Hotărârea nr. 131/2019

privind aprobarea Listei de repartizare a 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, str. Balogh István

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

153b0a7e0a7e1fac2251500f3a2bbf6d3484996b9cefc837df6a1fad0c980ef8

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Listei de repartizare a 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea, str. Balogh Istvan

Analizând Raportul de specialitate, nr. 82647 din 26.02.2019, întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, în vederea aprobării repartizării unui număr de 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea pe str. Balogh Istvan, solicitanților înscriși în Listele finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri.

În conformitate cu:

  • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - H.G. nr. 962 din 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare;

  • - Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea;

Ținând cont de faptul că, în prezent, în Municipiul Oradea sunt disponibile 24 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu 2 camere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Întrucât au fost notificați, în vederea depunerii documentelor justificative, primii 24 de solicitanți înscriși pe Lista finală de priorități - Anexa 2, solicitări locuințe cu 2 camere, respectiv solicitanții înscriși pe pozițiile 1, de la 3 - 16 și 18 - 24 au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a 22 de locuințe cu 2 camere fiecare, pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibile în Municipiul Oradea, str. Balogh Istvan, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituției Prefectului - Județul Bihor

  • Primarului Municipiului Oradea

  • Direcției Patrimoniu Imobiliar

  • Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

  • Direcției Economice

  • se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 131

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 131 din 28.02.2019

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR CU 2 CAMERE

PENTRU TINERI, CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, DISPONIBILE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Nr. crt.

Nr. înreg. cerere

Data înreg. cerere

Nume și prenume beneficiar

Poziția lista priorități

Nr. cam.

Locuința repartizată

1.

487703

14.12.2018

SIMON CSABA-GYULA

1

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 1, et. 2, ap. 12

2.

494334

19.12.2018

POPA ERIKA

3

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 2, parter, ap. 3

3.

490884

18.12.2018

ALBUI ROXANA-DALIDA

4

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 2, et. 1, ap. 6

4.

460353

20.11.2018

BENEDEK SĂNDOR-LEVENTE

5

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 5, et. 2, ap. 13

5.

452869

14.11.2018

COPIL CĂLIN-AUREL

6

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 5, et. 3, ap. 15

6.

488219

14.12.2018

DRANGOI SAMIRA

7

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 5, et. 3, ap. 16

7.

462026

21.11.2018

PETRUȚ CĂTĂLIN-VASILE

8

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 5, et. 4, ap. 20

8.

468619

28.11.2018

PISCOI TIMOTEI-PETRU

9

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 5, et. 4, ap. 21

9.

481298

10.12.2018

BOGDAN SZILĂRD-TIBOR

10

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, parter, ap. 1

10.

500136

28.12.2018

ȘCHIOP DANIELA-PAULA

11

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, parter, ap. 2

11.

451261

13.11.2018

KOVĂCS ALEXANDRU

12

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, parter, ap. 3

12.

452630

13.11.2018

BIRĂU OLIVIA-MARIA

13

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 1, ap. 5

13.

461596

21.11.2018

SIMON OANA-IULIA

14

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 1, ap. 6

14.

468846

28.11.2018

ROMAN MANUELA-GEORGIANA

15

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 1, ap. 7

15.

470705

29.11.2018

ARDELEAN ANDA

16

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 1, ap. 8

16.

431892

02.11.2018

GIURCUȚIU CĂLIN-SORIN

18

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 2, ap. 10

17.

451078

13.11.2018

ILE SEBASTIAN-CĂLIN

19

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 2, ap. 11

18.

478627

07.12.2018

VIDICAN SEBASTIAN-REMUS

20

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 2, ap. 12

19.

495691

20.12.2018

TAKĂCS-KAJO BRIGITTA

21

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 2, ap. 13

20.

496388

21.12.2018

BODOG IOAN

22

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 3, ap. 15

21.

498335

27.12.2018

KOVACS ANITA-KITTI

23

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 3, ap. 16

22.

498495

27.12.2018

PETRILA LAURENȚIU

24

2

ORADEA, str. Balogh Istvan, nr. 12, bl. ANL 6, et. 4, ap. 20