteranilor, la 47 Euro/ mp, preț care nu conține TVA.

Ținând seama de prevederile art. 553, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea directă a parcelelor de teren, situate în mun. Oradea între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea titularilor convențiilor încheiate cu Municipiul Oradea, imobilele fiind identificate conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit de societatea Evalmob S.R.L., privind stabilirea valorii de piață a terenurilor situate în municipiul Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor.

Art.3. Se aprobă prețul de 47 Euro/ mp, plus TVA, pentru vânzarea terenurilor, identificate conform Anexei nr. 1, situate în municipiul Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor.

Art.4. Prețul stabilit la art. 3 va fi aplicat tranzacțiilor aprobate în anul 2019.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei, se revocă H.C.L. nr. 287 din 27.03.2018.

Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.)

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   titularii convențiilor încheiate cu Municipiul Oradea,, prin grija Serviciului Terenri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 132

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 132 din 28.02.2019

L I S T A

Terenurilor, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor propuse pentru vânzare directă către utilizatorii acestora

Nr. crt.

Număr cadastral al parcelei

Suprafața parcelă - mp -

1

194100

78

2

194101

20

3

194102

66

4

194104

68

5

194106

30

6

194109

386

7

194110

111

8

194111

114

9

194112

80

10

194115

111

11

194190

157